Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 50/2006/QĐ-UB về việc thành lập Quỹ bảo vệ môi trường Hà Nội trên cơ sở xác định lại chức năng nhiệm vụ của Quỹ môi trường Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 50/2006/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 18/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 50/2006/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI TRÊN CƠ SỞ XÁC ĐỊNH LẠI CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA QUỸ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Nhân dân;
Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Thông tư số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2003 của Liên bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nội Vụ Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp việc UBND Thành phố quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 48/2000/QĐ-UB ngày 15/5/2000 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Quỹ Môi trường Hà Nội;
Xét tờ trình số 4150/TTr-TNMTNĐ-TC ngày 19/10/2005 của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

I. THÀNH LẬP QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI, TRÊN CƠ SỞ XÁC ĐỊNH LẠI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA QUỸ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI;

* Tên giao dịch tiếng Anh: HA NOI ENVIRONMENT PROTECTION FUND;

* Trụ sở chính của Quỹ đặt tại: Số 18, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

* Số điện thoại giao dịch: 047.732.181 Số Fax: 047.731.556.

II. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Vị trí:

- Quỹ bảo vệ môi trường Hà Nội là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội chịu sự quản lý nhà nước về tài chính của Sở Tài chính Hà Nội;

- Quỹ bảo vệ môi trường Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; có tư cách pháp nhân; có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật.

2. Chức năng: Huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tài trợ chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

3. Nhiệm vụ:

a) Huy động các nguồn tài chính, nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam để tạo nguồn vốn đầu tư bảo vệ môi trường;

b) Hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, các hoạt động phòng, chống khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường trên địa bàn Thành phố, dưới các hình thức:

- Cho vay với lãi suất ưu đãi;

- Hỗ trợ lãi suất vay vốn cho dự án đầu tư bảo vệ môi trường khi vay vốn từ các tổ chức tín dụng khác;

- Tài trợ cho một số hoạt động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội được quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Hà Nội;

c) Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn uỷ thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ đầu tư hoặc tài trợ cho các hoạt động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thẩm định và xét chọn các hoạt động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và các dự án bảo vệ môi trường, xin tài trợ hoặc xin hỗ trợ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

đ) Kiểm tra thường kỳ và đột xuất đối với các dự án, hoạt động bảo vệ môi trường được quỹ hỗ trợ hoặc xin hỗ trợ đầu tư;

e) Thu và quản lý nguồn thu phí bảo vệ môi trường theo đúng của quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố;

g) Quản lý giữ gìn bảo quản tài sản, trang thiết bị của Quỹ an toàn;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất và Thành phố giao.

4. Quyền hạn:

a) Tổ chức, quản lý, điều hành quỹ hoạt động theo đúng mục tiêu, Điều lệ và các nhiệm vụ được giao;

b) Có quyền rút vốn vay, đình chỉ tài trợ hoặc hỗ trợ lãi suất vay đối với các chủ đầu tư vi phạm cam kết với Quỹ hoặc vi phạm các quy định của Nhà nước và khởi kiện các chủ đầu tư đó tới các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

c) Từ chối mọi yêu cầu của bất cứ tổ chức cá nhân nào về việc cung cấp thông tin và các nguồn khác của Quỹ, nếu yêu cầu đó trái với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường Hà Nội;

d) Được mời các chuyên gia của các tổ chức có liên quan tham gia Hội đồng thẩm định các hoạt động, nhiệm vụ dự án bảo vệ môi trường xin tài trợ hoặc xin hỗ trợ đầu tư và phục vụ cho các hoạt động khác của Quỹ;

đ) Khi có thoả thuận của tổ chức, cá nhân cung cấp vốn, Quỹ được sử dụng vốn nhàn rỗi để mua trái phiếu Chính phủ, trái phiếu của Thành phố trừ vốn từ nguồn ngân sách của Nhà nước;

e) Được hưởng các chế độ lương, thưởng, phúc lợi theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố;

g) Được trực tiếp quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để kêu gọi, thu hút và tiếp nhận tài trợ hoặc thực hiện huy động vốn đầu tư cho các dự án, các hoạt động và nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo kế hoạch hoạt động được giao;

h) Được cử cán bộ và nhân viên của Quỹ ra nước ngoài công tác, học tập tham quan, khảo sát theo đúng quy định của Nhà nước và của Thành phố.

