Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4579/QĐ-UBND năm 2010 công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4579/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 18/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4579/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thay thế một số nội dung văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong lĩnh vực Kiến trúc và lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo;
Thực hiện Công văn số 1071/TTg- TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố và Công văn số 227/CCTTHC ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai giai đoạn 3;
Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Văn bản số 2588/SQHKT-VP ngày 20 tháng 9 năm 2010 và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 thành phố tại Tờ trình số 20/TTr-ĐA30 ngày 08 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố sửa đổi kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân thành phố công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân thành phố công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4579/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

STT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1

Thủ tục Giải quyết khiếu nại.

2

Thủ tục Giải quyết tố cáo.

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

I. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Thủ tục giải quyết khiếu nại.

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh (số 168 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1. Thời gian từ 07giờ 30 đến 11giờ30, các buổi sáng từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần).

Khi nhận hồ sơ khiếu nại, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ hồ sơ và in biên nhận hồ sơ cho người nộp.

* Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ khiếu nại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. (Thời gian từ 13 giờ đến 17 giờ, các buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Ghi chú:

+ Đối với những đơn thư nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, nếu quá ngày hẹn trả kết quả cá nhân và tổ chức không đến nhận, Bộ phận Trả kết quả của Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ gửi kết quả theo địa chỉ liên hệ trong biên nhận bằng đường bưu điện.

+ Đối với những đơn thư được chuyển đến Sở theo đường bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến, sau khi giải quyết xong, Bộ phận trả kết quả hồ sơ của Sở sẽ gởi kết quả theo địa chỉ liên hệ trong đơn bằng đường bưu điện

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Đơn

+ Các giấy tờ pháp lý có liên quan (nếu có)

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ theo Luật khiếu nại tố cáo. Nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thì không quá 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ sẽ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ sẽ thông báo đến cá nhân hoặc tổ chức về tình hình giải quyết đơn.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở ngành, Ủy ban nhân dân quận-huyện và các đơn vị liên quan

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản trả lời

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Khiếu nại Tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11 năm 2005;

* Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

* Nghị định số 20/2008/CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

* Quyết định số 132/2006/QĐ-UB ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định tiếp công dân xử lý đơn, giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

* Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy;

* Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thay thế một số nội dung văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong lĩnh vực Kiến trúc và lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo;

* Quyết định số 926/QĐ-SQHKT ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về ban hành quy định về quy trình xử lý hồ sơ tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

2. Thủ tục giải quyết tố cáo:

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh (số 168 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1. Thời gian từ 7giờ 30 đến 11giờ30, các buổi sáng từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần).

Khi nhận hồ sơ tố cáo, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ hồ sơ và in biên nhận hồ sơ cho người nộp.

* Bước 3: Giải quyết tố cáo được thông qua hoạt động của Đoàn Thanh tra thực hiện theo Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra và các quy định khác có liên quan.

* Bước 4: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tố cáo tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. (Thời gian từ 13giờ đến 17 giờ, các buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Ghi chú:

+ Đối với những đơn thư nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, nếu quá ngày hẹn trả kết quả cá nhân và tổ chức không đến nhận, Bộ phận Trả kết quả của Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ gửi kết quả theo địa chỉ liên hệ trong biên nhận bằng đường bưu điện.

+ Đối với những đơn thư được chuyển đến Sở theo đường bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến, sau khi giải quyết xong, Bộ phận trả kết quả hồ sơ của Sở sẽ gởi kết quả theo địa chỉ liên hệ trong đơn bằng đường bưu điện

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Đơn (hoặc văn bản ghi lời tố cáo)

+ Các giấy tờ pháp lý có liên quan (nếu có)

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thì trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có) cho đơn vị có thẩm quyền giải quyết. Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho người tố cáo về thời điểm thụ lý tố cáo và các nội dung tố cáo được thụ lý.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

* Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở ngành, Ủy ban nhân dân quận-huyện và các đơn vị liên quan.

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản kết luận về nội dung tố cáo

- Lệ phí (nếu có): Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Khiếu nại Tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và ngày 29 tháng 11 năm 2005;

* Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

* Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

* Nghị định số 20/2008/CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

* Quyết định số 132/2006/QĐ-UB ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định tiếp công dân xử lý đơn, giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

* Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 12 tháng 12 năm 2009 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình giải quyết tố cáo.

* Quyết định số 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra.

* Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thay thế một số nội dung văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong lĩnh vực Kiến trúc và lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo;

* Quyết định số 926/QĐ-SQHKT ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về ban hành quy định về quy trình xử lý hồ sơ tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4579/QĐ-UBND năm 2010 công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.754

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253