Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4181/QĐ-UBND.VX năm 2013 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 4181/QĐ-UBND.VX Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Đinh Viết Hồng
Ngày ban hành: 19/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4181/QĐ-UBND .VX

Nghệ An, ngày 19 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN Y TẾ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020" TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 317/2013/QĐ-TTg ngày 7/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020";

Căn cứ Quyết định số 2519/QĐ-UBND.VX ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" tỉnh Nghệ An,

Xét đề nghị của Sở Y tế Nghệ An tại Tờ trình số 1484/TTr-SYT.NVY ngày 30/8/2013 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" tỉnh Nghệ An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN Y TẾ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020" TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo Quyết định số 4181/QĐ-UBND.VX ngày 19/9/2013 của UBND tỉnh)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" tỉnh Nghệ An (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Ban chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập thể, cá nhân phụ trách về những hoạt động liên quan đến việc thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" tỉnh Nghệ An (sau đây gọi tắt là Đề án).

2. Trưởng Ban chỉ đạo trực tiếp quản lý, điều hành, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" tỉnh Nghệ An.

3. Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm giúp Trưởng ban và phối hợp với các thành viên khác trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án. Mỗi thành viên được sử dụng bộ máy giúp việc, phương tiện của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

4. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đề xuất, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

1. Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" tỉnh Nghệ An có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách, giải pháp về phát triển y tế biển, đảo; huy động, điều động lực lượng, phương tiện phục vụ y tế trên địa bàn tỉnh trong các tình huống khẩn cấp. Thực hiện chức năng quản lý, giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020".

2. Chỉ đạo các ngành thành viên xây dựng nội dung, chương trình và kế hoạch triển khai thực hiện theo phân công của Trưởng ban chỉ đạo tỉnh.

3. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với cá nhân, đơn vị có thành tích trong công tác thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" tỉnh Nghệ An.

Chương 2

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nhiệm vụ của Trưởng Ban chỉ đạo

Trưởng ban chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động và hiệu quả công việc của Ban chỉ đạo và trực tiếp phụ trách nội dung sau:

1. Lãnh đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo.

2. Chủ trì các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban chỉ đạo với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan và với các Bộ, ngành trung ương.

3. Quyết định thông qua các kế hoạch hàng năm và báo cáo định kỳ của việc thực hiện Đề án và những vấn đề khác của Ban chỉ đạo.

4. Chỉ đạo việc kiểm tra, đánh giá hoạt động của Đề án.

Điều 5. Nhiệm vụ của Phó trưởng Ban chỉ đạo

1. Trực tiếp điều hành công việc của Thường trực Ban chỉ đạo và giúp việc cho Trưởng Ban chỉ đạo các lĩnh vực sau:

a) Hàng năm xây dựng kế hoạch ngân sách triển khai Đề án gắn với kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính để tổng hợp và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định và trực tiếp theo dõi thực hiện khi kế hoạch đã được phê duyệt;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định trình Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt;

c) Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của Đề án;

d) Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực dự phòng; khám chữa bệnh cho người dân ven biển, cư dân đảo;

đ) Chỉ đạo tham mưu các cơ chế chính sách liên quan đến thực hiện công tác dự phòng, khám chữa bệnh cho người dân ven biển, cư dân đảo.

2. Tham gia các cuộc họp của Ban chỉ đạo để tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan đến thực hiện Đề án.

3. Tham gia các hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Trưởng ban.

Điều 6. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo

- Thành viên Ban chỉ đạo là đại diện cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án thuộc ngành, đơn vị mình phụ trách.

- Đề xuất và tổ chức việc tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên và người dân trong phạm vi quản lý của sở, ngành, đơn vị, đoàn thể của mình về sự cần thiết và ý nghĩa của công tác phát triển y tế biển đảo.

- Tham dự các cuộc họp của Ban chỉ đạo, theo dõi, đánh giá, góp ý kiến và tham gia các hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

- Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Đề án thuộc sở, ngành, đơn vị mình phụ trách và thực nhiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

Điều 7. Nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo

- Sở Y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung của Đề án; Có trách nhiệm tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" theo định kỳ hàng năm và cả giai đoạn; được sử dụng con dấu và tài khoản của Sở Y tế để giao dịch phục vụ công tác của Ban chỉ đạo;

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án và kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo trong từng năm, từng giai đoạn trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chuẩn bị nội dung, điều kiện làm việc của Ban chỉ đạo; dự thảo các văn bản báo cáo chuẩn bị cho các cuộc họp; phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, thông báo ý kiến kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo.

Chương 3

NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 8. Nguyên tắc phối hợp

1. Phối hợp giữa các thành viên trong việc thực hiện Đề án phải tuân thủ theo Nghị định số 144/2005/NĐ-CP ngày 16/11/2005 của Chính phủ Quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

2. Ban chỉ đạo thảo luận tập thể và quyết định những vấn đề quan trọng của Đề án trước khi trình duyệt:

a) Các đề xuất về cơ chế chính sách để thực hiện các nội dung của Đề án;

b) Kế hoạch hàng năm, kế hoạch giai đoạn 2013-2015, 2015-2020 và đề xuất phân bổ nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động của Đề án.

c) Các báo cáo sơ kết, tổng kết, các đề xuất, kiến nghị vượt thẩm quyền.

Điều 9. Chế độ họp, kiểm tra và báo cáo

1. Chế độ họp:

a) Ban chỉ đạo họp định kỳ 2 lần/năm:

- Lần 1 họp vào cuối tháng 6 để xem xét sơ kết 6 tháng và hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm tiếp theo;

- Lần 2 họp vào cuối tháng 12 để thông qua báo cáo năm và triển khai kế hoạch năm tiếp theo.

b) Ban chỉ đạo tổ chức họp hoặc hội ý đột xuất khi có vấn đề phát sinh liên quan đến việc triển khai các nội dung của Đề án.

c) Báo cáo tài chính: Thực hiện các báo cáo tài chính theo quy định.

