Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4790/QĐ-BCT năm 2008 về việc thành lập Tổ thẩm định “Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 4790/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 03/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 4790/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ THẨM ĐỊNH “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỰ TRỮ DẦU MỎ VÀ CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ CỦA VIỆT NAM ĐẾN 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Quyết định số 0827/QĐ-BCT ngày 01 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc phê duyệt đề cường dự toán đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025”;
Căn cứ vào công văn của cán bộ của các Bộ: Khoa học và Công nghệ (số 1875/BKHCN-DTG), Giao thông vận tải (số 5825/BGTVT-KHĐT); Tài nguyên và Môi trường (số 2896/BTNMT-VP), Quốc phòng (số 1892/Tg1-QC), Công an (2248/A17(P3)), Tư pháp (số 2429/BTP-TCCB), Xây dựng (số 251/BXD-VP), Tài chính (9977/BTC-TCCB), Tập đoàn dầu khí Việt Nam (số 6457/DKVN-PTTT); Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (số 1265/XD-TGD);
Xét công văn số 1283/VDKVN-KT&QLDK ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Viện Dầu khí Việt Nam về việc trình “Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Năng lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ thẩm định “Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025”, gồm các thành viên sau:

1. Ông Đỗ Hữu Hào, Thứ trưởng Bộ Công thương, Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Xuân Dịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Năng lượng, Bộ Công thương, Tổ phó;

3. Ông Trần Thanh Tùng, Chuyên viên Vụ Năng lượng, Bộ Công thương, Thư ký;

4. Ông Vũ Ngọc Quyền, Chuyên viên Vụ Năng lượng, Bộ Công thương;

5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chuyên viên Vụ Năng lượng, Bộ Công thương, Thành viên;

6. Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt, Chuyên viên chính, Vụ Kế hoạch, Bộ Công thương, Thành viên;

7. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chuyên viên Vụ Tài chính, Bộ Công thương, Thành viên;

8. Ông Lê Đình Bá, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công thương, Thành viên;

9. Ông Nguyễn Quốc Thủy, Chuyên viên chính Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công thương, Thành viên;

10. Ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chuyên viên chính Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

11. Ông Vũ Tùng Quân, Chuyên viên Vụ Kinh tế Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

12. Ông Phạm Tân, Trưởng phòng Quân chủng, Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng, Thành viên;

13. Ông Vũ Quang Tiến, Chuyên viên Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

14. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên viên Vụ Đánh Giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành viên;

15. Ông Nguyễn Mai Quân, Chánh Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

16. Ông Dương Đặng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự, Bộ Tư pháp, Thành viên;

17. Ông Vũ Mạnh Dũng, Phó trưởng Phòng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính, Thành viên;

18. Ông Phạm Mạnh Cường, Chuyên viên Vụ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

19. Ông Phan Kiến Anh, Phó trưởng Ban Phát triển Thị trường, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Thành viên;

20. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Chế biến Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Thành viên;

21. Ông Trần Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, Thành viên.

Điều 2. Tổ thẩm định có trách nhiệm triển khai tổ chức thẩm định, báo cáo Bộ kết quả thẩm định và hoàn thành dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về “Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025”.

Tổ thẩm định được phép mời thêm các nhà khoa học, chuyên gia kỹ thuật, kinh tế tài chính trong quá trình thẩm định nếu thấy cần thiết.

Kinh phí phục vụ công tác thẩm định của Tổ thẩm định lấy từ kinh phí thẩm định theo dự toán đã được Bộ phê duyệt.

Tổ thẩm định tự động giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Năng lượng, Khoa học Công nghệ; Kế hoạch, Tài chính, Pháp chế và các thành viên có tên trong danh sách Tổ thẩm định nói trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Viện Dầu khí Việt Nam (để t/hiện);
- Công ty tư vấn xây dựng Petrolimex (để t/hiện);
- Lưu: VT, NL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4790/QĐ-BCT năm 2008 về việc thành lập Tổ thẩm định “Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.787
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87