Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4239/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Trần Việt Trường
Ngày ban hành: 27/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4239/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 27 tháng 12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ; BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ; ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN; ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Giao Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, đánh giá nâng mức độ dịch vụ công trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích bảo đảm phù hợp với quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Công an thành phố; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Trưởng ban Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Việt Trường

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Kèm theo Quyết định số 4239/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng TTHC

Thực hiện qua BCCI

Thực hiện trực tuyến

Tiếp nhận

Trả kết quả

Mức 3

Mức 4

 

TỔNG CỘNG

1875

1009

950

254

1147

I.

CẤP THÀNH PHỐ

1474

901

851

163

1050

1

Sở Khoa học và Công nghệ

53

4

4

0

53

2

Sở Y tế

150

122

123

2

120

3

Sở Xây dựng

55

8

8

11

28

4

Sở Tư pháp

120

113

101

14

100

5

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

88

25

25

12

32

6

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

119

50

45

33

72

7

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

123

83

83

14

98

8

Thanh tra thành phố

9

0

0

0

0

10

Sở Ngoại vụ

4

0

0

0

4

11

Sở Thông tin và Truyền thông

37

18

18

0

37

12

Sở Tài chính

28

26

0

15

1

13

Sở Công Thương

122

117

117

6

116

14

Sở Nội vụ

100

100

99

2

98

15

Sở Giáo dục và Đào tạo

76

2

2

0

74

16

Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp

29

26

26

2

27

17

Sở Tài nguyên và Môi trường

104

94

96

24

53

18

Sở Kế hoạch và Đầu tư

137

25

0

1

77

19

Sở Giao thông vận tải

120

88

104

27

60

II.

CẤP HUYỆN

258

108

99

64

84

III.

CẤP XÃ

143

0

0

27

13

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT

Tên thủ tục hành chính

Thực hiện qua BCCI

Thực hiện trực tuyến

Tiếp nhận

Trả kết quả

Mức 3

Mức 4

Tổng số

4

4

0

53

I. Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

0

0

0

14

1

Công bố, sử dụng dấu định lượng

 

 

 

x

2

Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

 

 

 

x

3

Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

 

 

 

x

4

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

 

 

 

x

5

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

 

 

 

x

6

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 

 

 

x

7

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 

 

 

x

8

Cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân

 

 

 

x

9

Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

 

 

 

x

10

Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định

 

 

 

x

11

Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

 

 

 

x

12

Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

 

 

 

x

13

Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

 

 

 

x

14

Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

 

 

 

x

II. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

0

0

0

2

15

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

 

 

 

x

16

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

 

 

 

x

III. Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ, hạt nhân

4

4

0

7

17

Khai báo thiết bị X-quang trong chuẩn đoán y tế

x

x

 

x

18

Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

 

 

 

x

19

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

 

 

 

x

20

Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

 

 

 

x

21

Sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

x

x

 

x

22

Bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

x

x

 

x

23

Cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

x

x

 

x

IV. Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ

0

0

0

30

24

Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

 

 

x

25

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

 

 

 

x

26

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

 

 

 

x

27

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

 

 

 

x

28

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

 

 

 

x

29

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

 

 

 

x

30

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

 

 

 

x

31

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

 

 

 

x

32

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

 

 

 

x

33

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

 

 

 

x

34

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

 

 

 

x

35

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

 

 

x

36

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

 

 

 

x

37

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

 

 

x

38

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

 

 

 

x

39

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

 

 

 

x

40

Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

 

 

 

x

41

Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

 

 

 

x

42

Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu

 

 

 

x

43

Mua sáng chế, sáng kiến

 

 

 

x

44

Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

 

 

 

x

45

Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ

 

 

 

x

46

Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ

 

 

 

x

47

Hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

 

 

 

x

48

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

 

 

x

49

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

 

 

x

50

Xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

 

 

x

51

Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

 

 

x

52

Xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ

 

 

 

x

53

Xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác

 

 

 

x

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ Y TẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

Thực hiện qua BCCI

Thực hiện trực tuyến

Tiếp nhận

Trả kết quả

Mức 3

Mức 4

Tổng số

122

123

2

120

I. Lĩnh vực Y tế dự phòng

19

19

0

19

1

Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

x

x

 

x

2

Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

x

x

 

x

3

Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

x

x

 

x

4

Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

x

x

 

x

5

Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS

x

x

 

x

6

Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

x

x

 

x

7

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

x

x

 

x

8

Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

x

x

 

x

9

Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

10

Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II

x

x

 

x

11

Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

x

x

 

x

12

Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng

x

x

 

x

13

Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

x

x

 

x

14

Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự

x

x

 

x

15

Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất

x

x

 

x

16

Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ

x

x

 

x

17

Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng

 

