Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 413/QĐ-UBDT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ dân tộc do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 413/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Giàng Seo Phử
Ngày ban hành: 30/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 413/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Hiệu trưởng Trường Cán bộ dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Trường Cán bộ dân tộc là đơn vị sự nghiệp công lập của Uỷ ban Dân tộc, có chức năng giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Uỷ ban Dân tộc, Ban Dân tộc các địa phương; cán bộ làm công tác dân tộc ở cơ sở; thực hiện các dịch vụ công khác về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

Trường Cán bộ dân tộc (sau đây gọi tắt là Trường) là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và có trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch hằng năm, dài hạn về đào tạo, bồi dưỡng của Trường trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

2. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Uỷ ban Dân tộc, Ban Dân tộc các địa phương và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc đối với cán bộ cơ sở vùng dân tộc.

3. Xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức biên soạn tài liệu, giáo trình, sách hướng dẫn giảng dạy phục vụ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng, phương thức đào tạo và yêu cầu nhiệm vụ của Trường.

4. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban Dân tộc, các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch.

5. Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các đề án, dự án quốc tế có liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Hợp tác, liên kết đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định.

6. Cấp các văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi đào tạo, bồi dưỡng của Trường theo quy định.

7. Xây dựng, kiện toàn bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, cộng tác viên có trình độ, năng lực theo yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức nghiên cứu khoa học nhằm đổi mới, hoàn thiện nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng của Trường.

8. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Thực hiện các chế độ chính sách, nhận xét, đánh giá và theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên của Trường; xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài chính, tài sản được giao theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Trường Cán bộ dân tộc gồm có Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, các Trưởng, Phó khoa, phòng chức năng và các cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ trực tuyến.

Hiệu trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về toàn bộ hoạt động của Trường.

Phó Hiệu trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng phụ trách một số mảng công tác của Trường và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công.

2. Các khoa, phòng chức năng

a) Các khoa:

- Khoa Kiến thức cơ bản;

- Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

- Khoa Nghiệp vụ công tác dân tộc và Kiến thức bổ trợ.

b) Các phòng chức năng:

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Quản lý khoa học - Đối ngoại - Thư viện;

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị;

- Phòng Tài chính - Kế toán.

Hiệu trưởng Trường Cán bộ dân tộc bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng, Phó các khoa, phòng chức năng theo phân cấp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và thoả thuận với Vụ Tổ chức cán bộ, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc bổ nhiệm các chức danh đó.

3. Hiệu trưởng Trường Cán bộ dân tộc có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng chức năng; Quy chế hoạt động của Trường. Xây dựng Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trường trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 310/2003/QĐ-UBDT ngày 31/12/2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Hiệu trưởng Trường Cán bộ dân tộc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Uỷ ban Dân tộc và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 413/QĐ-UBDT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ dân tộc do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.309

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149