Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4104/QĐ-UBND.VX năm 2013 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 4104/QĐ-UBND.VX Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Đinh Thị Lệ Thanh
Ngày ban hành: 14/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4104/QĐ-UBND .VX

Nghệ An, ngày 14 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH NGUY HIỂM Ở NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Quyết định số 1126/QĐ-BYT ngày 5/4/2013 của Bộ Y tế phê duyệt "Kế hoạch hành động phòng chống dịch cúm A(H7N9) tại Việt nam;

Căn cứ Quyết định số 2021/QĐ-UBND.VX ngày 23/5/2013 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh Nghệ An,

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1485/TTr-SYT.NVY ngày 30/8/2013 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh Nghệ An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Đơn vị có liên quan và các thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Thị Lệ Thanh

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH NGUY HIỂM Ở NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo Quyết định số 4104/QĐ-UBND.VX ngày 14/9/2013 của UBND tỉnh)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh Nghệ An (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Ban chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập thể, cá nhân phụ trách về những hoạt động liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Trưởng Ban chỉ đạo trực tiếp quản lý, điều hành, chỉ đạo việc triển khai công tác công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm giúp Trưởng ban và phối hợp với các thành viên khác trong việc chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mỗi thành viên được sử dụng bộ máy giúp việc, phương tiện của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

4. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đề xuất, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

1. Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh Nghệ An có chức năng tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, xử lý kịp thời các thông tin cần thiết về dịch bệnh, tổng hợp tình hình báo cáo thông tin kịp thời về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng và Chủ tịch UBND tỉnh để biết theo đúng quy định.

3. Chỉ đạo các ngành thành viên xây dựng nội dung, chương trình và kế hoạch triển khai thực hiện theo phân công của Trưởng ban chỉ đạo tỉnh.

4. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công tác phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh Nghệ An

5. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với cá nhân, đơn vị có thành tích trong công tác phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chương 2

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nhiệm vụ của Trưởng Ban chỉ đạo

1. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động và hiệu quả công việc của Ban chỉ đạo và trực tiếp phụ trách nội dung sau:

a) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh;

b) Tổ chức và thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch của ngành Y tế, đề xuất việc áp dụng các biện pháp chống dịch đặc thù (nếu có);

c) Phân công và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của các Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo chống dịch của tỉnh.

2. Chủ trì các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban chỉ đạo với các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Ban chỉ đạo cấp tỉnh và với các Bộ, ngành Trung ương.

3. Chỉ đạo việc kiểm tra, đánh giá hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

4. Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, quyền hạn của Ban chỉ đạo.

Điều 5. Nhiệm vụ của Phó trưởng ban chỉ đạo

1. Phó trưởng Ban thường trực

a) Trực tiếp điều hành công việc của Thường trực Ban chỉ đạo và giúp việc cho Trưởng Ban chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Khi có thông báo bệnh dịch nguy hiểm ở người xuất hiện, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trình UBND tỉnh xem xét, quyết định và trực tiếp theo dõi thực hiện khi kế hoạch đã được phê duyệt;

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn toàn tỉnh;

- Chỉ đạo các đơn vị huy động sự hỗ trợ kinh phí của các tổ chức; bố trí sử dụng và quản lý kinh phí phòng chống dịch đúng quy định, hiệu quả nhất. Chịu trách nhiệm về công tác hậu cần trong phòng chống dịch.

b) Thay mặt Trưởng ban điều hành các công việc thường xuyên của Ban chỉ đạo, chủ trì các cuộc họp Ban chỉ đạo hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban đi vắng hay ủy quyền.

2. Các phó Ban khác

a) Giúp Trưởng ban thực hiện các nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và pháp luật về công việc được phân công.

b) Chỉ đạo về các lĩnh vực và công việc được phân công thuộc các lĩnh vực sau:

- Chỉ đạo các đơn vị y tế xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh; với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phối hợp chuẩn bị các nguồn lực cần thiết để đối phó với dịch bệnh;

- Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, vật tư y tế để sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh;

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị khu cách ly, công tác phân tuyến thu dung điều trị bệnh nhân nhằm hạn chế tối đa tử vong; triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống lây lan cho cộng đồng, cho nhân viên y tế và người tiếp xúc tại các cơ sở khám, chữa bệnh;

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương theo dõi tình hình dịch bệnh và sự lưu hành của chủng vi rút cúm A(H7N9), cúm A (H1N1), cúm A(H5N1) trên các đàn gia cầm, thủy cầm; tăng cường giám sát, kiểm tra nhập khẩu gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới, ngăn ngừa nhập lậu gia cầm nhằm ngăn chặn kịp thời gia cầm không được kiểm dịch xâm nhập vào Nghệ An; triển khai thực hiện phòng, chống các bệnh lây từ động vật sang người.