 

 

 

18

Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

 

 

 

 

19

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng

 

 

 

 

20

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý

 

 

 

 

21

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý

 

 

 

 

22

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

x

x

 

x

23

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

x

x

 

x

24

Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

x

x

 

x

II. Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

57

57

0

57

25

Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

26

Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

27

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

x

x

 

x

28

Cấp giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

x

x

 

x

29

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

x

x

 

x

30

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng

x

x

 

x

31

Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

x

x

 

x

32

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

x

x

 

x

33

Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

34

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

35

Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

x

x

 

x

36

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

x

x

 

x

37

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

x

x

 

x

38

Cho phép đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

x

x

 

x

39

Cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

x

x

 

x

40

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

41

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

42

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

43

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

44

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

45

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

46

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

x

x

 

x

47

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

x

x

 

x

48

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

x

x

 

x

49

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

x

x

 

x

50

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

x

x

 

x

51

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã

x

x

 

x

52

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

x

x

 

x

53

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh

x

x

 

x

54

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

x

x

 

x

55

Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn

x

x

 

x

56

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

x

x

 

x

57

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

x

x

 

x

58

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

x

x

 

x

59

Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 29/2015/TT-BYT

x

x

 

x

60

Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 29/2015/TT-BYT

x

x

 

x

61

Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 29/2015/TT-BYT

x

x

 

x

62

Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 29/2015/TT-BYT

x

x

 

x

63

Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

64

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

65

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

66

Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

x

x

 

x

67

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh

x

x

 

x

68

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

x

x

 

x

69

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1

Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

x

x

 

x

70

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

x

x

 

x

71

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

72

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

73

Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

74

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

75

Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

76

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

77

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

78

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

79

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

80

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do cấp không đúng thẩm quyền

x

x

 

x

81

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

III. Lĩnh vực Dược phẩm

24

24

0

24

82

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu

x

x

 

x

83

Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu

x

x

 

x

84

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu

x

x

 

x

85

Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu

x

x

 

x

86

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật Dược) theo hình thức xét hồ sơ

x

x

 

x

87

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược

x

x

 

x

88

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

x

x

 

x

89

Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

x

x

 

x

90

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

x

x

 

x

91

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

x

x

 

x

92

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

x

x

 

x

93

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

x

x

 

x

94

Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động

x

x

 

x

95

Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

x

x

 

x

96

Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

x

x

 

x

97

Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

98

Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

99

Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

x

x

 

x

100

Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh

x

x

 

x

101

Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

x

x

 

x

102

Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

x

x

 

x

103

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

x

x

 

x

104

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

x

x

 

x

105

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

 

x

IV. Lĩnh vực Mỹ phẩm

9

9

0

9

106

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

x

x

 

x

107

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

x

x

 

x

108

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

x

x

 

x

109

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

x

x

 

x

110

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

x

x

 

x

111

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

x

x

 

x

112

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

x

x

 

x

113

Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

x

x

 

x

114

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu

x

x

 

x

V. Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

4

4

0

4

115

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

x

x

 

x

116

Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến

36 tháng tuổi

x

x

 

x

117

Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

x

x

 

x

118

Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

x

x

 

x

VI. Lĩnh vực Giám định y khoa

2

2

0

1

119

Công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý

x

x

 

x

120

Khám giám định y khoa đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

 

 

 

 

121

Khám giám định y khoa đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01 tháng 9 năm 2012

 

 

 

 

122

Khám giám định y khoa đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP

 

 

 

 

123

Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học

x

x

 

 

124

Giám định để thực hiện chế độ tử tuất cho thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

 

 

 

 

125

Giám định khiếu nại của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

 

 

 

126

Giám định để hưởng trợ cấp mất sức lao động đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 01/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

 

 

 

 

127

Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện

 

 

 

 

128

Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

 

 

 

 

129

Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

 

 

 

 

130

Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

 

 

 

 

131

Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

 

 

 

 

132

Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

 

 

 

 

133

Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

 

 

 

 

134

Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động

 

 

 

 

135

Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất

 

 

 

 

