Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 485/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

Số hiệu: 485/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 01/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 485/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (bao gồm Tập Hệ thống hóa và các Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

TẬP HỆ THỐNG HÓA

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành theo Quyết định số 485/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA

Văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

1

Pháp lệnh

Số 31/2000/PL-UBTVQH10
28/02/2001

Pháp lệnh Thư viện

01/4/2001

 

2

Luật

Số 28/2001/QH10
ngày 29/6/2001

Luật Di sản văn hóa

01/01/2002

 

3

Luật

Số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Luật Sở hữu trí tuệ

01/7/2006

 

4

Luật

Số 62/2006/QH11 ngày 29/6/2006

Luật Điện ảnh

01/01/2007

Sửa đổi, bổ sung bởi Điều 26 Luật sửa đổi bổ sung 37 Luật về quy hoạch

5

Luật

Số 31/2009/QH12
ngày 18/6/2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh

01/10/2009

 

6

Luật

Số 32/2009/QH12
ngày 18/6/2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa

01/01/2010

 

7

Luật

Số 33/2009/QH12
ngày 18/6/2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

01/01/2010

 

8

Luật

Số 16/2012/QH13
ngày 21/6/2012

Luật Quảng cáo

01/01/2013

Sửa đổi, bổ sung bởi Điều 27 Luật sửa đổi bổ sung 37 Luật về quy hoạch

Văn bản của Chủ tịch nước

9

Lệnh

Số 09/2001/L-CTN
ngày 12/7/2001

Công bố Luật Di sản văn hóa

12/7/2001

 

10

Lệnh

Số 28/2005/L-CTN
ngày 12/12/2005

Công bố Luật Sở hữu trí tuệ

12/12/2005

 

11

Lệnh

Số 03/2006/L-CTN
ngày 12/7/2006

Công bố Luật Điện ảnh

12/7/2006

 

12

Lệnh

Số 12/2009/L-CTN
ngày 29/6/2009

Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

29/6/2009

 

13

Lệnh

Số 08/2009/L-CTN
ngày 29/6/2009

Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa

29/6/2009

 

14

Lệnh

Số 07/2009/L-CTN
ngày 29/6/2009

Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh

29/6/2009

 

15

Lệnh

Số 14/2012/L-CTN
ngày 02/7/2012

Công bố Luật Quảng cáo

02/7/2012

 

Văn bản của Chính phủ

16

Nghị định

Số 88/NĐ-CP
ngày 14/12/1995

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng, chống một số tệ nạn xã hội

01/02/1996

Đã bãi bỏ các nội dung về xử lý vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa. Đối với phần phòng chống tệ nạn xã hội, thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề nghị Bộ Tư pháp trình về việc xem xét, đề nghị bãi bỏ Nghị định này

17

Nghị định

Số 72/2000/NĐ-CP
ngày 05/12/2000

Về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

20/12/2000

 

18

Nghị định

Số 72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện

21/8/2002

 

19

Nghị định

Số 86/2005/NĐ-CP
ngày 08/7/2005

Về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước

02/8/2005

 

20

Nghị định

Số 91/2005/NĐ-CP
ngày 11/7/2005

Về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng

04/8/2005

 

21

Nghị định

Số 02/2009/NĐ-CP
ngày 06/01/2009

Quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

06/02/2009

 

 

22

Nghị định

Số 103/2009/NĐ-CP
ngày 06/11/2009

Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

01/01/2010

Bị bãi bỏ một phần bởi các Nghị định số 01/2012/ NĐ-CP ngày 04/01/2012; số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012; số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013; số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018; số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018

23

Nghị định

Số 54/2010/NĐ-CP
ngày 21/5/2010

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12

07/7/2010

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2028

24

Nghị định

Số 98/2010/NĐ-CP
ngày 21/9/2010

Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Di sản văn hóa

06/11/2010

 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018

25

Nghị định

Số 32/2012/NĐ-CP
ngày 12/4/2012

Về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

01/6/2012

 

 

26

Nghị định

Số 79/2012/NĐ-CP
ngày 05/10/2012

Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành bản kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

01/01/2013

Bị bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016

27

Nghị định

Số 105/2012/NĐ-CP
ngày 17/12/2012

Về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức

01/02/2013

 

 

28

Nghị định

Số 113/2013/NĐ-CP
ngày 02/10/2013

Về hoạt động Mỹ thuật

01/12/2013

 

29

Nghị định

Số 131/2013/NĐ-CP
ngày 16/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

15/12/2013

 

30

Nghị định

Số 181/2013/NĐ-CP
ngày 14/11/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo

01/01/2014

 

31

Nghị định

Số 145/2013/NĐ-CP
ngày 29/10/2013

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

16/12/2013

Bị thay thế một phần bởi Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018

32

Nghị định

Số 62/2014/NĐ-CP
ngày 25/6/2014

Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

07/8/2014

 

33

Nghị định

Số 89/2014/NĐ-CP
ngày 29/9/2014

Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

15/11/2014

 

34

Nghị định

Số 90/2014/NĐ-CP
ngày 29/9/2014

Về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật”

15/11/2014

 

35

Nghị định

Số 21/2015/NĐ-CP
ngày 14/02/2015

Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác

15/4/2015

 

36

Nghị định

Số 15/2016/NĐ-CP
ngày 15/3/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

15/3/2016

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018

37

Nghị định

Số 61/2016/NĐ-CP
ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

01/7/2016

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018

38

Nghị định

Số 72/2016/NĐ-CP
ngày 01/7/2016

Về hoạt động nhiếp ảnh

15/8/2016

 

39

Nghị định

Số 28/2017/NĐ-CP
ngày 20/3/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

05/5/2017

 

40

Nghị định

Số 22/2018/NĐ-CP
ngày 23/02/2018

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

10/4/2018

 

41

Nghị định

Số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018

Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

15/10/2018

 

42

Nghị định

Số 111/2018/NĐ-CP
ngày 31/8/2018

Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương

15/10/2018

 

43

Nghị định

Số 122/2018/NĐ-CP
ngày 17/9/2018

Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"

15/11/2018

 

44

Nghị định

Số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018

Quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

5/11/2018

 

45

Nghị định

Số 133/2018/NĐ-CP
ngày 01/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”; “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.

15/11/2018

 

Văn bản của Thủ tướng Chính phủ

46

Điều lệ

Số 974-TTg
ngày 21/7/1956

Về hướng dẫn sử dụng Quốc kỳ

21/7/1956

Cần đánh giá lại để xây dựng văn bản thay thế

47

Chỉ thị

Số 321-CT
ngày 17/11/1989

Về một số vấn đề cấp bách của ngành Văn hóa

17/11/1989

Cần đánh giá lại để bãi bỏ năm 2019

48

Chỉ thị

Số 04/1998/CT-TTg
ngày 22/01/1998

Về các biện pháp thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả

06/02/1998

 

49

Chỉ thị

Số 14/1998/CT-TTg
ngày 28/3/1998

Về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

12/4/1998

 

50

Chỉ thị

Số 23/1998/CT-TTg
ngày 20/5/1998

Về tăng cường sự phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư

04/6/1998

 

51

Chỉ thị

Số 39/1998/CT-TTg
ngày 03/12/1998

Về đẩy mạnh công tác văn hóa thông tin ở miền núi và đồng bào các dân tộc thiểu số

18/12/1998

 

52

Chỉ thị

Số 03/2000/CT-TTg
ngày 24/01/2000

Về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em

08/02/2000

 

53

Chỉ thị

Số 09/2000/CT-TTg
ngày 20/4/2000

Về việc tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa và kinh doanh văn hóa phẩm

09/5/2000

 

54

Chỉ thị

Số 05/2002/CT-TTg
ngày 18/02/2002

Về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích và ngăn chặn đào bới, trục vớt trái phép di chỉ khảo cổ học

05/3/2002

 

55

Quyết định

Số 21/2002/QĐ-TTg
ngày 28/01/2002

Phê duyệt Hiệp định hợp tác văn hóa và giáo dục giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ac-hen-ti-na

12/02/2002

 

56

Chỉ thị

Số 05/2002/CT-TTg
ngày 18/02/2002

Về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích và ngăn chặn đào bới, trục vớt trái phép di chỉ khảo cổ học

05/3/2002

Cần đánh giá lại việc thực hiện để kiến nghị xử lý

57

Quyết định

Số 23/2002/QĐ-TTg
ngày 31/01/2002

Về việc tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên Đán và một số ngày kỷ niệm của đất nước

31/01/2002

 

58

Quyết định

Số 57/2002/QĐ-TTg
ngày 26/4/2002

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thể dục thể thao đến năm 2010

26/4/2002

Đã đề nghị Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ xử lý hiệu lực

59

Quyết định

Số 19/2003/QĐ-TTg
ngày 28/01/2003

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đến năm 2005

12/02/2003

Cần tiếp tục đề nghị bãi bỏ trong năm 2019

60

Quyết định

Số 97/2003/QĐ-TTg
ngày 14/5/2003

Phê duyệt phương án tổng thể xắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục Du lịch giai đoạn 2003 - 2005

16/6/2003

Đã đề nghị Bộ Tư pháp trình Chính phủ bãi bỏ trong năm 2018

61

Quyết định

Số 124/2003/QĐ-TTg
ngày 17/6/2003

Phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

16/7/2003

 

62

Quyết định

Số 170/2003/QĐ-TTg
ngày 14/8/2003

Về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”

04/9/2003

 

63

Quyết định

Số 25/2004/QĐ-TTg
ngày 27/02/2004

Về việc phê duyệt Đề án “Phát triển hoạt động văn hóa - thông tin vùng Tây Nguyên đến năm 2010”

19/3/2004

Đã đề nghị Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ trong năm 2018

64

Chỉ thị

Số 17/2005/CT-TTg
ngày 25/5/2005

Về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường

17/6/2005

Đã đề nghị Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Điều 1

65

Quyết định

Số 36/2005/QĐ-TTg
ngày 24/02/2005

Về “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam”

15/3/2005

 

66

Quyết định

Số 82/2005/QĐ-TTg
ngày 18/4/2005

Về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống đặc thù trong các trường văn hóa nghệ thuật

07/5/2005

Cần bãi bỏ (Hiện nay đã có Quyết định số 41/2014/ QĐ-TTg ngày 21/7/2014. Cùng một vấn đề có hai văn bản điều chỉnh)

67

Quyết định

S156/2005/QĐ-TTg
ngày 23/6/2005

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020

18/7/2005

 

68

Quyết định

S271/2005/QĐ-TTg
ngày 31/10/2005

Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở

21/11/2005

Đề nghị Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ trong năm 2019, hiện nay không còn áp dụng

69

Quyết định

Số 226/2005/QĐ-TTg
ngày 15/9/2005

Điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Bộ VHTT

08/10/2005

 

