Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 493/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 15/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 493/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét Tờ trình số 103/TTr-SKHCN ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2018.

(Kèm theo Kế hoạch số 102/KH-SKHCN ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ).

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện và thủ trưởng các cơ quan được kiểm tra tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Kinh phí kiểm tra: Sử dụng từ nguồn kinh phí được duyệt năm 2018 của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lữ Quang Ngời

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/KH-SKHCN

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH VĨNH LONG NĂM 2018

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ kết quả kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2017. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Để có cơ sở đánh giá kết quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước (sau đây gọi là cơ quan) của tỉnh theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2251/QĐ- UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020, nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, góp phần thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 14/12/2016 của Tỉnh uỷ Vĩnh Long “thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh đạo đức công vụ hướng vào phục vụ nhân dân giai đoạn 2016 - 2020”.

Phát hiện và kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc, những bất cập trong quá trình thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL.

2. Yêu cầu

Thực hiện kiểm tra đảm bảo tính khách quan, khoa học và hiệu quả nhằm đánh giá tình hình việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL.

Qua kiểm tra, đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo việc xây áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả việc áp dụng HTQLCL, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008:

a) Phạm vi áp dụng HTQLCL bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và nhiệm vụ theo chức năng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan;

b) Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL;

c) Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định pháp luật có liên quan khác;

d) Việc thực hiện các quá trình, quy trình giải quyết công việc được xác định trong HTQLCL;

đ) Hoạt động xem xét của lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, việc thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp (nếu có);

e) Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL (nếu có);

g) Hoạt động cải tiến trong HTQLCL.

2. Kiểm tra việc tuân thủ theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

a) Việc bảo đảm sự tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL;

b) Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL;

c) Việc công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có);

d) Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL;

đ) Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL;

III. HÌNH THỨC KIỂM TRA

1. Kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo

a) Các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã thực hiện xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, gồm 198 cơ quan (theo Phụ lục I, đính kèm kế hoạch này) phải gửi Báo cáo về việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo mẫu (Phụ lục III, đính kèm kế hoạch này), kèm theo bằng chứng liên quan (nếu có) và Hồ sơ công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về cơ quan kiểm tra (Sở KH&CN) trước ngày 30/9/2018 để xem xét. Cơ quan kiểm tra có văn bản hoặc trình cơ quan có thẩm quyền có văn bản đề nghị cơ quan áp dụng HTQLCL thực hiện khắc phục các nội dung chưa đáp ứng yêu cầu và sẽ tiến hành kiểm tra các nội dung này trong các cuộc kiểm tra trong năm tiếp theo.

b) Kết quả kiểm tra là căn cứ để đơn vị kiểm tra đề xuất việc kiểm tra tại trụ sở cơ quan trong kế hoạch kiểm tra của các năm tiếp theo.

c) Đối với 12 UBND cấp xã thuộc đối tượng kiểm tra của Sở Nội vụ theo Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của Chủ tịch UBND Tỉnh, sau khi có danh sách chính thức và Sở Nội vụ kiểm tra thì Sở Khoa học và Công nghệ sẽ căn cứ kết quả kiểm tra của Sở Nội vụ để báo cáo.

2. Kiểm tra tại trụ sở cơ quan

a) Trên cơ sở kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo. Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tại trụ sở cơ quan được kiểm tra về các nội dung theo khoản (1), khoản (2), mục II của Kế hoạch này.

b) Các cơ quan được kiểm tra tại trụ sở cơ quan, gồm 32 cơ quan (theo Phụ lục II, đính kèm kế hoạch này) phải gửi báo cáo về việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo mẫu (Phụ lục III), kèm theo bằng chứng liên quan (nếu có), sổ tay chất lượng và hồ sơ công bố lại hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về cơ quan kiểm tra trước ngày 30/9/2018 để làm cơ sở kiểm tra, đồng thời phân công cán bộ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ để làm việc với đoàn kiểm tra (khi nhận được thông báo của cơ quan kiểm tra), giải trình các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra; cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

c) Cơ quan kiểm tra sẽ lập Biên bản kiểm tra theo quy định.

d) Ngoài ra, sẽ phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại 21 cơ quan theo Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

