Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 408/QĐ-TTg năm 2017 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2016-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 408/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 03/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 408/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA BẢO ĐẢM CẤP NƯỚC AN TOÀN VÀ CHỐNG THẤT THOÁT, THẤT THU NƯỚC SẠCH GIAI ĐOẠN 2016 - 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 2147/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2016 - 2025 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Chương trình), bao gồm:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Phó Trưởng Ban thường trực: Thứ trưởng Bộ Xây dựng phụ trách lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

3. Các ủy viên là Thứ trưởng các Bộ, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông và đại diện lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

4. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định danh sách các thành viên theo đúng thành phần của Ban Chỉ đạo trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành theo khoản 3 Điều này.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo Chương trình

1. Chỉ đạo xây dựng và thông qua kế hoạch 05 năm, hàng năm triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025 (gọi tắt là Chương trình cấp nước an toàn) và Chương trình Quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình chống thất thoát nước); chỉ đạo triển khai thực hiện 02 Chương trình theo kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng và quyết định phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát nước sạch; huy động và phân bổ các nguồn lực triển khai thực hiện 02 Chương trình.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối các hoạt động liên ngành giữa các bộ, ngành cơ quan trung ương và các địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện 02 Chương trình.

4. Chỉ đạo và phối hợp giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan đến 02 Chương trình; đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát nước sạch tại các địa phương.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình

1. Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo và sử dụng bộ máy của mình làm đầu mối, chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình.

3. Tổ chuyên gia liên ngành do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập; thành viên của Tổ chuyên gia liên ngành là lãnh đạo và chuyên viên các cục, vụ của các bộ, ngành, đại diện Hội cấp thoát nước Việt Nam. Thành viên Tổ chuyên gia liên ngành có trách nhiệm giúp thành viên Ban Chỉ đạo thuộc cơ quan, bộ, ngành mình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Tổ chuyên gia liên ngành chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo - Thứ trưởng Bộ Xây dựng phụ trách lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình và Tổ chuyên gia liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công và các hoạt động liên quan đến Chương trình cấp nước an toàn và Chương trình chống thất thoát nước sạch theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ, ngành phụ trách; đồng thời tuân thủ các quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

5. Ban Chỉ đạo Chương trình sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng.

6. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình và Tổ chuyên gia liên ngành do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của pháp luật để tổ chức quản lý, triển khai thực hiện 02 Chương trình, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Xây dựng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 577/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Hội Cấp thoát nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, CN (3).
ng

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 408/QĐ-TTg năm 2017 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2016-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


719
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37