Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4352/QĐ-UBND năm 2019 về phân công công việc của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016-2021

Số hiệu: 4352/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành: 24/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4352/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 24 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 1260/QĐ-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 665/QĐ-TTg ngày 03/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021; Quyết định s 1234/QĐ-TTg ngày 20/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 03/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021; Quyết định số 1818/QĐ-TTg ngày 17/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021;

Sau khi thống nhất trong Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác gia Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, điều hành và quản lý toàn diện công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây viết tắt là UBND tỉnh) theo Luật định; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc có tính chất quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược trên tất các lĩnh vực công tác và các công việc cụ thể được quy định trong quyết định này.

Chủ tịch UBND tỉnh phân công các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch chỉ đạo, xử lý các công việc hàng ngày trong từng lĩnh vực công tác của UBND tỉnh.

2. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động giải quyết công việc thuộc phạm vi được phân công; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung giải quyết.

Khi giải quyết các công việc được phân công, nếu có nội dung liên quan đến lĩnh vực do Phó Chủ tịch khác phụ trách thì các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động phối hợp để giải quyết; trường hợp còn có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách chính giải quyết công việc có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Khi cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp để thống nhất quyết định.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh các công việc đã giải quyết theo nhiệm vụ được phân công tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, hoặc đột xuất khi cần thiết.

3. Hàng tuần, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp giao ban.

4. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho một Phó Chủ tịch UBND chỉ đạo công việc của UBND tỉnh khi cần thiết.

5. Trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi vắng thì Chủ tịch UBND tnh trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoặc giao cho Phó Chủ tịch khác xử lý cụ thể; sau khi giải quyết công việc trao đổi lại tình hình, kết quả giải quyết cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách biết.

6. Phó Chủ tịch UBND tỉnh không xử lý các vấn đề ngoài phạm vi phân công và nhng vấn đề không thuộc thẩm quyền (trừ khi được ủy quyền).

7. Các thành viên khác không phải là lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND tỉnh theo Luật định; được Chủ tịch UBND tỉnh giao phụ trách lĩnh vực công tác cụ thể và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực được giao phụ trách.

Điều 2. Thường trực UBND tỉnh thảo luận tập thể và quyết định theo đa sđối với những vấn đề sau

1. Chương trình làm việc của UBND tỉnh.

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách hằng năm và qudự trữ tài chính cấp tỉnh.

3. Kế hoạch đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm ở địa phương.

4. Kế hoạch huy động nhân lực, tài chính để giải quyết các vấn đề cấp bách của địa phương.

5. Công tác quy hoạch; chủ trương đầu tư các dự án lớn, quan trọng phải báo cáo Tỉnh ủy theo Quy chế s11-QC/TU ngày 8/7/2019 của Tỉnh ủy; việc thành lập các khu công nghiệp; khu kinh tế.

6. Thông qua các nội dung quan trọng trước khi trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, hoặc trình Trung ương.

7. Đề án thành lập mới, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và việc thành lập mới, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương.

8. Những vn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Phân công cụ thể theo lĩnh vực công tác

1. Thường trực UBND tỉnh

1.1. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong, lãnh đạo và quản lý toàn diện các hoạt động của UBND tỉnh theo Luật định và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; kế hoạch đầu tư phát triển; kinh tế đối ngoại.

- Quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nội chính, phòng chống tham nhũng.

- Chủ trương đầu tư các dự án, duyệt các dự án.

- Vận động nguồn vốn ODA.

- Đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, quản lý phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

- Tài chính, ngân sách, ngân hàng.

- Chủ tịch Hội đồng một số Quỹ tài chính của tỉnh.

- Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

- Cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức.

- Tổ chức bộ máy, cán bộ; tuyển dụng công chức, viên chức; quyết định cử cán bộ công chức đi công tác, học tập ở trong nước và ở nước ngoài.

- Thi đua khen thưởng.

- Công nghệ thông tin và truyền thông; xây dựng Chính phủ điện tử.

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Những nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ quan trọng, nhạy cảm khác.

- Chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Theo dõi, đôn đốc chỉ đạo thành phố Lào Cai.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hưng, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Biên giới; cửa khẩu; quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- Khu Kinh tế, thương mại, cửa khẩu.

- Xúc tiến thương mại.

- Tư pháp; thi hành án dân sự; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh.

- Theo dõi việc thực hiện quan hệ phi hợp giữa UBND tỉnh với các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.

- Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Chỉ đạo và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc chđạo huyện Bảo Thắng.

- Phụ trách Văn phòng UBND tỉnh.

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Giao thông vận tải, xây dựng; Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Đất đai, đô thị, Tài nguyên và Môi trường.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bng trên địa bàn tỉnh.

- Chương trình, dự án ODA theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển nông thôn; các dự án liên quan đến nông nghiệp.

- Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

- Phòng cháy chữa cháy rừng.

- Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi việc thực hiện quan hệ phi hợp giữa UBND tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện huyện Sa Pa.

4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Khoa học và công nghệ; Liên hiệp các hội khoa học kthuật tỉnh.

- Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; xuất khẩu lao động.

- Y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.

- Giáo dục và đào tạo.

- Văn hóa, thể thao, du lịch.

- Phát thanh, truyền hình, báo chí.

- Dân tộc; tôn giáo.

- Theo dõi việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công.

- Chđạo và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

- Những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện Bát Xát.

2. Đối vi các Ủy viên UBND tnh

2.1. Giám đốc Công an tnh: Phụ trách công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện Văn Bàn.

2.2. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phụ trách công tác quân sự, quốc phòng và theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện Mường Khương.

2.3. Chánh Thanh tra tỉnh: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước vcông tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2.4. Giám đốc Sở Tài chính: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí; tài sn nhà nước; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; các hoạt động dịch vụ tài chính và theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện Bảo Yên.

2.5. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH, đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội; quản lý nguồn vốn ODA, nguồn viện trợ phi chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh; tổng hợp về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hp tác xã, kinh tế tư nhân; theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện Bắc Hà.

2.6. Giám đốc Sở Nội vụ: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, viên chức; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trnhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng và theo dõi, đôn đốc chỉ đạo huyện Si Ma Cai.

2.7. Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Tham mưu, giúp UBND tỉnh về Chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh, theo dõi chỉ đạo điều hành của Thường trực UBND tỉnh, đầu mối Cổng thông tin điện tử, công tác kiểm soát thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước; theo dõi hoạt động trung tâm dịch vụ hành chính công.

2.8. Giám đốc Sở Ngoại vụ: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia.

2.9. Giám đốc Sở Tư pháp: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; bổ trợ tư pháp và công tác tư pháp khác theo luật định.

2.10. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy sản; thủy lợi và phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản.

2.11. Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị; công tác quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kthuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng.

2.12. Giám đc Sở Công Thương: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp chế biến khác; cơ khí; điện; thủy điện; thương mại nội địa; xuất khẩu, nhập khu; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hội nhập kinh tế; thương mại quốc tế; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn.

2.13. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ.

2.14. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

2.15. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân.

2.16. Trưởng Ban Dân tộc: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác Dân tộc.

2.17. Giám đốc Sở Y tế: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác y tế dự phòng; khám bệnh, cha bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

2.18. Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; nhà giáo và công chức, viên chức quản lý giáo dục; cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bng, chứng chỉ.

2.19. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (trừ nội dung quảng cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Thông tin truyền thông).

2.20. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về vic phân công công việc của các thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề cần điều chỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4 QĐ;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT.TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐB
QH tnh;
- VP T
nh ủy và các đơn vị thuộc Tnh ủy;
- UBMT Tổ quốc và các đoàn thể t
nh;
- Các Ban HĐND t
nh;
- Các Văn phòng: Đoàn ĐB
QH, HĐND tnh;
- Các cơ quan thuộc UBND t
nh;
- Huyện
y, Thành ủy, UBND các huyện,TP;
- TT HĐND các huyện, thành ph
;
- Các cơ quan ngành dọc TW đ
óng trên địa bàn;
- Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND t
nh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VT, TCHC, các CV.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4352/QĐ-UBND năm 2019 về phân công công việc của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


45
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.112.98