3. Xử lý kết quả kiểm tra.

a) Thực hiện hành động khắc phục: Cơ quan được sự kiểm tra thực hiện hành động khắc phục đối với những vấn đề tồn tại (nếu có) được nêu trong Biên bản kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện về Sở KH&CN trong thời gian 02 (hai) tháng kể từ ngày ký Biên bản kiểm tra.

b) Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra báo cáo cơ quan được kiểm tra về kết quả kiểm tra kèm theo Biên bản kiểm tra và đề xuất, kiến nghị các hành động khắc phục (nếu có).

c) Đoàn kiểm tra tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra trình Sở KH&CN để báo cáo UBND Tỉnh, Bộ KH&CN theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

a) Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiểm tra (theo Mẫu 19.KHKT, Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN) và tổ chức thực hiện kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành đồng thời thông báo thời gian kiểm tra cụ thể tại mỗi cơ quan được kiểm tra tại trụ sở để biết và phối hợp thực hiện.

b) Trên cơ sở kết quả kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo và kết quả kiểm tra tại trụ sở cơ quan, Sở KH&CN tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra và kiến nghị các biện pháp thực hiện việc áp dụng, duy trì cải tiến HTQLCL tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh phù hợp theo quy định hiện hành.

2. Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và UBND cấp huyện (khi tiến hành kiểm tra tại trụ sở làm việc đối với UBND cấp xã).

a) Phân công cán bộ tham gia đoàn kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan chủ trì.

b) Tạo điều kiện về thời gian cho thành viên đoàn kiểm tra tham gia các khoá đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến công tác kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL khi cơ quan chủ trì tổ chức.

3. Các cơ quan đã xây dựng, áp dụng HTQLCL:

a) Báo cáo về việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo mẫu (Phụ lục III), các hồ sơ liên quan khác (nếu có) và Hồ sơ công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg; Riêng các cơ quan được kiểm tra tại trụ sở (theo Phụ lục II) phải đính kèm theo Sổ tay chất lượng và Hồ sơ công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/9/2018

b) Các cơ quan được kiểm tra tại trụ sở chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đến HTQLCL và bố trí cán bộ có đủ thẩm quyền để làm việc với cơ quan kiểm tra.

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị UBND Tỉnh xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch này./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Giới

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN KIỂM TRA QUA HỒ SƠ, BÁO CÁO
(Đính kèm Kế hoạch số 102/KH-SKHCN, ngày 26/02/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ)

Số TT

Tên cơ quan

I

Cơ quan cấp tỉnh: 26 cơ quan

1.

Văn phòng UBND tỉnh

2.

Ban Dân tộc

3.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

4.

Sở Công thương

5.

Sở Tài chính

6.

Sở Tài nguyên và Môi trường

7.

Sở Nội vụ

8.

Sở Thông tin và Truyền thông

9.

Sở Khoa học và Công nghệ

10.

Sở Giao thông Vận tải

11.

Sở Y tế

12.

Sở Giáo dục và Đào tạo

13.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

14.

Thanh tra tỉnh

15.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

16.

Chi cục Văn thư Lưu trữ

17.

Chi cục Thuỷ sản

18.

Chi cục Phát triển Nông thôn

19.

Chi cục Kiểm lâm

20.

Chi cục Thuỷ lợi

21.

Chi cục Dân số & kế hoạch hoá Gia đình

22.

Chi cục Quản lý Thị trường

23.

Chi cục Phòng chống Tệ nạn Xã hội

24.

Chi cục Bảo vệ Môi trường

25.

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông - Lâm - Thuỷ sản

26.

Chi cục Chăn nuôi & Thú y

II

Cơ quan cấp huyện: 03 cơ quan

27.

UBND huyện Vũng Liêm

28.

UBND huyện Trà Ôn

29.

UBND huyện Tam Bình

III

UBND cấp xã thuộc TP Vĩnh Long: 11 cơ quan

30.

UBND Phường 1

31.

UBND Phường 2

32.

UBND Phường 3

33.

UBND Phường 4

34.

UBND Phường 5

35.

UBND Phường 8

36.

UBND Phường 9

37.

UBND xã Tân Ngãi

38.

UBND xã Tân Hoà

39.

UBND xã Tân Hội

40.

