Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4702/QĐ-UBND 2017 phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ Quảng Ninh

Số hiệu: 4702/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Đặng Huy Hậu
Ngày ban hành: 01/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4702/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 64/TTr-STP ngày 02/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 2. Căn cứ danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các sở, ban, ngành, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH QUẢNG NINH
(BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số 4702/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

Vb quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/ đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

BC giấy

BC qua hệ thống phần mềm (congchuc.quangninh.gov.vn)

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Báo cáo kết quả việc thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics hàng quý

Tình hình, kết quả việc nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics

Mục II Kế hoạch hành động số 14/KH-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025

Thương mại

 

x

UBND tỉnh (Sở Công thương tổng hợp)

Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Công thương

2

Báo cáo kết quả việc thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics hàng năm

Tình hình, kết quả việc nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics

Mục II Kế hoạch hành động số 14/KH-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025

Thương mại

 

x

UBND tỉnh (Sở Công thương tổng hợp)

Sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Công thương

3

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm

Tình hình, kết quả thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 48/2016/ NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh

Văn bản số 2359/ UBND-XD3 ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện Nghị quyết số 48/2016/NQ- HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

Công nghiệp

 

x

UBND tỉnh (Sở Công thương tổng hợp)

Các sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Công thương

4

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 48/2016/ NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh hàng năm

Tình hình, kết quả thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 48/2016/ NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh

Văn bản số 2359/UBND-XD3 ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện Nghị quyết số 48/2016/NQ- HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

Công nghiệp

 

x

UBND tỉnh (Sở Công thương tổng hợp)

Các sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Công thương

5

Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam theo Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ hàng quý

Tình hình, kết quả thực hiện quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam theo Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn số 3690/UBND-MT ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030

Công nghiệp

 

x

UBND tỉnh (Sở Công thương tổng hợp)

Các sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Công thương

6

Báo cáo tình hình quản lý và phát triển cụm công nghiệp hàng năm

Tình hình quản lý và phát triển cụm công nghiệp

Thông báo số: 239/TB- UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh, số 177/TB-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh về thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện quy hoạch và công tác quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Công nghiệp

 

x

UBND tỉnh (Sở Công thương tổng hợp)

Các sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Công thương

7

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương hàng tháng

Tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương

Điều 2 Quyết định số 2152/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Công thương

 

x

UBND tỉnh (Sở Công thương tổng hợp)

 

UBND cấp huyện

 

Sở Công thương

8

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương hàng quý

Tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương

Điều 2 Quyết định số 2152/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Công thương

 

x

UBND tỉnh (Sở Công thương tổng hợp)

Sở Công thương

 

 

Sở Công thương

9

Báo cáo kết quả thực hiện quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước hàng năm

Tình hình, kết quả thực hiện quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Điều 10 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Thông tin

 

x

UBND tỉnh (Sở thông tin và truyền thông tổng hợp)

Các sở, ban, ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở thông tin và truyền thông

10

Báo cáo kết quả về đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm

Tình hình, kết quả về đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

Điều 8 Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh

Công nghệ thông tin

 

x

UBND tỉnh (Sở thông tin và truyền thông tổng hợp)

Các sở, ban, ngành, ĐVSN thuộc tỉnh

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở thông tin và truyền thông

11

Báo cáo kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm

Tình hình, kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/ QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 4316/UBND- KSTT2 ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Cải cách hành chính

 

x

UBND tỉnh (Sở thông tin và truyền thông tổng hợp)

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; bưu điện tỉnh

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở thông tin và truyền thông

12

Báo cáo kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ hàng năm

Tình hình, kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/ QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 4316/UBND- KSTT2 ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh V/v thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Cải cách hành chính

 

x

UBND tỉnh (Sở thông tin và truyền thông tổng hợp)

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; bưu điện tỉnh

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở thông tin và truyền thông

13

Báo cáo tình hình giá vật liệu xây dựng, vật tư, máy, thiết bị xây dựng hàng quý

Tình hình giá vật liệu xây dựng, vật tư, máy, thiết bị xây dựng

Điều 17 Quyết định số 1770/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh về việc quy định về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Vật liệu xây dựng

 

x

Sở Xây dựng

 