70

Quyết định

S308/2005/QĐ-TTg
ngày 25/11/2005

Ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

20/12/2005

Bị bãi bỏ các quy định về tổ chức lễ hội tại mục 3, Chương 2 bởi Nghị định số 110/2018/ NĐ-CP

71

Quyết định

S167/2006/QĐ-TTg
ngày 14/7/2006

Phê duyệt Đề án “Phát triển hoạt động văn hóa - thông tin vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010”

08/8/2006

 

72

Quyết định

S227/2006/QĐ-TTg
ngày 11/10/2006

Ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

07/11/2006

Đề nghị Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ trong năm 2019 vì hiện nay không còn áp dụng

73

Quyết định

Số 74/2007/QĐ-TTg
ngày 25/5/2007

Về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước, của các địa phương và các ngày hội văn hóa, du lịch, thể thao

28/6/2007

 

74

Quyết định

Số 123/2007/QĐ-TTg
ngày 31/7/2007

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh - Đông Trường Sơn

28/8/2007

 

75

Quyết định

S125/2007/QĐ-TTg
ngày 31/7/ 2007

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006 - 2001

29/8/2007

Đã đề nghị Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ trong năm 2018

76

Quyết định

Số 129/2007/QĐ-TTg
ngày 02/8/2007

Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước

8/8/2007

 

77

Quyết định

S45/2008/QĐ-TTg
ngày 28/3/2008

Phê duyệt Quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến năm 2020

19/4/2008

 

78

Chỉ thị

Số 30/2008/CT-TTg
ngày 10/10/2008

Về việc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội

16/10/2008

Cần đánh giá lại để đề nghị bãi bỏ

79

Chỉ thị

Số 36/2008/CT-TTg
ngày 31/12/2008

Về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

31/12/2008

 

80

Chỉ thị

Số 84/2008/
CT-BVHTTDL
ngày 03/11/2008

Về tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nhằm thúc đẩy sự ra đời, phát triển của các bảo tàng và sưu tập tư nhân

02/12/2008

 

81

Quyết định

Số 14/2015/QĐ-TTg
ngày 20/5/2015

Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật

21/5/2015

 

82

Quyết định

Số 23/2016/QĐ-TTg
ngày 07/6/2016

Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản

25/7/2016

 

83

Quyết định

Số 22/2018/QĐ-TTg
08/5/2018

Quyết định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

08/5/2018

 

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành

84

Quyết định

Số 05/2000/ QĐ-BVHTT
ngày 12/4/2000

Về Kế hoạch triển khai Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

12/4/2000

Đề nghị bãi bỏ trong năm 2019

85

Thông tư

Số 08/2000/ TT-BVHTT
ngày 28/4/2000

Hướng dẫn quản lý trò chơi điện tử

01/6/2000

 

86

Quyết định

Số 14/2000/ QĐ-BVHTT
ngày 07/8/2000

Về quy định thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính

20/8/2000

Xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bãi bỏ

87

Quyết định

Số 18/2000/ QĐ-BVHTT
ngày 01/9/2000

Thành lập Ban quản lý Dự án hạ tầng kỹ thuật trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

16/9/2000

 

88

Quyết định

Số 24/2000/QĐ-BVHTT
ngày 28/9/2000

Về thời hạn giấy phép hoạt động văn hóa - thông tin

28/9/2000

Bị bãi bỏ một phần tại Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/10/2018

89

Quyết định

Số 34/2000/ QĐ-BVHTT 20/12/2000

Công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

20/12/2000

 

90

Quyết định

Số 599/2000/ QĐ-BVHTT
ngày 10/4/2000

Thành lập Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

10/4/2000

 

91

Quyết định

Số 37/2001/QĐ-BVHTT
ngày 23/8/2001

Về Quy chế hoạt động phát hành xuất bản phẩm

07/9/2001

Xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bãi bỏ

92

Quyết định

Số 39/2001/QĐ-BVHTT
ngày 23/8/2001

Ban hành Quy chế tổ chức lễ hội

 

Cần bãi bỏ trong năm 2019

93

Thông tư liên tịch

Số 04/2002/TTLT-BVHTT-BTC
ngày 19/3/2002

Sửa đổi Thông tư số 97/TTLB/VHTTTTDL-TC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của Nhà nước đối với thư viện công cộng

19/3/2002

Thông tư số 97/TTLB/VHTTTTDL-TC đã hết hiệu lực. Cần đánh giá việc thi hành để đề nghị bãi bỏ Thông tư liên tịch này

94

Quyết định

Số 19/2002/QĐ-BVHTT
ngày 02/8/2002

Về nội dung và hình thức thi nâng ngạch lên Phương pháp viên chính

17/8/2002

 

95

Quyết định

Số 26/2002/
QĐ-BVHTT
ngày 26/9/2002

Về Quy chế phỏng vấn trên báo chí

11/10/2002

Đề nghị bãi bỏ năm 2019. Hiện nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang áp dụng Quy chế ban hành theo Quyết định số 2499/QĐ-BVHTTDL ngày 23/6/2017

96

Quyết định

Số 27/2002/QĐ-BVHTT
ngày 10/10/2002

Quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet

10/10/2002

Xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bãi bỏ

97

Quyết định

Số 29/2002/QĐ-BVHTT
ngày 19/12/2002

Thành lập Phòng Thông tin cổ động - Triển lãm và Phòng Quảng cáo trực thuộc Cục Văn hóa Thông tin cơ sở

06/12/2002

Cần đánh giá lại, đề xuất bãi bỏ trong năm 2019

98

Quyết định

Số 30/2002/QĐ-BVHTT
ngày 19/12/2002

Về Quy chế về việc tang lễ thực hiện trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin

24/12/2002

Cần đánh giá lại để bãi bỏ

99

Quyết định

Số 41/2002/QĐ-BVHTT
ngày 31/12/2002

Về Quy chế về hoạt động triển lãm

15/01/2003

Đề nghị bãi bỏ khi Nghị định về triển lãm được ban hành

100

Thông tư liên tịch

Số 52/2003/TTLT-BVHTT-BTC
ngày 29/8/2003

Hướng dẫn hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm công trình văn học - nghệ thuật, báo chí theo cơ chế Nhà nước đặt hàng

21/9/2003

Cần phối hợp với Bộ Tài chính đánh giá lại Thông tư này.

101

Quyết định

Số 53/2003/QĐ-BVHTT
Ngày 04/9/2003

Quy chế xuất bản bản tin

24/9/2003

Cần đánh giá lại việc thi hành (xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông)

102

Thông tư

Số 56/2003/TT-BVHTT
ngày 16/9/2003

Hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện

05/10/2003

 

103

Thông tư

Số 07/2004/TT-BVHTTDL
ngày 19/02/2004

Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

17/3/2004

Sửa đổi, bổ sung Mục II khoản 1 tại Thông tư số 07/2011/ TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011. Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính

104

Quyết định

Số 17/2004/QĐ-BVHTT
ngày 05/5/2004

Ban hành “Quy chế sao chép tác phẩm tạo hình"

27/5/2004

 

105

Quyết định

Số 04/2005/QĐ-BVHTT
ngày 31/01/2005

Về định mức tính vật liệu, nhân công thực hiện công tác trang trí cổ động trực quan ngành Văn hóa Thông tin

05/3/2005

Cần đánh giá tính phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay

106

Quyết định

Số 16/2005/QĐ-BVHTT
ngày 04/5/2005

Về Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

29/5/2005

 

107

Thông tư liên tịch

Số 13/2006/TTLT-BVHTT-BTC
ngày 19/01/2006

Hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật

22/02/2006

Cần xem xét bãi bỏ trong năm 2019 (Hiện nay áp dụng Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21/7/2014 và Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BVHTTDL-BTC ngày 11/12/2015)

108

Thông tư

Số 26/2006/TT-BVHTT
ngày 21/02/2006

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa Thông tin

18/3/2006

 

109

Thông tư

Số 33/2006/TT-BVHTT
ngày 06/3/2006

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa - Thông tin

09/4/2006

 

110

Thông tư

Số 36/2006/ TT-BVHTT ngày 20/3/2006

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP

15/4/2006

 

111

Thông tư liên tịch

Số 46/2006/TTLT-BVHTT-BTC
ngày 25/4/2006

Hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa

25/5/2006

 

112

Thông tư

Số 54/2006/TT-BVHTT
ngày 24/5/2006

Hướng dẫn quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường

25/6/2006

Cần xem xét, đánh giá lại để xử lý hiệu lực

113

Thông tư liên tịch

Số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006

Quản lý trò chơi trực tuyến (Online Game)

01/7/2006

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá và phối hợp xử lý

114

Quyết định

Số 66/2006/QĐ-BVHTT
ngày 08/8/2006

Về khung tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

05/9/2006

Cần đánh giá lại vì căn cứ ban hành đã thay đổi

115

Thông tư

Số 67/2006/TT-BVHTT
ngày 10/8/2006

Hướng dẫn phân hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập hoạt động văn hóa thông tin

07/9/2006

 

116

Quyết định

Số 70/2006/QĐ-BVHTT
ngày 15/9/2006

Về việc ban hành Quy chế kiểm kê hiện vật bảo tàng

16/10/2006

 

117

Quyết định

Số 101/2006/QĐ-BVHTT
ngày 28/12/2006

Về việc ban hành Quy chế khen thưởng trong Liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn các lĩnh vực văn hóa - thông tin

21/01/2007

Bị bãi bỏ Điều 5 và 6 bởi Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016

118

Quyết định

Số 14/2007/QĐ-BVHTT
ngày 25/10/2007

Ban hành Quy chế tuyển chọn phim tham dự Giải thưởng Oscar dành cho phim nói tiếng nước ngoài

24/11/2007

 

119

Quyết định

Số 02/2007/QĐ-BVHTT
ngày 06/02/2007

Quy chế tổ chức thi sáng tác tranh cổ động và sử dụng tranh cổ động để tuyên truyền

08/3/2007

 

120

Quyết định

Số 10/2007/QĐ-BVHTT
ngày 04/5/2007

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thư viện Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

19/5/2007

 

121

Quyết định

Số 13/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 10/3/2008

Ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện trường đại học

31/3/2008

 

122

Quyết định

Số 47/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày 03/7/2008

Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ và người thực hành bảo quản hiện vật bảo tàng

31/7/2008

 

123

Quyết định

Số 49/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày 09/7/2008

Ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim

09/8/2008

Sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 12/2015/TT-BVHTTDL ngày 11/12/2015

124

Quyết định

Số 86/2008/ QĐ-BVHTTDL
ngày 30/12/2008

Ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ học

29/01/2009

 

125

Thông tư

Số 01/2009/TT-BVHTTDL
ngày 22/01/2009

Về việc hướng dẫn hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật tại Việt Nam và đưa triển lãm văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam ra nước ngoài quy định tại Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ quy định và công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

08/3/2009

 

Hết hiệu lực một phần bởi các Nghị định số 103/2009/ NĐ-CP ngày 06/11/2009 và số 113/NĐ-CP ngày 02/10/2013

126

Thông tư

Số 03/2009/TT-BVHTTDL
ngày 28/8/2009

Về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

12/10/2009

 

127

Thông tư

Số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009

Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ

01/01/2010

- Sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011

- Bãi bỏ một phần tại các Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012;

số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 quy định về tổ chức lhội.

