Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 46/QĐ-UBND năm 2021 về phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021

Số hiệu: 46/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 11/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG NHIỆM KỲ 2016 - 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định s 1359/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê chun kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định s 1360/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Thủ tưng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021 và Quyết định số 2209/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo, điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, những vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 22, Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các quy định khác có liên quan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi tắt là Chủ tịch) phân công các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi tắt là Phó Chủ tịch) giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thm quyền của Chủ tịch trong từng lĩnh vực công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể theo quy định (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác); việc ủy quyn phải được thể hiện bằng văn bản (trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điu này và Điểm a Khoản 2 Điều 2 Quyết định này).

2. Phân công rõ trách nhiệm của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; mỗi ngành, lĩnh vực đều có Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách, chỉ đạo theo quy định.

3. Các Phó Chủ tịch tham mưu giúp việc cho Chủ tịch và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch những vấn đề quan trọng. Những công việc liên quan đến lĩnh vực được phân công của các Phó Chủ tịch khác thì chủ động cùng phối hợp giải quyết, trong trường hợp các Phó Chủ tịch có ý kiến khác nhau, thì Phó Chủ tịch trực tiếp chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định.

4. Trong phạm vi lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền, Phó Chủ tịch có trách nhiệm và quyền hạn thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Chỉ đạo, đôn đốc các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương; xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

b) Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và các nhiệm vụ của các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Chủ trì chỉ đạo, xử lý những vấn đề cần phối hợp liên ngành và xem xét, xử lý những kiến nghị của các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, y ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong phạm vi lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền.

d) Theo dõi, chỉ đạo xử lý những vấn đề về công tác nội bộ của các sở, cơ quan ngang sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc lĩnh vực được phân công.

đ) Chấp hành và thực hiện những công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

e) Chịu trách nhiệm cá nhân về toàn bộ công tác của mình được Chủ tịch phân công, ủy quyền trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, cùng các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

5. Khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt do đi công tác tại các huyện trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố trong nước thì Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và trực tiếp xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Trường hp Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng vng mặt trong thời gian đó thì Chủ tịch ủy nhiệm một Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

6. Trong trường hp xét thấy cần thiết, hoặc khi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp hoặc phân công Phó Chủ tịch khác chỉ đạo, xử lý công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch.

7. Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch xem xét, điều chỉnh lại việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn chung của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Chủ tịch Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tnh

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các vấn đề thuộc lĩnh vực công tác sau đây:

- Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

- Công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, xây dựng chính quyền, địa giới hành chính nhà nước; nội chính; công tác thi đua, khen thưởng.

- Tài chính, kế hoạch và đầu tư.

- Công tác tư pháp, thi hành án, xử lý vi phạm hành chính; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; các vấn đề về nhân quyền.

- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực.

- Quyết định chủ trương đầu tư các dự án trong và ngoài ngân sách theo quy định.

- Ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh; các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh, các bộ và cơ quan ngang bộ có liên quan.

- Quan hệ phối hp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Tỉnh ủy, các cơ quan Đảng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh.

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương sau: Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; thành phố Hà Giang và huyện Bắc Mê.

d) Trực tiếp làm cấp Trưởng đối với một số ban, ủy ban, hội đồng theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh (có quyết định riêng).

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do cơ quan nhà nước ở Trung ương phân cấp, ủy quyền hoặc theo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

2. Phó Chủ tịch Hoàng Gia Long, Phó Bí thư Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tnh

a) Phân công làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh: Thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và trực tiếp xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định, khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt do đi công tác tại các huyện trên địa bàn tnh và các tỉnh, thành phố trong nước.

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm của Ủy ban nhân dân tỉnh; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng tun, tháng, quý, 6 tháng, cả năm; chun bị các báo cáo định kỳ của y ban nhân dân tỉnh trình Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; tài nguyên, môi trường, khoáng sản (bao gồm cả khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường); Công nghiệp, điện lực (bao gồm cả thủy điện), đảm bảo năng lượng và tiết kiệm năng lượng, thương mại - xuất, nhập khẩu; khoa học và công nghệ; công tác Dân tộc; ngoại vụ.

- Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

- Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

- Công tác xúc tiến đầu tư; các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, các khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài.