UBND cấp huyện

 

Sở Xây dựng

14

Báo cáo tình hình công tác quản lý trật tự, xây dựng trật tự đô thị hàng tháng

Tình hình công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị

Văn bản số 7949/UBND-QH2 ngày 24/12/2015 về tổ chức chiến dịch cao điểm quản lý chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang đường bộ, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh

Xây dựng

 

x

UBND tỉnh (Sở Xây dựng tổng hợp)

Sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Xây dựng

15

Báo cáo tình hình công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị hàng quý

Tình hình công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị

Văn bản số 7949/UBND-QH2 ngày 24/12/2015 về tổ chức chiến dịch cao điểm quản lý chống lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang đường bộ, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh

Xây dựng

 

x

UBND tỉnh (Sở Xây dựng tổng hợp)

Sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Xây dựng

16

Báo cáo tình hình công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị hàng tháng

Tình hình công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị

Văn bản số 8641/UBND-XD1 ngày 30/12/2016 về chấn chỉnh nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo

Xây dựng

 

x

UBND tỉnh (Sở Xây dựng tổng hợp)

Sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Xây dựng

17

Báo cáo tình hình công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị hàng quý

Tình hình công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị

Văn bản số 8641/UBND-XD1 ngày 30/12/2016 về chấn chỉnh nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo

Xây dựng

 

x

UBND tỉnh (Sở Xây dựng tổng hợp)

Sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Xây dựng

18

Báo cáo kết quả công tác quản lý bảo trì hệ thống đường đô thị hàng năm

Tình hình, kết quả công tác quản lý bảo trì hệ thống đường đô thị

Điều 18 Quyết định số 2718/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh

Giao thông

x

x

Sở giao thông Vận tải

 

UBND cấp huyện

 

Sở giao thông Vận tải

19

Báo cáo kết quả công tác quản lý các hoạt động bán hàng phục vụ khách du lịch hàng tháng

Tình hình, kết quả công tác quản lý các hoạt động bán hàng phục vụ khách du lịch

CV 4525/UBND-DL1 ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh V/v tăng cường quản lý hoạt động phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh

Du lịch

 

x

UBND tỉnh (Sở du lịch tổng hợp)

Sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở du lịch

20

Báo cáo kết quả công tác quản lý, khai thác các tuyến du lịch, điểm du lịch hàng tháng

Tình hình, kết quả công tác quản lý, khai thác các tuyến, điểm du lịch

Văn bản số 1649/UBND- DL2 ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh về việc tham mưu UBND tỉnh công nhận tuyến du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Du lịch

 

x

UBND tỉnh (Sở du lịch tổng hợp)

Sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở du lịch

21

Báo cáo kết quả công tác quản lý, khai thác các tuyến du lịch, điểm du lịch hàng quý

Tình hình, kết quả công tác quản lý, khai thác các tuyến du lịch, điểm du lịch

Văn bản số 1649/UBND- DL2 ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh về việc tham mưu UBND tỉnh công nhận tuyến du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Du lịch

 

x

UBND tỉnh (Sở du lịch tổng hợp)

Sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở du lịch

22

Báo cáo kết quả công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch hàng tháng

Tình hình, kết quả công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch

Điều 14 Quyết định 3268/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tạm thời về quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Du lịch

 

x

UBND tỉnh (Sở du lịch tổng hợp)

Sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở du lịch

23

Báo cáo kết quả công tác quản lý bãi tắm du lịch 6 tháng/lần

Tình hình, kết quả công tác quản lý bãi tắm du lịch

Điều 25 Quyết định số 2526/2013/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Du lịch

 

x

UBND tỉnh (Sở du lịch tổng hợp)

Sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở du lịch

24

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo hàng năm

Tình hình, kết quả thực hiện hỗ trợ đối tượng học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo

Điều 8 Quyết định số 344/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020

Giáo dục nghề nghiệp

 

x

UBND tỉnh (Sở Lao động - TB&XH tổng hợp)

Sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động - TB&XH

25

Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp hàng năm

Tình hình, kết quả thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Điều 1 Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030”

Giáo dục nghề nghiệp

 

x

UBND tỉnh (Sở Lao động - TB&XH tổng hợp)

