Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 41/QĐ-BVHTTDL về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2013

Số hiệu: 41/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 05/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Trưởng Ban quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các Vụ, Cục trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC, ĐH (30).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2013
(Ban hành theo Quyết định số 41 /QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Stt

Tên văn bản

Đối tượng điều chỉnh

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời hạn trình

Ghi chú

I

Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch

1

Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và du lịch

Tổ chức cá nhân Việt Nam, Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam

Vụ Pháp chế

Thanh tra, Văn phòng, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Cục Văn hóa cơ sở

Quý II/2013

 

2

Thông tư quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch

Cá nhân hoạt động lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch

Vụ Pháp chế

Các Tổng cục, Cục, Vụ

Quý II/2013

 

3

Thông tư hướng dẫn quy trình, định mức tổ chức cuộc thi, liên hoan và triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh

Tổ chức, cá nhân tổ chức các cuộc thi, liên hoan, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Vụ Pháp chế, Văn phòng

Quý III/2013

 

4

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định về hoạt động mỹ thuật

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia các hoạt động mỹ thuật

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Vụ Pháp chế, Văn phòng

Quý III/2013

 

5

Thông tư quy định xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch thay thế Quyết định số 46/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 26/6/2008 của Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch”

Cá nhân được xét tặng Kỷ niệm chương văn hoá, thể thao và du lịch

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Vụ Pháp chế, Văn phòng, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao

Quý III/2013

 

 

6

Thông tư quy định về sưu tầm tài liệu, hiện vật của bảo tàng công lập

Bảo tàng công lập

Cục Di sản văn hoá

Vụ Pháp chế, Bảo tàng lịch sử quốc gia

Quý IV/2013

 

7

Thông tư quy định về tổ chức hoạt động và tiêu chí của Cung Văn hoá lao động, Nhà văn hoá lao động

Cung Văn hoá lao động, Nhà văn hoá lao động

Cục Văn hoá cơ sở

Vụ Pháp chế, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ, ngành liên quan

Quý IV/2013

 

8

Thông tư hướng dẫn điều tra, đánh giá, phân loại, xếp hạng tài nguyên du lịch

 

Tổng cục Du lịch

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng

Quý IV/2013

 

9

Thông tư quy định về điều kiện chuyên môn và quản lý cơ sở thể thao tổ chức hoạt động môn Karatedo

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Tổng cục Thể dục thể thao

Vụ Pháp chế

Quý IV/2013

 

10

Thông tư quy định trình tự, thủ tục thành lập, quản lý đoàn thể thao quốc gia, đội tuyển thể thao

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Tổng cục Thể dục thể thao

Vụ Pháp chế

Quý IV/2013

 

11

Thông tư quy định quản lý hoạt động thi đấu môn xe đạp

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Tổng cục Thể dục thể thao

Vụ Pháp chế

Quý IV/2013

 

12

Thông tư quy định quản lý hoạt động thi đấu môn mô tô thể thao

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Tổng cục Thể dục thể thao

Vụ Pháp chế

Quý IV/2013

 

13

Thông tư quy định việc giám định khoa học, kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện của các đội tuyển thể thao

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Tổng cục Thể dục thể thao

Vụ Pháp chế

Quý IV/2013

 

14

Thông tư quy định về điều kiện chuyên môn và quản lý cơ sở thể thao tổ chức hoạt động môn Bắn súng

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Tổng cục Thể dục thể thao

Vụ Pháp chế

Quý IV/2013

 

II

Văn bản liên tịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15

Thông tư liên tịch với Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung và định mức chi cho đồng bào các dân tộc tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tổ chức, cá nhân có liên quan

BQL Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Bộ Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính

Quý II/2013

 

16

Thông tư liên tịch với Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn thu được để lại chi tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Tổ chức, cá nhân có liên quan

BQL Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Bộ Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính

Quý II/2013

 

17

Thông tư liên tịch với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

BQL Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ VHTTDL

Quý II/2013

 

18

Thông tư liên tịch với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam quy định khen thưởng trong liên hoan, triển lãm, hội thi, hội diễn các lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch

Tổ chức, cá nhân, tập thể liên quan

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, các Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Việt Nam và Vụ Pháp chế, Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch

Quý III/2013

 

19

Thông tư liên tịch với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch đầu tư về định mức kinh phí, thẩm định, phê duyệt quy hoạch du lịch

 

Tổng cục Du lịch

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạc đầu tư, Vụ Pháp chế, Vụ kế hoạch tài chính, Văn phòng

Quý IV/2013

 

20

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT ngày 26/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giao thông vận tải quy định về vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch

Các doanh nghiệp kinhdoanh vận chuyển khách du lịch

Tổng cục Du lịch

Bộ Giao thông vận tải, Vụ Pháp chế, Văn phòng

Quý IV/2013

 

21

Thông tư liên tịch với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ngành thể dục thể thao

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Tổng cục Thể dục thể thao

Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Vụ Pháp chế

Quý IV/2013

 

22

Thông tư liên tịch với Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ, chính sách đối với đội chiếu bóng lưu động

Đội chiếu bóng lưu động

Cục Điện ảnh

Bộ Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính

Quý IV/2013

 

23

Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước đối với thư viện công cộng

Hệ thống thư viện công cộng

Vụ Thư viện

Bộ Tài Chính, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch Tài chính

Quý IV/2013

 

24

Thông tư liên tịch với Bộ Tài chính quy định định mức chi phí lập quy hoạch, dự án tu bổ, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công tu bổ di tích

Hoạt động tu bổ di tích sử dụng ngân sách Nhà nước

Cục Di sản văn hóa

Bộ Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng

Quý IV/2013

 

25

Thông tư liên tịch hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội và bảo tồn, tôn tạo di tích

Tổ chức, cá nhân liên quan

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Thanh tra, Vụ Pháp chế

Quý IV/2013

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/QĐ-BVHTTDL về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.667

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172