Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 52/2006/QĐ-UBND quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Hội Liên hiệp Phụ nữ do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 52/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Trương Ngọc Hân
Ngày ban hành: 14/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2006/QĐ-UBND

Thị xã Cao Lãnh, ngày 14 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỚI HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐỒNG THÁP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 19/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân Tỉnh với Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh trong việc đảm bảo cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh tham gia quản lý nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

QUY CHẾ

VỀ MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 14/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân Tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh (sau đây viết tắt là Hội LHPN Tỉnh) đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi tổ chức và cùng phối hợp công tác theo nguyên tắc "Lấy dânh làm gốc, quan hệ bình đẳng, hợp tác".

Điều 2. Ủy ban nhân dân Tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh phối hợp thường xuyên nhằm phát huy vai trò, năng lực của phụ nữ trong công cuộc xây dựng tỉnh nhà thời kỳ đổi mới; đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 3.

1. Tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, hội viên, quần chúng phụ nữ nâng cao nhận thức về vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực cho phụ nữ về mọi mặt.

2. Giáo dục, vận động các tầng lớp phụ nữ chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Vận động phụ nữ, trẻ em trong độ tuổi thực hiện chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông, các chương trình chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

4. Hỗ trợ giải quyết việc làm và điều kiện khác nhằm tăng thu nhập cải thiện đời sống phụ nữ.

5. Tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

Chương III

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM

Điều 4. Ủy ban nhân dân Tỉnh có trách nhiệm:

1. Chỉ đạo các Sở, ban, ngành Tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cơ quan hành chính nhà nước các cấp) tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Phụ nữ tham gia hoạt động quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

2. Mời đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh tham dự các cuộc họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân Tỉnh; mời tham gia thảo luận hoặc gửi dự thảo văn bản để Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh góp ý kiến khi xây dựng , sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật; khi xây dựng, bổ sung chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các chế độ, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em.

3. Mời đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh tham gia với tư cách là thành viên chính thức trong các tổ chức tư vấn, trong các đoàn kiểm tra của cơ quan hành chính nhà nước về các lĩnh vực, vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em.

4. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh hoạt động như: kinh phí, phương tiện làm việc, các hoạt động gây quỹ Hội, tổ chức sản xuất, dịch vụ, hỗ trợ phụ nữ giải quyết những vấn đề xã hội liên quan đến sự tiến bộ và bình đẳng giới của phụ nữ, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ Tỉnh.

5.Cung cấp thông tin về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Tỉnh liên quan đến phụ nữ, trẻ em.

Điều 5. Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh có trách nhiệm:

1. Tham gia ý kiến vào các dự thảo chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các chế độ, chính sách; bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Tỉnh liên quan đến phụ nữ, trẻ em phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

2. Cử đại diện của Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh tham gia làm thành viên chính thức trong các tổ chức tư vấn, đoàn kiểm tra liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em.

3. Tích cực tác động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp trong việc đặt ra mục tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực quản lý của phụ nữ; hiểu và nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để thật sự phát huy được vai trò của Hội Phụ nữ các cấp trong việc tham gia quản lý nhà nước.

4. Bồi dưỡng giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, quần chúng phụ nữ nhằm phát huy quyền làm chủ của phụ nữ tham gia quản lý nhà nước.

5. Từng thời điểm nghiên cứu và đề xuất với cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp nhữnh vấn đề bức thiết nhất đối với phong trào và tổ chức hoạt động của Hội Phụ nữ.

6. Cung cấp thông tin về hoạt động của Hội Liêp hiệp Phụ nữ Tỉnh đối với các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em.

Điều 6. Ủy ban nhân dân Tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh phối hợp tổ chức các hình thức thích hợp để thu thập ý kiến về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, luật pháp; phát hiện xử lý kịp thời những vi phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em. Vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 7. Sáu tháng một lần, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh họp để thông qua tình hình hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh, việc thực hiện luật pháp, chính sách và đề xuất của Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh về những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em; kiểm điểm việc thực hiện Nghị định 19/2003/NĐ-CP; đồng thời thảo luận và xây dựng kế hoạch phối hợp cho các hoạt động tiếp theo.

Điều 8.

1. Ủy ban nhân dân Tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh phối hợp trong việc chỉ đạo Ủy ban nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện và cấp xã sơ kết đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 19/2003/CP hàng năm.

2. Hai năm một lần, Ủy ban nhân dân Tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh có trách nhiệm phối hợp tổ chức sơ kết đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 19/2003/CP.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Ủy ban nhân dân Tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh cử cán bộ lãnh đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị định số 19/2003/CP và việc triển khai thực hiện Quy chế này; đồng thời chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, cấp xã xây dựng quy chế phối hợp giữa chính quyền và Hội Phụ nữ cùng cấp.

Điều 10. Ủy ban nhân dân Tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh có trách nhiệm cử người theo dõi, tham mưu, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 19/2003/CP và việc triển khai thực hiện Quy chế này. Việc cung cấp thông tin giữa hai tổ chức được thực hiện thường xuyên qua người được phân công theo dõi trực tiếp.

Trong quá trình thực hiện Quy chế và mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân Tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh, nếu một trong hai tổ chức xét thấy cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thì lãnh đạo hai bên bàn bạc quyết định tại hội nghị liên tịch gần nhất./.

 

TM. BTV HỘI LHPN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Nhiệm

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/2006/QĐ-UBND quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Hội Liên hiệp Phụ nữ do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.980

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69