Điều 6. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo

1. Nhiệm vụ chung

a) Thành viên Ban chỉ đạo là đại diện cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, trực tiếp theo dõi chỉ đạo việc triển khai các nội dung, công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người người thuộc ngành, đơn vị mình công tác;

b) Chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo về việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

c) Tham dự các cuộc họp của Ban chỉ đạo để tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

d) Tham gia các hoạt động giám sát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

d) Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, ủy quyền của Trưởng ban.

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Thành viên Sở Thông tin - Truyền Thông

Tham mưu, chỉ đạo thực hiện:

- Chỉ đạo các cơ quan Báo, Đài tỉnh và phối hợp với các cơ quan báo, đài trung ương đóng trên địa bàn làm tốt công tác truyền thông, đưa tin về diễn biến của dịch để nhân dân cảnh giác phòng ngừa.

- Cung cấp các thông tin và phát tờ rơi cho khách du lịch trong nước, khách quốc tế biết cách phòng bệnh và hợp tác trong công tác giám sát dịch bệnh

b) Thành viên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tham mưu, chỉ đạo thực hiện:

Phối hợp với Sở Y tế để thông báo thông tin về dịch bệnh như Cúm A(H5N1); cúm A(H7N9), các ổ dịch trên đàn gia súc, gia cầm; tổ chức phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người trên địa bàn toàn tỉnh: Giám sát, tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch bệnh, truyền thông, đào tạo và nghiên cứu khoa học về phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người.

c) Thành viên Sở Khoa học và công nghệ

Tham mưu cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích công tác nghiên cứu khoa học phục vụ công tác y tế đặc biệt nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, đặc điểm lâm sàng, đánh giá kết quả điều trị bệnh dịch nguy hiểm ở người để kịp thời đưa ra các giải pháp giảm mắc, tử vong phù hợp theo diễn biến thực tế của dịch, bệnh.

d) Thành viên Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu, chỉ đạo thực hiện:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế phân bổ ngân sách đầu tư và các nguồn vốn khác của tỉnh, bảo đảm kinh phí cho kế hoạch phòng chống dịch bệnh của tỉnh.

- Đáp ứng nhanh các thủ tục về đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế để đủ điều kiện phục vụ công tác phòng, chống dịch

đ) Thành viên Sở Công thương

Tham mưu, chỉ đạo thực hiện:

Phối hợp với ngành Y tế và các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn việc buôn bán, nhập lậu gia súc, gia cầm, hải sản… không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

e) Thành viên Sở Tài Chính

Tham mưu, chỉ đạo thực hiện:

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh kịp thời bố trí kinh phí đáp ứng nhu cầu mua sắm trang thiết bị, thuốc hoá chất, vật tư, các chế độ khác cho các đơn vị Y tế và cán bộ tham gia chống dịch theo quy định;

- Chuẩn bị kinh phí dự phòng cho công tác phòng chống dịch khẩn cấp, trong trường hợp dịch bệnh nguy hiểm ở người, đại dịch cúm xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

g) Thành viên Công an tỉnh

Tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh:

- Chỉ đạo y tế của ngành tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh.

- Phối hợp và tăng cường các hoạt động kiểm dịch y tế biên giới, đặc biệt tại các cửa khẩu, sân bay Vinh và các vùng biên giới giáp với Lào và hải đảo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn việc buôn bán, nhập lậu gia súc, gia cầm, thủy cầm…không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xử lý các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

h) Thành viên Sở Tài nguyên và Môi trường

Tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt chiến dịch vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để khống chế không cho dịch phát tán rộng ra môi trường lây sang người.

i) Thành viên Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Tham mưu, chỉ đạo thực hiện:

- Vận động người dân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả, xây dựng nếp sống lành mạnh, môi rường trong sạch.

- Phối hợp với ngành Y tế để làm tốt công tác giám sát khách du lịch ở các vùng có nguy cơ cao đến tham quan. Cung cấp các thông tin và phát tờ rơi cho khách du lịch trong nước, khách quốc tế biết cách phòng bệnh và hợp tác trong công tác giám sát dịch bệnh

k) Thành viên Báo Nghệ An - Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

Tham mưu, chỉ đạo thực hiện:

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện sử dụng thực phẩm gia cầm sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Thường xuyên liên hệ mật thiết với các phóng viên báo, đài Trung ương, các tỉnh để cung cấp những thông tin chính thống về dịch và các hoạt động phòng chống dịch của ngành y tế.

l) Thành viên Sở Giáo dục – Đào tạo

Tham mưu, chỉ đạo thực hiện:

- Phối hợp với ngành Y tế để tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong trường học ( để học sinh, sinh viên biết và phòng chống);

- Chỉ đạo Y tế trường học phối hợp và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

m) Thành viên Bộ đội biên phòng - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Tham mưu cho Chỉ huy Bộ đội biên phòng - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện:

- Chỉ đạo Ban quân dân y, y tế của ngành tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh. Phối kết hợp quân dân y trong hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh

- Phối hợp và tăng cường các hoạt động kiểm dịch y tế biên giới, đặc biệt tại các cửa khẩu, sân bay Vinh và các vùng biên giới giáp với Lào và hải đảo.

n) Thành viên Cục Hải quan

Tham mưu, chỉ đạo các hoạt động liên quan đến công tác huy động lực lượng để tổ chức cấp cứu, hỗ trợ, vận chuyển người bệnh, phòng chống dịch trên biển.

