Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 407/2006/QĐ-UB hỗ trợ cho cán bộ Hội khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 407/2006/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Bùi Thanh Quyến
Ngày ban hành: 23/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 407/2006/QĐ-UB

Hải Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ HỘI KHUYẾN HỌC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của liên sở: Tài chính- Nội vụ tại Tờ trình số 3207/TT/LN TC-NV ngày 10/12/2005.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ cho cán bộ Hội khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

1- Mức hỗ trợ cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội khuyến học các cấp:

- Đối với cấp xã, phường, thị trấn:

+ Các chức danh kiêm Chủ tịch hội, mức hỗ trợ: 50.000đồng/người/tháng.

+ Phó Chủ tịch hội thường trực chuyên trách, mức hỗ trợ: 80.000đồng/người/tháng.

- Đối với cấp huyện, thành phố:

+ Chủ tịch hội chuyên trách, mức hỗ trợ: 150.000đồng/người/tháng.

+ Phó Chủ tịch hội chuyên trách, mức hỗ trợ: 100.000đồng/người/tháng.

(Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội kiêm nhiệm không được hưởng chế độ này).

- Đối với cấp tỉnh:

+ Chủ tịch hội chuyên trách, mức hỗ trợ: 400.000đồng/người/tháng.

+ Phó Chủ tịch hội chuyên trách, mức hỗ trợ: 350.000đồng/người/tháng.

+ Thường vụ tỉnh hội thường trực, mức hỗ trợ: 300.000đồng/người/tháng.

2- Nguồn kinh phí: Kinh phí chi cho hoạt động của Hội, mức hỗ trợ cho các chức danh hội khuyến học chủ yếu lấy từ 5% quỹ hội huy động được trong năm của từng cấp (Kể cả hiện vật quy ra tiền) và hỗ trợ của ngân sách các cấp (Tùy thuộc vào khả năng từng cấp ngân sách).

Điều 2. Việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí hoạt động của Hội khuyến học các cấp phải thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành của nhà nước.

Sở Tài chính và các ngành có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nội vụ, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các ngành và đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Chủ tịch Hội khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
-TT Tỉnh ủy (để B/c),
-Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh,
-Như điều 3,
-Lãnh đạo VP,
-Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 407/2006/QĐ-UB hỗ trợ cho cán bộ Hội khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.538
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76