Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 46/2015/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ công chức Bình Phước

Số hiệu: 46/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 17/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2015/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH BÌNH PHƯỚC (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2013/QĐ-UBND NGÀY 24/01/2013 CỦA UBND TỈNH)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/3/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1952/TTr-SNV ngày 05/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Bình Phước được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của UBND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý:

a) Bãi bỏ Điểm b Khoản 1.

b) Sửa đổi, bổ sung Khoản 2:

“2. Thủ trưởng các Sở quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, miễn nhiệm đối với các chức vụ sau:

a) Người đứng đầu các cơ quan hành chính trực thuộc Sở sau khi có ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh;

b) Cấp phó của người đứng đầu các cơ quan hành chính trực thuộc sở, Trưởng các phòng và các chức vụ tương đương thuộc sở sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Nội vụ;

c) Phó Trưởng phòng và các chức vụ tương đương thuộc Sở.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 10 về điều động, biệt phái, luân chuyển, tiếp nhận cán bộ, công chức:

a) Bãi bỏ Điểm b Khoản 1.

b) Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2:

“b) Điều động, luân chuyển, biệt phái: Công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước đến nhận công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước thuộc tỉnh và ngược lại; Thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc sở sau khi có ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh”.

3. Bãi bỏ Điểm b Khoản 1 Điều 17 về thực hiện chế độ nghỉ hưu, nghỉ việc đối với cán bộ, công chức:

a) Bãi bỏ Điểm b Khoản 1.

b) Sửa đổi Khoản 2:

“2. Giám đốc Sở Nội vụ ban hành quyết định nghỉ hưu, nghỉ việc đối với thủ trưởng các cơ quan hành chính trực thuộc sở sau khi có ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các công chức còn lại.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 về kỷ luật cán bộ, công chức như sau:

a) Bãi bỏ Điểm b Khoản 1.

b) Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 4:

“a) Kỷ luật hình thức cách chức, giáng chức người đứng đầu các Cơ quan hành chính trực thuộc Sở sau khi có ý kiến của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Kỷ luật hình thức cách chức, giáng chức sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Nội vụ đối với các công chức giữ chức vụ lãnh đạo do Sở Nội vụ thỏa thuận bổ nhiệm”

5. Bổ sung cụm từ “Chủ tịch” vào trước cụm từ “UBND tỉnh”, “UBND cấp huyện” tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 9; Khoản 1, Khoản 4 Điều 10; Khoản 1, Khoản 3 Điều 12; Khoản 1 Điều 13; Khoản 1 Điều 14; Khoản 1 Điều 15; Khoản 1, Khoản 2 Điều 16; Khoản 1 Điều 17; Khoản 1, Khoản 6 Điều 19; Khoản 2 Điều 20.

6. Bổ sung cụm từ “Thủ trưởng” vào trước cụm từ “các Sở”, “cơ quan hành chính” tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 10; Khoản 2, Khoản 3 Điều 12; Khoản 2, Khoản 3 Điều 16; Khoản 4 Điều 19; Khoản 2, Khoản 3 Điều 20.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban TCTU, H
U, TU các huyện, thị xã;
- Sở Nội vụ (10 bản);
- BHXH tỉnh;
- Kho
bạc nhà nước tỉnh;
- Các tổ chức Hội được giao v
trí việc làm;
- Nh
ư Điều 2;
- LĐVP;
- Tr
ung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, P: NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 sửa đổi Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 04/2013/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.957

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.173.144