Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 48/QĐHC-CTUBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành

Số hiệu: 48/QĐHC-CTUBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Nguyễn Trung Hiếu
Ngày ban hành: 01/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/QĐHC-CTUBND

Sóc Trăng, ngày 01 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành.

(Đính kèm danh mục văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp;
- TT.TU và TT.HĐND tỉnh;
- Lưu: NC, HC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 48 /QĐHC-CTUBND ngày 01/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH

 

 

1

14/2008/NQ-HĐND

23/7/2008

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đã được Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 thay thế

20/12/2011

2

34/2008/NQ-HĐND

09/12/2008

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đã được Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 thay thế

20/12/2011

3

19/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đã có Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND quy định mới

20/12/2011

4

20/2010/NQ-HĐND

10/12/2010

Về ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đã có Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND quy định mới

20/12/2011

5

14/2011/NQ-HĐND

15/72011

Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.

Hết thời gian thực hiện theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

31/12/2011

6

15/2011/NQ-HĐND

15/72011

V/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2011.

Hết thời gian thực hiện theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/02/2012

II

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

 

 

1

21/2006/QĐ-UBT

21/02/2006

V/v ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Sóc Trăng năm 2006.

Hết thời gian thực hiện

31/12/2006

2

29/2008/QĐ-UBND

19/9/2008

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đã được Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 thay thế

16/12/2011

3

34/2008/QĐ-UBND

09/10/2008

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Sóc Trăng.

Đã được Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 thay thế

01/01/2010

4

08/2009/QĐ-UBND

23/01/2009

V/v sửa đổi, bố sung một số điều của Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 19/9/2008 của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Đã được Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 thay thế

16/12/2011

5

26/2009/QĐ-UBND

18/8/2009

Về việc ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng với các Sở ngành, địa phương

Đã được Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng thay thế

28/8/2011

6

23/2009/QĐ-UBND

13/7/2009

Về việc ban hành Quy định đào tạo, bồi dưỡng và chi phí học tập đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sóc Trăng.

Đã được Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng bãi bỏ

09/11/2011

7

14/2010/QĐ-UBND

13/8/2010

V/v ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đã được Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng thay thế

18/11/2011

8

21/2010/QĐ-UBND

04/10/2010

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND , ngày 19/9/2008 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phíkhai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND , ngày 23/01/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Đã được Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 thay thế

16/12/2011

9

35/2010/QĐ-UBND

21/12/2010

Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đã được Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 thay thế

01/01/2012

10

10/2011/QĐ-UBND

15/3/2011

Về việc giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước trong cân đối và chỉ tiêu tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên ngân sách địa phương trong 9 tháng còn lại của năm 2011 cho các sở ngành, địa phương thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Hết thời gian thực hiện theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

31/12/2011

11

13/2011/QĐ-UBND

28/3/2011

V/v thay thế phụ lục 3 ban hành theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Hết thời gian thực hiện theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

31/12/2011

12

22/2011/QĐ-UBND

22/6/2011

V/v ban hành Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đã được Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND thay thế

18/12/2011

13

25/2011/QĐ-UBND

01/7/2011

V/v sửa đổi một số mục tại Điều 2, Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 22/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đã được Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND thay thế

18/12/2011

14

33/2011/QĐ-UBND

23/11/2011

Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2011.

Hết thời gian thực hiện theo quy định tại Điều 53 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

01/02/2012

III

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH

1

08/2000/CT.UBNDT

12/10/2000

Về tăng cường hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Nội dung đã được Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND thay thế

09/01/2011

2

02/2007/CT-UBND

17/01/2007

V/v tăng cường chỉ đạo công tác thi hành án dân sự.

Đã được Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND thay thế

08/10/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 48/QĐHC-CTUBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.618

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242