128

Thông tư

Số 04/2010/TT-BVHTTDL
ngày 30/6/2010

Quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

15/8/2010

 

129

Thông tư

Số 08/2010/TT-BVHTTDL
ngày 18/8/2010

Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định phim của đài truyền hình, đài phát thanh -truyền hình

01/10/2010

 

130

Thông tư

Số 13/2010/TT-BVHTTDL
ngày 30/12/2010

Quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia

01/3/2011

 

 

131

Thông tư

Số 18/2010/TT-BVHTTDL
ngày 31/12/2010

Quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng

01/3/2011

 

 

132

Thông tư

Số 04/2011/ TT-BVHTTDL
ngày 21/01/2011

Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

21/01/2011

Bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/10/2018

133

Thông tư

Số 06/2011/ TT-BVHTTDL
ngày 08/3/2011

Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa - khu thể thao thôn

01/5/2011

 

Sửa đổi bởi Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư số 12/2010/TT- BVHTTDL và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL

134

Thông tư

Số 09/2011/ TT-BVHTTDL
ngày 14/7/2011

Quy định nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh

01/9/2011

 

135

Thông tư

Số 10/2011/ TT-BVHTTDL
ngày 16/9/2011

Quy định tổ chức và hoạt động của các Trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài

11/11/2011

 

 

136

Thông tư

Số 11/2011/ TT-BVHTTDL
ngày 19/9/2011

Hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực Điện ảnh.

15/10/2011

 

 

137

Thông tư

Số 12/2011/ TT-BVHTTDL
ngày 10/10/2011

Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa", “thôn văn hóa", “làng văn hóa", “ấp văn hóa", “bản văn hóa", “tổ dân phố văn hóa" và tương đương

24/11/2011

 

Đề nghị bãi bỏ trong năm 2019 (Hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2018/NĐ-CP)

138

Thông tư

Số 17/2011/ TT-BVHTTDL
ngày 02/12/2011

Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

14/01/2012

 

 

139

Thông tư

Số 22/2011/ TT-BVHTTDL
ngày 30/12/2011

Quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật

15/02/2012

Hết hiệu lực một phần theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư

140

Thông tư liên tịch

Số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL
ngày 13/12/2012

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

01/02/2012

Cần đánh giá việc thi hành, đề xuất bãi bỏ trong năm 2019

141

Thông tư liên tịch

Số 02/2012/TTLT- BVHTTDL-BTC
ngày 07/3/2012

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật ở Trung ương và Hội văn học nghệ thuật địa phương giai đoạn 2011 - 2015

07/3/2012

Cần đánh giá việc thi hành, đề xuất bãi bỏ trong năm 2019

142

Thông tư

Số 04/2012/TT-BVHTTDL ngày 30/3/2012

Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập luyện, thi đấu của đội tuyển thể thao quốc gia và đội tuyển trẻ thể thao quốc gia

15/5/2012

 

 

143

Thông tư liên tịch

Số 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL
ngày 19/6/2012

Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và liên quan trên môi trường mạng internet và viễn thông

06/8/2012

 

144

Thông tư

Số 07/2012/ TT-BVHTTDL
ngày 16/7/2012

Hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

01/9/2012

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 22/2018/TT-BVHTTDL

145

Thông tư

Số 15/2012/TT-BVHTTDL
ngày 13/12/2012

Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

01/02/2013

 

Hết hiệu lực một phần bởi Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016

146

Thông tư

Số 18/2012/ TT-BVHTTDL
ngày 28/12/2012

Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

01/7/2013

 

Hết hiệu lực một phần bởi Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư Cần xem xét, đánh giá lại nội dung để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong năm 2019

147

Thông tư

Số 19/2012/ TT-BVHTTDL
ngày 28/12/2012

Quy định loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài

15/02/2013

 

 

148

Thông tư

Số 20/2012/ TT-BVHTTDL
ngày 28/12/2012

Quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

15/02/2013

 

 

149

Thông tư

Số 21/2012/ TT-BVHTTDL
ngày 28/12/2012

Quy định tiêu chí và thủ tục thanh lọc tài liệu thư viện

01/4/2013

 

150

Thông tư

Số 02/2013/ TT-BVHTTDL
ngày 24/01/2013

Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

10/3/2013

 

 

151

Thông tư liên tịch

Số 51/2013/TTLT-BTC-BVHTTDL
ngày 26/4/2013

Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012 - 2015

10/6/2013

 

Cần đánh giá lại, đề nghị Bộ Tài chính bãi bỏ

152

Thông tư

Số 04/2013/ TT-BVHTTDL
ngày 03/5/2013

Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, lập và công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa

01/7/2013

 

153

Thông tư

Số 07/2013/ TT-BVHTTDL
ngày 01/11/2013

Quy định mức trả công giờ người làm mẫu vẽ trong các trường đào tạo mỹ thuật

01/01/2014

 

154

Thông tư

Số 10/2013/ TT-BVHTTDL
ngày 06/12/2013

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/ NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo

01/02/2014

Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 35/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2018

 

155

Thông tư

Số 11/2013/ TT-BVHTTDL
ngày 16/12/2013

Quy định quy định về sưu tầm tài liệu, hiện vật của bảo tàng công lập

15/02/2014

 

156

Thông tư

Số 15/2013/ TT-BVHTTDL
ngày 24/12/2013

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

15/02/2014

 

157

Thông tư

Số 17/2013/ TT-BVHTTDL
ngày 30/12/2013

Hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kĩ thuật, bảo quản, tu bổ phục hồi di tích

18/02/2014

 

158

Thông tư liên tịch

Số 19/2013/TTLT- BVHTTDL-BTNMT
ngày 30/12/2013

Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

15/02/2014

Điều 13 bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/10/2018

159

Thông tư

Số 20/2013/ TT-BVHTTDL
ngày 31/12/2013

Quy định một số nội dung quản lý đối với hoạt động phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim

01/4/2014

 

160

Thông tư

Số 16/2013/ TT-BVHTTDL
ngày 25/12/2013

Quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rạp chiếu phim

01/01/2015

 

161

Thông tư liên tịch

Số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV
ngày 30/5/2014

Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo

15/7/2014

 

 

162

Thông tư

Số 05/2014/ TT-BVHTTDL
ngày 30/5/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao thôn

15/7/2014

 

163

Thông tư

Số 08/2014/ TT-BVHTTDL
ngày 24/9/2014

Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

01/10/2014

 

164

Thông tư

Số 18/2014/ TT-BVHTTDL
ngày 02/12/2014

Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện

08/12/2014

 

165

Thông tư

Số 20/2014/ TT-BVHTTDL
ngày 09/12/2014

Quy định hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện

10/02/2015

 

166

Thông tư liên tịch

Số 144/2014/ TT-BVHTTDL
ngày 30/9/2014

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

15/11/2014

 

167

Thông tư liên tịch

Số 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL
ngày 12/11/2014

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 - 2020

27/12/2014

 

168

Thông tư liên tịch

Số 24/2014/TTLT-BVHTTDL-BCA
ngày 30/12/2014

Quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

01/3/2015

 

169

Thông tư

Số 28/2014/ TT-BVHTTDL
ngày 31/12/2014

Quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ VHTTDL

01/3/2015

Bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 26/2018/TT-BVHTTDL ngày 11/9/2018

170

Thông tư liên tịch

Số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
ngày 19/5/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thư viện

15/7/2015

 

171

Thông tư

Số 06/2015/TTLT-BVHTTDL
ngày 08/7/2015

Thông tư quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép mang vũ khí và công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; trình tự, thủ tục tổ chức, triển khai sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ

01/9/2015

 

172

Thông tư

Số 08/2015/TTLT-BVHTTDL
ngày 23/10/2015

Quy định hoạt động của Đội chiếu phim lưu động thuộc Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng hoặc Trung tâm điện ảnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

01/01/2016

 

173

Thông tư liên tịch

Số 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
ngày 11/12/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Di sản văn hóa

01/3/2016

 

174

Thông tư liên tịch

Số 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
ngày 11/12/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Biểu diễn nghệ thuật và Điện ảnh

01/3/2016

 

175

Thông tư liên tịch

Số 11/2015/TTLT-BVHTTDL-BTC- BGDĐT-BLĐTBXH
ngày 11/12/2015

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa, nghệ thuật

01/02/2016

 

176

Thông tư

Số 12/2015/ TT-BVHTTDL ngày 11/12/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thẩm định, cấp giấy phép phổ biến phim ban hành theo Quyết định số 49/2008/ QĐ-BVHTTDL ngày 09/7/2008 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

15/3/2016

 

177

Thông tư

Số 15/2015/ TT-BVHTTDL
ngày 22/12/2015

Quy định về tổ chức lễ hội

05/02/2016

Cần xem xét bãi bỏ trong năm 2019 vì Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2018/ NĐ-CP ngày 29/8/2018 quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

178

Thông tư liên tịch

Số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016

Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện

01/5/2016

 

179

Thông tư

Số 01/2016/ TT-BVHTTDL
ngày 24/3/2016

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP

15/5/2016

Bị bãi bỏ một phần và sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL ngày 19/10/2016

180

Thông tư liên tịch

Số 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 25/4/2016

Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/6/2016

 

181

Thông tư liên tịch

Số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Văn hóa cơ sở

15/8/2016

 

182

Thông tư liên tịch

Số 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Mỹ thuật

15/8/2016

 

183

Thông tư

Số 08/2016/ TT-BVHTTDL
ngày 02
/7/2016

Quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

01/12/2016

 

184

Thông tư

Số 09/2016/ TT-BVHTTDL

Về tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng

01/12/2016

 

185

Thông tư

Số 10/2016/ TT-BVHTTDL
ngày 19/10/2016

Sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

01/01/2017

 

186

Thông tư

Số 13/2016/ TT-BVHTTDL
ngày 09/12/2016

Quy định Quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng các tỉnh, huyện, xã

01/02/2017

 

187

Thông tư

Số 15/2016/ TT-BVHTTDL
ngày 27/12/2016

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước

01/02/2017

 

188

Thông tư

Số 16/2016/ TT-BVHTTDL
ngày 27/12/2016

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 24/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; Hỗ trợ tác phẩm báo chí có chất lượng cao ở các địa phương giai đoạn 2016 - 2020