136

Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai

 

 

 

 

137

Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

 

 

 

 

138

Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động

 

 

 

 

139

Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát

 

 

 

 

140

Khám giám định tổng hợp

 

 

 

 

VII. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

1

2

1

0

141

Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

x

x

 

142

Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

x

 

 

VIII. Lĩnh vực Trang thiết bị y tế

5

5

0

5

143

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

x

x

 

x

144

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

x

x

 

x

145

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

x

x

 

x

146

Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

x

x

 

x

147

Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D

x

x

 

x

VIII. Lĩnh vực Đào tạo

1

1

0

1

148

Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn thành phố

x

x

 

x

IX. Lĩnh vực Dân số

0

0

1

0

149

Đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

 

 

x

 

X. Đặc thù

0

0

0

0

150

Tiếp nhận, bố trí công tác, chính sách ưu đãi đối với người tự nguyện đến làm việc tại đơn vị ngành y tế

 

 

 

 

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ XÂY DỰNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Thực hiện qua BCCI

Thực hiện trực tuyến

Tiếp nhận

Trả kết quả

Mức 3

Mức 4

Tổng số

8

8

11

28

I. Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

8

8

7

15

1

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

x

x

x

 

2

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

x

x

x

 

3

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

x

x

 

x

4

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

x

x

 

x

5

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

x

x

 

x

6

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

x

x

 

x

7

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

x

x

 

x

8

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)

x

x

x

 

9

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C

 

 

 

x

10

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C

 

 

 

x

11

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III

 

 

 

x

12

Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

 

 

 

x

13

Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 

 

 

x

14

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

(trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng)

 

 

x

 

15

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (do lỗi của cơ quan cấp)

 

 

x

 

16

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 

 

 

x

17

Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dưng của cá nhân người nước ngoài

 

 

 

x

18

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu

 

 

 

x

19

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (do mất, hư hỏng)

 

 

x

 

20

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (do lỗi của cơ quan cấp)

 

 

x

 

21

Gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

 

 

 

x

22

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

 

 

 

x

II. Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

0

0

4

2

23

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng

 

 

x

 

24

Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép hoạt động

 

 

x

 

25

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin

 

 

x

 

26

Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh

 

 

 

x

27

Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)

 

 

 

x

28

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành)

 

 

x

 

III. Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc

0

0

0

7

29

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố

 

 

 

 

30

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố

 

 

 

 

31

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng tại Sở Xây dựng

 

 

 

x

32

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

 

 

 

x

33

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc

 

 

 

x

34

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

 

 

 

x

35

Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

 

 

 

x

36

Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

 

 

 

x

37

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam

 

 

 

x

IV. Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản

0

0

0

2

38

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư

 

 

 

 

39

Cấp mới Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

 

 

 

x

40

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

 

 

 

x

V. Lĩnh vực Nhà ở

0

0

0

2

41

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

 

 

 

x

42

Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn thành phố

 

 

 

 

43

Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố

 

 

 

x

44

Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

 

 

 

 

45

Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước

 

 

 

 

46

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

 

 

 

 

47

Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

 

 

 

 

48

Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư

 

 

 

 

49

Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư

 

 

 

 

50

Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

 

 

 

 

51

Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

 

 

 

 

52

Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

 

 

 

 

53

Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư)

 

 

 

 

54

Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

 

 

 

 

VI. Lĩnh vực Vật liệu xây dựng

0

0

0

0

55

Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

STT

Tên thủ tục hành chính

Thực hiện qua BCCI

Thực hiện trực tuyến

Tiếp nhận

Trả kết quả

Mức 3

Mức 4

Tổng số

113

101

14

100

I. Lĩnh vực Lý lịch tư pháp

3

3

0

3

1

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

x

x

 

x

2

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

x

x

 

x

3

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

x

x

 

x

II. Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

12

12

0

12

4

Lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư

x

x

 

x

5

Lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

x

x

 

x

6

Cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

x

x

 

x

7

Chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

x

x

 

x

8

Yêu cầu trợ giúp pháp lý

x

x

 

x

9

Cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

x

x

 

x

10

Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

x

x

 

x

11

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

x

x

 

x

12

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

x

x

 

x

13

Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý

x

x

 

x

14

Rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý

x

x

 

x

15

Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

x

x

 

x

III. Lĩnh vực Quốc tịch

5

2

4

1

16

Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

x

x

 

x

17

Nhập quốc tịch Việt Nam

x

 

x

 

