Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5056/QĐ-UBND năm 2007 ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 5 BCH TW Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do UBND tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 5056/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Trung
Ngày ban hành: 28/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 5056/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 28 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CH Ủ TỊCH
PHÓ CH Ủ TỊCH
Trần Thanh Trung

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5056/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC TIÊU

Xác định và thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chủ yếu của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ, của Tỉnh ủy nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực, tận tụy phục vụ nhân dân; hệ thống các cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính

Các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp phải tuân thủ ý kiến của cấp ủy cùng cấp về những chủ trương, giải pháp, nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính theo chức năng được phân công và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy cùng cấp trong triển khai thực hiện cải cách hành chính.

2. Thực hiện đồng bộ cải cách hành chính với cải cách tư pháp

Tiến hành rà soát, điều chỉnh quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, nhất là hoạt động xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp thực tế địa phương. Tổ chức tham gia góp ý kiến xây dựng các văn bản luật và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan đến công tác tư pháp, cùng với việc tăng cường giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với hoạt động của các cơ quan này.

Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Nội dung văn bản phải đảm bảo tính thống nhất, tính hợp hiến và hợp pháp đồng thời phải tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi đến đối tượng cần điều chỉnh. Thường xuyên có kế hoạch đánh giá sự tác động của văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Các sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp tập trung chỉ đạo rà soát và đẩy mạnh công tác cải cách các thủ tục hành chính theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 và Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Thông qua đó, kiến nghị bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung những thủ tục hành chính xét thấy không phù hợp với thực tế. Mở rộng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công, như: bệnh viện, trường học (nếu có điều kiện).

Công bố công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, thời gian giải quyết, phí và lệ phí theo quy định để mọi người dân biết và thực hiện thuận lợi. Xử lý nghiêm những cá nhân và tổ chức tùy tiện đặt ra các quy định, thủ tục trái pháp luật, trái thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp. Lập đề án tổ chức thực hiện cơ chế một cửa trên lĩnh vực thi hành án dân sự để bảo đảm thi hành đầy đủ, nhanh chóng các bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà nước. Tiếp tục phân cấp và giao quyền chủ động cho chính quyền cấp huyện, xã thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước theo hướng việc nào, cấp nào thực hiện thuận lợi, có hiệu quả hơn thì mạnh dạn phân cấp việc đó cho cấp đó. Phân cấp phải gắn liền với việc phối hợp quản lý theo ngành và theo lãnh thổ, đồng thời tăng cường mở rộng dân chủ cơ sở và trách nhiệm quyền hạn của chính quyền địa phương.

4. Xác định rõ và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước

Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện theo Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương theo hướng thống nhất quản lý từ tỉnh đến cơ sở; tinh gọn, hợp lý, hiệu lực, hiệu quả có đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu của cải cách nền hành chính nhà nước. Thực hiện nhất quán nguyên tắc: một việc chỉ giao cho một cơ quan, một người chịu trách nhiệm chính.

Chấn chỉnh lề lối làm việc của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước bảo đảm đúng quy trình, chính xác, rõ ràng ở từng khâu công việc trong bộ máy. Lấy hiệu quả đáp ứng nhu cầu và lợi ích của dân là chính. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2007 - 2009 được phê duyệt tại Quyết định số 1053/QĐ-TTg ngày 16/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công cộng trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao. Sắp xếp lại một số tổ chức sự nghiệp thuộc các sở, ngành tỉnh trong diện sắp xếp, tổ chức lại theo Nghị định của Chính phủ. Nghiên cứu mô hình sự nghiệp y tế, tiếp tục phân cấp cho cấp huyện trực tiếp quản lý một số tổ chức sự nghiệp y tế phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện và phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện mới (Tân Phú Đông) sau khi được Chính phủ công nhận.

Sửa đổi, bổ sung các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về cán bộ, công chức cấp xã; về tiêu chuẩn và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã theo hướng ổn định, chuyên sâu về nghiệp vụ gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để chính quyền cơ sở ngày càng thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Hoàn thiện quy chế làm việc của ấp, khu phố; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ấp, khu phố phải thể hiện đúng, đủ vai trò, vị trí trong việc giúp chính quyền cơ sở thực hiện một số công việc hành chính nhà nước và trong hoạt động tự quản tại ấp, khu phố. Thực hiện tốt việc dân bầu cử trực tiếp Trưởng ấp, khu phố vào năm 2008.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng trong các cơ quan hành chính. Thực hiện mạnh mẽ hơn công tác phân cấp quản lý cán bộ, công chức trong tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm về sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp có điều kiện quản lý tốt hơn.

