Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 522/QĐ-TCTDTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thể dục thể thao Người ký: Nguyễn Danh Thái
Ngày ban hành: 24/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 522/QĐ-TCTDTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

TỔNG CỤC TRƯỞNG, TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định 66/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 05 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục Thể thao trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 202/1998/QĐ-TTg ngày 16/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp Viện Khoa học Thể dục thể thao vào danh sách các Viện nghiên cứu - triển khai khoa học và công nghệ của Nhà nước;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học thể dục thể thao và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng

Viện Khoa học Thể dục Thể thao là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao, có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực thể dục, thể thao; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Viện Khoa học Thể dục thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng. Trụ sở chính tại Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao kế hoạch nghiên cứu phát triển khoa học, công nghệ dài hạn, năm năm, hàng năm trong lĩnh vực thể dục thể thao và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng luận cứ khoa học cho chiến lược phát triển ngành thể dục thể thao và các chương trình quốc gia phát triển thể dục, thể thao.

3. Thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ

a. Nghiên cứu cơ bản về lý luận và phương pháp thể dục thể thao, khoa học xã hội – nhân văn, kinh tế học, y sinh học, điện tử và tin học để ứng dụng trong thể dục thể thao;

b. Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ để phát triển thể dục thể thao;

c. Nghiên cứu các phương pháp và giải pháp phòng chống doping trong hoạt động thể dục thể thao;

d. Lưu giữ mẫu và kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thể dục thể thao theo quy định của pháp luật

4. Đào tạo sau đại học và tham gia đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực thể dục thể thao.

5. Thông tin lưu trữ, xuất bản, phát hành các tài liệu, ấn phẩm khoa học, công nghệ thể dục thể thao.

6. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực về thể dục thể thao; tham gia các tổ chức khoa học, công nghệ quốc tế về thể dục thể thao theo quy định của pháp luật.

7. Hợp đồng liên doanh, liên kết về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực thể dục thể thao với các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài.

8. Tổ chức các dịch vụ tư vấn, thẩm định và sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

9. Là thường trực Hội đồng khoa học công nghệ của Tổng cục Thể dục thể thao.

10. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao và theo quy định của pháp luật

11. Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục Trưởng Tổng cục Thể dục thể thao giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Viện trưởng và các Phó viện trưởng.

2. Các phòng:

a. Phòng Tổ chức – Hành chính

b. Phòng kế toán;

c. Phòng phương pháp thể dục thể thao quần chúng;

d. Phòng Thí nghiệm (Labo) thể thao thành tích cao;

đ. Phòng Thí nghiệm (Labo) tâm – sinh lý và sinh hoá thể thao;

e. Phòng Đào tạo và quản lý khoa học;

g. Phòng nghiên cứu chiến lược phát triển thể dục thể thao;

h. Phòng thông tin khoa học thể dục thể thao;

i. Trung tâm công nghệ y sinh học thể thao;

k. Trung tâm Đầu tư phát triển công nghệ thể thao Việt Nam;

3. Viện trưởng Viện khoa học Thể dục thể thao quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng và tổ chức trực thuộc, sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức và người lao động theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; ban hành quy chế làm việc của Viện.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kề từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, thủ trưởng các vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (BVHTTDL)
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục
- Lưu VT, TCCB.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Danh Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 522/QĐ-TCTDTT ngày 24/12/2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thể dục thể thao do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.715

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209