Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4704/2006/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35/2006/CT-TTg "về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý" do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 4704/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Võ Thành Kỳ
Ngày ban hành: 26/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4704/2006/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35/2006/CT-TTG NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ “VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 793/TTr-STP ngày 20 tháng 12 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa - Thông tin, Giám đc Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, thủ trưởng các Cơ quan, chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TTr TU, HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Như điều 3 (để thực hiện);.
- MTTQVN Tỉnh và các Đoàn thể;
- Website Chính phủ;
- TT. Công báo tỉnh;
- Đài PT-TH, Báo BR-VT
- Lưu VT-V1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 35/2006/CT-TTG NGÀY 13/10/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ “VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4704/2006/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Bà Bịa - Vũng Tàu)

Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006; Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện các biện pháp tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý đến các tầng lp nhân dân và cán bộ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là người nghèo, người có công với cách mạng, người già, người tàn tật, trẻ em không nơi nương tựa, người dân tộc thiểu số và các đối tượng khác được thụ hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật.

- Mở rộng mô hình và phương thức trợ giúp pháp lý với sự tham gia rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý.

- Thực hiện việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí đúng phạm vi, đối tượng và lĩnh vực trợ giúp pháp lý nhằm hướng dẫn, giải đáp, đưa ra những ý kiến, cung cấp thông tin pháp luật, soạn thảo văn bản liên quan đến việc trợ giúp pháp lý; bảo vệ quyền lợi của đương sự trong các vụ án hình sự; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong các vụ án dân sự, hành chính, lao động, hôn nhân và gia đình; kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, người có thẩm quyền xem xét, giải quyết vấn đề hoặc vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; giúp đỡ hòa giải, thực hiện những công việc liên quan đến thủ tục hành chính, khiếu nại và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

- Nâng cao hiểu biết và ý thức tôn trọng pháp luật của nhân dân, góp phần phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật và tranh chấp do thiếu hiểu biết pháp luật, bảo vệ công lý, đảm bảo công bằng xã hội.

- Nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, người thực hiện trợ giúp pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư và tổ chức tư vấn pháp luật.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự bình đẳng trong tiếp cận pháp luật cho người nghèo, người có công với cách mạng, người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa, người dân tộc thiểu số và các đối tượng khác được thụ hưởng trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất của Trung tâm Trợ giúp pháp nhà nước trong năm 2006 và sáu tháng đầu năm 2007.

- Tăng cường năng lực của tổ chức trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao tính hiệu quả của hoạt động trợ giúp pháp lý, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý phong phú, đa dạng của các nhóm đối tượng thụ hưởng.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức tại các cấp chính quyền về vai trò của hoạt động trợ giúp pháp lý trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

- Tổ chức tuyên truyền sâu, rộng nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý đến các tầng lớp cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh để Luật được thực thi một cách hiệu quả ngay khi có hiệu lực thi hành.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1 Nhiệm vụ của Sở Tư pháp:

- Lập danh mục, phân loại các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực trợ giúp pháp lý còn hiệu lực; đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.

- Tổ chức rà soát đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, viên chức trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý; tiến hành quy hoạch, bồi dưỡng nguồn cán bộ để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý theo quy định; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước bảo đảm hoạt động có hiệu quả theo hướng chuyên môn hóa, mỗi lĩnh vực trợ giúp pháp lý đều có Trợ giúp viên pháp lý chuyên trách, có năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của công việc để bảo đảm chất lượng trợ giúp pháp lý.

- Chủ trì phối hp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu căn cứ nhu cầu trợ giúp pháp lý và điều kiện thực tế của địa phương tham mưu UBND tỉnh thành lập các Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nhằm đáp ứng kịp thời, tại chỗ nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân ở các địa phương trong tỉnh, nhất là những địa bàn ở xa Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

-Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính xây dựng đề án bảo đảm trụ sở làm việc, tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và các Chi nhánh của Trung tâm phù hợp với yêu cầu công tác, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tiến hành rà soát, phân loại, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các địa phương xây dựng đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý từ cấp tỉnh đến cấp xã.

- Rà soát hoạt động tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư và tổ chức tư vấn pháp luật có đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý. Hướng dẫn các tổ chức hành nghề luật sư, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội có tổ chức tư vấn pháp luật tự nguyện tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, Đoàn Luật sư tổ chức thực hiện tư vấn pháp luật, xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người có công với Cách mạng, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ em không nơi nương tựa, đồng bào dân tộc thiểu số.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, biên soạn tài liệu, tham mưu UBND tỉnh tổ chức quán triệt về Luật Trợ giúp pháp lý cho cán bộ chủ chốt của HĐND, UBND các cấp, các cơ quan, ban, ngành, cơ quan báo chí, đài phát thanh - truyền hình của tỉnh.

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho những người trực tiếp thực hiện trợ giúp pháp lý ở Trung tâm và Chi nhánh của Trung tâm, cộng tác viên, Luật sư của tổ chức hành nghề luật sư và Tư vấn viên pháp luật của các tổ chức tư vấn pháp luật có đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý để bảo đảm áp dụng thống nhất Luật Trợ giúp pháp lý.

- Biên soạn các đề cương, tài liệu tuyên truyền về Luật trợ giúp pháp lý; phối hợp với thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện tổ chức đợt tuyên truyền, phổ biến rộng rãi luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 trong cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ của Sở Nội vụ:

Nghiên cứu thẩm định và tham mưu UBND Tỉnh phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, thành lập Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý; xem xét việc bố trí biên chế đảm bảo cho Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước hoạt động có hiệu quả khi Luật Trợ giúp pháp lý, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản liên quan có hiệu lực thi hành.

3. Nhiệm vụ của Sở Tài chính, Sở Xây dựng:

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xây dựng đề án bảo đảm trụ sở làm việc, tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và các Chi nhánh của Trung tâm phù hợp với yêu cầu công tác của Trung tâm Trợ giúp pháp lý và các Chi nhánh của Trung tâm. Đồng thời tích cực phối hợp với Sở Tư pháp trong triển khai thực hiện đề án đã được phê duyệt.

- Bảo đảm nguồn kinh phí cho việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp kịp thời, hiệu quả.

4. Nhiệm vụ của Sở Văn hóa - Thông tin và các cơ quan thông tin đại chúng:

Sở Văn hóa -Thông tin, Đài Phát thanh -Truyền hình, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức chuyên trang, chuyên mục nhằm tuyên truyền sâu rộng, thiết thực các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý. Tăng cường đưa tin bài về các hoạt động trợ giúp pháp lý và các vụ việc trợ giúp pháp lý.

5. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý của UBND tỉnh trên địa bàn.

6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chủ động phối hợp triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kế hoạch này.

2. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu theo dõi, đôn đốc các đơn vị, cơ quan có liên quan thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4704/2006/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35/2006/CT-TTg "về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý" do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


121

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.120.150