Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4763/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019

Số hiệu: 4763/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Nghĩa
Ngày ban hành: 31/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4763/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019, gồm các danh mục sau:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ năm 2019.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực một phần năm 2019.

Điều 2. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT

01

Nghị quyết

Số 192/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Tiền Giang

Được thay thế bởi Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019

01/8/2019

02

Nghị quyết

Số 242/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các khoản phí thuộc ngành giao thông - vận tải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019

01/8/2019

03

Nghị quyết

Số 271/2010/NQ- HĐND ngày 17/12/2010

Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019

01/01/2020

04

Nghị quyết

Số 07/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011

Về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Tiền Giang

Được thay thế bởi Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 19/4/2019 và Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 19/4/2019

29/4/2019

05

Nghị quyết

Số 23/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012

Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019

01/8/2019

06

Nghị quyết

Số 43/2012/NQ- HĐND ngày 14/12/2012

Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019

01/8/2019

07

Nghị quyết

Số 44/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 242/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, quản lý, sử dụng các khoản phí thuộc ngành giao thông - vận tải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019

01/8/2019

08

Nghị quyết

Số 55/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Được thay thế bởi Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019

01/01/2020

09

Nghị quyết

Số 82/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND ngày 25/8/2011

Được thay thế bởi Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 19/4/2019 và Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 19/4/2019

29/4/2019

10

Nghị quyết

Số 95/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019

01/8/2019

11

Nghị quyết

Số 105/2015/NQ- HĐND ngày 17/7/2015

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019

01/8/2019

12

Nghị quyết

Số 129/2015/NQ- HĐND ngày 11/12/2015

Quy định mức hỗ trợ cánh đồng lớn, gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Được thay thế bởi Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019

01/8/2019

13

Nghị quyết

Số 134/2015/NQ- HĐND ngày 11/12/2015

Quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019

01/01/2020

14

Nghị quyết

Số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016

Quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Được thay thế bởi Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019

22/7/2019

15

Nghị quyết

Số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 271/2010/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019

01/01/2020

16

Nghị quyết

Số 31/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Tiền Giang

Được thay thế bởi Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019

01/9/2019

17

Nghị quyết

Số 05/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

Quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2018 - 2019

Hết hiệu lực về thời gian

01/8/2019

QUYẾT ĐỊNH

18

Quyết định

Số 01/2006/QĐ-UBND ngày 18/01/2006

Về việc phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019

29/3/2019

19

Quyết định

Số 26/2007/QĐ- UBND ngày 26/6/2007

Ban hành Quy chế phân công trách nhiệm và phối hợp giữa các cơ quan của tỉnh trong việc thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019

16/5/2019

20

Quyết định

Số 01/2011/QĐ-UBND ngày 12/01/2011

Quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019

29/3/2019

21

Quyết định

Số 49/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013

Ban hành quy định trình tự, thủ tục tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm tế, hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019

01/5/2019

22

Quyết định

Số 05/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015

Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại cây trái, hoa màu và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019

16/4/2019

23

Quyết định

Số 10/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015

Quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 4359/QĐ- UBND ngày 11/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Công bố hết hiệu lực

11/12/2019

24

Quyết định

Số 26/2015/QĐ-UBND ngày 03/8/2015

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019

01/5/2019

25

Quyết định

Số 29/2015/QĐ-UBND ngày 04/9/2015

Ban hành Bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019

01/3/2019

26

Quyết định

Số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019

01/01/2020

27

Quyết định

Số 17/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 15/5/2019

01/6/2019

28

Quyết định

Số 23/2016/QĐ-UBND ngày 02/5/2016

Ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019

12/5/2019

29

Quyết định

Số 25/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019

01/7/2019

30

Quyết định

Số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016

Ban hành Quy định thẩm quyền và trình tự tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019

01/01/2020

31

Quyết định

Số 09/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 17/01/2019

31/01/2019

32

Quyết định

Số 19/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017

Ban hành Bộ đơn giá về tư liệu môi trường, xây dựng ứng dụng phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019

