Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 470/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành hết hiệu lực thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2012

Số hiệu: 470/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Trần Công Chánh
Ngày ban hành: 25/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 470/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 25 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2012 (Đính kèm Danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Như điều 3;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT. KSTTHC.NCT
(D\camtu\2013\vanbanthamdinh\van ban het hieu luc 6 thang cuoi nam 2012)

CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012
(Đính kèm Quyết định số: 470/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

STT

Hình thức

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT

01

Nghị quyết

20/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về việc xác định khung giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Đã thực hiện xong

02

Nghị quyết

09/2012/NQ-HĐND

05/7/2012

Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2012

Đã thực hiện xong

03

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND

05/7/2012

Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012 tỉnh Hậu Giang

Đã thực hiện xong

04

Nghị quyết

11/2012/NQ-HĐND

05/7/2012

Về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2009

Đã thực hiện xong

05

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND

05/7/2012

Về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2010

Đã thực hiện xong

QUYẾT ĐỊNH

01

Quyết định

43/2011/QĐ-UBND

16/12/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 22/8/2012

02

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND

17/3/2008

Về việc công nhận và đặt tên mới các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012

03

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND

29/6/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012

04

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND

31/8/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012

05

Quyết định

39/2011/QĐ-UBND

08/11/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2009 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thay thế bởi Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 22/11/2012

06

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND

02/3/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 07/12/2012

07

Quyết định

47/2011/QĐ-UBND

28/12/2011

Ban hành quy định về mức giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012

08

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND

12/4/2012

Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Quy định kèm theo Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành quy định về mức giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thay thế bởi Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012

CHỈ THỊ

01

Chỉ thị

27/2005/CT-UBND

13/10/2005

Về việc xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Hậu Giang và các doanh nghiệp Nhà nước

Thay thế bởi Chỉ thị số 14/2012/CT-UBND ngày 14/12/2012

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 470/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành hết hiệu lực thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2012

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.758
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0