Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40/2008/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua-Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 40/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lò Văn Giàng
Ngày ban hành: 31/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2008/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư số 06/2008/TT- BNV ngày 21/8/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung khoản 2 mục III phần I Thông tư số 04/2008/TT- BNV ngày 04/6/2008;

Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh Lai Châu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua-Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
CHỦ TỊCH
Lò Văn Giàng

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số 40 /2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Lai Châu)

Điều 1. Vị trí, chức năng

Ban Thi đua-Khen thưởng là cơ quan tương đương chi cục trực thuộc Sở Nội vụ, tham mưu, giúp Sở Nội vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Giám đốc Sở Nội vụ.

Ban Thi đua-Khen thưởng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thư­ởng tỉnh cụ thể hoá chủ trư­ơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen th­ưởng trên địa bàn tỉnh;

b) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - Khen th­ưởng tỉnh;

c) Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh;

d) Tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thư­ởng trên địa bàn tỉnh;

đ) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác thi đua, khen thư­ởng;

e) Tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc sơ kết, tổng kết, phát hiện điển hình, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến; kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xem xét, thẩm định, đề xuất các hình thức khen thư­ởng bảo đảm chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;

g) Tổ chức bồi dưỡng về các chủ chương, chính sách, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về thi đua, khen thư­ởng cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thư­ởng; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dư­ỡng cán bộ, công chức của Ban Thi đua - Khen thư­ởng;

h) Kiểm tra thực hiện các quy định về chính sách khen thư­ởng, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thư­ởng;

i) Xây dựng và quản lý quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật;

k) Quản lý, cấp phát hiện vật khen thư­ởng của tỉnh; thực hiện việc tổ chức và trao tặng khen thư­ởng theo quy định của pháp luật; làm thủ tục cấp, đổi hiện vật khen thư­ởng bị hư­ hỏng, thất lạc và xác nhận các hình thức khen thưởng;

l) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin, lư­u trữ phục vụ công tác thi đua, khen thư­ởng;

m) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức và tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

n) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Ban:

a. Trưởng Ban và không quá 02 Phó Trưởng Ban;

b. Trưởng Ban do 01 Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm nhiệm. Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ;

c. Phó Trưởng Ban do Giám đốc Sở Nội vụ bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban. Phó Trưởng Ban là người giúp Trưởng Ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Trong các Phó Trưởng Ban có 1 Phó Trưởng Ban thường trực được Trưởng Ban uỷ quyền điều hành hoạt động của Ban;

d. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban thực hiện theo quy định của pháp luật.

đ) Được bố trí một số viên chức làm công tác chuyên môn.

2. Các phòng chuyên môn, gồm:

- Phòng Hành chính Tổng hợp;

- Phòng Nghiệp vụ I;

- Phòng Nghiệp vụ II.

3. Biên chế:

a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất và đặc điểm cụ thể quản lý ngành, lĩnh vực, Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định biên chế hành chính của Ban nằm trong tổng số biên chế hành chính của tỉnh giao hàng năm cho Sở Nội vụ;

b) Việc bố trí cán bộ, công chức của Ban phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức theo quy định Nhà nước.

Điều 4. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xây dựng Quy chế làm việc Ban Thi đua-Khen thưởng để tổ chức thực hiện./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
CHỦ TỊCH
Lò Văn Gìang

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/2008/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua-Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.279
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160