Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 437/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2021

Số hiệu: 437/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 01/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 437/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tưng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thng hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tchức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch áp dụng hệ thng quản lý chất lượng theo tiêu chun quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyn đi và áp dụng hệ thng quản lý chất lượng theo tiêu chun TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình s 173/TTr-SKHCN ngày 24/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục đích: Kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính tỉnh năm 2021.

2. Đối tượng: 62 cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh (Phụ lục kèm theo).

3. Thời gian: Tháng 6 - 12/2021.

4. Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

5. Đơn vị phối hợp: Các Sở: Nội vụ, Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh).

6. Nội dung:

- Bộ thủ tục hành chính của đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Quyết định, bản công bố HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 hoặc công bố lại khi có điều chnh phạm vi áp dụng; niêm yết tại trụ sở.

- Danh sách, giấy chứng nhận của các cán bộ, công chức đã tham gia đào tạo các lp tập huấn về HTQLCL.

- Chính sách, mục tiêu và báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị và các bộ phận; các quy trình, thủ tục, hướng dẫn công việc.

- Hồ sơ phát sinh của các quy trình, thủ tục.

- Hồ sơ đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo, hành động khắc phục, phòng ngừa lần gần nhất.

- Hồ sơ xử lý các khiếu nại của khách hàng.

- Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL.

- Các hồ sơ liên quan đến tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có).

- Việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí áp dụng HTQLCL.

7. Kinh phí: Kinh phí đã phân bổ cho Sở Khoa học và Công nghệ phục vụ công tác kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch này; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

- Giao Giám đốc Sở thành lập Đoàn kiểm tra theo quy định và thông báo thời gian kiểm tra đến các cơ quan, tổ chức hành chính trong tỉnh.

2. Các Sở: Nội vụ, Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước được kim tra có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện, bố trí thời gian làm việc với Đoàn kim tra theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX
1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt

Tên cơ quan, đơn vị

1.

Sở Tài nguyên và Môi trường

2.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3.

Sở Tài chính

4.

Sở Xây dựng

5.

Thanh tra tỉnh

6.

Chi cục kiểm lâm Lâm Đồng

7.

UBND Phường 1, thành phố Đà Lạt

8.

UBND Phường 7, thành phố Đà Lạt

9.

UBND Phường 8, thành phố Đà Lạt

10.

UBND Phường 9, thành phố Đà Lạt

11.

UBND Phường 10, thành phố Đà Lạt

12.

UBND thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương

13.

UBND xã Lát, huyện Lạc Dương

14.

UBND huyện Đức Trọng

15.

UBND xã Đạ Quyn, huyện Đức Trọng

16.

UBND xã N'Thôn Hạ, huyện Đức Trọng

17.

UBND xã Tà Hine, huyện Đức Trọng

18.

UBND xã Tà Năng, huyện Đức Trọng

19.

UBND huyện Đơn Dương

20.

UBND xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương

21.

UBND xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương

22.

UBND xã Pró, huyện Đơn Dương

23.

UBND xã Liên Hà, huyện Lâm Hà

24.

UBND xã Mê Linh, huyện Lâm Hà

25.

UBND xã Phi Tô, huyện Lâm Hà

26.

UBND xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà

27.

UBND xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà

28.

UBND xã Đạ M' Rông, huyện Đam Rông

29.

UBND xã Đạ Tông, huyện Đam Rông

30.

UBND xã Đạ Long, huyện Đam Rông

31.

UBND huyện Di Linh

32.

UBND xã Hòa Trung, huyện Di Linh

33.

UBND xã Liên Đầm, huyện Di Linh

34.

UBND xã Tân Thượng, huyện Di Linh

35.

UBND xã Tam Bố, huyện Di Linh

36.

UBND xã Tân Châu, huyện Di Linh

37.

UBND xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh

38.

UBND xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc

39.

UBND xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc

40.

UBND xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc

41.

UBND xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc

42.

UBND xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm

43.

UBND xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm

44.

UBND xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm

45.

UBND xã B'Lá, huyện Bảo Lâm

46.

UBND huyện Đạ Huoai

47.

UBND thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai

48.

UBND xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai

49.

UBND xã Đạ P'loa, huyện Đạ Huoai

50.

UBND xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai

51.

UBND xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai

52.

UBND huyện Đạ Tẻh

53.

UBND xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh

54.

UBND xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh

55.

UBND xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh

56.

UBND xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh

57.

UBND huyện Cát Tiên

58.

UBND xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên

59.

UBND xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên

60.

UBND xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên

61.

UBND xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên

62.

UBND xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 437/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.514

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117