Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44/2009/QĐ-UBND về đổi tên Ban quản lý Khai thác công trình thủy sản thành Ban quản lý Khai thác cảng cá trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 44/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Hoàng Thị Út Lan
Ngày ban hành: 30/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 30 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN BAN QUẢN LÝ KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH THỦY SẢN THÀNH BAN QUẢN LÝ KHAI THÁC CÁC CẢNG CÁ TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 158/TTr-SNV ngày 20 tháng 01 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Ban quản lý Khai thác các công trình thủy sản thành Ban quản lý Khai thác các cảng cá trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận.

Ban quản lý Khai thác các cảng cá (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) là đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, hoạt động tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các mặt công tác; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở làm việc đặt tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Ban quản lý có chức năng và nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Quản lý và tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống các công trình thuộc cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện việc duy tu, nạo vét luồng lạch, bảo dưỡng hệ thống công trình do đơn vị quản lý.

Điều 3. Chuyển nhiệm vụ quản lý, sử dụng các công trình thủy sản trên địa bàn tỉnh từ Ban quản lý sang Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận.

Điều 4. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

1. Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Ban quản lý theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn Giám đốc Ban quản lý kiện toàn tổ chức, nhân sự đảm bảo hoạt động đúng quy định và đạt hiệu quả; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các công việc có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng hệ thống các công trình thủy sản để bàn giao.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức cho Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận nhiệm vụ (nêu tại Điều 3 Quyết định này) do Ban quản lý Khai thác các cảng cá bàn giao, để Công ty Khai thác công trình thủy lợi có cơ sở tiếp tục quản lý, khai thác sử dụng đạt hiệu quả.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và chấm dứt hiệu lực Quyết định số 35/1999/QĐ-UB ngày 25 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý Khai thác các công trình thủy sản tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Thủy sản; Quyết định số 43/2003/QĐ-UB ngày 25 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, định biên lao động và kinh phí hoạt động của Ban quản lý Khai thác các công trình thủy sản tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung nhiệm vụ cho Ban quản lý Khai thác các công trình thủy sản tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Ban quản lý Khai thác các cảng cá, Giám đốc Công ty Khai thác công trình thủy lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2009/QĐ-UBND về đổi tên Ban quản lý Khai thác công trình thủy sản thành Ban quản lý Khai thác cảng cá trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.099
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76