Điều 2. Nguồn vốn của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội:

Vốn hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội được hình thành từ các nguồn sau:

1. Vốn Điều lệ của Quỹ do ngân sách của Nhà nước và của Thành phố cấp; Hiện tại vốn của Quỹ là 100.000 USD khoản hỗ trợ ban đầu của Dự án Quốc gia VIE/97/007 chuyển vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng, theo tỷ giá tiền Việt Nam ngày 02/11/2000 là 1.413.200.000 đồng.

2. Vốn hoạt động từ các nguồn khác:

a) Tiền đền bù thiệt hại về môi trường (khoản thu vào ngân sách Nhà nước và ngân sách của Thành phố) của các tổ chức, cá nhân theo quy định hiện hành của pháp luật;

b) Trích 50% tiền thu phí bảo vệ môi trường và 10% kinh phí dành cho hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường hàng năm;

c) Tiền đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

d) Các khoản viện trợ, tài trợ từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước;

đ) Vốn nhận uỷ thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dành cho lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Điều 3. Bộ máy quản lý và điều hành Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội:

Bộ máy quản lý và điều hành Quỹ gồm: Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và Văn phòng điều hành nghiệp vụ;

1. Hội đồng quản lý Quỹ gồm các thành viên sau:

a) Đại diện lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội;

b) Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng nhà nước Thành phố;

Các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố.

2. Trưởng Ban Kiểm soát do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm và miễn nhiệm. Thành viên Ban Kiểm soát do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định theo đề nghị của Trưởng Ban Kiểm soát và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Văn phòng điều hành nghiệp vụ quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội, có:

a) Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội do một lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất kiêm nhiệm, được Hội đồng quản lý đề xuất UBND Thành phố quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm;

b) Phó Giám đốc Quỹ do Giám đốc Quỹ đề nghị Hội đồng quản lý đề xuất UBND Thành phố quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm;

c) Kế toán trưởng Quỹ do Giám đốc Quỹ đề nghị Hội đồng quản lý đề xuất UBND Thành phố quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm;

d) Bộ phận giúp việc thuộc Văn phòng điều hành nghiệp vụ do Giám đốc Quỹ quyết định thành lập và bổ nhiệm các chức vụ quản lý, sau khi đã có ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản lý Quỹ;

đ) Biên chế của Văn phòng điều hành nghiệp vụ Quỹ, là biên chế sự nghiệp trong tổng biên chế của Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội được UBND Thành phố phân bổ hàng năm, trước mắt tạm giao:

- Biên chế cán bộ, viên chức: 6 (sáu) người;

- Biên chế lao động hợp đồng: 4 (bốn) người;

- Ngoài số biên chế và lao động hợp đồng được hưởng quỹ tiền lương và quỹ tiền công từ nguồn ngân sách của Thành phố, Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội được phép sử dụng một số lao động hợp đồng thời vụ thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố hưởng tiền công từ nguồn thu khác của Quỹ.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội chủ trì, phối hợp Giám đốc Sở Tài chính, Sở Nội vụ hoàn chỉnh Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội trình UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế quyết định số 48/2000/QĐ-UB ngày 15/5/2000 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Quỹ môi trường Hà Nội.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2006/QĐ-UB ngày 18/04/2006 về việc thành lập Quỹ bảo vệ môi trường Hà Nội trên cơ sở xác định lại chức năng nhiệm vụ của Quỹ môi trường Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.048

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88