Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 48/QĐ-UBND Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014

Số hiệu: 48/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 08/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 48/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 283/TTr-STP ngày 31 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính.

b) Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh;

c) Nâng cao chất lượng các quy định thủ tục hành chính theo nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì các thủ tục hành chính thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp, có chi phí tuân thủ thấp nhất;

d) Huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về thủ tục hành chính, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước.

2. Yêu cầu:

a) Công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian quy định;

b) Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong quá trình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền;

c) Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính với việc thi đua khen thưởng, xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích hoặc có hành vi tiêu cực trong quá trình kiểm soát thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

TT

Nội dung, nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Kết quả

Thời gian thực hiện

A. HOÀN THIỆN CÁC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1.

Quyết định ban hành quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Sở Tư pháp

 

Quyết định

Tháng 1-2

2.

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

 

Quyết định

Tháng 1-2

3.

Quyết định quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

 

Quyết định

Tháng 1

4.

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

 

Quyết định

Tháng 2

5.

Chỉ thị về tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

 

Chỉ thị

Tháng 2

B. KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

I.

Kiểm soát quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh

1.

Thực hiện đánh giá tác động TTHC, tính toán chi phí tuân thủ TTHC (khi xây dựng dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC) và lấy ý kiến tham gia của Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

 

Dự thảo Quyết định kèm các biểu mẫu

Theo KH ban hành văn bản QPPL

2.

Tham gia kiến về TTHC đối với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Các cơ quan liên quan

Công văn góp ý

Thường xuyên trong năm

3.

Thẩm định quy định về TTHC đối với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh

Sở Tư pháp

 

Báo cáo thẩm định

Thường xuyên trong năm

II.

Kiểm soát việc thực hiện công bố thủ tục hành chính

1.

Cập nhật các văn bản QPPL mới ban hành có quy định TTHC để tổ chức thống kê, dự thảo Quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo đúng quy định.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Sở Tư pháp và UBND cấp huyện, cấp xã

Tờ trình của các Sở kèm Dự thảo Quyết định

Thường xuyên trong năm

2.

Đôn đốc việc rà soát văn bản QPPL của các sở, ngành để thực hiện thống kê, công bố TTHC

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Công văn

Thường xuyên trong năm

3.

Kiểm soát chất lượng hồ sơ trình công bố và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Quyết định công bố

Thường xuyên trong năm

4.

Thực hiện cập nhật, công bố công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Sở Tư pháp

Cục KS TTHC

Hồ sơ thủ tục hành chính và văn bản đề nghị công khai

Thường xuyên trong năm

5.

Thực hiện niêm yết, công khai TTHC tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã

 

 

Thường xuyên trong năm

III.

Rà soát, đánh giá các quy định hành chính, thủ tục hành chính

1.

Nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng kế hoạch và đề xuất trình UBND, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định rà soát quy định hành chính, TTHC còn phức tạp, rườm rà

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã

Sở Tư pháp

Công văn

Trước 15/01/2014

2.

Thực hiện rà soát TTHC theo kế hoạch đã được phê duyệt

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã

 

Các biểu mẫu

Tháng 02-7

3.

Báo cáo kết quả rà soát và trình phương án đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã

 

Báo cáo

Tháng 8

4.

Tổ chức rà soát độc lập các TTHC theo kế hoạch

Sở Tư pháp

Các cơ quan, cá nhân có liên quan

 

Tháng 6-8

5.

Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát và trình UBND tỉnh quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC

Sở Tư pháp

 

Báo cáo

Tháng 10

IV.

Tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính

1.

Thực hiện công khai địa chỉ, email, số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã

Thông báo của đơn vị

Thường xuyên trong năm

2.

Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã

 

Thường xuyên trong năm

3.

Xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính

 

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã và các đơn vị liên quan

Văn bản chuyển xử lý và văn bản trả lời

Thường xuyên trong năm

C. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

I.

Công tác truyền thông

1.

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương thực hiện tuyên truyền về kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

Các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương

Tin, bài, phóng sự

Hàng quý

2.

In tập gấp, tờ rơi tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

 

Tờ rơi

Quý II

II.

Công tác kiểm tra, giám sát

1.

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

 

Kế hoạch

Tháng 02

2.

Thực hiện kiểm tra công tác kiểm soát TTHC định kỳ

Sở Tư pháp

Các đơn  vị liên quan

Báo cáo kết quả kiểm tra

Quý II, III, IV

3.

Tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy định về kiểm soát thủ tục hành chính (nếu có)

Sở Tư pháp

Các đơn  vị liên quan

 

Hàng quý

D. NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT TTHC

1.

Kiện toàn hệ thống cán bộ đầu mối và ban hành Quyết định công nhận cán bộ đầu mối cấp tỉnh

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã

Quyết định

Tháng 01

2.

Xây dựng tài liệu, in ấn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC

Sở Tư pháp

 

Sổ tay nghiệp vụ

Tháng 02-4

3.

Tham gia tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính do Cục Kiểm soát TTHC tổ chức

Sở Tư pháp

 

 

Khi có kế hoạch của Cục

4.

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho các Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã

Hội nghị

Tháng 3 và tháng 8

5.

Khảo sát, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác kiểm soát TTHC tại các địa phương bạn

Sở Tư pháp

Các đơn vị liên quan

 

Quý II-III/2014

6.

Giao ban định kỳ công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện

Hội nghị

Các tháng 3, 6, 9 và 12

E. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

1.

Báo cáo về kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC của ngành, địa phương

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã

 

Báo cáo

Các tháng 3, 6, 9, 12 và đột xuất khi có yêu cầu

2.

Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện cải cách TTHC, kiểm soát TTHC của tỉnh

Sở Tư pháp

 

Báo cáo của UBND tỉnh

Các tháng 6, 12 và đột xuất khi có yêu cầu

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ Kế hoạch này để tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan địa phương, đơn vị mình.

2. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính được chi theo Quyết định của UBND tỉnh về Quy định mức chi các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện tốt Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 48/QĐ-UBND Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.652

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113