Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4470/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức, thực hiện Đề án “Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4470/QĐ-BNN-TCTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 17/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4470/QĐ-BNN-TCTS

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ GIÚP VIỆC TỔ CHỨC, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC KHAI THÁC, THU MUA, CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ CÁ NGỪ THEO CHUỖI”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định 3465/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án “Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi”;

Căn cứ công văn cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo Đề án “Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi” của Ủy ban nhân dân các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Tổng cục Thủy sản tại Tờ trình số: 2816/TTr-TCTS-KTBVNL ngày 15/10/2014 về việc đề nghị phê duyệt Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức, thực hiện Đề án “Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi”;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức, thực hiện Đề án “Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi”, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Trưởng ban: Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các Phó trưởng ban:

- Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

- Ông Lê Văn Trúc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

- Ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

- Ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phó trưởng Ban thường trực).

3. Các Ủy viên:

- Ông Nguyễn Duy Vĩnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bà Nguyễn Giang Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ông Kim Văn Tiêu - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ông Đào Hồng Đức, Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Tổng cục Thủy sản;

- Ông Lưu Văn Huy, Chánh Văn phòng Tổng cục thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ông Nguyễn Viết Mạnh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thủy sản.

- Ông Hoàng Quang Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Tổng cục Thủy sản.

- Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định.

- Ông Nguyễn Tri Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên.

- Ông Lê Tấn Bản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội cá ngừ Việt Nam.

4. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo

- Ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Tổng cục Thủy sản - Tổ trưởng.

- Ông Bách Văn Hạnh, chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thủy sản - Tổ viên.

- Ông Lại Thế Hùng, chuyên viên Vụ Kế hoạch tài chính, Tổng cục Thủy sản - Tổ viên.

- Ông Nguyễn Công Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và BVNLTS tỉnh Bình Định - Tổ viên.

- Ông Trần Ngọc Nhạn, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Khai thác và BVNLTS tỉnh Phú Yên - Tổ viên.

- Ông Nguyễn Văn Đẩu, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và BVNLTS tỉnh Khánh Hòa - Tổ viên.

- Ông Nguyễn Tiến Thắng, Phó trưởng Phòng Khai thác thủy sản, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Tổng cục Thủy sản - Tổ viên.

- Ông Nguyễn Văn Do, Trưởng phòng Cơ sở hậu cần dịch vụ nghề cá, Cục Khai thác và BVNLTS, Tổng cục Thủy sản - Thư ký.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc

1. Tham mưu, đề xuất với Bộ trưởng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện Quyết định 3465/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/8/2014 đạt hiệu quả.

2. Giúp Bộ trưởng phối hợp giữa Bộ với các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai kế hoạch sau khi được Bộ trưởng phê duyệt.

3. Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện Đề án; báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

4. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc do Trưởng ban chỉ đạo phân công.

Điều 3. Tổng cục Thủy sản (Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) là cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo; Trưởng ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo trình Bộ trưởng phê duyệt và tổ chức, thực hiện theo quy định.

Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Tỉnh ủy, UBND các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa (để p/h chỉ đạo);
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám;
- Các đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng; các Vụ: KH, TC, TCCB, KHCN&MT, HTQT; Tổng cục Thủy sản; các Cục: Chế biến NNTS và NM, QLCLNLS & TS; TT Khuyến nông QG; Viện NC Hải sản;
- Các Sở NN&PTNT, Chi cục KT&BVNLTS, HH cá ngừ các tỉnh: BĐ, PY, KH;
- HH cá ngừ Việt Nam;
- Lưu: VT, TCTS.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4470/QĐ-BNN-TCTS năm 2014 thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức, thực hiện Đề án “Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.533

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62