UBND xã Trường An

IV

UBND cấp xã thuộc TX Bình Minh: 08 cơ quan

41.

UBND Phường Cái Vồn

42.

UBND Phường Đông Thuận

43.

UBND Phường Thành Phước

44.

UBND xã Đông Thạnh

45.

UBND xã Đông Thành

46.

UBND xã Đông Bình

47.

UBND xã Mỹ Hoà

48.

UBND xã Thuận An

V

UBND cấp xã thuộc huyện Long Hồ: 07 cơ quan

49.

UBND xã Tân Hạnh

50.

UBND xã Thanh Đức

51.

UBND xã Phước Hậu

52.

UBND xã Lộc Hoà

53.

UBND xã Hoà Phú

54.

UBND xã Long Phước

55.

UBND xã Thạnh Quới

VI

UBND cấp xã thuộc huyện Mang Thít: 13 cơ quan

56.

UBND thị trấn Cái Nhum

57.

UBND xã Chánh Hội

58.

UBND xã Tân An Hội

59.

UBND xã Tân Long

60.

UBND xã Nhơn Phú

61.

UBND xã Mỹ An

62.

UBND xã Mỹ Phước

63.

UBND xã Chánh An

64.

UBND xã Hoà Tịnh

65.

UBND xã Bình Phước

66.

UBND xã Long Mỹ

67.

UBND xã Tân Long Hội

68.

UBND xã An Phước.

VII

UBND cấp xã thuộc huyện Vũng Liêm: 13 cơ quan

69.

UBND xã Trung Hiếu

70.

UBND xã Trung Hiệp

71.

UBND xã Trung Chánh

72.

UBND xã Hiếu Phụng

73.

UBND xã Hiếu Thuận

74.

UBND xã Hiếu Nhơn

75.

UBND xã Hiếu Thành

76.

UBND xã Hiếu Nghĩa

77.

UBND xã Tân An Luông

78.

UBND xã Tân Quới Trung

79.

UBND xã Quới An

80.

UBND xã Quới Thiện

81.

UBND xã Thanh Bình

VIII

UBND cấp xã thuộc huyện Trà Ôn: 07 cơ quan

82.

UBND xã Tích Thiện

83.

UBND xã Tân Mỹ

84.

UBND xã Vĩnh Xuân

85.

UBND xã Hựu Thành

86.

UBND xã Thuận Thới

87.

UBND xã Hoà Bình

88.

UBND xã Phú Thành

IX

UBND cấp xã thuộc huyện Tam Bình: 10 cơ quan

89.

UBND Mỹ Lộc

90.

UBND Tân Phú

91.

UBND Hoà Hiệp

92.

UBND Loan Mỹ

93.

UBND Bình Ninh

94.

UBND Tường Lộc

95.

UBND Ngãi Tứ

96.

UBND Song Phú

97.

UBND Hoà Thạnh

98.

UBND Phú Lộc

X

UBND cấp xã thuộc huyện Bình Tân: 11 cơ quan

99.

UBND thị trấn Tân Quới

100.

UBND xã Nguyễn Văn Thảnh

101.

UBND xã Mỹ Thuận

102.

UBND xã Tân An Thạnh

103.

UBND xã Tân Lược

104.

UBND xã Tân Bình

105.

UBND xã Thành Đông

106.

UBND xã Thành Trung

107.

UBND xã Thành Lợi

108.

UBND xã Tân Hưng

109.

UBND xã Tân Thành

XI

Bệnh viện, Trung tâm Y tế, Trường học, …: 89 cơ quan

110.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long

111.

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

112.

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Long

113.

Bệnh viện đa khoa khu vực kết hợp quân dân y

114.

Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long

115.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long

116.

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS

117.

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản

118.

Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe

119.

Trung tâm Giám định y khoa

120.

Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

121.

Trung tâm Y tế huyện Long Hồ

122.

Trung tâm Y tế huyện Mang Thít

123.

Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ huyện Vũng Liêm

124.

Trung tâm Y tế huyện Tam Bình

125.

Trung tâm Y tế huyện Bình Minh

126.

Trung tâm Y tế huyện Bình Tân

127.

Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn

128.

Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long

129.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật

130.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Vĩnh Long

131.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên TP Vĩnh Long

132.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên Long Hồ

133.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên Mang Thít

134.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên Vũng Liêm

135.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên Trà Ôn

136.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên Tam Bình

137.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên Bình Tân

138.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên TX Bình Minh

139.

Trường THPT Lưu Văn Liệt

140.

Trường THPT Nguyễn Thông

141.

Trường THPT Vĩnh Long

142.

Trường THCS & THPT Trưng Vương

143.

Trường THPT Phạm Hùng

144.

Trường THCS và THPT Hoà Ninh

145.

Trường THCS-THPT Phú Quới

146.

Trường THPT Mang Thít

147.

Trường THPT Nguyễn Văn Thiệt

148.

Trường THCS và THPT Mỹ Phước

149.

Trường THPT Võ Văn Kiệt

150.

Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự

151.

Trường THPT Hiếu Phụng

152.

Trường THCS và THPT Hiếu Nhơn

153.

Trường THPT Trần Đại Nghĩa

154.

Trường THPT Phan Văn Hoà

155.

Trường THPT Tam Bình

156.

Trường THCS và THPT Long Phú

157.

Trường THPT Song Phú

158.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú

159.

Trường THPT Trà Ôn

160.

Trường THPT Lê Thanh Mừng

161.

Trường THPT Vĩnh Xuân

162.

Trường THPT Hựu Thành

163.

Trường THCS và THPT Hoà Bình

164.

Trường THPT Bình Minh

165.

Trường THPT Hoàng Thái Hiếu

166.

Trường THCS và THPT Mỹ Thuận

167.

Trường THPT Tân Quới

168.

Trường THPT Tân Lược

169.

Trung tâm Giống Nông nghiệp

170.

Trung tâm Nước sạch Vệ sinh Môi trường Nông thôn

171.

Trung tâm Thông tin Nông nghiệp Nông thôn

172.

Trung tâm Khuyến Nông

173.

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

174.

Trung tâm Thông tin Tư vấn & Dịch vụ Tài chính

175.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp

176.

Trung tâm Quản lý và Phát triển Nhà ở

177.

Trung tâm Quy hoạch Xây dựng

178.

Trung tâm Quản lý và Sửa chữa Công trình Giao thông

179.

Trung tâm Thẩm định Kiểm định Công trình Giao thông Vận tải

180.

Cảng vụ đường thuỷ Nội địa

181.

Bến xe khách Vĩnh Long

182.

Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp

183.

Trường Văn hoá Nghệ thuật Vĩnh Long

184.

Thư viện Vĩnh Long

185.

Trung tâm Dịch vụ việc làm

186.

Trung tâm Công tác Xã hội

187.

Cơ sở Cai nghiện ma túy

188.

Trung tâm Thông tin - Thống kê Khoa học và Công nghệ

189.

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

190.

Phòng Công chứng số 2.

191.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

192.

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

193.

Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

194.

Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

195.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

196.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

197.

Trung tâm Tin học

198.

Trung tâm Công báo

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN KIỂM TRA TẠI TRỤ SỞ
(Đính kèm Kế hoạch số 102/KH-SKHCN, ngày 26/02/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ)

STT

Tên cơ quan

I.

Cơ quan cấp tỉnh: 02

1.

Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật

2.

Chi cục An toàn Thực phẩm

II.

UBND cấp huyện: 01

3.

UBND huyện Long Hồ

III.

UBND cấp xã thuộc huyện Vũng Liêm: 07

4.

UBND thị trấn Vũng Liêm

5.

UBND xã Trung Thành Tây

6.

UBND xã Trung Thành Đông

7.

UBND xã Trung Thành

8.

UBND xã Trung Ngãi

9.

UBND xã Trung Nghĩa

10.

UBND xã Trung An

IV.

UBND cấp xã thuộc huyện Trà Ôn: 07

11.

UBND thị trấn Trà Ôn

12.

UBND xã Thiện Mỹ

13.

UBND xã Lục Sĩ Thành

14.

UBND xã Thới Hoà

15.

UBND xã Trà Côn

16.

UBND xã Nhơn Bình

17.

UBND xã Xuân Hiệp

V.

UBND cấp xã thuộc huyện Long Hồ: 08

18.