- Kinh tế tập thể và hợp tác xã.

- Công tác di dân, tái định cư.

- Công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

- Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư sau khi có chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc được phân công trực tiếp chỉ đạo (toàn bộ trình tự, thủ tục, nội dung liên quan trong suốt quá trình thực hiện dự án, bao gồm cả công tác đền bù giải phóng mặt bằng).

- Tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giữ mối quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

c) Giúp Chủ tịch chỉ đạo, đôn đốc các ngành chức năng xây dựng các văn bản trình các cuộc họp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

d) Giúp Chủ tịch trực tiếp theo dõi và chđạo toàn diện mọi mặt hoạt động các sở, ngành, đơn vị, địa phương sau: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; SNông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công Thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Ngoại vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh); Ban Dân tộc tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Cục Quản lý thị trường; Công ty Điện lực tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh; các huyện: Quản Bạ, Bắc Quang, Vị Xuyên.

đ) Trực tiếp làm cấp Trưởng hoặc Phó đối với một số ban, ủy ban, hội đồng theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có quyết định riêng).

e) Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy hoặc theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Phó Chủ tịch Trần Đức Quý, Ủy viên Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực: Giáo dục, Đào tạo và dạy nghề, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế, dân số, gia đình và trẻ em; Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch; Thông tin và Truyền thông, phát thanh và truyền hình; công tác Tôn giáo, thanh niên.

- Công tác bảo hiểm xã hội.

- Quản lý các tổ chức Hội đặc thù và các Hội khác trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư sau khi có chủ trương đầu tư đi với các dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc được phân công trực tiếp chỉ đạo (toàn bộ trình tự, thủ tục, nội dung liên quan trong suốt quá trình thực hiện dự án, bao gồm cả công tác đền bù giải phóng mặt bằng).

- Tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Giúp Chủ tịch trực tiếp theo dõi và chỉ đạo đạo toàn diện mọi mặt hoạt động các s, ngành, đơn vị, địa phương sau: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trừ Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh); SThông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Nội vụ (lĩnh vực tôn giáo, quản lý Nhà nước về công tác thanh niên); các trường Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các tchức Hội đặc thù, Quỹ xã hội, từ thiện và các hội khác trên địa bàn tỉnh; các huyện: Đng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh. Theo dõi và chỉ đạo các ngành, đơn vị: Viễn thông Hà Giang, Bảo him xã hội tỉnh, Bảo việt, Bảo hiểm nhân thọ.

c) Giúp Chủ tịch giữ mối quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

d) Trực tiếp làm cấp Trưởng hoặc Phó đối với một số ban, ủy ban, hội đồng theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có quyết định riêng).

đ) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Phó Chủ tịch Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực: Giao thông vận tải; xây dựng; công tác hải quan, thuế, kho bạc, tín dụng ngân hàng và các loại Quỹ thuộc lĩnh vực ngân hàng, tín dụng trên địa bàn tỉnh.

- Khu kinh tế; khu, cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước; cổ phn hóa doanh nghiệp nhà nước; phát triển các loại hình doanh nghiệp.

- Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư sau khi có chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc được phân công trực tiếp chỉ đạo (toàn bộ trình tự, thủ tục, nội dung liên quan trong suốt quá trình thực hiện dự án, bao gồm cả công tác đền bù giải phóng mặt bằng).

- Tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Giúp Chủ tịch trực tiếp theo dõi và chỉ đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của các sở, ngành, đơn vị, địa phương sau: Sở Giao thông vận tải, SXây dựng, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông tỉnh; Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh; các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu; các huyện: Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần. Theo dõi và chỉ đạo các ngành, đơn vị: Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

c) Trực tiếp làm cấp Trưởng hoặc Phó đối với một số ban, ủy ban, hội đồng theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có quyết định riêng).

d) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021, Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để B/c);
- TTr. T
nh ủy (để B/c);
- TTr. HĐND t
nh (để B/c);
- Đoàn đại biểu Quốc hội t
nh;
- Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT
UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PVP, CVNCTH, các Phòng, đ
ơn vị trực thuộc;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VNPT io
ffice;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/QĐ-UBND năm 2021 về phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


111

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116