18

Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

x

 

x

 

19

Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

x

 

x

 

20

Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

x

x

x

 

IV. Lĩnh vực Nuôi con nuôi

2

2

0

2

21

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

x

x

 

x

22

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

x

x

 

x

23

Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng

 

 

 

 

24

Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng, cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi

 

 

 

 

V. Lĩnh vực Hộ tịch

2

2

1

1

25

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

x

x

x

 

26

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

x

x

 

x

VI. Lĩnh vực chứng thực

0

0

1

0

27

Cấp bản sao từ sổ gốc

 

 

x

 

VII. Lĩnh vực Luật sư

15

15

1

14

28

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

x

x

 

x

29

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

x

x

 

x

30

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

x

x

 

x

31

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

x

x

 

x

32

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

x

x

 

x

33

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

x

x

 

x

34

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

x

x

 

x

35

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

x

x

 

x

36

Hợp nhất công ty luật

x

x

 

x

37

Sáp nhập công ty luật

x

x

 

x

38

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

x

x

 

x

39

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

x

x

 

x

40

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

x

x

 

x

41

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

x

x

 

x

42

Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

x

x

x

 

VIII. Lĩnh vực Tư vấn pháp luật

6

6

0

6

43

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

x

x

 

x

44

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

x

x

 

x

45

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

x

x

 

x

46

Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật

x

x

 

x

47

Thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật

x

x

 

x

48

Cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật

x

x

 

x

IX. Lĩnh vực Công chứng

17

17

1

16

49

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

x

x

 

x

50

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương

x

x

 

x

51

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương khác

x

x

 

x

52

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

x

x

 

x

53

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

x

x

 

x

54

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

x

x

x

 

55

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

x

x

 

x

56

Cấp lại Thẻ công chứng viên

x

x

 

x

57

Xóa đăng ký hành nghề và Thu hồi thẻ công chứng viên trường hợp Công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng

 

 

 

 

58

Thành lập Văn phòng công chứng

x

x

 

x

59

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

x

x

 

x

60

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

x

x

 

x

61

Hợp nhất Văn phòng công chứng

x

x

 

x

62

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

x

x

 

x

63

Sáp nhập Văn phòng công chứng

x

x

 

x

64

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

x

x

 

x

65

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

x

x

 

x

66

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

x

x

 

x

X. Lĩnh vực Giám định tư pháp

10

10

4

6

67

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

x

x

 

x

68

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

x

x

 

x

69

Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp

x

x

 

x

70

Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

x

x

 

x

71

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

x

x

x

 

72

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

x

x

 

x

73

Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

x

x

x

 

74

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

x

x

x

 

75

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

x

x

x

 

76

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng

x

x

 

x

XI. Lĩnh vực Đấu giá

8

8

0

8

77

Cấp Thẻ đấu giá viên

x

x

 

x

78

Cấp lại thẻ đấu giá viên

x

x

 

x

79

Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

x

x

 

x

80

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

x

x

 

x

81

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

x

x

 

x

82

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

x

x

 

x

83

Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

x

x

 

x

84

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản

x

x

 

x

XIII. Lĩnh vực Trọng tài thương mại

6

6

0

6

85

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài; sau khi được Bộ Tư pháp cấp giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

x

x

 

x

86

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài sau khi khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

x

x

 

x

87

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

x

x

 

x

88

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

x

x

 

x

89

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác

x

x

 

x

90

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

x

x

 

x

XIV. Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

5

5

0

5

91

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

x

x

 

x

92

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

x

x

 

x

93

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

x

x

 

x

94

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

x

x

 

x

95

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

x

x

 

x

XV. Lĩnh vực Hòa giải thương mại

9

9

2

7

96

Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

x

x

x

 

97

Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

x

x

 

x

98

Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

x

x

 

x

99

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

x

x

 

x

100

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

x

x

 

x

101

Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động

x

x

 

x

102

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

x

x

 

x

103

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

x

x

x

 

104

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài

x

x

 

x

XVI. Lĩnh vực Thừa phát lại

13

4

0

13

105

Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại

x

x

 

x

106

Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại

x

x

 

x

107

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại

x

x

 

x

108

Cấp lại Thẻ Thừa phát lại

x

x

 

x

109

Thành lập Văn phòng Thừa phát lại

x

 

