Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4501/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Cao Tiến Dũng
Ngày ban hành: 26/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4501/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 26 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Văn bản số 1792/TTCP-KHTH ngày 19/10/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình s2234/TTr-TT ngày 13/11/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai (Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo).

Điều 2. Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ công tác thanh tra đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục
III - Thanh tra Chính ph;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- VP. Tỉnh ủy, VP. HĐND t
nh;
- Chánh, PCVP.UBND tỉnh;
- Đối tượng thanh tra;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, các Phòng, Ban, THNC.

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng

 

DANH MỤC

KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2021 CỦA THANH TRA TỈNH
(Đính kèm Quyết định số 4501/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Đối tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Thi kỳ thanh tra

Thi hạn thanh tra

Thi gian tiến hành thanh tra

Đơn vị chủ trì

Ghi chú

1

UBND huyện Trảng Bom và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thanh tra việc quản lý và sử dụng đối với khu đất 12,3 ha liên quan đến vụ việc ông Bùi Minh Hân tại xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Từ khi Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất (nay là UBND huyện Trảng Bom) ban hành Quyết định số 65/QĐ-GĐ-GR ngày 10/4/1986 về việc giao đất cho hộ ông Bùi Minh Hân và 02 hộ gia đình để trồng rừng tại xã Đông Hòa, huyện Thống Nhất cho đến nay. Trong quá trình thanh tra, nếu có những vấn đề liên quan phát sinh đến trước hoặc sau thời kỳ thanh tra, Đoàn thanh tra có trách nhiệm làm rõ.

45 ngày

Tháng 11/2020

Phòng Nghiệp vụ 2

Cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2020 chuyển sang

2

Sở Giao thông Vận tải

Thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Giao thông Vận tải về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ theo Quyết định thanh tra số 624/QĐ-TTCP ngày 27/8/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ (nếu có).

Năm 2020

45 ngày

Tháng 3/2021

Phòng Nghiệp vụ 2

 

3

UBND huyện Cẩm Mỹ

Thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ theo Quyết định thanh tra số 624/QĐ-TTCP ngày 27/8/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ (nếu có).

Năm 2020

45 ngày

Tháng 4/2021

Phòng Nghiệp vụ 1

 

4

UBND huyện Tân Phú

Thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Tân Phú về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ theo Quyết định thanh tra số 624/QĐ-TTCP ngày 27/8/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ (nếu có); việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khác theo quy định.

Năm 2020

45 ngày

Tháng 6/2021

Phòng Nghiệp vụ 2

 

5

UBND huyện Nhơn Trạch

Thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ theo Quyết định thanh tra số 624/QĐ-TTCP ngày 27/8/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ (nếu có).

Năm 2020

45 ngày

Tháng 7/2021

Phòng Nghiệp vụ 1

 

6

Theo Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập

Xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong năm 2021 theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Thanh tra Chính phủ.

Theo Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập

Theo Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập

Theo Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập

Phòng Nghiệp vụ 3

 

7

Theo chỉ đạo

Thanh tra chuyên đề, diện rộng và đột xuất theo chỉ đạo của các cơ quan cấp trên (nếu có) và thanh tra lại khi phát hiện dấu hiệu vi phạm (nếu có).

Theo chỉ đạo

Theo chỉ đạo

Theo chỉ đạo

Phòng Nghiệp vụ 1,2,3

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4501/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


265

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232