Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4933/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục thủ tục hành chính được xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 4933/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 25/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4933/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg;

Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1029/TTr-SKHCN-TĐC ngày 13 tháng 9 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính được xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Cập nhật đến ngày 21/9/2012)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4933/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Tên cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định công bố thủ tục hành chính (Đề án 30)

I. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

(Trừ Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố)

1.1

Sở Nội vụ

- Quyết định số 4189/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 66/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức và thi đua khen thưởng;

- Quyết định số 4578/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ;

- Quyết định số 4589/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2

Sở Ngoại vụ

- Quyết định số 4186/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3

Sở Công Thương

- Quyết định số 4188/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.

1.4

Sở Tài chính

- Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Tài chính thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước, Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước, Giá, Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp;

- Quyết định số 4659/QĐ-UBND ngày 20 ngày 10 tháng 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố sửa đổi các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Thành phố;

- Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

1.5

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Quyết định số 4261/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 4601/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố, sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh.

1.6

Sở Giao thông Vận tải

- Quyết định số 4192/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, thay thế, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Quyết định số 4584/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Thành phố.

1.7

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 4197/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

1.8

Sở Y tế

- Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 4469/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

1.9

Sở Xây dựng

- Quyết định số 4187/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn trong lĩnh vực Đất đai, Xây dựng, Nhà ở và công sở;

- Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

1.10

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

- Quyết định số 4198/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 4579/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố, sửa đổi bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

1.11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Quyết định số 4196/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 4583/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố, sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 3406/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc mới ban hành, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

1.12

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

1.13

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Quyết định số 4407/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

1.14

Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

- Quyết định số 4260/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 5133/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh ( Bổ sung lần 1).

1.15

Sở Khoa học và Công nghệ

- Quyết định số 4406/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 1873/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành , bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

1.16

Sở Tư pháp

- Quyết định số 4407/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 3405/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh.

1.17

Sở Thông tin và Truyền thông

- Quyết định số 4405/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh.

1.18

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Quyết định số 4404/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

1.19

Thanh tra thành phố

- Quyết định số 4359/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh.

1.20

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao

- Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu công nghệ cao;

- Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

1.21

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố

- Quyết định số 4191/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố trong lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh.

1.22

Ban Quản lý khu Nam

- Quyết định số 4209/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban Quản lý Khu Nam trong lĩnh vực Xây dựng và Đất đai.

1.23

Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

- Quyết định số 4209/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng đô thị Khu đô thị mới Thủ Thiêm Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bổ sung (lần 1) bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng đô thị Khu đô thị mới Thủ Thiêm Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong lĩnh vực xây dựng.

1.24

Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài

- Quyết định số 4194/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban người Việt nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh.

II

Ủy ban nhân dân quận - huyện

- Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận – huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, thay thế, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực Giáo dục và đào tạo;

- Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Văn hóa quần chúng, Quảng cáo và Nghệ thuật biểu diễn thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Tài chính Thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước, Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước, Giá, Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp;

- Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn trong lĩnh vực Đất đai, Xây dựng, Nhà ở và công sở;

- Quyết định số 66/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức và thi đua khen thưởng;

- Quyết định số 4949/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố cập nhật, sửa đổi, bổ sung và thay thế bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

III

Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn

- Quyết định số 3451/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, thay thế, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn trong lĩnh vực Đất đai, Xây dựng, Nhà ở và công sở;

- Quyết định số 4948/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ.

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4933/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục thủ tục hành chính được xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.352
DMCA.com Protection Status