Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 48/2011/QĐ-UBND về đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 48/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 12/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2011/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 12 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐỔI TÊN VÀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC THỦY LỢI VÀ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 20/3/1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24/8/2000;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 479/TTr-SNV ngày 01/12/2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đổi tên Chi cục Thủy lợi tỉnh Lào Cai thành Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão tỉnh Lào Cai và ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 06/2005/QĐ-UB ngày 07/01/2005 của UBND tỉnh Lào Cai về việc kiện toàn Chi cục Quản lý nước và công trình thủy lợi thành Chi cục Thủy lợi tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão tỉnh Lào Cai căn cứ Quyết định thi hành

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

QUY ĐỊNH

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC THỦY LỢI VÀ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 48/2011/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Lào Cai)

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Vị trí, chức năng: Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão tỉnh Lào Cai là tổ chức trực thuộc sở Nông nghiệp & PTNT, thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành thủy lợi; phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; cấp nước sinh hoạt và môi trường nông thôn; phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Thủy lợi và Phòng, chông lụt, bão chịu sự lãnh đạo toàn diện và trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, đồng thời chịu sự quản lý và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành thuộc Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão tỉnh Lào Cai có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

3.Trụ sở đặt tại thành phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu giúp Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị; chương trình, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm và các chương trình, đề án, dự án thuộc chuyên ngành, lĩnh vực được giao quản lý. Tham mưu cho Giám đốc Sở triển khai thực hiện khi được phê duyệt.

2. Trình dự thảo quyết định, tờ trình và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Giám đốc sở Nông nghiệp & PTNT. Ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chuyên ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

3. Trình Sở Nông nghiệp và PTNT công bố quy hoạch, kế hoạch phát triển và tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo và tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

4. Về khai thác, sử dụng và bảo vệ công trình thủy lợi, cấp thoát nước, nước sạch nông thôn:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của UBND tỉnh về phân cấp quản lý các công trình thủy lợi vừa và nhỏ và chương trình mục tiêu cấp, thoát nước nông thôn trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc xây dựng, khai thác, sử dụng và bảo vệ các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; tổ chức thực hiện chương trình, mục tiêu cấp, thoát nước nông thôn đã được phê duyệt;

b) Thực hiện các quy định về quản lý sông, suối, khai thác sử dụng và phát triển các dòng sông, suối trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc xây dựng, khai thác, bảo vệ kè, đập, bảo vệ công trình phòng, chống lũ, lụt, bão; xây dựng phương án, biện pháp và tổ chức thực hiện việc phòng, chống lũ, lụt, bão, hạn hán, úng, ngập, chua phèn, sạt lở ven sông, suối trên địa bàn tỉnh;

d) Hướng dẫn việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất thủy lợi, tổ chức cắm mốc chỉ giới trên thực địa và xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện việc di dời công trình, nhà ở liên quan tới phạm vi bảo vệ kè, đập và ở ven sông, suối theo quy định;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; về hành lang bảo vệ kè, đập và công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh theo quy định.

5. Về công tác phòng, chống tác hại do nước gây ra:

a) Tham mưu cho Giám đốc sở Nông nghiệp & PTNT trình UBND tỉnh biện pháp huy động nguồn lực, vật tư, phương tiện để phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, úng, ngập, sạt lở, ô nhiễm nguồn nước trong hệ thống thủy lợi; xử lý sự cố công trình thủy lợi;

b) Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, úng ngập, xử lý sự cố công trình thủy lợi bảo đảm sản xuất, khắc phục hậu quả úng, ngập, hạn hán và giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trong hệ thống thủy lợi.

6. Về công tác phòng, chống lụt, bão, phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai:

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (theo Quyết định số 2235/QĐ-UBND, ngày 13/8/2010 của UBND tỉnh Lào Cai), thường trực thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và cơ quan Thường trực phân công hoặc ủy nhiệm theo Quy định tại Điều 5, Điều 11 Nghị định 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ;

b) Tham mưu các biện pháp triển khai thực hiện Chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai theo quy định của pháp luật và đề xuất điều chỉnh khi cần thiết;

c) Tổ chức theo dõi, cập nhật về tình hình mưa, bão, lũ, tố, lốc, động đất trong tỉnh; phối hợp với các ngành, các tổ chức, các địa phương, kịp thời đề xuất với Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phương án xử lý sự cố các công trình thủy lợi và xử lý tình huống, khắc phục hậu quả do các loại hình thiên tai nêu trên gây ra;

d) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các địa phương công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án, phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tại các ngành, địa phương. Tổ chức tập huấn, huấn luyện, đào tạo, diễn tập về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo quy định;

e) Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời đúng quy định.

8. Tổ chức chỉ đạo công tác thống kê và quản lý Cơ sở dữ liệu về lĩnh vực quản lý được giao theo quy định.

9. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về lĩnh vực quản lý được giao.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phạm vi quản lý được giao theo phân công của Giám đốc sở và theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý của Chi cục theo kế hoạch cải cách hành chính của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật; bồi dưỡng đối với công chức, viên chức thuộc Chi cục; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ làm thủy lợi cấp huyện, cáp xã theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

13. Hướng dẫn và kiểm tra đối với hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực thủy lợi theo phân công của Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

14. Phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quản lý được giao.

15. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định.

16. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Về tổ chức bộ máy và biên chế

1. Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi cục Trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

Chi cục Trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT và trước pháp luật và toàn bộ hoạt động của Chi cục;

Phó Chi cục Trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục gồm:

- Phòng Hành chính – Tổng hợp;

- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;

- Phòng Quản lý, khai thác công trình;

- Phòng Công tác Phòng, chống lụt, bão, thiên tai.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Chi cục Trưởng, Phó Chi cục trưởng và công chức thuộc Chi cục thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và phân cấp quản lý về công tác tổ chức, cán bộ của tỉnh.

Chi cục Trưởng có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn và xây dựng Quy chế làm việc của cơ quan trình Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

3. Biên chế:

Biên chế của Chi cục thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão thuộc biên chế quản lý nhà nước do Chủ tịch UBND tỉnh giao hàng năm theo đề nghị của Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều 4. Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão tỉnh Lào Cai có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh cần điều chỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Giám đốc sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 48/2011/QĐ-UBND về đổi tên và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.574
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77