UBND Thị trấn Long Hồ

19.

UBND xã Phú Quới

20.

UBND xã Long An

21.

UBND xã Phú Đức

22.

UBND xã An Bình

23.

UBND xã Bình Hoà Phước

24.

UBND xã Hoà Ninh

25.

UBND xã Đồng Phú

VI.

UBND cấp xã thuộc huyện Tam Bình: 07

26.

UBND Thị trấn Tam Bình

27.

UBND Mỹ Thạnh Trung

28.

UBND Phú Thịnh

29.

UBND Hoà Lộc

30.

UBND Long Phú

31.

UBND Tân Lộc

32.

UBND Hậu Lộc

 

PHỤ LỤC III.

MẪU BÁO CÁO

TÊN CƠ QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./……..

…………., ngày……tháng…….năm……..

 

BÁO CÁO

VỀ VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ, CẢI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 NĂM 2018.

1. Tên cơ quan:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:........ ; Fax:. ……... ; Email: ....................

4. Chức năng, nhiệm vụ: (viết vắn tắt); Tổng số cán bộ, công chức, viên chức:.

5. (Tên cơ quan) báo cáo việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 như sau:

- Ban ISO được thành lập theo Quyết định số: ......... , ngày……tháng .... năm 20...., gồm……thành viên, trong đó đại diện lãnh đạo HTQLCL (QMR) là Ông/Bà……….........; ĐT:... …… .. ; ĐTDĐ:........; Email:......

6. Bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đã được lãnh đạo phê duyệt và triển khai áp dụng tại cơ quan từ ngày…tháng ....năm 20…..;

6.1. Danh mục tài liệu HTQLCL đã được phê duyệt, công bố áp dụng tại cơ quan gồm: (liệt kê đầy đủ tất cả các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng vào bản sau)

Số TT

Tên tài liệu hệ thống quản lý chất lượng

1

Sổ tay chất lượng

2

……….

3

Liệt kê 6 Quy trình bắt buộc

4

…….

5

Liệt kê các quy trình thực hiện công việc chuyên môn được ban hành

 

Quyết định số: ... /QĐ-….., ngày ... / .../201... của (Người đứng đầu cơ quan) về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (theo Phụ lục I, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg) và Bản công bố hoặc công bố lại kèm theo.

6.2. Các thủ tục hành chính hoặc công việc theo chức năng được đưa vào áp dụng trong HTQLCL

* Đối với cơ quan hành chính nhà nước: Liệt kê đầy đủ các Quyết định công bố thủ tục hành chính của cơ quan có thẩm quyền đang áp dụng tại cơ quan:

Ví dụ:

1. Quyết định số 1554/QĐ-UBND, ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Long Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. ….

* Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (Trường học; Bệnh viện; Trung tâm;...): Liệt kê đầy đủ các quy trình thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ được đưa vào áp dụng thuộc Hệ thống quản lý chất lượng

Ví dụ:

Số TT

Tên các quy trình công việc chuyên môn theo chức năng

1

Quy trình quản lý sử dụng thuốc

2

Quy trình hội chẩn chuyên môn

.......

.......

7. Kết quả đo lường sự thỏa mãn của khách hàng (các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phục vụ):

8. Đánh giá nội bộ gần nhất ngày : ............ Đã phát hiện ...... điểm không phù hợp, nếu có thì đã thực hiện khắc phục sửa chữa hay chưa (Kèm theo bản sao hồ sơ đánh giá nội bộ gần nhất tại thời điểm báo cáo)

9. Họp xem xét của lãnh đạo gần nhất ngày: ……….. ; Nội dung, kết quả họp xem xét lãnh đạo (Kèm theo bản sao Biên bản cuộc họp xem xét lãnh đạo gần nhất tại thời điểm báo cáo)

10. Đánh giá kết quả áp dụng HTQLCL: ……

11. Đề xuất, kiến nghị (nếu có): …………

Đính kèm bản sao: Sổ tay chất lượng đối với các cơ quan được kiểm tra tại trụ sở và Hồ sơ công bố hoặc công bố lại HTQLCL theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

 


Nơi nhận:
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- ……………..;
- Lưu:VT,……

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 493/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước ngày 15/03/2018 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


867

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.94.194