Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4924/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Minh Trí
Ngày ban hành: 24/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4924/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỐ TRÍ CÁN BỘ THỰC HIỆN QUẢN LÝ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020;

Xét đề nghị của giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 629/TTr-SNV ngày 10 tháng 9 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bố trí thêm ở mỗi xã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới 02 cán bộ không chuyên trách, bao gồm: 01 cán bộ quản lý dự án xây dựng nông thôn mới và 01 kế toán đquản lý, theo dõi việc xây dựng nông thôn mới, theo tiêu chuẩn:

1. Đối với cán bộ quản lý dự án xây dựng nông thôn mới phải có điều kiện, năng lực theo quy định tại Điều 36 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, cụ thể: phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo hợp pháp, phù hợp với công việc đảm nhận.

2. Đối với kế toán phải có đủ tiêu chuẩn, trình độ quy định tại Điều 50 của Luật Kế toán.

Điều 2. Đối với các xã xây dựng nông thôn mới đã bố trí đủ 02 cán bộ quản lý xây dựng nông thôn mới thì không bố trí thêm.

Điều 3. Chế độ, chính sách và nguồn kinh phí thực hiện:

1. Chế độ, chính sách đối với 02 cán bộ bao gồm: tiền lương, trợ cấp khuyến khích đối với người có trình độ đại học, một khoản trợ cấp thêm bằng mức cán bộ không chuyên trách xã thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính và các phụ cấp khác.

2. Nguồn kinh phí thực hiện được chi từ nguồn chi phí quản lý dự án của các công trình đầu tư do Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã làm chủ đầu tư thuộc Đề án xây dựng nông thôn mới.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5952/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, các xã xây dựng nông thôn mới chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB:
CT, các PCT;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Sở Nội vụ (2b);
- Các thành viên BCĐ Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố;
- Các thành viên Tổ công tác giúp việc BCĐ;
- VPUB: các PVP; Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (VX/Nh) L.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4924/QĐ-UBND ngày 24/09/2012 về bố trí cán bộ thực hiện quản lý xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


544

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!