01/3/2017

 

189

Thông tư

Số 02/2017/ TT-BVHTTDL
ngày 05/7/2017

Quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật

25/8/2017

 

190

Thông tư

Số 04/2017/ TT-BVHTTDL
ngày 15/8/2017

Quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

05/10/2017

 

191

Thông tư

Số 01/2018/ TT-BVHTTDL
ngày 18/01/2018

Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật

01/3/2018

 

192

Thông tư

Số 22/2018/ TT-BVHTTDL
ngày 29/6/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định số 32/2012/ NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

15/8/2018

 

193

Thông tư

Số 24/2018/ TT-BVHTTDL
ngày 23/8/2018

Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

09/10/2018

 

194

Thông tư

Số 25/2018/ TT-BVHTTDL
ngày 30/8/2018

Quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh

15/11/2018

 

195

Thông tư

Số 26/2018/ TT-BVHTTDL
ngày 11/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/10/2018

 

196

Thông tư

Số 33/2018/ TT-BVHTTDL
ngày 15/10/2018

Quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu

01/12/2018

 

197

Thông tư

Số 35/2018/ TT-BVHTTDL
ngày 19/11/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL, Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL và Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL

15/01/2019

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO

Văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

198

Luật

Số 77/2006/QH11
ngày 29/11/2006

Luật Thể dục, thể thao

01/7/2007

 

199

Luật

Số 26/2018/QH14
ngày 14/6/2018

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

01/01/2019

 

Văn bản của Chủ tịch nước

200

Lệnh

Số 22/2006/L-CTN ngày 12/12/2006

Công bố Luật Thể dục, thể thao

12/12/2006

 

201

Lệnh

Số 05/2017/L-CTN
ngày 25/6/2018

Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

25/6/2018

 

Văn bản của Chính phủ

202

Nghị định

Số 112/2007/NĐ-CP
Ngày 26/6/2007

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao

03/5/2007

 

203

Nghị định

Số 106/2016/NĐ-CP
ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

01/7/2016

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018

204

Nghị định

Số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018

Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu

24/12/2018

 

Văn bản của Thủ tướng Chính phủ

205

Quyết định

Số 57/2002/QĐ-TTg
ngày 26/4/2002

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thể dục thể thao đến năm 2010

26/4/2002

Đã đề nghị Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ

206

Chỉ thị

Số 15/2002/CT-TTg
ngày 26/7/2002

Về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao

10/8/2002

 

207

Quyết định

Số 100/2005/QĐ-TTg ngày 05/10/2005

Phê duyệt Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010

01/6/2005

Đã đề nghị Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ

208

Quyết định

S67/2008/QĐ-TTg
ngày 26/5/2008

Về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao

18/6/2008

 

209

Quyết định

Số 51/2012/QĐ-TTg
ngày 16/11/2012

Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao

01/01/2013

 

210

Quyết định

Số 82/2013/QĐ-TTg
ngày 31/12/2013

Về một số chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao xuất sắc

15/02/2014

 

211

Quyết định

Số 21/2018/QĐ-TTg
ngày 17/5/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17/5/2018

 

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và liên tịch ban hành

212

Thông tư liên Bộ

Số 02/TTLB-YT-TDTT
ngày 30/3/1996

Hướng dẫn phối hợp y tế - thể dục thể thao trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

30/3/1996

Cần phối hợp với Bộ Y tế xem xét bãi bỏ trong năm 2019

213

Quyết định

Số 44/2005/ QĐ-UBTDTT
ngày 13/01/2005

Về việc ban hành Quy chế đảm bảo y tế cho vận động viên các đội tuyển thể thao

18/02/2005

Bị bãi bỏ một phần bởi các Thông tư số 03/2015/TT-BVHTTDL; số 17/2015/TT-BVHTTDL

214

Thông tư

Số 99/2006/ TT-UBTDTT
ngày 24/4/2006

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức sự nghiệp TDTT

18/5/2006

 

215

Thông tư

Số 01/2007/ TT-UBTDTT ngày 09/01/2007

Hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển cơ sở dịch vụ ngoài công lập trong lĩnh vực thể dục thể thao

04/02/2007

 

216

Thông tư

Số 05/2007/ TT-UBTDTT
ngày 20/7/2007

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao

20/8/2007

- Hết hiệu lực một phần theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư

- Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 08/2011/ TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011

217

Thông tư

Số 08/2011/ TT-BVHTTDL
ngày 29/6/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-BVHTTDL ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục Thể thao hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao

20/8/2011

 

 

218

Thông tư

Số 07/2010/ TT-BVHTTDL
ngày 28/7/2010

Quy định về quản lý hoạt động chuyên môn của hội cổ động viên thể thao

01/10/2010

 

219

Thông tư

Số 18/2011/ TT-BVHTTDL
ngày 02/12/2011

Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở

25/01/2012

 

 

220

Thông tư liên tịch

Số 191/2011/TTLT/ BTC-BVHTTDL
ngày 21/12/2011

Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã

05/02/2012

 

221

Thông tư liên tịch

Số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL
ngày 30/12/2011

Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao

15/02/2012

 

222

Thông tư

Số 09/2012/ TT-BVHTTDL
ngày 19/11/2012

Quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng

01/01/2013

 

 

223

Thông tư

Số 01/2013/ TT-BVHTTDL
ngày 02/01/2013

Quy định nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hội thể thao quốc gia

01/3/2013

 

 

224

Thông tư

Số 13/2013/ TT-BVHTTDL
ngày 18/12/2013

Quy định một số nội dung quản lý tổ chức hoạt động thi đấu Xe đạp thể thao

01/3/2014

 

225

Thông tư

Số 14/2013/ TT-BVHTTDL
ngày 19/12/2013

Quy định một số nội dung quản lý tổ chức hoạt động thi đấu Mô tô thể thao

01/3/2014

 

226

Thông tư liên tịch

Số 13/2014/TTLT- BVHTTDL-BNV
ngày 17/10/2014

Quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao

15/12/2014

 

227

Thông tư

Số 16/2014/ TT-BVHTTDL
ngày 02/12/2014

Ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao

01/02/2015

 

228

Thông tư

Số 22/2014/ TT-BVHTTDL
ngày 15/12/2014

Quy định một số nội dung quản lý hoạt động tổ chức thi đấu đua thuyền Rowing, Canoe và Thuyền truyền thống

01/02/2015

 

229

Thông tư

Số 01/2015/ TT-BVHTTDL
ngày 30/3/2015

Quy định về tiêu chuẩn khen thưởng và đề nghị khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế

15/5/2015

 

230

Thông tư

Số 03/2015/ TT-BVHTTDL
ngày 03/6/2015

Quy định về giám định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể thao và kiểm tra sức khỏe của vận động viên

01/8/2015

 

231

Thông tư

Số 17/2015/ TT-BVHTTDL ngày 30/12/2015

Quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao

01/03/2016

 

232

Thông tư

Số 18/2015/ TT-BVHTTDL
ngày 31/12/2015

Quy định về điều kiện tập luyện và thi đấu môn Ôtô thể thao địa hình

27/01/2016

 

233

Thông tư

Số 11/2016/ TT-BVHTTDL ngày 08/11/2016

Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu Yoga

01/01/2017

 

234

Thông tư

số 12/2016/ TT-BVHTTDL ngày 05/12/2016

Quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu Golf

01/02/2017

 

235

Thông tư

Số 03/2017/ TT-BVHTTDL ngày 15/8/2017

Quy định một số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thdục th thao

01/10/2017

 

236

Thông tư

Số 09/2017/ TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Cầu lông

20/02/2018

 

237

Thông tư

Số 10/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Taekwondo

20/02/2018

 

238

Thông tư

Số 02/2018/ TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Karate

05/3/2018

 

239

Thông tư

Số 03/2018/ TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bơi, Lặn

05/3/2018

 

240

Thông tư

Số 04/2018/ TT-BVHTTDL ngày 23/01/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Billiards & Snooker

15/3/2018

 

241

Thông tư

Số 05/2018/ TT-BVHTTDL ngày 22/01/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng bàn

05/3/2018

 

242

Thông tư

Số 06/2018/ TT-BVHTTDL ngày 30/01/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Diều bay

15/4/2018

 

243

Thông tư

Số 07/2018/ TT-BVHTTDL ngày 30/01/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Khiêu vũ thể thao

20/3/2018

 

244

Thông tư

Số 08/2018/ TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thẩm mỹ

15/3/2018

 

245

Thông tư

Số 09/2018/ TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Judo

20/3/2018

 

246

Thông tư

Số 10/2018/ TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình và Fitness

15/4/2018

 

247

Thông tư

Số 11/2018/ TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lân, Sư, rồng

17/3/2018

 

248

Thông tư

Số 12/2018/TT-BVHTTDL ngày 07/02/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí

23/3/2018

 

249

Thông tư

Số 13/2018/ TT-BVHTTDL ngày 08/02/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quyền Anh

25/3/2018

 

250

Thông tư

Số 14/2018/ TT-BVHTTDL ngày 09/3/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Võ cổ truyền Vovinam

25/4/2018

 

251

Thông tư

Số 15/2018/ TT-BVHTTDL ngày 14/3/2018

Quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua chó để kinh doanh đặt cược

05/5/2018

 

252

Thông tư

Số 16/2018/ TT-BVHTTDL ngày 14/3/2018

Quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua ngựa để kinh doanh đặt cược

05/5/2018

 

253

Thông tư

Số 17/2018/ TT-BVHTTDL ngày 16/3/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Mô tô nước trên biển

29/4/2018

 

254

Thông tư

Số 18/2018/ TT-BVHTTDL ngày 16/3/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoạt động tập luyện và thi đấu môn Bóng đá

15/5/2018

 

255

Thông tư

Số 19/2018/ TT-BVHTTDL ngày 20/3/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoạt động tập luyện và thi đấu môn Quần vợt

15/5/2018

 

256

Thông tư

Số 20/2018/ TT-BVHTTDL ngày 03/4/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoạt động tập luyện, biểu diễn và thi đấu môn Patin

15/5/2018

 

257

Thông tư

Số 21/2018/ TT-BVHTTDL ngày 05/4/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đáp ứng yêu cầu hoạt động tập luyện và thi đấu môn Lặn biển thể thao giải trí

01/6/2018

 

258

Thông tư

Số 23/2018/ TT-BVHTTDL ngày 21/8/2018

Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao

15/10/2018

 

259

Thông tư

Số 27/2018/ TT-BVHTTDL ngày 19/9/2018

Quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn dối với môn Bóng ném

30/10/2018

 

260

Thông tư

Số 28/2018/ TT-BVHTTDL ngày 26/9/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao

01/12/2018

 

261

Thông tư

Số 29/2018/ TT-BVHTTDL ngày 28/9/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn chuyên môn đối với môn Wushu

15/11/2018

 

262

Thông tư

Số 31/2018/ TT-BVHTTDL ngày 05/10/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao

15/12/2018

 

263

Thông tư

Số 32/2018/ TT-BVHTTDL ngày 05/10/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng rổ

15/12/2018

 

264

Thông tư

Số 34/2018/ TT-BVHTTDL ngày 02/11/2018

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn đấu Kiếm thể thao

01/01/2019

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH

Văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

265

Luật

Số 09/2017/QH14
ngày 19/6/2017

Luật Du lịch

01/01/2018

 

Văn bản của Chủ tịch nước

266

Lệnh

Số 05/2017/L-CTN ngày 29/6/2017

Công bố Luật Du lịch

29/6/2018

 

Văn bản của Chính phủ

267

Nghị định

Số 48/1999/NĐ-CP
ngày 08/7/1999

Quy định về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài

07/8/1999

Đã đề nghị Bộ Tư pháp trình Chính phủ bãi bỏ

268

Nghị định

Số 09/NĐ-CP ngày 08/8/2007

Về việc chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

08/8/2007

 

269

Nghị định

Số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

01/01/2018

Sửa đổi bởi Nghị định số 142/2018/ NĐ-CP ngày 09/10/2028

Văn bản của Thủ tướng Chính phủ

270

Chỉ thị

Số 07/2000/CT-TTg
ngày 30/3/2000

Về tăng cường giữ gìn trật tự, trị an và vệ sinh môi trường tại các địa điểm tham quan, du lịch

14/4/2000

 

271

Quyết định

Số 97/2002/QĐ-TTg
ngày 22/7/2002

Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010

26/8/2002

Đã đề nghị Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ

272

Quyết định

Số 121/2006/QĐ-TTg
ngày 29/5/2006

Quyết định về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006 - 2010

18/6/2006

Đã đề nghị Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ

273

Quyết định

Số 177/2006/QĐ-TTg
ngày 02/8/2006

Phê duyệt Hiệp định về du lịch giữa Việt Nam và Chi Lê

17/8/2006

 

274

Quyết định

S01/2007/QĐ-TTg
ngày 08/01/2007

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2006 - 2020

04/02/2007

 

275

Quyết định

Số 134/2007/QĐ-TTg
ngày 17/8/2007

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc, Cao Bằng

14/9/2007

 

276

Quyết định

Số 123/2008/QĐ-TTg
ngày 08/9/2008

Về việc hỗ trợ thực hiện các Chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch

10/9/2008

 

277

Quyết định

Số 17/2018/QĐ-TTg ngày 30/3/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/3/2018

 

278

Quyết định

Số 49/2018/QĐ- TTg ngày 12/12/2018

Thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

01/02/2019

 

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành

279

Quyết định

Số 91/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày 30/12/2008

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Trung du miền núi Bắc bộ đến năm 2020

31/01/2009

 

280

Thông tư liên tịch

Số 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL
ngày 26/6/2012

Quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa

01/01/2013

 

281

Thông tư liên tịch

Số 29/2013/TTLT-BYT-BVHTTDL-BCA-BLĐTBXH
ngày 30/9/2013

Hướng dẫn việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú

01/12/2013

 

282

Thông tư

Số 01/2014/ TT-BVHTTDL
ngày 15/01/2014

Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm du lịch

05/3/2014

 

283

Thông tư liên tịch

Số 101/2014/ TTLT-BTC-BVHTTDL
ngày 30/7/2014

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013 - 2020

15/9/2014

 

284

Thông tư liên tịch

Số 163/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 12/11/2014

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 - 2020

27/12/2014

 

285

Thông tư

Số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014

Quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp du lịch do ngành du lịch quản lý, cấp phép

16/02/2015

 

286

Thông tư liên tịch

Số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL
ngày 25/5/2015

Hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch

25/5/2015

 

287

Thông tư liên tịch

Số 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 23/3/2016

Hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch

15/5/2016

Đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải xử lý

288

Thông tư

Số 06/2017/
TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017

Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

01/02/2018

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

Văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

289

Luật

Số 02/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

01/7/2008

 

Văn bản của Chủ tịch nước

290

Lệnh

Số 11/2007/L-CTN ngày 5/12/2007

Lệnh công bố Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

05/12/2007

 

Văn bản của Chính phủ

291

Nghị định

Số 08/2009/NĐ-CP
ngày 04/02/2009

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Phòng, chống bạo lực gia đình

21/3/2009

 

 

292

Nghị định

Số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013

Quy định về công tác gia đình

18/02/2013

 

 

Văn bản của Thủ tướng Chính phủ

293

Quyết định

Số 106/2005/QĐ-TTg
ngày 16/4/2005

Quyết định phê duyệt Chiến lược xây dựng Gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010

08/6/2005

Cần đánh giá, đề nghị bãi bỏ trong năm 2019

294

Chỉ thị

Số 16/2008/CT-TTg
ngày 30/5/2008

Về việc tổ chức triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

22/6/2008

 

295

Quyết định

Số 21/2016/QĐ-TTg
ngày 17/5/2016

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

15/7/2016

 

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành

296

Thông tư

Số 02/2010/ TT-BVHTTDL
ngày 16/3/2010

Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình

30/4/2010

 

297

Thông tư liên tịch

Số 143/2011/TTLT- BTC-BVHTTDL
ngày 21/10/2011

Quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập

10/12/2011

 

298

Thông tư

Số 24/2011/ TT-BVHTTDL
ngày 30/12/2011

Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện khen thưởng cá nhân, tập thể tham gia phòng, chống bạo lực gia đình, đối tượng, điều kiện, cơ quan hoàn trả thiệt hại về giá trị tài sản cho người trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình

14/02/2012

 

299

Thông tư

Số 12/2013/ TT-BVHTTDL
ngày 07/12/2013

Hướng dẫn về các mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững

03/02/2014

 

300

Thông tư

Số 23/2014/ TT-BVHTTDL
ngày 22/12/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình

20/02/2015

 

301

Thông tư liên tịch

Số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/5/2016

Hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

21/6/2016

 

302

Thông tư

Số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017

Quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

01/3/2018

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUNG CỦA NGÀNH

Văn bản của Chính phủ

303

Nghị quyết

Số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005

Về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao

07/5/2005

 

304

Nghị định

Số 01/2012/NĐ-CP
ngày 04/01/2012

Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

27/02/2012

 

305

Nghị định

Số 145/2013/NĐ-CP
ngày 29/10/2013

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

16/12/2013

 

306

Nghị định

Số 158/2013/NĐ-CP
ngày 12/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

01/01/2014

 

307

Nghị định

Số 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016

Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2017

 

308

Nghị định

Số 28/2017/NĐ-CP
ngày 20/3/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/ NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

05/5/2017

 

309

Nghị định

Số 79/2017/NĐ-CP
ngày 17/7/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17/7/2017

 

310

Nghị định

Số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018

Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

09/10/2018

 

Văn bản của Thủ tướng Chính phủ

311

Chỉ thị

Số 03/2000/CT-TTg
ngày 24/01/2000

Về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em

08/02/2000

 

312

Quyết định

Số 97/2002/QĐ-TTg
ngày 22/7/2002

Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010

26/8/2002

Cần đánh giá, đề nghị bãi bỏ trong năm 2019

313

Quyết định

Số 150/2003/QĐ-TTg
ngày 22/7/2003

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2001/ QĐ-TTg về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005 và Quyết định số 79/2002/ QĐ-TTg về quản lý việc thu các chương trình truyền hình nước ngoài

17/8/2003

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến về việc bãi bỏ

314

Quyết định

Số 66/2006/QĐ-TTg
ngày 08/8/2006

Về khung tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

05/9/2006

 

315

Quyết định

Số 540/2008/QĐ-TTg
ngày 12/5/2008

Về việc phê duyệt đầu tư phát triển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đến năm 2015

04/8/2006

 

316

Quyết định

Số 95/2009/QĐ-TTg
ngày 17/7/2009

Cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”

15/9/2009

 

 

317

Quyết định

Số 39/2014/QĐ-TTg
ngày 15/7/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

01/9/2014

 

318

Quyết định

Số 41/2014/QĐ-TTg
ngày 21/7/2014

Về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật

09/9/2014

 

319

Quyết định

Số 14/2015/QĐ-TTg
ngày 20/5/2015

Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật

05/7/2015

 

320

Quyết định

Số 17/2016/QĐ-TTg
ngày 05/5/2016

Về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

20/6/2016

 

321

Quyết định

Số 22/2018/QĐ-TTg
ngày 08/5/2018

Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

08/5/2018

 

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành

322

Thông tư liên bộ

Số 18/1994/TTLB-VHTT-GDĐT
ngày 18/3/1994

Về việc phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin trong trường học

15/3/1994

Không còn phù hợp, cần bãi bỏ

323

Thông tư liên tịch

Số 03/2000/TT-BTP-BVHTT-BTTUBTWMTTQVN
ngày 31/3/2000

Về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư

15/4/2000

Đang phối hợp Bộ Tư pháp xem xét, bãi bỏ

324

Thông tư liên tịch

Số 32/2000/TT-BTC-BVHTT
ngày 26/4/2000

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa

11/5/2000

Tiếp tục rà soát, xử lý trong năm 2019

325

Thông tư liên tịch

S04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN-UBQGDS-KHHGĐ ngày 09/7/2001

Hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2000/ TTLT-BTP-VHTT-BTTUBTƯMTTQVN xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

09/7/2001

Đang phối hợp Bộ Tư pháp xem xét, bãi bỏ

326

Thông tư liên tịch

Số 103/2001/TTLT-BTC-BVGCP-BVHTT-BNG
ngày 24/12/2001

Hướng dẫn trợ giá đối với cước vận chuyển ấn phẩm văn hóa, giá vé máy bay của các đoàn nghệ thuật đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

24/12/2001

Tiếp tục rà soát, xử lý trong năm 2019

327

Quyết định

Số 19/2002/ QĐ-BVHTT
ngày 02/8/2002

Về nội dung và hình thức thi nâng ngạch lên Phương pháp viên chính

17/8/2002

 

328

Quyết định

Số 30/2002/ QĐ-BVHTT
ngày 19/12/2002

Về Quy chế về việc tang lễ thực hiện trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin

24/12/2002

Cần đánh giá việc thi hành (văn bản ban hành đã lâu)

329

Thông tư liên tịch

S03/2006/TTLT-BTNMT-BVHTT ngày 15/3/2006

Hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản bản đồ

01/5/2006

Cần xin ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bãi bỏ

330

Quyết định

Số 19/2007/ QĐ-BVHTT
ngày 03/7/2007

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành

08/8/2007

 