Năm 2008, mỗi đơn vị cấp huyện thực hiện thí điểm từ 2 đến 3 đơn vị cấp xã tổ chức nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê chuẩn.

5. Thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức

Xác định rõ vị trí, cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh công chức trong từng cơ quan Nhà nước để làm căn cứ tuyển dụng và bố trí sử dụng cán bộ, công chức phù hợp năng lực quản lý, năng lực chuyên môn được đào tạo. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng nâng cao, chuyên nghiệp; kiên quyết thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức; không hợp đồng, tuyển dụng người không đủ chuẩn rồi mới đưa đi đào tạo. Đồng thời phải thông qua phong trào thực tiễn mà giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, tạo cho cán bộ, công chức có tác phong sâu sát thực tế, gần gũi với nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, không quan liêu, cửa quyền, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân.

Tiếp tục phân cấp mạnh quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, nhất là trong việc quản lý các đơn vị sự nghiệp đảm bảo phù hợp với quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp theo quy định của Chính phủ. Phân cấp cho cấp huyện quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo hướng ổn định, chuyên sâu.

Thực hiện tốt nề nếp, quy trình đánh giá cán bộ, công chức hàng năm theo quy chế đánh giá công chức, đồng thời phải tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy hiệu quả công việc, sự tín nhiệm của quần chúng và môi trường của cán bộ, công chức hoạt động làm thước đo phẩm chất, năng lực của cán bộ, công chức để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bố trí sử dụng lâu dài, đảm bảo ổn định; chuyên môn hóa một số chức danh công chức gắn với việc khuyến khích một số chính sách đãi ngộ về tiền lương, phụ cấp nhất là chính sách về nhà công vụ.

Tổ chức thi tuyển một số chức danh lãnh đạo ở các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện và đơn vị sự nghiệp, trước mắt năm 2009 thí điểm thi tuyển chức danh Hiệu trưởng một số trường phổ thông ở cấp tỉnh, huyện và chức danh lãnh đạo một số phòng chuyên môn cấp huyện. Quý II năm 2010, thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc sở, ngành. Quý IV năm 2010, sơ kết việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo ở các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện và đơn vị sự nghiệp để có kế hoạch cho những năm tiếp theo.

Tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, có kế hoạch tinh giản hàng năm theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT- BNV-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính. Thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số công việc trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.

Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính nhà nước, quy chế làm việc và cơ chế thanh tra, kiểm tra công vụ ở các cấp, kể cả trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

6. Cải cách tài chính công

Tiến hành rà soát về chính sách, cơ chế quản lý ngân sách, quản lý tài sản công để đề nghị điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, địa phương theo hướng tăng thẩm quyền, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Đánh giá việc thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; việc thực hiện quyền tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp qua đó hoàn thiện cơ chế khoán theo hướng phân cấp mạnh hơn về thẩm quyền cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp trong quản lý, điều hành thực hiện cơ chế tài chính ở cơ quan, đơn vị.

Tổ chức Đề án thí điểm việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho cấp xã trong năm 2008 đối với xã có đủ điều kiện, thí điểm thực hiện cơ chế cấp phát ngân sách theo kết quả công việc đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp dịch vụ công sau khi có chủ trương của Chính phủ.

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động của các ngành giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa thông tin và thể dục thể thao trong tỉnh, nhưng thận trọng, có bước đi vững chắc, không phô trương hình thức. Ưu tiên phát triển mạnh các cơ sở sự nghiệp ngoài công lập. Nghiên cứu đề xuất một số chính sách để kích thích sự đầu tư của các nguồn lực ngoài Nhà nước. Nghiên cứu cổ phần hóa một số đơn vị sự nghiệp công lập sau khi Trung ương đã ban hành cơ chế, chính sách đối với mô hình này.

7. Hiện đại hóa nền hành chính

Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính để ngày càng hiện đại, nhất là đối với cấp huyện, xã. Trong năm 2008, tiến hành lập đề án xây dựng thí điểm mô hình Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. Kiểm tra, đánh giá kết quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính để tiếp tục nhân rộng. Quy hoạch xây dựng khu hành chính tập trung chính quyền cấp xã. Đến năm 2010 khắc phục xong một số trụ sở cấp xã đã xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu hoạt động của huyện mới sau khi được Chính phủ công nhận.

8. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân, huy động sự tham gia có hiệu quả của nhân dân và xã hội vào hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác cải cách hành chính.

Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, để nhân dân tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền ở cơ sở. Khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các ngành, các cấp gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt quy chế giám sát của nhân dân đối với hoạt động của chính quyền các cấp và hoạt động của cán bộ, công chức.

Xử lý nghiêm cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Thực hiện tốt các chế độ công khai theo quy định tại các cơ quan hành chính đối với nhân dân.

Người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp tăng cường công tác tư tưởng, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về công tác cải cách hành chính trong thời kỳ hội nhập và phát triển, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân tổ chức và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện cải cách hành chính của cơ quan cấp trên đối với cơ quan, đơn vị cấp dưới, kể cả tự kiểm tra trong nội bộ của từng cơ quan, đơn vị để không ngừng nâng cao chất lượng cải cách hành chính theo chương trình hành động đã đề ra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công trực tiếp chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của sở, ngành, địa phương báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/01/2008; trên cơ sở đó, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm nhằm đảm bảo thực hiện một cách kịp thời và hiệu quả những nội dung của Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra.

2. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này; định kỳ hàng năm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo chế độ quy định tại Công văn số 1260/UBND-NC ngày 12/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động này, nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình, các sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chủ động báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

4. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này, định kỳ báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các biện pháp cần thiết bảo đảm Chương trình được thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.

 


PHỤ LỤC

NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN THIẾT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5056/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

SẢN PHẨM

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

I. TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 

Thường xuyên kiểm tra, sơ tổng kết tình hình thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác cải cách hành chính. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trước Ủy ban nhân dân cấp trên và cấp ủy cùng cấp

Các cơ quan hành chính nhà nước

 

Báo cáo sơ tổng kết; kế hoạch, chương trình công tác cải cách hành chính

Thường xuyên

II. THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VỚI CẢI CÁCH TƯ PHÁP

a

Xây dựng chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật dài hạn và ngắn hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Tư pháp

Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công

Chương trình xây dựng pháp luật hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh

Hàng năm

b

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và hoạt động theo Quy chế. Đề cao ý thức chấp hành các Quyết định, ý kiến chỉ đạo của cấp trên

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

 

 

Thường xuyên

c

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra của cấp trên đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp dưới

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

 

 

Thường xuyên

d

Tuyên truyền pháp luật; xây dựng củng cố tổ hòa giải cơ sở; củng cố cơ quan thi hành án.

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh

Quý II/2008

III. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

a

Triển khai thực hiện Quyết định 30/2007/QĐ-TTg , Quyết định 93/2007/QĐ-TTg

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

 

 

Quý I/2008

b

Tiến hành rà soát thủ tục hành chính; công khai thủ tục hành chính, quy trình, thời gian giải quyết

Các sở ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, xã

 

- Quyết định tự sửa đổi, bãi bỏ của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chính phủ, Bộ hủy bỏ, sửa đổi thủ tục hành chính

Thường xuyênThường xuyên

c

Phân cấp cho cấp huyện, xã thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước

Sở Nội vụ

Các sở ngành, Ủy ban nhân các huyện, thành phố, thị xã

Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh

Quý IV/2008

IV. XÁC ĐỊNH RÕ VÀ THỰC HIỆN TỐT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

a

Tổ chức lại một số sở, ngành tỉnh; tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo các Nghị định của Chính phủ

Sở Nội vụ

 

- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, hợp nhất một số sở ngành tỉnh

- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Quý I/2008

b

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của các sở ngành tỉnh

Các sở ngành

Sở Nội vụ

- Đề án của các sở ngành tỉnh

- Các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các sở ngành tỉnh

Quý I/2008

c

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Phòng Nội vụ - LĐ TBXH cấp huyện

Các phòng chuyên môn cấp huyện

Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân

Quý II/2008

d

Chấn chỉnh Quy chế làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Sở Nội vụ

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc

Thường xuyên

đ

Tiếp tục sắp xếp, đổi mới hoạt động doanh nghiệp nhà nước

Các doanh nghiệp nhà nước

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành có liên quan

Quyết định phê duyệt Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh

Năm 2009

e

Thực hiện xã hội hóa một số loại hình sự nghiệp dịch vụ công

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Ytế, Văn hóa - Thông tin, Khoa học và Công nghệ, Thể dục Thể thao

 

 

Thường xuyên

g

Sắp xếp lại một số tổ chức sự nghiệp thuộc ngành y tế

Sở Y tế

Sở Nội vụ, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính

Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh

Quý II/2008

h

Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Sở Nội vụ

Các sở ngành, Ủy ban nhân các huyện, thành phố, thị xã

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Theo chương trình xây dựng pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

i

Hướng dẫn bầu cử Trưởng ấp, khu phố

Sở Nội vụ

Ủy ban Mặt trậnTổ quốc tỉnh; Sở Tài chính

Văn bản hướng dẫn tiêu chuẩn Trưởng ấp, khu phố; hướng dẫn sử dụng kinh phí bầu cử trưởng ấp, khu phố

