Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 449/2006/QĐ-TU về Quy chế hoạt động của tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành phố do Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ thành phố ban hành

Số hiệu: 449/2006/QĐ-TU Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Doãn Thanh
Ngày ban hành: 26/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 449/2006/QĐ-TU

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ CỦA THÀNH PHỐ

Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 18/6/2002 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành phố”.
Căn cứ Quyết định số 300-QĐ-TU ngày 3/4/2006 của Thành ủy Hà Nội về kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Thành phố;
Theo đề nghị của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành phố;

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ THÀNH PHỐ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế hoạt động của Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Thành phố.

Điều 2. Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 


Nơi nhận:

- Thường trực TU (để báo cáo)
- Các đ/c BCĐ thực hiện QCDC TP.
- Cơ quan Thường trực BCĐ
- BCĐ thực hiện QCDC các quận, huyện ủy, TCTy trực thuộc Thành ủy, sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố.
- Các thành viên Tổ công tác
- Lưu

T/M BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QCDC TP
PHÓ BÍ THƯ
KIÊM
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
Ngô Thị Doãn Thanh

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QCDC THÀNH PHỐ
(Ban hành theo Quyết định số 449-QĐ/TU ngày 26/5/2006 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Thành phố)

Chương 1:

TỔ CHỨC BỘ MÁY, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Điều 1: Tổ chức bộ máy

1. Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Thành phố (gọi tắt là Tổ công tác QCDC Thành phố), do Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Thành phố quyết định thành lập; tổ có từ 10 đến 13 cán bộ kiêm nhiệm, được cử từ các sở, ban, ngành của Thành phố có liên quan; có Tổ trưởng và Tổ phó.

2. Thường trực của tổ công tác QCDC Thành phố bao gồm: Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên tổ công tác là chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Điều 2. Chức năng

Tham mưu, giúp Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Thành phố triển khai thực hiện các Chỉ thị của Đảng và các Nghị định của Chính phủ về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Thành phố.

Điều 3: Nhiệm vụ

1. Giúp Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các Nghị định của Chính phủ về thực hiện QCDC ở cơ sở của Thành phố.

2. Dự thảo chương trình công tác hàng tháng, quý, năm và chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình kiểm tra và bồi dưỡng về nghiệp vụ QCDC cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

3. Dự thảo sửa đổi, bổ sung và xây dựng các quy chế, quy ước mẫu ở 3 loại hình: xã, phường, thị trấn; cơ quan hành chính sự nghiệp; doanh nghiệp nhà nước và các loại hình mới phù hợp với pháp luật trình Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Thành phố duyệt ban hành.

4. Chuẩn bị nội dung, kế hoạch Hội nghị, Hội thảo về triển khai thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở Ban chỉ đạo duyệt.

5. Giúp Ban chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, tạo sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan thực hiện QCDC ở cơ sở theo chỉ đạo của Thành phố; phát hiện những khó khăn, vướng mắc báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; thẩm định và tư vấn cho các đơn vị trực thuộc Thành phố về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

6. Giúp Ban chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các quận, huyện, sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố thực hiện chương trình công tác của Ban chỉ đạo và duy trì chế độ thông tin, báo cáo tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở. Tổng hợp tình hình và xây dựng dự thảo các báo cáo sơ, tổng kết thực hiện QCDC ở cơ sở của Thành phố theo định kỳ.

Chương 2:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Điều 4: Chế độ làm việc:

1. Thành viên Tổ công tác QCDC Thành phố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm theo chương trình công tác của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Thành phố và Tổ công tác QCDC Thành phố.

2. Mỗi tháng Tổ công tác QCDC Thành phố họp một lần vào cuối tháng, khi cần thiết làm việc theo yêu cầu của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Thành phố và Tổ công tác.

3. Bộ phận Thường trực Tổ công tác QCDC được tham dự các cuộc họp của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Thành phố.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng

1. Điều hành công việc chung của Tổ, chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Thành phố về các hoạt động của Tổ công tác, Tổ chức thực hiện tốt các chương trình công tác của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Thành phố Triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường xuyên hoặc đột xuất của Tổ, phân công công tác cho tổ viên.

2. Trực tiếp tập huấn, triển khai kế hoạch của Thành phố, bồi dưỡng nghiệp vụ QCDC cho cán bộ cơ sở.

3. Chỉ đạo, tham gia biên tập và thẩm định dự thảo các báo cáo sơ, tổng kết quý, sáu tháng, năm và chuyên đề về thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn Thành phố.

4. Chỉ đạo và tham gia xây dựng dự thảo quy chế, quy ước dân chủ ở cơ sở.

Điều 6: Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ phó

1. Điều hành Tổ công tác khi Tổ trưởng ủy quyền.

2. Chuẩn bị nội dung, chương trình họp Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Thành phố và tổ công tác.

3. Giải quyết các công việc thường xuyên thuộc trách nhiệm, quyền hạn của tổ; trực tiếp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ QCDC cho cán bộ cơ sở.

4. Tham gia ý kiến vào dự thảo các báo cáo sơ, tổng kết quý, sáu tháng, năm và chuyên đề về thực hiện QCDC ở cơ sở của Thành phố.

5. Dự thảo các báo cáo tổng kết hàng năm.

6. Tham gia xây dựng dự thảo quy chế, quy ước dân chủ ở cơ sở.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Tổ công tác

1. Chấp hành sự phân công công tác của Tổ trưởng.

2. Chủ động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

3. Tham gia ý kiến vào dự thảo các báo cáo sơ, tổng kết, báo cáo chuyên đề về thực hiện QCDC ở cơ sở của Thành phố.

4. Tham gia dự thảo xây dựng quy chế, quy ước dân chủ ở cơ sở.

5. Tham gia kiểm tra thực hiện QCDC ở cơ sở theo sự phân công của tổ.

6. Bộ phận Thường trực Tổ công tác QCDC được dự các cuộc họp của Ban chỉ đạo. Các thành viên khác tham gia họp khi Ban chỉ đạo yêu cầu và được Tổ trưởng phân công.

7. Được hưởng chế độ học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ, đi trao đổi kinh nghiệm thực hiện QCDC ở cơ sở với các tỉnh, thành phố khi có quyết định của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Thành phố.

Quy chế này đã được các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Thành phố và Tổ công tác thống nhất thông qua; trong quá trình thực hiện nếu cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, Tổ công tác trình Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC Thành phố xem xét quyết định./.

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QCDC THÀNH PHỐ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 449/2006/QĐ-TU về Quy chế hoạt động của tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành phố do Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ thành phố ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.177

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34