Sở, ban, ngành liên quan

 

 

Sở Lao động - TB&XH

26

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em theo Nghị quyết số 222/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của hội đồng nhân dân tỉnh và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hàng năm

Tình hình, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em theo Nghị quyết số 222/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của hội đồng nhân dân tỉnh và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Điều 12 Quyết định 292/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh v/v ban hành quy định thực hiện Nghị quyết số 222/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em chưa thuộc diện hưởng chính sách hiện hành của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020

Chính sách xã hội

 

x

UBND tỉnh (Sở Lao động - TB&XH tổng hợp)

 

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Lao động - TB&XH

27

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em hàng năm

Tình hình, kết quả thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em

Quyết định số 2010/QĐ- UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh phê duyệt chương trình bảo vệ trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 (mục IV của chương trình)

Chính sách xã hội

 

x

UBND tỉnh (Sở Lao động - TB&XH tổng hợp)

Sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

(Sở Lao động - TB&XH tổng hợp)

28

Báo cáo danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm hàng tháng

Tổng hợp danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Mục 3 thông báo số 190/TB-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về Kết luận của đồng chí nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tại hội nghị sơ kết công tác ATTP 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

An toàn thực phẩm

 

x

Sở y tế

Sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Y tế

29

Báo cáo kết quả công tác quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (2 tháng/lần)

Tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Công văn số 4854/UBND- CN ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn

Tài nguyên, Môi trường

 

x

UBND tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp)

Sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

30

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn hàng năm

Tình hình, kết quả thực hiện công tác phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn

Điều 5 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 2110/2017/QĐ-UBND ngày 31/5/2017

Khí tượng thủy văn

 

x

UBND tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp)

Sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tài nguyên và Môi trường

31

Báo cáo kết quả triển khai các quy hoạch và đề án cải thiện môi trường hàng năm

Tình hình, kết quả triển khai các quy hoạch và đề án cải thiện môi trường

Điều 2 Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án theo đề án cải thiện môi trường tỉnh Quảng Ninh

Môi trường

 

x

UBND tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp)

Sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

32

Báo cáo kết quả thực hiện chủ trương, giải pháp tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh theo Nghị quyết 236/2015/NQ- HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh hàng năm

Tình hình, kết quả thực hiện chủ trương, giải pháp tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh theo Nghị quyết 236/2015/NQ- HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh

Quyết định số 127/QĐ- UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 236/2015/NQ- HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh về những chủ trương, giải pháp tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 (Mục IV của kế hoạch)

Môi trường

 

x

UBND tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp)

Sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

33

Báo cáo kết quả công tác xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất hàng tháng

Tình hình, kết quả công tác xử lý nợ đọng tiền sử dụng đất

Văn bản số 5890/UBND-TM3 ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh về việc xử lý các dự án nợ đọng tiền sử dụng đất trên địa bàn

Tài chính

 

x

Chủ tịch UBND tỉnh (Sở Tài chính tổng hợp)

Các sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Tài chính

34

Báo cáo các khoản thu phí, lệ phí 6 tháng đầu năm

Báo cáo các khoản thu phí, lệ phí

Văn bản số 5530/UBND-TM3 ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIII liên quan phí, lệ phí

Tài chính

 

x

UBND tỉnh (Sở Tài chính tổng hợp)

Các sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Tài chính

35

Báo cáo các khoản thu phí, lệ phí hàng năm

Báo cáo các khoản thu phí, lệ phí

Văn bản số 5530/UBND-TM3 ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIII liên quan phí, lệ phí

Tài chính

 

x

UBND tỉnh (Sở Tài chính tổng hợp)

Các sở, ban, ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Tài chính

36

Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng hàng tháng

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng

Công văn số 4052/UBND- NC ngày 06/6/2017, 4558/UBND-NC ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh V/v chấp hành chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng

Thanh tra

 

x

UBND tỉnh (Thanh Tra tỉnh tổng hợp)

Sở, ban, ngành thuộc tỉnh

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Thanh Tra tỉnh

37

Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng hàng quý

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng

Công văn số 4052/UBND-NC ngày 06/6/2017, 4558/UBND-NC ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh V/v chấp hành chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng

Thanh tra

 

x

UBND tỉnh (Thanh Tra tỉnh tổng hợp)

Sở, ban, ngành thuộc tỉnh

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Thanh Tra tỉnh

38

Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng

Công văn số 4052/UBND-NC ngày 06/6/2017, 4558/UBND-NC ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh V/v chấp hành chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng

thanh tra

 

x

UBND tỉnh (Thanh Tra tỉnh tổng hợp)

Sở, ban, ngành thuộc tỉnh

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Thanh Tra tỉnh

39

Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng hàng năm

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng

Công văn số 4052/UBND-NC ngày 06/6/2017, 4558/UBND-NC ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh V/v chấp hành chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng

Thanh tra

 

x

UBND tỉnh (Thanh Tra tỉnh tổng hợp)

Sở, ban, ngành thuộc tỉnh

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Thanh Tra tỉnh

40

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh V/v quy định chế độ thông tin, báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020

Xây dựng nông thôn mới

 

x

UBND tỉnh (ban Xây dựng nông thôn mới tổng hợp)

Sở, ban ngành liên quan

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Ban Xây dựng nông thôn mới

41

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh V/v quy định chế độ thông tin, báo cáo về tình hình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020

Xây dựng nông thôn mới

 

x

UBND tỉnh (ban Xây dựng nông thôn mới tổng hợp)

Ban Xây dựng nông thôn mới

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Ban Xây dựng nông thôn mới

42

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết TTHC tại trung tâm hành chính công các cấp và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã hàng tháng

Kết quả khảo sát lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết TTHC tại trung tâm hành chính công các cấp và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã

Điều 8 Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết TTHC tại trung tâm hành chính công các cấp và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại cấp xã

Cải cách hành chính

 

x

UBND tỉnh (Trung tâm HCC tỉnh tổng hợp)

Trung tâm HCC tỉnh

Trung tâm HCC cấp huyện

UBND cấp xã

Trung tâm hành chính công tỉnh

43

Báo cáo kết quả triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh (DDCI) hàng năm

Tình hình, kết quả triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh (DDCI)

Mục II Kế hoạch số 5267/KH-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh về triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh

Đầu tư - kinh doanh

 

x

UBND tỉnh (Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tổng hợp)

Sở, ban ngành liên quan

UBND cấp huyện

 

Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư

44

Báo cáo kết quả triển khai đề án thúc đẩy đầu tư của Việt Nam vào Lào và đề án thúc đẩy đầu tư của Việt Nam vào Campuchia hàng năm

Tình hình, kết quả triển khai đề án thúc đẩy đầu tư của Việt Nam vào Lào và đề án thúc đẩy đầu tư của Việt Nam vào Campuchia

Công văn số 714/BXTĐT-XT5 ngày 30/8/2017 của Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư về báo cáo kết quả triển khai đề án thúc đẩy đầu tư của Việt Nam vào Lào đến năm 2025 và đề án thúc đẩy đầu tư của Việt Nam vào Campuchia đến năm 2025

Hợp tác quốc tế

 

x

UBND tỉnh (Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tổng hợp)

Sở, ban ngành liên quan

 

 

Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH (BÁO CÁO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC GỬI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số 4702/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

Vb quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Đối tượng thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/ đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

BC giấy

BC qua hệ thống phần mềm

Cá nhân

Tổ chức

1

Báo cáo tình hình sản xuất vật liệu xây dựng 6 tháng/lần

Khối lượng kế hoạch, khối lượng thực tế và các lần thay đổi giá bán sản phẩm

Điều 19 Quyết định số 1770/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh về việc quy định về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Vật liệu xây dựng

x

 

Sở Xây dựng

 

Đơn vị sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng, vật tư, máy, thiết bị xây dựng

Sở Xây dựng

2

Báo cáo hoạt động khai thác, quản lý và sử dụng bãi tắm du lịch 6 tháng/lần

Tình hình hoạt động khai thác, quản lý và sử dụng bãi tắm du lịch

Điều 11 Quyết định số 2526/2013/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Du lịch

x

 

Sở du lịch

 

Tổ chức quản lý, khai thác bãi tắm

Sở du lịch

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4702/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 về phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


822

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.31.255