Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44/2016/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 44/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 03/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2016/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, PHÓ CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cLuật tổ chức chính quyn địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Luật ban hành văn bn vi phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định tchức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phthuộc tnh;

Căn cThông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Btrưởng Bộ Nội vụ hướng dn chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn và cơ cu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tnh, thành phtrực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc SNội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2016.

Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính ph
;
- Bộ Nội vụ;
- B
Y tế;
- Bộ Tư Pháp (Cục Kiểm
tra VBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực
HĐND tỉnh:
- Đoàn Đại biểu Qu
c hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận T
quc Việt Nam tỉnh;
- V
ăn phòng UBND tỉnh;
- S
Tư pháp;
- Chi cục V
ăn thư - Lưu trtỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Cổng Thông tin điện t
tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH3
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hòa

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, PHÓ CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 44/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (Ủy ban nhân dân cấp huyện) thuộc tnh Kon Tum.

2. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thtục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưng đi với các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quy định này là căn cứ đxem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưng đối với các chức danh tại khoản 1 Điều 1 Quy định này.

2. Trường hợp quy định của pháp luật có liên quan quy định điều kiện, tiêu chuẩn khác thì thực hiện theo quy định của văn bản pháp luật có liên quan và điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này.

Điều 3. Điều kiện bổ nhiệm

1. Đạt các tiêu chun chung quy định tại Chương II và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh quy định tại Chương III Quy định này.

2. Có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, có bn kê khai tài sản, nhà, đất theo quy định.

3. Đảm bảo độ tui theo quy định.

4. Có đủ sức khoẻ đhoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

5. Không thuộc các tờng hợp bị cấm đm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

6. Đã được cấp có thm quyền quy hoạch vào chức danh nêu tại khon 2 Điều 1 quy định này.

Điều 4. Điều kiện bổ nhiệm lại

1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ.

2. Đạt các tiêu chuẩn chung quy định tại Chương II và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh quy định tại Chương III Quy định này.

3. Có đủ sức khoẻ đhoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

4. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHUNG

Điều 5. Về phẩm chất

1. Trung thành với Đng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tquốc và lợi ích quốc gia; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

2. Tận tụy phục vụ nhân dân, có tinh thần trách nhiệm, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, có ý thc tổ chức kỷ luật, đấu tranh tự phê bình và phê bình tốt.

3. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đoàn kết, dân ch, quy tụ được mọi người và được đồng nghiệp, tập thể tín nhiệm.

Điều 6. Về năng lực

1. Có năng lực tham mưu, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các ch trương, chính sách ca Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực được giao.

2. Có khả năng và kinh nghiệm trong công tác tổ chức, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ tốt cho công tác chuyên môn, chuyên ngành được giao.

3. Có năng lực trong lãnh đạo, quản lý đơn vị; có khả năng tập hợp, đoàn kết công chức, viên chức và đơn vị được giao quản lý, phụ trách hoạt động hiệu quả.

Điều 7. Về hiểu biết

1. Nắm vng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quan điểm của ngành Y tế, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực được giao đvận dụng vào công tác qun lý, chỉ đạo của phòng, đơn vị.

2. Có kiến thức về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên ngành được giao và có kiến thức về nghiệp vụ quản lý.

3. Am hiu tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Điều 8. Về trình độ ngoại ngữ và tin học

1. Trình độ ngoại ng: Có chng chngoại ngữ với trình độ tương ứng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp đối với từng chức danh quy định tại Điu 1 Quy định này hoặc đã được đào tạo một thứ tiếng dân tộc ít người thông dụng trên địa bàn tỉnh.

2. Trình độ tin học: Có chứng chtin học với trình độ đạt chun kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bn theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Chương III

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

Điều 9. Đối với cấp Trưởng các tổ chức thuộc Sở Y tế

1. Về trình độ

a) Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên

- Ngành bác sĩ đối với Trưởng phòng Nghiệp vụ Y;

- Ngành dược đối với Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược;

- Ngành bác sĩ, y tế công cộng, kế toán, kinh tế đối với Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Ngành bác sĩ, y tế công cộng, dược, quản trị nhân lực và các chuyên ngành khác phù hợp đối với Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

- Các chuyên ngành y, dược, hành chính đối với Chánh Văn phòng;

- Chuyên ngành phù hợp đi với Trưởng phòng nghiệp vụ khác (nếu có).

b) Quản lý nhà nước: Có chng chỉ quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên chính trở lên.

2. Tiêu chun khác

a) Đang giữ ngạch hoặc đủ tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính hoặc chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương tr lên;

b) Đã có thời gian công tác từ 10 năm trở lên, trong đó có ít nhất 05 năm công tác trong ngành Y tế;

c) Đã kinh qua chức vụ từ cp phó phòng (và tương đương) thuộc S, cp phó đơn vị trực thuộc Sở (và tương đương) trở lên.

Điều 10. Đối với cấp Phó tổ chức thuộc Sở Y tế

1. Về trình đ

a) Chuyên môn: Tt nghip đại học trở lên

- Ngành bác sĩ, điều dưỡng, y tế công cộng đối với Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y;

- Ngành dược đối với phòng Nghiệp vụ Dược;

- Ngành bác sĩ, kế toán, kinh tế và ngành khác phù hợp đối với Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Ngành bác sĩ, dược, y tế công cộng, điều dưng, quản trị nhân lực và các chuyên ngành khác phù hợp đối với Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

- Chuyên ngành phù hợp đối với Phó Chánh Văn phòng và Phó Trưởng phòng nghiệp vụ khác (nếu có).

b) Quản lý nhà nước: chứng chquản lý hành chính nhà nưc chương trình chuyên viên trở lên.