01/4/2019

33

Quyết định

Số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017

Bãi bỏ Điều 5 và sửa đổi Điều 6 của Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019

01/01/2020

34

Quyết định

Số 29/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017

Sửa đổi Điều 27 của Quy định thẩm quyền và trình tự tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019

01/01/2020

35

Quyết định

Số 30/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017

Ban hành Quy định mức đóng góp, các khoản chi phí và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 14/8/2019

26/8/2019

36

Quyết định

Số 04/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018

Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 03/5/2019

24/5/2019

37

Quyết định

Số 23/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019

15/7/2019

CHỈ THỊ

38

Chỉ thị

Số 31/2008/CT-UBND ngày 24/12/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019

16/5/2019

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2019

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT

1.

Nghị quyết

Số 21/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về chế độ phụ cấp, hỗ trợ kiêm nhiệm, hỗ trợ cho một số chức danh ở cấp xã; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Khoản 3 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019

01/01/2020

2.

Nghị quyết

Số 18/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2017

- Tiết b Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 4

- Tiết c, Tiết d Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 4

- Điều 5

- Điểm a Khoản 1 Điều 6

- Điểm a Khoản 1 Điều 7

- Điểm a Khoản 1 Điều 9

- Điểm a Khoản 1 Điều 13

- Điểm a Khoản 2 Điều 13

- Điểm b Khoản 3 Điều 13

- Điểm a Khoản 1 Điều 14

- Điểm b Khoản 1 Điều 17

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019

01/01/2020

QUYẾT ĐỊNH

3.

Quyết định

Số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

- Điều 1

- Điều 2

- Điều 7

- Điều 9

- Điểm a Khoản 3 Điều 10

- Khoản 2 Điều 16

- Khoản 2 Điều 18

- Điều 23

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019

01/01/2020

4.

Quyết định

Số 44/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 Ban hành Quy định về Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

- Khoản 3, Khoản 10 Điều 3 của Quy định

- Điều 4 của Quy định

- Khoản 1, 2, 9, 11, 12 Điều 5 của Quy định

- Điều 8 của Quy định

- Khoản 2, 3 Điều 10 của Quy định

- Khoản 1, Điều 11 của Quy định

- Điều 12 của Quy định

- Khoản 2, Điều 13 của Quy định

- Khoản 1 Điều 14 của Quy định

- Điều 15 của Quy định

- Khoản 1 Điều 17 của Quy định

- Khoản 2 Điều 18 của Quy định

- Khoản 2 Điều 20 của Quy định

- Khoản 1 Điều 21 của Quy định

- Khoản 2 Điều 22 của Quy định

- Khoản 1, 3 Điều 23 của Quy định

- Điều 24 của Quy định

- Khoản 2 Điều 26 của Quy định

- Khoản 1, 2, 4 Điều 27 Quy định

- Điều 28 của Quy định

- Khoản 1 Điều 31 của Quy định

- Khoản 1 Điều 34 của Quy định

- Điều 35 của Quy định

- Khoản 5 Điều 36 của Quy định

- Khoản 1 Điều 37 của Quy định

- Khoản 1, 4 Điều 38 của Quy định`

- Khoản 2, 3 Điều 40 của Quy định

- Khoản 1, 2 Điều 41 của Quy định.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 17/01/2019

31/01/2019

5.

Quyết định

Số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định uản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/04/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

- Khoản 8, Điều 1

- Điều 9

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019

11/11/2019

6.

Quyết định

Số 10/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

- Khoản 1, Điều 2

- Điều 3

- Điều 4

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 22/8/2019

01/9/2019

7.

Quyết định

Số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh quy định đối tượng, tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ thuộc thiết chế của Công đoàn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

- Khoản 1, Điều 2

- Khoản 2, Điều 3

Được sửa đổi bởi Quyết định số 31/2019/QĐ- UBND ngày 15/11/2019

02/12/2019

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4763/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


74
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.250.80