Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 433/QĐ-KL năm 2010 về công tác cán bộ do Cục trưởng Cục Kiểm lâm ban hành

Số hiệu: 433/QĐ-KL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Kiểm lâm Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 12/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 433/QĐ-KL

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM

Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN , ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm;
Căn cứ nhu cầu công tác và ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục Kiểm lâm về công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động ông Đỗ Trọng Kim, Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm thường trực tại phía nam về Cục Kiểm lâm nhận nhiệm vụ công tác mới. Nhiệm vụ cụ thể của ông Đỗ Trọng Kim do Cục trưởng phân công.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế các quyết định khác trái với quyết định này.

Điều 3. Các đồng chí Phó cục trưởng và Trưởng các Phòng, Đội và các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Hứa Đức Nhị (để báo cáo);
- Các Đ/c Lãnh đạo Cục;
- Các cơ quan Kiểm lâm vùng thuộc Cục;
- Các Chi cục KL;
- Lưu VT.

CỤC TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 433/QĐ-KL năm 2010 về công tác cán bộ do Cục trưởng Cục Kiểm lâm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.397
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0