2. Tiêu chuẩn khác

a) Đang giữ ngạch hoặc đủ tiêu chuẩn ngạch chuyên viên hoặc chức danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương trở lên;

b) Đã có thời gian công tác từ 10 năm trở lên, trong đó có ít nhất 05 năm công tác trong ngành y tế;

c) Đã kinh qua cấp chuyên viên thuộc Shoặc chức vụ từ cấp trưởng các khoa, phòng (và tương đương) thuộc đơn vị trực thuộc Sở (và tương đương) trở lên.

Điều 11. Đối với cấp Trưởng đơn vị trực thuộc Sở Y tế

1. Về trình đ

a) Chuyên môn: Là bác sĩ và tốt nghiệp chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ tr lên. Riêng đi với cấp trưởng đơn vị kiểm nghiệm là: Đại học chuyên ngành dược, hóa, sinh học, tốt nghiệp chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ chuyên ngành phù hợp;

b) Lý luận chính trị: Trung cấp trở lên, trường hợp đặc biệt thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chquản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên chính trở lên.

Đối với cấp trưởng của Bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện có giường bệnh có thêm chứng chỉ quản lý bệnh viện; cp trưởng Trường Trung học Y tế có thêm chng chbồi dưng nghiệp vụ sư phạm/quản lý giáo dục.

2. Tiêu chuẩn khác

a) Đang gingạch hoặc đtiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính hoặc chức danh nghnghiệp hạng II hoặc tương đương trở lên;

b) Đã có thời gian công tác trong ngành Y tế từ 10 năm trlên, trong đó có ít nhất 5 năm làm công việc liên quan đến lĩnh vực đảm nhiệm;

c) Đã kinh qua chức vụ từ cấp phó phòng (và tương đương) thuộc Sở và cấp phó đơn vị trực thuộc Strở lên;

d) Đối với cấp trưng Trung tâm Pháp y: Là Giám định viên pháp y.

Điều 12. Cấp phó đơn vị trực thuộc Sở Y tế

1. Về trình độ

a) Chuyên môn

- Đối với cấp phó Chi cục: Từ đại học trở lên chuyên ngành phù hợp;

- Đối với cấp phó phụ trách chuyên môn, nghiên cứu khoa học, kế hoạch tng hợp, chđạo tuyến của Bệnh viện: Là bác sĩ và tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I hoặc thạc sĩ trở n;

- Đi với cấp phó phụ trách chuyên môn của đơn vị chuyên khoa, chuyên ngành tuyến tỉnh: Là bác sĩ, dược sĩ đại học, y tế công cộng và tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, thạc sĩ trở lên. Riêng đối với cấp phó của đơn vị kim nghiệm có trình độ đại học trở lên chuyên ngành bác sĩ, dược sĩ, hóa, sinh học;

- Đối với cấp phó Trưng Trung học Y tế: Là bác sĩ và tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên;

- Đối với cấp phó Trung tâm Y tế huyện, thành phố: Là bác sĩ, y tế công cộng và tốt nghiệp chuyên khoa I hoặc thạc sĩ trở lên;

- Đối với cấp phó phụ trách kinh tế (nếu có): Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế.

b) Lý luận chính trị: Trung cấp trở lên (đối với cấp phó Chi cục thuộc Sở Y tế, cp phó Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hi, Bệnh viện Y học ctruyền, Bệnh viện phục hồi chức năng), trường hợp đặc biệt thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên trở lên và chứng chquản lý bệnh viện.

2. Tiêu chuẩn khác

a) Đang giữ chức danh nghnghiệp hạng III hoặc ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

b) Đã có thời gian công tác trong ngành Y tế từ 10 năm trở lên;

c) Đã kinh qua chức vụ cấp trưng khoa, phòng (và tương đương) đơn vị trực thuộc Sở Y tế hoặc chuyên viên Sở Y tế trở lên;

d) Đối với cấp phó phụ trách chuyên môn Trung tâm Pháp y: Là Giám định viên pháp y.

Điều 13. Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Về trình độ

a) Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành y, dược;

b) Lý luận chính trị: Trung cấp trở lên;

c) Qun lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên trở lên.

2. Tiêu chuẩn khác

a) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

b) Đã có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước hoặc trong ngành Y tế từ 10 năm trở lên;

c) Đã kinh qua chức vụ từ cấp phó phòng (và tương đương) thuộc S, y ban nhân cấp huyện (và tương đương), cấp phó đơn vị trực thuộc Sở trở lên.

Điều 14. Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Trình độ

a) Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên ở các chuyên ngành y, dược;

b) Quản lý nhà nước: Có chng chquản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên trở lên.

2. Tiêu chuẩn khác

a) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

b) Đã có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước hoặc trong ngành Y tế từ 05 năm trở lên;

c) Đã kinh qua chức vụ từ cấp trưởng khoa, phòng (và tương đương) thuộc đơn vị trực thuộc S (và tương đương) hoặc là chuyên viên cấp S, y ban nhân dân cấp huyện trở lên.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Điều khoản chuyển tiếp

Công chức, viên chức đã được bổ nhiệm hoặc đã làm quy trình bổ nhiệm vào chức danh Trưng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc y ban nhân dân cấp huyện nếu chưa đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nêu trên thì tiếp tục được giữ chức vụ đến hết thời hạn bnhiệm và được tạo điều kiện đhoàn thiện các tiêu chun theo quy định và việc bổ nhiệm lại phải đm bảo quy định tại Điều 4 Quy định này.

Điều 16. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc SY tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này;

2. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chức năng nhiệm vụ, chịu trách nhiệm theo dõi, kim tra việc thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc chưa phù hp cn sửa đi, bổ sung, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế, SNội vụ) để xem xét sửa đi, bổ sung cho phù hp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2016/QĐ-UBND Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.511

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104