331

Quyết định

Số 61/2008/ QĐ-BVHTTDL
ngày 31/7/2008

Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

29/8/2008

 

332

Thông tư

Số 01/2010/ TT- BVHTTDL
ngày 26/02/2010

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

01/4/2010

 

333

Thông tư

Số 05/2010/ TT- BVHTTDL
ngày 07/7/2010

Quy định việc xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

25/8/2010

 

334

Thông tư

Số 11/2010/ TT-BVHTTDL
ngày 22/12/2010

Quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

01/3/2011

 

335

Thông tư

Số 12/2010/ TT-BVHTTDL
ngày 22/12/2010

Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã

01/3/2011

Sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014

336

Thông tư liên tịch

Số 07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL
ngày 10/6/2011

Quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/8/2011

 

337

Thông tư

Số 07/2011/TT-BVHTTDL 
ngày 07/6/2011

Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

25/7/2011

Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 05/2015/TT-BVHTTDL ngày 23/6/2015; số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011; số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017

338

Thông tư liên tịch

Số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL
ngày 13/12/2012

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

01/02/2012

Đang phối hợp với Ủy ban dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông để bãi bỏ vì đã hết giai đoạn thực hiện

339

Thông tư

Số 05/2012/ TT-BVHTTDL
ngày 02/5/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTTDL

15/6/2012

 

 

340

Thông tư

Số 06/2012/ TT-BVHTTDL
ngày 14/5/2012

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và tổ chức mừng thọ người cao tuổi

01/7/2012

 

 

341

Thông tư

Số 05/2013/ TT-BVHTTDL
ngày 29/7/2013

Quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12/9/2013

Bãi bỏ Điểm e Khoản 2 Điều 11 bởi Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/7/2013 quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

342

Thông tư liên tịch

Số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT
ngày 30/12/2013

Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

15/02/2014

Bị bãi bỏ Điều 13 bởi Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/10/2018

343

Thông tư

Số 07/2014/TT-BVHTTDL
ngày 23/7/2014

Quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan

10/9/2014

 

344

Thông tư

Số 09/2014/ TT-BVHTTDL
ngày 29/9/2014

Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch

14/11/2014

 

345

Thông tư

Số 12/2014/ TT-BVHTTDL
ngày 10/10/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc

25/11/2014

 

346

Thông tư

Số 11/2014/ TT-BVHTTDL
ngày 01/10/2014

Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch”

15/11/2014

 

347

Thông tư

Số 15/2014/ TT-BVHTTDL
ngày 02/12/2014

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/02/2015

 

348

Thông tư

Số 19/2014/ TT-BVHTTDL
ngày 08/12/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

10/02/2015

 

 

349

Thông tư

Số 21/2014/ TT-BVHTTDL
ngày 12/12/2014

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10/02/2015

 

350

Thông tư

Số 25/2014/ TT-BVHTTDL
ngày 31/12/2014

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao

16/02/2015

 

351

Thông tư

Số 26/2014/ TT-BVHTTDL
ngày 31/12/2014

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị quản lý du lịch và các cơ sở kinh doanh du lịch

16/02/2015

 

352

Thông tư

Số 27/2014/ TT-BVHTTDL
ngày 31/12/2014

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị quản lý du lịch và các cơ sở kinh doanh du lịch

16/02/2015

 

353

Thông tư

Số 28/2014/ TT-BVHTTDL
ngày 31/12/2014

Quy định quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/3/2015

Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 26/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/10/2018.

354

Thông tư

Số 04/2015/ TT-BVHTTDL
ngày 19/6/2015

Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý về Văn hóa, gia đình và thể dục thể thao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

15/8/2015

 

355

Thông tư

Số 05/2015/ TT-BVHTTDL
ngày 23/6/2015

Bãi bỏ Quyết định số 93/2006/QĐ-BVHTT ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin và Điểm 1.2.1.VII Điều 2 Thông tư số 07/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

06/8/2015

 

356

Thông tư liên tịch

Số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
ngày 14/9/2015

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

01/11/2015

 

357

Thông tư

Số 13/2015/ TT-BVHTTDL
ngày 17/12/2015

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

 

358

Thông tư

Số 16/2015/ TT-BVHTTDL ngày 25/12/2015

Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

 

359

Thông tư liên tịch

Số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 04/5/2016

Hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

15/5/2016

 

360

Thông tư liên tịch

Số 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 25/4/2016

Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quổc gia đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

15/6/2016

 

361

Thông tư

Số 04/2016/ TT-BVHTTDL
ngày 29/6/2016

Sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL

15/8/2016

Bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017

362

Thông tư

Số 05/2016/ TT-BVHTTDL
ngày 29/6/2016

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/8/2016

 

363

Thông tư

Số 01/2017/ TT-BVHTTDL
ngày 24/02/2017

Về việc quy định chi tiết khoản 2 Điều 21 Nghị định 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

01/4/2017

 

364

Thông tư

Số 03/2017/ TT-BVHTTDL ngày 15/8/2017

Quy định một số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thdục th thao

01/10/2017

 

365

Thông tư

Số 05/2017/ TT-BVHTTDL
ngày 22/11/2017

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/01/2018

 

366

Thông tư

Số 30/2018/ TT-BVHTTDL ngày 03/10/2018

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/12/2018

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành theo Quyết định số 485/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lc

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

LĨNH VỰC VĂN HÓA

Văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

1

Pháp lệnh

Số 39/2001/PL-UBTVQH10
ngày 16/11/2001

Pháp lệnh Quảng cáo

Bị bãi bỏ bởi Điều 42 Luật Quảng cáo số 16/2012/ QH13 ngày 21/6/2012

01/01/2013

Văn bản của Chính phủ

2

Nghị định

Số 24/2003/NĐ-CP
ngày 13/3/2003

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

Bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 181/2013/ NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo

01/01/2013

3

Nghị định

Số 47/2009/NĐ-CP
ngày 13/5/2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 131/2013/ NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

15/12/2013

4

Nghị định

Số 109/2011/NĐ-CP
ngày 02/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 131/2013/ NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

15/12/2013

5

Nghị định

Số 82/2001/NĐ-CP
ngày 06/11/2001

Về nghi lễ Nhà nước và đón, tiếp khách nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 61 Nghị định số 145/2013/ NĐ-CP ngày 29/10/2013 quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức trao thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

16/12/2013

 

6

Nghị định

Số 154/2004/NĐ-CP
ngày 09/8/2004

Về nghi thức nhà nước trong tổ chức, mít tinh, lễ kỷ niệm; trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 61 Nghị định số 145/2013/ NĐ-CP ngày 29/10/2013 quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức trao thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

16/12/2013

 

7

Nghị định

Số 75/2010/NĐ-CP
ngày 12/7/2010

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa

Bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 84 Nghị định số 158/2013/ NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

01/01/2014

 

8

Nghị định

S 61/2002/NĐ-CP
ngày 11/6/2002

Về chế độ nhuận bút

Chương II, V và VI bị bãi bỏ bởi Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

01/6/2014

Chương I, III, IV, VII, VIII, IX, và X bị bãi bỏ bởi Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về nhuận bút, thù lao đối với việc sáng tạo, khai thác, sử dụng tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.

15/4/2015

9

Nghị định

Số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

Bị thay thế bởi Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

10/4/2018

10

Nghị định

Số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/ NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

Bị thay thế bởi Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

10/4/2018

11

Nghị định

Số 18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001

Quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Bị thay thế bởi Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

05/11/2018

12

Nghị định

Số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012

Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Bị thay thế bởi Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

15/02/2019

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành

13

Quyết định

Số 55/1999/QĐ-BVHTT
ngày 05/8/1999

Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc, sân khấu

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

01/01/2013

 

14

Quyết định

Số 47/2004/QĐ-BVHTT
ngày 02/7/2004

Quy chế hoạt động và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

01/01/2013

 

15

Quyết định

Số 87/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày 30/12/2008

Ban hành Quy chế tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

01/01/2013

 

16

Quyết định

Số 90/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày 30/12/2008

Ban hành Quy chế trại sáng tác điêu khắc

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 01/12/2013 về hoạt động mỹ thuật

01/01/2013

17

Quyết định

Số 29/2000/QĐ-BVHTT
ngày 20/11/2000

Ban hành Quy chế hoạt động nhiếp ảnh

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 quy định về triển lãm, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

10/02/2013

 

18

Quyết định

Số 63/2006/TT-BVHTTDL
ngày 02/8/2006

Ban hành Quy chế sử dụng ảnh trong sáng tác tranh cổ động và bìa xuất bản phẩm

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 quy định về triển lãm, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

10/02/2013

 

19

Quyết định

Số 05/2003/QĐ-BVHTT
ngày 06/02/2003

Ban hành Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Bị thay thế bởi Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

01/7/2013

 

20

Quyết định

Số 05/2000/QĐ-BVHTT
ngày 29/3/2000

Ban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng phần mỹ thuật

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 về hoạt động mỹ thuật và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

01/12/2013

21

Quyết định

Số 10/2000/QĐ-BVHTT
ngày 15/5/2000

Ban hành Quy chế hoạt động Triển lãm mỹ thuật và Gallery

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 về hoạt động mỹ thuật

01/12/2013

22

Thông tư

Số 43/2003/TT-BVHTT
ngày 16/7/2003

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/ NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực

01/01/2013

23

Thông tư

Số 79/2005/TT-BVHTT
ngày 08/12/2005

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/ TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/ NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực

01/01/2013

 

24

Thông tư liên tịch

Số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT
ngày 02/01/2004

Hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế

Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/ NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực

01/01/2013

 

25

Thông tư liên tịch

Số 96/2004/TTLT-BVHTT-BNNPTNT
ngày 03/11/2004

Hướng dẫn về quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/ NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực

01/01/2013

 

26

Thông tư liên tịch

Số 03/2005/TTLT-BVHTT-UBTDTT
ngày 27/01/2005

Hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao

Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/ NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực

01/01/2013

 

27

Thông tư liên tịch

Số 25/2008/TTLT-BTC-BVHTTDL
ngày 25/3/2008

Hướng dẫn nội dung, mức chi và công tác quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006 - 2010

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 26/4/2013 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012 - 2015

10/6/2013

28

Thông tư liên tịch

Số 06/2006/TTLT- BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006

Về quản lý trò chơi trực tuyến (online games)

Bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 45 Nghị định số 72/2013/ NĐ-CP ngày 15/7/2013 quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin mạng

01/9/2013

29

Thông tư

Số 156/1999/TT-BVHTT
ngày 26/10/1999

Hướng dẫn chế độ trả công giờ làm người mẫu trong các trường mỹ thuật

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2013/TT-BVHTTDL ngày 01/11/2013 quy định định mức trả công giờ người làm mẫu vẽ trong các trường đào tạo mỹ thuật

