Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4458/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Ngô Đông Hải
Ngày ban hành: 10/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4458/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUỐC TỊCH, HỘ TỊCH CỦA TRẺ EM LÀ CON CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam ngày 20/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Căn cứ Quyết định số 1793/QĐ-BTP ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 125/TTr-STP ngày 25/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND tỉnh triển khai, theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUỐC TỊCH, HỘ TỊCH CỦA TRẺ EM LÀ CON CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4458/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hướng dẫn giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các yêu cầu về quốc tịch, hộ tịch đối với trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh, bảo đảm quyền khai sinh, quyền có quốc tịch của trẻ em, góp phần ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội.

- Rà soát, thống kê, phân loại, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành có quy định liên quan đến xác định quốc tịch, hộ tịch của trẻ em; đề xuất giải pháp để giải quyết những vướng mắc liên quan đến quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Bám sát các quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về quốc tịch, hộ tịch để đánh giá đầy đủ, chính xác về tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, đảm bảo kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, không gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Hướng dẫn thu thập thông tin theo biểu mẫu thống kê về số trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Định

a. Nội dung

Hướng dẫn việc thu thập thông tin, điền biểu mẫu thống kê về số lượng trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

b. Đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

c. Kết quả thực hiện

Biểu mẫu thống kê được gửi cho UBND các huyện, thị xã, thành phố.

d. Thời gian thực hiện: Tháng 12/2015.

2. Rà soát, đánh giá tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Định; phân loại, điền biểu mẫu thống kê

a. Nội dung

- Rà soát, đánh giá tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh;

- Lập danh sách, phân loại theo từng nhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú tại địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn cách thức phân loại, điền thông tin trong biểu mẫu thống kê.

b. Đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

c. Kết quả thực hiện

Báo cáo đánh giá thực trạng về tình hình quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Định.

d. Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2016.

3. Tăng cường giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài trong khuôn khổ pháp luật về quốc tịch, hộ tịch hiện hành

a. Nội dung

- Giải quyết việc đăng ký khai sinh, xác định quốc tịch cho nhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh đáp ứng về thủ tục.

- Giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho nhóm trẻ em có đủ điều kiện.

b. Đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

c. Kết quả thực hiện

Giải quyết đúng pháp luật các yêu cầu về quốc tịch, hộ tịch cho nhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

d. Thời gian thực hiện

- Theo danh sách đã rà soát: Từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2016.

- Những trường hợp phát sinh: Thực hiện hàng năm.

4. Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài

a. Nội dung

Tổng hợp báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố về kết quả thực hiện Kế hoạch này, xây dựng Báo cáo chung kết quả rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

b. Đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

c. Kết quả thực hiện

Báo cáo Bộ Tư pháp kết quả triển khai, giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

d. Thời gian thực hiện

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch của UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 15/01/2017.

- Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng báo cáo trình UBND tỉnh gửi Bộ Tư pháp trước ngày 15/02/2015.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí của Nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

2. Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị. địa phương phản ánh bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4458/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 về Kế hoạch rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.737

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.210.223.150