Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 528/QĐ-TCTDTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thể dục thể thao Người ký: Nguyễn Danh Thái
Ngày ban hành: 24/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 528/QĐ-TCTDTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO QUỐC GIA CẦN THƠ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 66/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 05 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao có chức năng tổ chức, thực hiện kế hoạch tập huấn các đội tuyển thể thao quốc gia, đội tuyển trẻ thể thao quốc gia (sau đây gọi là đội tuyển thể thao quốc gia), đào tạo tài năng thể thao trẻ và tổ chức các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng. Trụ sở tại thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm của Trung tâm và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Quản lý, phục vụ các đội tuyển thể thao quốc gia tập huấn tại Trung tâm theo kế hoạch của Tổng cục Thể dục thể thao:

a) Tiếp nhận và tổ chức phục vụ ăn ở, sinh hoạt văn hoá và thực hiện các chính sách, chế độ đối với thành viên các đội tuyển thể thao quốc gia theo quy định của Tổng cục Thể dục thể thao và quy định của pháp luật;

b) Phối hợp đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch tập huấn của các đội tuyển thể thao quốc gia;

c) Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập văn hoá cho các thành viên đội tuyển thể thao quốc gia;

d) Đảm bảo các điều kiện về sân bãi, dụng cụ, trang thiết kỹ thuật cho các đội tuyển thể thao quốc gia tập luyện, thi đấu;

đ) Tổ chức kiểm tra y học, chăm sóc sức khoẻ đối với thành viên các đội tuyển thể thao quốc gia;

e) Phối hợp với các đơn vị chức năng tham gia tuyển chọn huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển thể thao quốc gia;

g) Nhận xét, đánh giá các thành viên đội tuyển thể thao quốc gia khi kết thúc tập huấn.

3. Ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng với các chuyên gia nước ngoài, hợp đồng quản lý, phục vụ các đoàn thể thao nước ngoài tập huấn tại Trung tâm theo quyết định của Tổng cục Thể dục thể thao và quy định của pháp luật.

4. Đào tạo vận động viên trẻ các môn thể thao theo kế hoạch của Tổng cục Thể dục thể thao.

5. Phối hợp nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và y học nhằm nâng cao thành tích thể thao.

6. Giúp các ngành, địa phương trong việc tập huấn, nâng cao thành tích cho vận động viên.

7. Phối hợp tổ chức các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế theo phân công của Tổng cục Thể dục thể thao.

8. Tổ chức các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao và theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Giám đốc và các Phó giám đốc.

2. Các phòng:

a) Phòng Tổ chức – Hành chính.

b) Phòng Quản lý huấn luyện và công tác chính trị.

c) Phòng Quản lý nhà nghỉ và nuôi dưỡng vận động viên.

d) Phòng Kế toán.

đ) Phòng Khoa học và y học thể dục thể thao.

3. Giám đốc Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, bố trí, sắp xếp cán bộ, viên chức và người lao động theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; ban hành quy chế làm việc của Trung tâm.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ, Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, thủ trưởng các vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (BVHTTDL);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục;
- Lưu:VT, TCCB, H (20)

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Danh Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 528/QĐ-TCTDTT ngày 24/12/2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.217

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143