Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4518/QĐ-UBND 2017 trách nhiệm Ủy ban cấp huyện trong quản lý thanh niên Bình Định

Số hiệu: 4518/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 06/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4518/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CẤP HUYỆN TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 742/TTr-SNV ngày 29 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trách nhiệm chung của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

1. Ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của ngành, lĩnh vực theo giai đoạn và hằng năm; căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình, tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

2. Lồng ghép các chỉ tiêu, chính sách phát triển thanh niên khi xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương hằng năm và từng giai đoạn.

3. Hằng năm, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm gặp gỡ, đối thoại, tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề liên quan đến thanh niên.

4. Theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, các sở, ban, ngành có trách nhiệm hướng dẫn các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện thực hiện các chính sách, pháp luật đối với thanh niên theo chức năng quản lý ngành, lĩnh vực; chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các tổ chức của thanh niên do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thanh niên.

5. Thực hiện báo cáo 6 tháng và báo cáo năm đối với kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 15 tháng 6 và ngày 01 tháng 12 hằng năm.

Điều 2. Trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

1. Sở Nội vụ

a. Là cơ quan đầu mối, giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về thanh niên.

b. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình, đề án, dự án đối với thanh niên.

c. Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

d. Chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các tổ chức của thanh niên do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

đ. Định kỳ hằng năm, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề có liên quan cần giải quyết đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh.

e. Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh quản lý và khai thác dữ liệu thống kê về thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

g. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

h. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh về công tác thanh niên; giải quyết những công việc có tính liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên.

i. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chính sách, pháp luật đối với thanh niên; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật đối với các chính sách trên các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; giải quyết việc làm; phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo trợ xã hội; bình đẳng giới cho thanh niên theo từng năm và giai đoạn.

b. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án trên các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; giải quyết việc làm; phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo trợ xã hội; bình đẳng giới cho thanh niên hằng năm và theo giai đoạn.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

a. Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phổ cập giáo dục để thanh niên hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học; về chính sách miễn giảm học phí, cấp học bổng đối với thanh niên.

b. Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có cơ hội học tập, tiếp cận thông tin; thanh niên khuyết tật, thanh niên sau cai nghiện ma túy, thanh niên sau cải tạo được tiếp tục học văn hóa, hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục, tiếp cận với các dịch vụ công trong giáo dục và đào tạo.

c. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, sinh viên, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

d. Phát triển hệ thống tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tâm lý và các vấn đề xã hội, giáo dục kỹ năng sống lành mạnh cho thanh niên trong nhà trường.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

a. Phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ để khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong khởi nghiệp kinh doanh, sản xuất và đời sống.

b. Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật để huy động các nguồn lực hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do thanh niên đề xuất có hiệu quả và được ứng dụng trong thực tiễn.

c. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. Tham gia đề xuất các nội dung đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng thanh niên làm công tác quản lý và nghiên cứu khoa học và công nghệ.

5. Sở Văn hóa và Thể thao

a. Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật để thanh niên tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật; hỗ trợ và tạo điều kiện cho thanh niên tham gia giữ gìn, phát huy, thụ hưởng bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; xây dựng nếp sống văn minh, đấu tranh chống các hủ tục, tập quán lạc hậu, lối sống không lành mạnh, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, chung tay xây dựng nông thôn mới.

b. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, đề án, dự án nhằm nâng cao thể lực, tầm vóc của thanh niên.

c. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách khuyến khích thanh niên thường xuyên rèn luyện thân thể, phát triển thể chất, tích cực tham gia hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, thi đấu thể thao trong nước và quốc tế; xây dựng quy hoạch phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh niên.

d. Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách tạo điều kiện, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát triển các hoạt động tư vấn về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình cho thanh niên.

6. Sở Du lịch

a. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức cho thanh niên về ý nghĩa của việc bảo tồn, phát triển tài nguyên du lịch của địa phương; đồng thời phát triển, quảng bá những sản phẩm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

b. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các chương trình, đề án, dự án nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia phát triển du lịch; triển khai các chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức về du lịch; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho lực lượng thanh niên, góp phần xây dựng nguồn nhân lực du lịch của tỉnh.

7. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện các chương trình, dự án chăm sóc sức khỏe; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; phòng chống tác hại thuốc lá, bia, rượu; phòng chống các bệnh truyền nhiễm và bệnh xã hội khác; thực hiện kế hoạch hóa gia đình cho thanh niên.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

a. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách về sử dụng đất đai để phát triển giáo dục nghề nghiệp, xây dựng các thiết chế để phục vụ cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao cho thanh niên.

b. Chủ trì, phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ môi trường; thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức cho thanh niên về biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu; sử dụng tiết kiệm tài nguyên và gương mẫu bảo vệ môi trường; phổ biến và giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường ở địa phương.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a. Phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng quy hoạch phát triển các cơ sở y tế, tư vấn sức khỏe, cơ sở hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao cho thanh niên.

b. Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng cơ sở hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao cho thanh niên.

10. Sở Tư pháp

a. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các chương trình, đề án, dự án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên.

b. Lồng ghép các mục tiêu nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên vào các chương trình, kế hoạch giáo dục pháp luật hằng năm của ngành tư pháp.

c. Hướng dẫn triển khai công tác trợ giúp pháp lý đối với thanh niên theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

11. Sở Thông tin và Truyền thông

a. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh và đổi mới hoạt động thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên.

b. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản liên quan đến thanh niên; xử lý nghiêm những hành vi xuất bản, phát hành các ấn phẩm, sản phẩm, thông tin có nội dung xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên.

12. Sở Ngoại vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên theo quy định của pháp luật; trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, dự án hợp tác quốc tế về công tác thanh niên; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc huy động các nguồn lực hợp pháp trong và ngoài nước để đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục cho thanh niên.

13. Sở Tài chính

Bảo đảm nguồn kinh phí cho các sở, ban, ngành của tỉnh trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên theo quy định của pháp luật.

14. Ban Dân tộc

a. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành chính sách, đề án hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số trong phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội.

b. Phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật đối với thanh niên dân tộc thiểu số.

c. Chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích, tôn vinh đối với thanh niên dân tộc thiểu số có thành tích tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực: giáo dục, khoa học - công nghệ, lao động, sản xuất, kinh doanh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

15. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a. Xây dựng chương trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho thanh niên trong tình hình mới.

b. Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách ưu tiên đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự xuất ngũ theo quy định và thanh niên tình nguyện đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong các khu kinh tế quốc phòng.

16. Công an tỉnh

a. Xây dựng chương trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đối với thanh niên trong tình hình mới.

b. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên.

c. Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ và bảo đảm cho thanh niên tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội.

d. Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách ưu tiên đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên là công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đã xuất ngũ.

Điều 3. Trách nhiệm cụ thể của UBND cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

1. Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thanh niên tại địa phương, xây dựng và trình HĐND cấp huyện ban hành Nghị quyết về phát triển thanh niên trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và các văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền về công tác thanh niên tại địa phương.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển thanh niên ở địa phương; xây dựng quy hoạch về đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục, y tế, tư vấn sức khỏe, cơ sở hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao cho các đối tượng thanh thiếu niên phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, trình HĐND cấp huyện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

4. Đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển thanh niên ở địa phương

5. Xây dựng dữ liệu thống kê về thanh niên Việt Nam tại địa phương.

6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên tại địa phương.

7. Chủ tịch UBND cấp huyện bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh nên trên địa bàn cho UBND cấp xã; đồng thời, phân công cho công chức Văn phòng - Thống kê thuộc UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4518/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 về quy định trách nhiệm của sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


863

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220