Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 46/2005/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 46/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 28/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 46/2005/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 28 tháng 02 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ LAO ĐỘNG - TB & XH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương";

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2004/TTLT-LĐTBXH-BNV ngày 09/6/2004 của Bộ Lao động TB&XH và Bộ Nội vụ "Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND các cấp quản lý nhà nước về Lao động - TB & XH ở địa phương";

- Xét đề nghị của Sở Lao động - TB & XH tại Tờ trình số 1150/TT- LĐTBXH, ngày 11/11/2004, V/v quy định chức năng nhiệm vụ. quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Lao động - TB & XH tỉnh Lâm Đồng;

- Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này " Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động - TB & XH tỉnh Lâm Đồng".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 35/2005/QĐ-UB ngày 04 tháng 02 năm 2005.

Các ông Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - TB & XH tỉnh Lâm Đồng; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã Bảo Lộc và Thành phố Đà Lạt căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

T/M. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ LAO ĐỘNG - TB & XÃ HỘI LÂM ĐỒNG
(Ban hành theo Quyết định số 46/2005/QĐ - UB ngày 28 tháng 2 năm 2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG:

Sở Lao động - TB & XH Lâm Đồng là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Lao động - TB & XH; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Lao động - TB & XH Lâm Đồng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác chuyên môn của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động TB&XH.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

Trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Lao động - TB & XH của địa phương.

Trình UBND tỉnh kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình dự án thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trình UBND tỉnh quyết định việc phân công, phân cấp quản lý về lĩnh vực Lao động - TB & XH đối với UBND cấp huyện, cơ quan đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện.

Hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết, đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện các chế độ chính sách, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

1. Về lao động việc làm:

1.1 Trình UBND tỉnh quyết định chương trình và các giải pháp về việc làm của tỉnh.

1.2 Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động việc làm bao gồm:

- Tuyển lao động, hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

- Tổ chức quản lý và sử dụng nguồn lao động: thông tin thị trường lao động;

- Giải pháp tạo việc làm, giới thiệu việc làm; lao động và chuyên gia Việt Nam đi lao động ở nước ngoài; lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các hình thức trả lương trả công lao động và các chế độ vật chất khác thuộc khu vực sản xuất kinh doanh;

- Chính sách đối với lao động nữ, lao động là người tàn tật, lao động chưa thành niên lao động là người cao tuổi;

- Nghĩa vụ Lao động công ích;

- Các chính sách lao động và việc làm khác;

1.3 Cấp, thu hồi giấy phép lao động đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

1.4 Thẩm định, kiểm tra các đề án, dự án, giải quyết việc làm; tổ chức giới thiệu việc làm theo quy định của pháp luật.

2. Về bảo hiểm xã hội:

Hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với các ngành, các cơ quan, tổ chức sử dụng lao động, người lao động và tổ chức bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Về quản lý và đào tạo nghề:

3.1 Trình UBND tỉnh quy hoạch mạng lưới, đề án về lĩnh vực đào tạo nghề trên địa bàn và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

3.2 Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác đào tạo nghề.

4. Về thực hiện công tác thương binh liệt sĩ và người có công:

4.1 Trình UBND tỉnh quyết định công nhận đối tượng là thương binh, liệt sĩ và người có công với Cách mạng theo quy định; quản lý hồ sơ đối tượng sau khi được công nhận.

4.2 Hướng dẫn kiểm tra các tổ chức và UBND huyện, xã thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật;

4.3 Chỉ đạo kiểm tra việc nuôi dưỡng, điều dưỡng đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng Ặ

4.4 Hướng dẫn và thực hiện lễ tưởng niệm liệt sĩ nhân các ngày lễ lớn, truy liệu liệt sĩ khi báo tử; phối hợp tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ theo hướng dẫn của Bộ LĐ TB & XH; Lập kế hoạch thăm hỏi các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và tổ chức thực hiện.

4.5 Thống nhất quản lý nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sĩ Ơ địa phương; chịu trách nhiệm quản lý nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sĩ được giao;

4.6 Là thành viên hội đồng giám định y khoa về thương tật và khả năng lao động cho thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách xã hội.