0) Thành viên Tỉnh Đoàn

Tham mưu, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Vận động nhân dân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người như cúm A(H7N9), cúm A(H5N1), nhiễm khuẩn hô hấp do corona vi rút ...

- Huy động đoàn viên, thanh niên tham gia sơ cứu, vận chuyển người bệnh khi có dịch xảy ra và lan rộng trong cộng đồng

ô) Thành viên Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh

Tham mưu, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- Giám sát dịch tễ, điều tra phát hiện ca bệnh, tổng hợp diễn biến tình hình dịch hàng ngày, xây dựng bản đồ, biểu đồ dịch tễ.

- Chỉ đạo các đơn vị tuyến huyện giám sát chặt chẽ tình hình các trường hợp bệnh, chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực để đối phó với dịch bệnh. Hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch cho các tuyến, đặc biệt về cách ly, xử lý ổ dịch.

- Chuẩn bị sẵn sàng các cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh. Phân công chế độ thường trực 24/24 giờ.

- Chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trong công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh; lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm đúng quy định.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác kiểm dịch y tế biên giới.

- Báo cáo tình hình dịch bệnh theo đúng quy định.

ơ) Thư ký Ban chỉ đạo

- Trên cơ sở Kế hoạch phòng chống dịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và diễn biến tình hình dịch, có trách nhiệm theo dõi các thông tin về tình hình dịch (trong nước, quốc tế) trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo.

- Thực hiện các công việc liên quan công tác phòng chống dịch bệnh theo sự điều động của Ban chỉ đạo. Lưu trữ các loại văn bản liên quan và chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo khi họp Ban chỉ đạo.

Điều 7. Chức năng và nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo

1. Sở Y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch.

2. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm:

a) Là đầu mối tổng hợp kế hoạch, báo cáo về phòng chống dịch;

b) Giám sát thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo;

c) Tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo điều phối hoạt động của các tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo và của Đội chống dịch cơ động.

3. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

4. Sở Y tế là Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, được sử dụng con dấu và tài khoản của Sở Y tế để giao dịch phục vụ công tác.

Chương 3

NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 8. Nguyên tắc phối hợp

1. Phối hợp giữa các thành viên trong việc thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnh phải tuân thủ theo Nghị định số 144/2005/NĐ-CP ngày 16/11/2005 của Chính phủ Quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

2. Thảo luận tập thể và quyết định những vấn đề quan trọng của công tác phòng, chống dịch bệnh trước khi trình duyệt:

a) Các đề xuất về cơ chế chính sách do Sở Y tế đề xuất;

b) Kế hoạch phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, đại dịch cúm ... và phân bổ kinh phí do Sở Y tế, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính trình Ban chỉ đạo xem xét để trình UBND tỉnh phê duyệt;

c) Các báo cáo sơ kết, tổng kết, các đề xuất, kiến nghị vượt thẩm quyền.

Điều 9. Chế độ họp, kiểm tra

1. Chế độ họp:

a) Ban chỉ đạo họp định kỳ 2 lần/năm:

- Lần 1 họp vào cuối tháng 6 để xem xét sơ kết 6 tháng và hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm tiếp theo;

- Lần 2 họp vào cuối tháng 12 để thông qua báo cáo năm và triển khai kế hoạch năm tiếp theo.

b) Ban chỉ đạo tổ chức họp hoặc hội ý đột xuất khi có dịch bệnh xuất hiện.

2. Chế độ kiểm tra hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

a) Thành viên Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động phòng, chống dịch bệnh ở người.

b) Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy cầm có nguy cơ lây sang người.

c) Khi có dịch bệnh xuất hiện, Trưởng Ban chỉ đạo quyết định thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra, giám sát hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Điều 10. Chế độ gửi văn bản và báo cáo

1. Văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương được Thường trực Ban chỉ đạo gửi kịp thời cho các thành viên biết và thực hiện.

2. Báo cáo về tình hình dịch bệnh

Thực hiện theo Thông tư số 48/2010/TT-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo các bệnh truyền nhiễm.

Điều 11. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu.

Các thành viên BCĐ trực tiếp quản lý, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu trong lĩnh vực được phân công và cung cấp kịp thời, đầy đủ phục vụ cho công tác giám sát, đánh giá, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán...

Điều 12. Xử lý các vướng mắc, đề xuất

Những vướng mắc, đề xuất phát sinh trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh được thảo luận, thống nhất tập thể trước khi trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Chương 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hiệu lực kể từ ngày ký, các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, báo cáo về Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4104/QĐ-UBND.VX năm 2013 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.305
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168