Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 408/QĐ-UBND năm 2019 về thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 408/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 08/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 408/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 08 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC THÀNH LP VÀ QUY ĐNH NHIM V, QUYN HN, CƠ CẤU TỔ CHC CA TRUNG TÂM PHC V HÀNH CHÍNH CÔNG TNH BN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn c Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre và thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện tỉnh Bến Tre;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 358/TTr-SNV ngày 06 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

1. Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Trụ sở của Trung tâm: Tầng trệt, khu Nhà làm việc 06 sở, địa chỉ: Khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre.

Trong thời gian khu Nhà làm việc 06 sở chưa hoàn thành, tạm thời thuê tòa nhà Bưu điện tỉnh Bến Tre (1/2 tầng 1 và tầng 2), địa chỉ: Số 03 đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre để làm trụ sở của Trung tâm.

3. Cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, máy móc, kỹ thuật của Trung tâm do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm và quản lý.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Ngoài ra, Trung tâm làm đầu mối tiếp nhận, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các thủ tục hành chính, dịch vụ do tổ chức, cá nhân yêu cầu thông qua dịch vụ Bưu chính và dịch vụ công trực tuyến trên Website http://dichvucong.bentre.gov.vn.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự, biên chế

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy

a) Ban lãnh đạo Trung tâm gồm: 01 Giám đốc là 01 lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và không quá 02 Phó Giám đốc là lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm.

b) Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ gồm:

- Bộ phận chuyên môn: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí công chức, viên chức thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra quy trình giải quyết các thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là: TTHC); công tác kế hoạch, tổng hợp, báo cáo và hướng dẫn cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC tại Trung tâm;

- Bộ phận Hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả: Nhân sự do các sở, ngành tỉnh và cơ quan ngành dọc tại địa phương cử đến làm việc tại Trung tâm theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

- Bộ phận Hành chính - Quản trị: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cử công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ kế toán, văn thư - lưu trữ, thủ quỹ; quản lý, vận hành trụ sở, trang thiết bị máy móc, hệ thống mạng của Trung tâm.

2. Biên chế

Trung tâm sử dụng biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và nhân sự từ các sở, ngành tỉnh và cơ quan ngành dọc tại địa phương cử đến.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức cơ cấu của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4 (thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PVP.UBND tỉnh;
- CA tỉnh, KBNN tỉnh, BHXH tỉnh, Cục Thuế tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng: KSTT (HCT), TH, HC-TC, KG-VX, QTTV;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 408/QĐ-UBND năm 2019 về thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.580

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97