Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 384/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 04/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 384/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 04 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2012

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 83/TTr-STP ngày 26 tháng 02 năm 2013 về việc công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Sơn La ban hành đã hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 18 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 (có Danh mục chi tiết gồm 03 trang kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,
- Các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- CV khối nội dung - VPUBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, 120b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày , tháng, năm ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

A

Văn bản hết hiệu lực toàn bộ

I

Văn bản do HĐND tỉnh ban hành 

 

 

1

44/2002/NQ-HĐND

11/01/2002

Về việc phân loại quy mô bản và điều chỉnh mức sinh hoạt phí đối với trưởng bản và bí thư chi bộ

Nghị quyết số 61/2004/NQ-HĐNQ ngày 10/12/2004 thay thế

20/12/2004

2

248/2008/NQ-HĐND

12/12/2008

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 105/2006/NQ-HĐND ngày 15/7/2006 của HĐND tỉnh khoá XII về quyết định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Sơn La năm 2007

Hết hiệu lực theo năm ban hành

31/12/2008

3

294/2009/NQ-HĐND

12/7/2009

Phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2008

Hết hiệu lực theo năm ban hành

31/12/2009

4

295/2009/NQ-HĐND

12/7/2009

Về dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Sơn La năm 2010

Hết hiệu lực theo năm ban hành

31/12/2010

5

296/2009/NQ-HĐND

12/7/2009

Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2010

Hết hiệu lực theo năm ban hành

31/12/2010

6

06/2011/NQ-HĐND

12/12/2011

Phê chuẩn bổ sung tổng quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2009

Hết hiệu lực theo năm ban hành

31/12/2011

7

07/2011/NQ-HĐND

12/12/2011

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2010

Hết hiệu lực theo năm ban hành

31/12/2011

8

11/2011/NQ-HĐND

12/12/2011

Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Sơn La năm 2012

Hết hiệu lực theo năm ban hành

31/12/2012

II

Văn bản do UBND tỉnh ban hành

 

 

9

11/2004/QĐ-UBND

02/3/2004

Về việc tách phòng Hành chính - Tổng hợp thành hai phòng: phòng Tổ chức - Hành chính và phòng Kế hoạch - Tài chính; tách phòng Biên tập, phòng Biên tập chương trình tiếng dân tộc, phòng Phóng viên; thành lập Trung tâp ứng dụng công nghệ Phát thanh truyền hình thuộc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh

Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 thay thế

29/12/2012

10

50/2005/QĐ-UBND

29/4/2005

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban thi đua khen thưởng tỉnh

Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 thay thế

20/12/2010

11

07/2008/QĐ-UBND

11/4/2008

Về việc quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ

Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 thay thế

27/9/2012

12

10/2008/QĐ-UBND

06/2/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 15/01/2008 Về việc quy định phân cấp quản lý nhà nước, quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 17/5/2010 bãi bỏ

17/5/2010

13

28/2009/QĐ-UBND

10/6/2009

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định 01/2013/QĐ-UBND ngày 01/01/2013 thay thế

11/01/2013

14

02/2010/QĐ-UBND

21/01/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 11/4/2008 về việc quy định cụ thể một số điều của Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ

Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 thay thế

27/9/2012

15

03/2010/QĐ-UBND

04/02/2010

Về việc ban hành "Quy định về tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại tại tỉnh Sơn La"

Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 thay thế

09/2/2013

16

07/2010/QĐ-UBND

18/10/2010

Về việc quy định một số nội dung về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 thay thế

30/12/2012

17

10/2011/QĐ-UBND

01/7/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định kèm theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010

Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 thay thế

30/12/2012

B

Văn bản hết hiệu lực một phần

1

Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND

13/5/2011

Về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 thay thế

26/5/2012

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 384/QĐ-UBND ngày 04/03/2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.176

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204