2. Chế độ kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án:

a) Thành viên Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án trong phạm vi quản lý của ngành.

b) Hàng năm thành viên của Sở Y tế tổ chức đoàn giám sát, đánh giá liên ngành gồm đại diện các ngành liên quan.

c) Khi có vấn đề phát sinh, Trưởng ban chỉ đạo quyết định thành lập Đoàn kiểm tra để thực hiện.

Điều 10. Chế độ gửi văn bản và báo cáo

1. Văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh được Thường trực Ban chỉ đạo gửi kịp thời cho các thành viên biết và thực hiện.

2. Báo cáo về kế hoạch hàng năm:

Trước ngày 01 tháng 7 hàng năm, Ban chỉ đạo tham mưu (hoặc uỷ quyền cho cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tham mưu) kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của năm sau đó trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Y tế.

3. Báo cáo về tình hình thực hiện Đề án

a) Báo cáo năm, thực hiện sau ngày 15/2.

b) Báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án: 10 ngày sau khi kết thúc việc sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án, Ban chỉ đạo trình UBND tỉnh phê duyệt và gửi Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia về y tế biển, đảo .

Điều 11. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu.

Các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu trong lĩnh vực được phân công và cung cấp kịp thời, đầy đủ phục vụ cho công tác giám sát, đánh giá, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán...

Điều 12. Xử lý các vướng mắc, đề xuất

Những vướng mắc, đề xuất phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án được thảo luận, thống nhất tập thể trước khi trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Chương 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13: Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế

Sở Y tế là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm:

- Là đầu mối chủ trì triển khai thực hiện các nội dung của Đề án;

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hàng năm về tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án;

- Chỉ đạo các đơn vị y tế các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh; Phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của Đề án

- Phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban chỉ đạo và các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, đơn vị để tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Đề án.

2. Bệnh viện Quân khu 4

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu chỉ đạo thực hiện việc triển khai xây dựng khoa Hồi sức cấp cứu tại Bệnh Viện Quân Khu 4 thành Trung tâm tiếp nhận cấp cứu, khám chữa bệnh đặc thù cho vùng biển, đảo và làm nhiệm vụ hỗ trợ cấp cứu từ xa - Telemedecine.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Chỉ đạo thực hiện công tác cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân sinh sống vùng ven biển, các đảo trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn chế độ thanh toán bảo hiểm y tế, giá dịch vụ y tế, hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân, phù hợp với điều kiện biển, đảo.

- Chỉ đạo tham mưu các cơ chế chính sách liên quan đến Bảo hiểm y tế cho cư dân vùng biển đảo.

4. Sở Kế hoạch - Đầu tư

- Chỉ đạo lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ và chủ trương thực hiện Đề án vào kế hoạch hàng năm, 5 năm phát triển kinh tế xã hội là cơ sở cho việc theo dõi, đánh giá thực hiện Đề án.

- Chỉ đạo tổng hợp, cân đối, lồng ghép nguồn vốn kế hoạch cho 2 giai đoạn: 2013 - 2015, 2015 - 2020 và kế hoạch hàng năm của Đề án.

- Chỉ đạo thẩm định, trình duyệt các kế hoạch đầu tư của Đề án.

5. Sở Tài chính

- Chỉ đạo tổng hợp, cân đối cấp phát kinh phí cho Đề án và quyết toán các hoạt động của Đề án.

- Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện Đề án.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Y tế trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, chế độ của người dân vùng biển, đảo.

7. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Y tế trong việc tham mưu, bố trí nguồn nhân lực y tế phục vụ công tác y tế biển, đảo trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tham mưu UBND tỉnh trong công tác quy hoạch, bố trí địa điểm để phát triển cơ sở y tế tại các địa phương có biển, đảo.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn phối hợp kịp thời với Sở Y tế để triển khai thực hiện tốt các nội dung của Đề án.

10. Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Hải quan; Sở Giao thông Vận tải; Hội Chữ thập đỏ tỉnh

- Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tham mưu công tác chỉ đạo thực hiện việc huy động lực lượng để tổ chức hệ thống vận chuyển cấp cứu và tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nạn nhân, bệnh nhân và người dân ở vùng biển, đảo và trên biển, đảo;

- Phối hợp với Sở Y tế thực hiện kết hợp quân dân y trong hoạt động khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, cấp cứu, cứu nạn trên biển, đảo;

- Chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; xử lý các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

11. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho người dân, đặc biệt là người dân vùng biển đảo bằng pano, áp phích, trang cổ động, hoạt động văn hóa nghệ thuật…;

- Phối hợp với Sở Y tế tham mưu công tác chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thực hiện việc thông tin, tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người dân, đặc biệt người dân vùng biển, đảo.

12. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

Tham mưu, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh, tập huấn kiến thức dự phòng các vấn đề về sức khỏe cho nhân dân, lực lượng lao động vùng biển, đảo.

13. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ven biển

- Tham mưu, chỉ đạo các bộ phận chức năng liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo triển khai Đề án trong phạm vi huyện, thị xã, thành phố; cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo triển khai tốt các hoạt động của Đề án tại địa phương mình.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo về tình hình đảm bảo công tác y tế biển, đảo thuộc thẩm quyền quản lý; đảm bảo lộ trình tham gia bảo hiểm y tế của người dân ven biển và cư dân đảo.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường ven biển tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Các thành viên Ban chỉ đạo và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các các đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4181/QĐ-UBND.VX năm 2013 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020" tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.131
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127