Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 46/2016/QĐ-UBND bổ sung quy chế phối hợp phòng ngừa xử lý vi phạm đê điều Hà Nội

Số hiệu: 46/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 07/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2016/QĐ-UBND

Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

B SUNG QUY CH PHI HP TRONG CÔNG TÁC PHÒNG NGA, XLÝ VI PHM PHÁP LUT V ĐÊ ĐIU TRÊN ĐA BÀN THÀNH PH HÀ NI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đê điều;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình: số 150/TTr-SNN ngày 29/7/2016, s218/TTr-SNN ngày 07/10/2016; báo cáo thẩm tra s1271/STP-VBPQ ngày 06/7/2016 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố như sau:

1. Bổ sung Điều 4:

9. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận huyện, thị xã lập kế hoạch chi tiết việc thực hiện quy hoạch các bến bãi tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng, khai thác cát sỏi; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng phù hợp với yêu cầu thực tế theo đề nghị của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.”

2. Bổ sung Điều 7:

“11. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, rà soát việc giao đất, cho thuê đất và giấy phép hoạt động của các bến bãi khai thác cát sỏi, trung chuyển vật liệu xây dựng ở bãi sông; đình chỉ các trường hp hoạt động không có giấy phép, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các bến bãi hoạt động sai phép.

12. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động bến thủy nội địa đối với các tổ chức và cá nhân mở bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng; thu hồi giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động bến thủy nội địa đối với các bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng không phù hợp với quy hoạch.”

3. Bổ sung Điều 11:

“4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ hàng năm chủ trì tổ chức sơ kết đánh giá việc triển khai thực hiện Quy chế, tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưng các ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành ph;
- Cục Kiểm tra văn bn QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND và ĐĐBQHHN;
- Báo: Hà Nội Mới, KT và ĐT, Đài PT và TH Hà Nội;
- Cng Thông tin điện tử Thành phố;
- VPUB: CPVP, Trung tâm THCB, các Phòng CV;
- Lưu: VT, KTGiang.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 bổ sung Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.686
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.190.193