 

x

110

Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

x

 

 

x

111

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại

x

 

 

x

112

Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

x

 

 

x

113

Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

x

 

 

x

114

Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

x

 

 

x

115

Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

x

 

 

x

116

Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

x

 

 

x

117

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

x

 

 

x

XVII. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

0

0

0

0

118

Phục hồi danh dự (*)

 

 

 

 

119

Xác định cơ quan giải quyết bồi thường

 

 

 

 

120

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (*)

 

 

 

 

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT

Tên thủ tục hành chính

Thực hiện qua BCCI

Thực hiện trực tuyến

Tiếp nhận

Trả kết quả

Mức 3

Mức 4

Tổng số

25

25

12

32

I. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

7

7

4

3

1

Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

x

x

 

x

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

x

x

x

 

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

x

x

x

 

4

Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

x

x

 

x

5

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)

x

x

 

x

6

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

x

x

x

 

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

x

x

x

 

8

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

 

 

 

 

II. Lĩnh vực Trồng trọt

1

1

1

0

9

Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính

x

x

x

 

III. Lĩnh vực Chăn nuôi

0

0

0

0

10

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

 

 

 

 

11

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng

 

 

 

 

12

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

 

 

 

 

13

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng

 

 

 

 

IV. Lĩnh vực Thú y

6

6

3

3

14

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống)

 

 

 

 

15

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)

x

x

 

x

16

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

x

x

x

 

17

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

x

x

 

x

18

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

 

 

 

 

19

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

 

 

 

 

20

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại

 

 

 

 

21

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

 

 

 

 

22

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)

 

 

 

 

23

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

 

 

 

 

24

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

 

 

 

 

25

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

x

x

 

x

26

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

 

 

 

 

27

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận

 

 

 

 

28

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

 

 

 

 

29

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

x

x

x

 

30

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

x

x

x

 

31

Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ triển lãm số

 

 

 

 

V. Lĩnh vực Thủy lợi

0

0

0

7

32

Phê duyệt, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý

 

 

 

 

33

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

 

 

 

 

34

Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

 

 

 

 

35

Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

 

 

 

 

36

Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

 

 

 

 

37

Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh

 

 

 

x

38

Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

 

 

 

x

39

Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

 

 

 

x

40

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

 

 

 

x

41

Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

 

 

 

x

42

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

 

 

 

 

43

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

 

 

 

 

44

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

 

 

 

x

45

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý

 

 

 

 

46

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

 

 

 

 

47

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

 

 

 

x

VI. Lĩnh vực Thủy sản

6

6

0

7

48

Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)

 

 

 

 

49

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)

 

 

 

 

50

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ)

 

 

 

 

51

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)

 

 

 

 

52

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)

 

 

 

 

53

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá

 

 

 

 

54

Công bố mở cảng cá loại 2

 

 

 

 

55

Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

x

x

 

x

56

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng

 

 

 

 

57

Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên

 

 

 

 

58

Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

x

x

 

x

59

Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

 

 

 

x

60

Xóa đăng ký tàu cá

x

x

 

x

61

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

x

x

 

x

62

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

x

x

 

x

63

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá

x

x

 

x

VII. Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Khuyến nông

0

0

0

1

64

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 

 

 

x

65

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

 

 

 

 

66

Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 

 

 

 

67

Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

 

 

 

 

VIII. Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

0

0

0

3

68

Công nhận làng nghề truyền thống

 

 

 

x

69

Công nhận nghề truyền thống

 

 

 

x

70

Công nhận làng nghề

 

 

 

x

71

Hỗ trợ dự án liên kết

 

 

 

 

IX. Lĩnh vực Lâm nghiệp

2

2

0

2

72

Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

 

 

 

 

73

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu

 

 

 

 

74

Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES

x

x

 

x

75

Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

 

 

 

 

76

Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

 

 

 

 

77

Xác nhận bảng kê lâm sản

x

x

 

x

X. Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai

0

0

0

3

78

Điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

x

79

Phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

x

80

Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 

 

x

XI. Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

3

3

1

1

81

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

x

x

 

 

82

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn)

x

x

x

 

83

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

x

x

 

x

XI. Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

0

0

1

2

84

Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh

 

 

 

x

85

Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)

 

 

 

x

86

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành)

 

 

x

 

XII. Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

0

0

2

0

87

Th