01/01/2014

30

Thông tư

Số 19/2005/TT-BVHTT
ngày 12/5/2005

Hướng dẫn Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/ NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá

Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực

01/01/2014

31

Thông tư

Số 09/2010/TT-BVHTTDL
ngày 24/8/2010

Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa

Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa hết hiệu lực

01/01/2014

32

Thông tư liên tịch

Số 31/2006/TTLT-BTC-BVHTT
ngày 07/4/2006

Về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 144/2014/ TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”

15/11/2014

33

Thông tư liên tịch

Số 10/2006/TTLT-BYT-BTM-BVHTT-UBDSGĐTE
ngày 25/8/2006

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 21/2006/ NĐ-CP ngày 27/02/2006 của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ

Nghị định số 21/2006/ NĐ-CP ngày 27/02/2006 của Chính phủ bị thay thế bởi Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo

01/3/2015

34

Quyết định

Số 180/2006/QĐ-TTg
ngày 09/8/2006

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành văn hóa - thông tin

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

05/7/2015

35

Quyết định

Số 93/2006/QĐ-BVHTT
ngày 16/11/2006

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

B bãi bỏ bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 05/2015/ TT-BVHTTDL ngày 23/6/2015 bãi bỏ Quyết định số 93/2006/QĐ-BVHTT ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin và Điểm 1.2/1/VII Điều 2 Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

06/8/2015

36

Thông tư

Số 48/2006/TT-BVHTT
ngày 05/5/2006

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Bị thay thế bởi Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/3/2015

37

Thông tư liên tịch

Số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC
ngày 01/7/2003

Hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm quy định tại Nghị định s61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút

Nghị định số 61/2002/ NĐ-CP ngày 11/6/2002 về chế độ nhuận bút đã bị thay thế bởi Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình biểu diễn khác

15/4/2015

38

Thông tư

Số 95/2006/TT-BVHTT
ngày 06/12/2006

Bổ sung Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/ NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Bị thay thế bởi Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/3/2015

39

Thông tư liên tịch

Số 94/2006/TTLT-BVHTT-BNV-BTC
ngày 01/12/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành Văn hóa - Thông tin

Quyết định số 180/2006/ QĐ-TTg đã bị thay thế bởi Quyết định số 14/2015/ QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãnghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, vì vậy Thông tư liên tịch s94/2006/TTLT-BVHTT- BNV-BTC hướng dẫn Quyết định số 180/2006/ QĐ-TTg cũng hết hiệu lực thi hành

05/7/2015

40

Quyết định

Số 39/2001/QĐ-BVHTT
ngày 23/8/2001

Ban hành Quy chế tổ chức lễ hội

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điu 16 Thông tư số 15/2015/TT-BVTTDL ngày 22/12/2015 quy định về tổ chức lễ hội

05/02/2016

41

Quyết định

Số 704/QĐ-BVHTT ngày 04/4/1997

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng duyệt kịch bản

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/8/2016

42

Quyết định

Số 1351/1998/QĐ-BVHTT
ngày 15/7/1998

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức hoạt động điểm vui chơi cho trẻ em ở cơ sở

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/8/2016

43

Quyết định

Số 02/1998/QĐ-BVHTT
ngày 07/8/1998

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về kỹ thuật điện ảnh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/8/2016

44

Quyết định

Số 3881/QĐ-ĐA ngày 08/12/1998

Ban hành Quy chế tham dự liên hoan phim quốc tế và tổ chức tuần phim Việt Nam ở nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/8/2016

45

Quyết định

Số 04/1999/QĐ-BVHTT
ngày 03/02/1999

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39/TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác văn hóa thông tin ở miền núi và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/8/2016

46

Quyết định

Số 11/1999/QĐ-BVHTT
ngày 09/3/1999

Ban hành Quy chế quản lý và đầu tư cho hoạt động văn hóa thông tin các xã đặc biệt khó khăn (khu vực 3) thuộc chương trình văn hóa

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/8/2016

47

Quyết định

Số 56/1999/QĐ-BVHTT
ngày 14/8/1999

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan sự nghiệp Văn hóa - Thông tin

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/8/2016

48

Quyết định

Số 01/2000/QĐ-BVHTT
ngày 06/01/2000

Quy định tạm thời về việc nhập khẩu chương trình phim truyền hình để phát sóng trên mạng lưới truyền hình cả nước

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/8/2016

49

Quyết định

Số 1096/2000/QĐ-BVHTT
ngày 02/6/2000

Phê duyệt Đề án xe văn hóa thông tin lưu động tổng hợp

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/8/2016

50

Quyết định

Số 38/2002/QĐ-BVHTT
ngày 30/12/2002

Ban hành Quy định về điều kiện thành lập cơ sở sản xuất phim và thẩm quyền, thủ tục duyệt phim

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/8/2016

51

Quyết định

Số 88/2006/QĐ-BVHTT
ngày 17/10/2006

Ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/8/2016

52

Quyết định

Số 77/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 28/8/2008

Ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn

Bị thay thế bởi Thông tư số 13/2016/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2016 quy định Quy chế mẫu hoạt động của thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã

30/8/2016

53

Thông tư

Số 01/1999/TT-TCDL
ngày 02/6/1999

Về việc áp dụng một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

54

Thông tư

Số 03/2013/TT-BVHTTDL
ngày 28/01/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP

15/5/2016

55

Thông tư

Số 10/2014/TT-BVHTTDL
ngày 10/10/2014

Hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/8/2016

56

Thông tư liên tịch

Số 191/2011/ TTLT-BTC-BVHTTDL
ngày 21/12/2011

Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 46/2016/ TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện

01/5/2016

57

Chỉ thị

S 06/1998/CT-BVHTT
ngày 23/8/1998

Về tăng cường hoạt động quảng cáo

B bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

58

Chỉ thị

Số 63/1999/CT-BVHTT
ngày 29/5/1999

Về tăng cường tuyên truyền hoạt động văn hóa - thông tin trong tình hình mới

B bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

59

Chỉ thị

Số 97/1999/CT-BVHTT
ngày 01/7/1999

Về công tác tuyên truyền bảo đảm chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm

B bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

60

Quyết định

Số 16/2005/QĐ-BVHTT
ngày 04/5/2005

Ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 quy định Quy chế mẫu hoạt động của thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã

22/01/2017

61

Quyết định

Số 49/2006/QĐ-BVHTT
ngày 05/5/2006

Ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2016/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2016 quy định Quy chế mẫu hoạt động của thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã

22/01/2017

62

Quyết định

Số 65/1999/QĐ-BVHTTDL ngày 11/10/1999

Về việc bỏ thủ tục kiểm tra và cấp phép để làm thủ tục hải quan đối với băng, đĩa có nội dung phim đã dán nhãn của Cục Điện ảnh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2017/TT-BVHTTDL ngày 22/11/2017 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/01/2018

63

Quyết định

Số 23/2001/QĐ-BVHTTDL ngày 18/5/2001

Về việc ban hành Quy chế dạy khiêu vũ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2017/TT-BVHTTDL ngày 22/11/2017 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/01/2018

64

Quyết định

Số 07/2003/QĐ-BVHTTDL ngày 13/3/2003

Về việc ban hành Quy chế dạy âm nhạc

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2017/TT-BVHTTDL ngày 22/11/2017 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/01/2018

65

Quyết định

Số 44/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 16/6/2008

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2017/TT-BVHTTDL ngày 22/11/2017 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/01/2018

66

Thông tư

Số 03/2010/QĐ-BVHTTDL ngày 27/5/2010

Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2017/TT-BVHTTDL ngày 22/11/2017 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/01/2018

67

Thông tư

Số 06/2010/QĐ-BVHTTDL ngày 16/7/2010

Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2017/TT-BVHTTDL ngày 22/11/2017 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/01/2018

68

Thông tư

Số 17/2012/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012

Quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2017/TT-BVHTTDL ngày 22/11/2017 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/01/2018

69

Thông tư

Số 18/2013/TT-BVHTTDL
ngày 30/12/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 về hoạt động mỹ thuật

Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật

01/3/2018

70

Thông tư liên tịch

Số 06/2013/TTLT/ BVHTTDL-BCA
ngày 18/10/2013

Quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

01/7/2018

71

Thông tư liên tịch

S06/2007/TTLT- BVHTT-BYT-BNN-BXD
ngày 28/02/2007

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/10/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/12/2018

72

Thông tư liên tịch

Số 04/2003/TTLT-BVHTT-BXD
ngày 24/01/2003

Hướng dẫn về quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/10/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/12/2018

73

Quyết định

số 2262/1998/QĐ-BVHTT
ngày 15/10/1998

Ban hành giá thiết kế phí công trình nghệ thuật

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/10/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/12/2018

74

Thông tư liên Bộ

Số 1314-TTLB/XD-VH
ngày 23/7/1991

Quy định về quyền tác giả của tác phẩm kiến trúc

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/10/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/12/2018

75

Thông tư liên tịch

Số 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT
ngày 18/12/2008

Hướng dẫn cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/10/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/12/2018

76

Thông tư

Số 17/2014/TT-BVHTTDL
ngày 04/12/2014

Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/10/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/12/2018

77

Thông tư

Số 02/2014/TT-BVHTTDL
ngày 14/5/2014

Quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/10/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/11/2018

LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO

Văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

78

Nghị định

Số 37/2012/NĐ-CP
ngày 24/4/2012

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao

Bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 84 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

01/01/2014

79

Quyết định

Ssố 32/2011/QĐ-TTg
ngày 06/6/2011

Về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu

Bị bãi bỏ bởi Nghị định 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu

24/12/2018

80

Quyết định

Số 22/2014/QĐ-TTg
ngày 13/3/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị thay thế bởi Quyết định 21/2018/QĐ-TTg 07/5/2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

07/5/2018

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành

81

Thông tư liên tịch

Số 09/1998/TTLT-TDTT-BCA
ngày 26/12/1998

Hướng dẫn việc quản lý, trang bị, sử dụng, bảo quản, vận chuyển, sửa chữa, mang vào, mang ra khỏi nước Việt Nam và thanh lý, tiêu hủy các loại vũ khí thể thao

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 06/2013/ TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 18/10/2013 về quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện thể thao

10/12/2013

82

Quyết định

Số 12/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày 10/3/2008

Về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức ngành Thể dục thể thao

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT/ BVHTTDL-BNV ngày 17/10/2014 quy định về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao

15/12/2014

83

Quyết định

S 199/1998/ UBTDTT-QĐ
ngày 27/02/1998

Về việc thành lập cụm, tỉnh thể dục thể thao

B bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

84

Quyết định

Số 536/QĐ-UBTDTT
ngày 02/7/1998

Ban hành Quy chế quản lý điều hành chương trình quốc gia về thể thao

B bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

85

Quyết định

Số 664/QĐ-UBTDTT
ngày 11/5/2004

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước ngành thể dục, thể thao

B bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

86

Quyết định

Số 1928/2004/QĐ-UBTDTT
ngày 31/12/2004

Về việc ban hành Quy chế quản lý đoàn ra và các đoàn nước ngoài vào Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao

B bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

87

Quyết định

Số 849/1999/QĐ-UBTDTT
ngày 31/8/1999

Về việc tặng cờ thi đua luân lưu hàng năm cho đơn vị huyện

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/8/2016

88

Quyết định

Số 19/2005/QĐ-UBTDTT
ngày 10/01/2005

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ mạng máy tính Ủy ban Thể dục thể thao

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/8/2016

89

Quyết định

Số 250/2006/QĐ-UBTDTT
ngày 10/6/2006

Ban hành Chương trình hành động về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục, thể thao

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/8/2016

90

Quyết định

Số 2033/2006/QĐ-UBTDTT
ngày 17/10/2006

Ban hành Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng viên chức ngành Thể dục thể thao

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/8/2016

91

Chỉ thị

Số 116/2006/CT-UBND
ngày 26/5/2006

Về nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học ngành Thể dục thể thao giai đoạn 2006 - 2010

B bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

92

Thông tư

Số 13/2012/TT-BVHTTDL
ngày 10/12/2012

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2018/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng bàn

05/3/2018

93

Thông tư

Số 15/2010/TT-BVHTTDL
ngày 31/12/2010

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Billiards & Snooker

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2018/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Billiards & Snooker

22/01/2018

94

Thông tư

Số 14/2012/TT-BVHTTDL
ngày 10/12/2012

Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

Bị thay thế bởi Thông tư số 09/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Cầu lông

20/02/2018

95

Thông tư

Số 21/2011/TT-BVHTTDL
ngày 27/12/2011

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

Bị thay thế bởi Thông tư số 10/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Taekwondo

20/02/2018

96

Thông tư

Số 09/2013/TT-BVHTTDL
ngày 26/11/2013

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

Bị thay thế bởi Thông tư số 02/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Karatedo

05/3/2018

97

Thông tư

Số 02/2011/TT-BVHTTDL
ngày 10/01/2011

Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bơi, lặn

10/3/2018

98

Thông tư

Số 14/2014/TT-BVHTTDL
ngày 10/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2011/ TT-BVHTTDL ngày 10/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bơi, lặn

10/3/2018

99

Thông tư

Số 14/2015/ TT-BVHTTDL
ngày 22/12/2015

Quy định về điều kiện chuyên môn của cơ sở tổ chức hoạt động lặn biển thể thao giải trí

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2018/TT-BVHTTDL 05/4/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lặn biển thể thao giải trí.

01/6/2018

100

Thông tư

Số 15/2011/ TT-BVHTTDL
ngày 14/11/2011

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2018/TT-BVHTTDL 20/3/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quần vợt

15/5/2018

101

Thông tư

Số 16/2012/ TT-BVHTTDL ngày 13/12/2012

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Patin

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2018/TT-BVHTTDL 03/4/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin.

15/5/2018

102

Thông tư

Số 12/2012/ TT-BVHTTDL ngày 10/12/2012

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2018/TT-BVHTTDL 20/3/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng đá.

15/5/2018

103

Thông tư

Số 17/2010/ TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2018/TT-BVHTTDL 16/3/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Mô tô nước trên bin

29/4/2018

104

Thông tư

Số 06/2014/ TT-BVHTTDL
ngày 04/6/2014

Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bắn súng thể thao

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2018/TT-BVHTTDL ngày 05/10/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao

15/12/2018

105

Thông tư

Số 14/2011/ TT-BVHTTDL
ngày 09/11/2011

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động môn Võ cổ truyền và Vovinam

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2018/TT-BVHTTDL ngày 09/3/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Võ ctruyền, môn Vovinam

25/4/2018

106

Thông tư

Số 20/2011/ TT-BVHTTDL
ngày 09/12/2011

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở ththao tổ chức tập luyện Quyn Anh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2018/TT-BVHTTDL ngày 08/02/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quyền Anh.

25/3/2018

107

Thông tư

Số 01/2011/ TT-BVHTTDL
ngày 06/01/2011

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2018/TT-BVHTTDL ngày 07/02/2018 về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đi với môn vũ đạo ththao giải trí

23/3/2018

108

Thông tư

Số 10/2012/ TT-BVHTTDL
ngày 29/11/2012

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018 về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập hun nhân viên chuyên môn đối với môn Lân,, Rồng.

17/3/2018

109

Thông tư

Số 16/2010/ TT-BVHTTDL
ngày 31/12/2010

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn chuyên môn đối với môn thể dục thể hình và Fitness

15/4/2018

110

Thông tư

Số 11/2012/TT-BVHTTDL
ngày 06/12/2012

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Judo

20/3/2018

111

Thông tư

Số 16/2011/ TT-BVHTTDL ngày 14/11/2011

Quy định Điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thẩm mỹ

15/3/2018

112

Thông tư

Số 03/2011/ TT-BVHTTDL ngày 14/11/2011

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 07/2018/TT-BVHTTDL ngày 30/01/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Khiêu vũ thể thao

25/3/2018

113

Thông tư

Số 19/2011/ TT-BVHTTDL ngày 05/12/2011

Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay có động cơ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2018/TT-BVHTTDL ngày 30/01/2018 quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Dù lượn và môn Diều bay

15/4/2018

114

Thông tư liên tịch

Số 149/2012/ TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL ngày 12/9/2012

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011 quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu

24/12/2018

LĨNH VỰC DU LỊCH

Văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

115

Luật

Số 44/2005/QH11 ngày 14/6/2005

Luật Du lịch

Bị thay thế bởi Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 29/6/2017

01/01/2018

Văn bản của Chính phủ

116

Nghị định

Số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

Bị thay thế bởi Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

01/01/2018

117

Nghị định

Số 16/2012/NĐ-CP
ngày 12/3/2012

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 84 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

01/01/2014

 

118

Nghị định

Số 180/2013/CĐ-CP
ngày 14/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/ NĐ-CP ngày 01/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

01/01/2018

Văn bản của Thủ tướng Chính phủ

119

Quyết định

Số 23/2014/QĐ-TTg
ngày 13/3/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị thay thế bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg ngày 30/3/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

30/3/2018

Văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành

120

Quyết định

S 458/QĐ-TCDL
ngày 18/10/1996

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành du lịch

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BVHTTDL ngày 17/12/2015 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2016

121

Thông tư

Số 88/2008/ TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch

Bị thay thế bởi Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

01/02/2018

122

Thông tư

Số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

01/02/2018

123

Thông tư liên tịch

Số 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT
ngày 26/01/2011

Quy định về vận chuyển khách du lịch bng ô tô và cấp biển hiệu cho ô tô vận chuyển khách du lịch

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch

15/7/2015

124

Thông tư liên tịch

Số 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL ngày 22/7/2009

Hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 02/2016/ TTLT-BCA-BVHTTDL ngày 04/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch

25/6/2016

LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

Văn bản của Chính phủ

125

Nghị định

Số 110/2009/ NĐ-CP
ngày 10/12/2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình

Bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 72 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

28/12/2013

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành

126

Thông tư

Số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011

Quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

01/3/2018

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUNG CỦA NGÀNH

Văn bản của Chính phủ

127

Nghị định

Số 185/2007/NĐ-CP
ngày 25/12/2007

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/9/2013

128

Nghị định

Số 71/2009/NĐ-CP
ngày 28/8/2009

Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị thay thế bởi Nghị định số 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/02/2017

129

Nghị định

Số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị thay thế bởi Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17/7/2017

Văn bản của Thủ tướng Chính phủ

130

Chỉ thị

Số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998

Về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

8/5/2018

131

Quyết định

Số 63/2008/QĐ-TTg
ngày 19/5/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị thay thế bởi Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg ngày 13/3/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/5/2014

132

Quyết định

Số 66/2008/QĐ-TTg
ngày 23/5/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bị thay thế bởi Quyết định số 22/2014/QĐ-TTg ngày 13/3/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/5/2014

133

Quyết định

Số 95/2008/QĐ-TTg
ngày 10/7/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bị thay thế bởi Quyết định số 39/2014/QĐ-TTg ngày 15/7/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

01/9/2014

Văn bản do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành

134

Quyết định

Số 19/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày 19/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ

Nghị định số 76/2013/ NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay thế Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định “bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này

02/9/2013

135

Quyết định

Số 20/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày 19/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ

Nghị định số 76/2013/ NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay thế Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định “bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này

02/9/2013

136

Quyết định

Số 21/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày 19/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng

Nghị định số 76/2013/ NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay thế Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định “bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này

02/9/2013

137

Quyết định

Số 23/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày 31/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hợp tác quốc tế

Nghị định số 76/2013/ NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay thế Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định “bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này

02/9/2013

138

Quyết định

Số 25/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày 31/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Gia đình

Nghị định số 76/2013/ NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay thế Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định “bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

02/9/2013

139

Quyết định

Số 26/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày 31/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thư viện

Nghị định số 76/2013/ NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay thế Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định “bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này

02/9/2013

140

Quyết định

Số 27/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày 31/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa

Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay thế Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định “bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này

02/9/2013

141

Quyết định

Số 28/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày 31/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Văn hóa dân tộc

Nghị định số 76/2013/ NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay thế Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định “bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này

02/9/2013

142

Quyết định

Số 29/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày 31/3/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Nghị định số 76/2013/ NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay thế Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định “bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này

02/9/2013

143

Quyết định

Số 31/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày 04/4/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo

Nghị định số 76/2013/ NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay thế Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định “bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này

02/9/2013

144

Quyết định

Số 35/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày 21/4/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Nghị định số 76/2013/ NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay thế Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định “bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này

02/9/2013

145

Quyết định

Số 36/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày 24/4/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện ảnh

Nghị định số 76/2013/ NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay thế Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định “bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này

02/9/2013

146

Quyết định

Số: 37/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày 24/4/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn hóa cơ sở

Nghị định số 76/2013/ NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay thế Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định “bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

02/9/2013

147

Quyết định

Số 38/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày 24/4/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

Nghị định số 76/2013/ NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay thế Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định “bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này

02/9/2013

148

Quyết định

Số 39/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày 24/4/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật Biểu diễn

Nghị định số 76/2013/ NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay thế Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định “bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này

02/9/2013

149

Quyết định

Số 40/2008/QĐ-BVHTTDL
ngày