Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4179/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 4179/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Võ Văn Chánh
Ngày ban hành: 23/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4179/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2019

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 1417/TTr-TT ngày 14/11/2018 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 78/KH-TT ngày 14/11/2018 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai về công tác thanh tra năm 2019 (kèm theo Kế hoạch thanh tra năm 2019 và Danh mục các cuộc thanh tra).

Điều 2. Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ công tác thanh tra đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục
III Thanh tra Chính phủ;
-
Thường trực Tnh ủy, Thường trc HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ t
ch UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy;
- VP Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành là đơn vị phối hợp trong các cuộc thanh tra;
- Chánh và các Phó Chánh Văn phòng;
- Đối tượng thanh tra;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, các Phòng, Ban, T
rung tâm, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh

 

DANH MỤC

CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định 4179/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh)

STT

Đối tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Thời kỳ thanh tra

Thời hạn thanh tra

Thời gian tiến hành thanh tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1. Các cuộc thanh tra theo kế hoạch của Thanh tra tỉnh

1

Sở Tài chính, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Cuộc thanh tra trách nhiệm của Sở Tài chính trong việc tổ chức thẩm tra, trình, phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành.

Từ năm 2017-2018

45 ngày

Tháng 3/2019

Phòng Nghiệp vụ

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải.

 

2

Giám đốc Sở Công thương

Cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện văn bản, ý kiến chđạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Năm 2018

15 ngày

Tháng 3/2019

Phòng Nghiệp vụ

Phòng Nghiệp vụ

 

3

UBND huyện Trảng Bom

Cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về xác định giá đất cụ thể đối với dự án Khu dân cư và Dịch vụ Giang Điền thuộc huyện Trảng Bom.

Năm 2015- 2018

45 ngày

Tháng 3/2019

Phòng Nghiệp vụ

Sở Tài nguyên & Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan.

 

4

Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa

Cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Năm 2018

20 ngày

Tháng 5/2019

Phòng Nghiệp vụ

Phòng Nghiệp vụ

 

5

UBND TX Long Khánh

Cuộc thanh tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Quốc phòng - An ninh.

Năm 2018

15 ngày

Tháng 7/2019

Phòng Nghiệp vụ

Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

II. Các cuộc thanh tra theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ ti Văn bản số 1835/TTCP-KHTH ngày 24/10/2018

1

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cuộc thanh tra chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo.

 

 

 

Phòng Nghiệp vụ

Sở Giáo dục và Đào tạo; các tổ chức, cá nhân có liên quan

Theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ

2

Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai và các đơn vị khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

 

 

 

Phòng Nghiệp vụ

Sở Y tế; Sở Tài chính; Bảo hiểm xã hội tnh Đồng Nai; Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

Theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ

3

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh; UBND huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Chi Cục thuế và các cá nhân, đơn vị liên quan; Thời kỳ thanh tra: Thời gian thanh tra: 60 ngày

Cuộc thanh tra chuyên đề về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở (theo Quyết định số 118-TTg và 117/2007/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ)

 

 

 

Phòng Nghiệp vụ

Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Sở Xây dựng.

Theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ

Lưu ý: Chấp thuận cho Thanh tra tnh được điều chỉnh Kế hoạch số 78/KH-TT ngày 14/11/2018 khi có sự trùng lắp về thời gian đối với các cuộc thanh tra chuyên đề do Thanh tra Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4179/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


369

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144