Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 48/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành: 25/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2015/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 - TỈNH VĨNH PHÚC

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định về hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-BTC ngày 28-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28-11-2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 15: Nghị quyết số: 190/NQ-HĐND ngày 22-12-2015 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016; Nghị quyết số: 191/NQ-HĐND ngày 22-12-2015 về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 và Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 22-12-2015 về phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016;

Căn cứ Quyết định số; 47 /2015/QĐ-UBND ngày 25-12- 2015 của UBND tỉnh ban hành quy định giao và điều hành kế hoạch Nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2016 cho các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước, các Doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý; Các đơn vị được phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản (chủ đầu tư) thuộc tỉnh Vĩnh Phúc (Có chi tiết danh mục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Thủ trưởng các đơn vị nói tại Điều 1 quyết định này chịu trách nhiệm phân bổ chỉ tiêu cụ thể đến các đơn vị trực thuộc theo chức năng quản lý (trừ các đơn vị đã được UBND tỉnh trực tiếp giao kế hoạch) và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cần điều chỉnh, phản ánh về Sở Kế hoạch Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư triển khai thực hiện; kiểm tra việc phân bổ vốn đầu tư phát triển của 07 huyện không tổ chức HĐND và báo cáo UBND tỉnh.

3. Giao cho Giám đốc Sở Tài Chính hướng dẫn việc thực hiện các chỉ tiêu thu, chi ngân sách cho các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao năm 2016 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra các vụ việc tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong xây dựng cơ bản, trong sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc và Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị nói tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 48/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2016 - tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.256

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96