5. Về bảo trợ xã hội:

5. 1 Trình UBND tỉnh quy định chuẩn nghèo của địa phương; chủ trì thẩm định trình UBND tỉnh công nhận xã nghèo, hộ nghèo trên địa bàn;

5.2 Phối hợp chỉ đạo kiểm tra thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, cứu trợ xã hội, trợ giúp xã hội;

5.3 Chủ trì, phối hợp tổ chức, cá nhân hoạt động nhân đạo từ thiện để giúp đời sống vật chất, tinh thần với người tàn tật, trẻ em mồ côi, người già cô đơn không nơi nương tựa, người gặp khó khăn hiểm nghèo, nạn nhân chiến tranh và các đối tượng xã hội khác cần có sự cứu trợ, giúp đỡ của nhà nước và xã hội;

5.4 Chỉ đạo kiểm tra các cơ sở thực hiện nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội.

6. Về phòng chống tệ nạn xã hội:

6.1 Trình UBND tỉnh chương trình kế hoạch và giải pháp phòng ngừa tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma tuý và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai;

6.2 Chỉ đạo kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục - lao động xã hội trên địa bàn.

7. Công tác thanh tra, kiểm tra:

7.1 Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

7.2 Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

7.3 Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động, bảo hộ lao động và vệ sinh lao động;

7.4 Đăng ký các máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

7.5 Chủ trì phối hợp tổ chức điều tra các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động thực hiện điều tra, khai báo, xử lý và thống kê báo cáo về tai nạn lao động; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ LĐ TB&XH về tình hình tai nạn lao động Ơ địa phương.

8. Một số nhiệm vụ công tác khác:

8.1 Hướng dẫn kiểm tra hoạt động của các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở; quản lý các đơn vị sự nghiệp thuộc sở;

8.2 Thực hiện tiếp nhận quản lý và thực hiện các dự án trong và ngoài nước theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

8.3 Tổ chức nghiên cứu các ứng dụng khoa học và công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ, cung cấp số liệu phục vụ công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ.

8.4 Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực lao động - TB& XH đối với các cơ quan đơn vị sự nghiệp, UBND huyện; UBND xã;

8.5 Tổng hợp thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

8.6 Chỉ đạo tổ chức chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực Lao động TB&XH sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

8.7 Quản lý cán bộ công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, cán bộ xã, phường, thị trấn, làm công tác quản lý về Lao động TB&XH theo quy định của bộ Lao động TB&XH và UBND tỉnh;

8.8 Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

8.9 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

III. TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ:

Sở Lao động Thương binh và xã hội Lâm Đồng có Giám đốc Sở; giúp việc cho Giám đốc Sở có không quá 03 Phó giám đốc Sở. Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, trước pháp luật toàn bộ hoạt động của Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Giám đốc Sở chịu trách nhiệm và báo cáo trước UBND tỉnh, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và báo cáo công tác trước HĐND tỉnh khi được yêu cầu

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó giám đốc Sở theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội quy định và theo các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc và Phó giám đốc Sở thực hiện theo quy định Pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Sở, gồm:

l. Văn phòng Sở:

2. Thanh tra Sở:

3. Các phòng chuyên môn:

3.1- Phòng tài chính - kế toán.

3. 1- Phòng thương binh liệt sĩ và người có công.

3.3- Phòng quản lý đào tạo nghề.

3.4- Phòng Lao động, tiền lương, tiền công.

3.5- Phòng bảo trợ xã hội.

4. Các đơn vị trực thuộc:

4.1 Đơn vị quản lý nhà nước:

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội;

4.2 Các đơn vị sự nghiệp:

- Trung tâm dịch vụ việc làm;

- Trung tâm 05-06;

- Trung tâm bảo trợ xã hội;

- Trường kỹ thuật Đà Lạt;

- Trường Hermanngmeiner Đà Lạt (không giao biên chế);

- Làng trẻ em SOS (không giao biên chế);

- Trung tâm dạy nghề Đa Huoai;

- Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ;

- Câu lạc bộ hưu trí và người cao tuổi (không giao biên chế);

- Trung tâm điều dưỡng người có công;

Chức năng nhiệm vụ quyền hạn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở do Giám đốc Sở căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và chức năng nhiệm vụ của Sở để quy định cho phù hợp.

Biên chế của Sở Lao động - TB & XH Lâm Đồng do UBND tỉnh giao hàng năm, biên chế của các phòng và các đơn vị trực thuộc do Giám đốc Sở căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao và chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng phòng và các đơn vị trực thuộc để phân bổ cho phù hợp. Việc bổ nhiệm Trưởng, Phó phòng; Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định hiện hành.

Giám đốc Sở bố trí, sử dụng cán bộ công chức viên chức của Sở phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức viên chức./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2005/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.473

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179