Quí I/2008

k

Hướng dẫn việc bàn giao đơn vị hành chính

Sở Nội vụ

Các đơn vị có liên quan đến điều chỉnh địa giới hành chính

Văn bản hướng dẫn

Quí I/2008

l

Hướng dẫn tổ chức UBND lâm thời huyện Tân Phú Đông

Sở Nội vụ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Văn bản hướng dẫn

Quí I/2008

m

Sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với CB, CC xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Nội vụ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Sở: Tư Pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thống kê, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quí II/2008

n

Sửa đổi, bổ sung qui định về số lượng cán bộ và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Sở Nội vụ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Sở: Tư Pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thống kê, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Sau khi có qui định của Chính phủ

o

Sửa đổi, bổ sung quy định chế độ chính sách trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã và chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã

Sở Nội vụ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị, Sở Tài chính, các ngàh liên quan

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quí II/2008

p

Hoàn thiện Quy chế tổ chức ấp, khu phố

Sở Nội vụ

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quý II/2008

q

Thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Sở Nội vụ

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Báo cáo tổng kết thí điểm

Năm 2009

V. THỰC HIỆN CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG CHỨC, CÔNG VỤ

a

Xác định rõ vị trí, cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh công chức

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Sở Nội vụ

 

Thường xuyên

b

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Sở Nội vụ

 

Hàng năm

c

Sửa đổi Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Sở Nội vụ

Các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quý II/2008

d

Phân cấp lại Quy định quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quý II/2008

đ

Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, công chức

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

 

 

Thường xuyên

e

Thí điểm thi tuyển chức danh Hiệu trưởng một số trường phổ thông, lãnh đạo một số phòng chuyên môn cấp huyện

Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị, Trường Đại học Tiền Giang

Báo cáo sơ kết thí điểm thi tuyển

Năm 2009

g

Thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo phòng cấp Sở

Sở Nội vụ

Các sở ngành tỉnh

Báo cáo sơ kết thí điểm thi tuyển

Quý II/2010

h

Rà soát, tinh giản biên chế

Các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Sở Nội vụ

Báo cáo kết quả tinh giản biên chế

Thường xuyên đến hết năm 2011

i

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ

Sở Nội vụ

Các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, thanh tra

Thường xuyên

VI. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

a

Rà soát chính sách, cơ chế quản lý ngân sách

Sở Tài chính

Các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Đề án sửa đổi, bổ sung chính sách, cơ chế quản lý ngân sách

Quý II/2008

b

Thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính

Các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Sở Tài chính

Báo cáo thực hiện 6 tháng, hàng năm

Thường xuyên

c

Thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Sở Tài chính

Báo cáo thực hiện 6 tháng, hàng năm

Thường xuyên

d

Thí điểm thực hiện cơ chế cấp phát ngân sách theo kết quả công việc đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp dịch vụ công

Sở Tài chính

Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh

Quý III/2008

đ

Thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hành chính cho cấp xã

Sở Tài chính

Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh

Quý III/2008

e

Thí điểm cổ phần hóa một số đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Tài chính

Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh

Quý III/2008

VII.HIỆN ĐẠI HÓA NỀN HÀNH CHÍNH

a

Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

 

 

Thường xuyên

b

Xây dựng trụ sở chính quyền cấp xã nơi đã xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ

Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh

Quý II/2008

c

Ổn định trụ sở hành chính của huyện mới

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ

Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh

Năm 2008

VIII.GIẢI QUYẾT TỐT MỐI QUAN HỆ GIỮA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VỚI NHÂN DÂN, NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

a

Thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Sở Nội vụ

Báo cáo thực hiện hàng năm

Thường xuyên

b

Thực hiện tốt các chế độ công khai theo quy định tại các cơ quan hành chính nhà nước

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Sở Nội vụ

Báo cáo thực hiện hàng năm

Thường xuyên

c

Quán triệt nội dung công tác cải cách hành chính

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Sở Nội vụ

Báo cáo thực hiện hàng năm

Thường xuyên

d

Từng cơ quan xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết 5 (TW khóa X) và Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Sở Nội vụ

Báo cáo thực hiện hàng năm

Thường xuyên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5056/QĐ-UBND năm 2007 ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 5 BCH TW Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do UBND tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.287
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122