Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40/2006/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 40/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 06/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 40/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Phòng, Chống tham nhũng năm 2005;
Căn cứ Quyết định 30/2006/QĐ-TTg ngày 6 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng,
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Cơ quan, Tổ chức, Đoàn thể thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường vụ Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Ban Chỉ đạo TW 6(2) Thành ủy (để báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- VP và các Ban Đảng Thành ủy;
- Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân TP
- Sở Tư pháp TP
- Như Điều 3;
- CPVP, NC, THKT, HCTC, TD, QTT Vụ, Các tổ chuyên viên.
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH  
Nguyễn Quốc Triệu  

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-UB ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

A. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu

- Ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố; trước hết, tập trung đẩy lùi tệ nhũng nhiễu, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị từ Thành phố đến cơ sở và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, công dân Thủ đô về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Định hướng cho các sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; đưa công tác phòng, chống tham nhũng thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành, trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

2. Yêu cầu

- Xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Thành phố.

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống tham nhũng được quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương;

- Rà soát, nhận diện những ngành, lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng để có biện pháp phòng, chống; thực hiện ngay và có kết quả một số biện pháp cụ thể, tạo chuyển biến tích cực; thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng.

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Văn bản Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành

Trên cơ sở Luật Phòng, chống tham nhũng; các Nghị định của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, yêu cầu các sở, ngành tập trung nghiên cứu, soạn thảo trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định ban hành một số văn bản như sau:

a. Thanh tra Thành phố chủ trì soạn thảo Quy định về kê khai tài sản của cán bộ, công chức trên địa bàn Thành phố (thực hiện trong tháng 7 năm 2006);

b. Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi cán bộ, công chức, viên chức; Quy định về thời hạn cán bộ, công chức, viên chức được phép kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ (thực hiện trong tháng 7 năm 2006).

c. Sở Tài chính chủ trì soạn thảo Quy định việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố (thực hiện trong tháng 12 năm 2006).

2. Văn bản các sở, ngành xây dựng và ban hành

a. Sở Nội vụ:

- Hướng dẫn thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền Thành phố, quận, huyện, xã, phường do Bộ Nội vụ quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh…) hướng dẫn thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức do các cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội ban hành.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan hướng dẫn các tổ chức xã hội – nghề nghiệp thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên của mình theo các quy định của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp Trung ương ban hành.

b. Các ngành, các cấp thuộc Thành phố căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng và quy định của Chính phủ, các bộ, ngành cấp trên:

- Quy định cụ thể việc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình;

- Chủ động phối hợp xây dựng quy chế về quan hệ công tác, sự phối hợp hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong nội bộ và với các cơ quan có liên quan;

- Ban hành các quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, quan hệ giữa công chức với doanh nghiệp và với người dân, bao gồm những việc phải làm và không được làm, nhằm đảm bảo sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

c. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố có sử dụng ngân sách Nhà nước chủ động phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xây dựng, ban hành và công khai chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

II. RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HOÀN CHỈNH CÁC THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực do cơ quan, đơn vị mình quản lý theo Chỉ thị 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật báo cáo UBND Thành phố xem xét hủy bỏ đối với văn bản không còn phù hợp hoặc cho sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các ngành, các cấp thuộc Thành phố tự rà soát lại văn bản do cơ quan, đơn vị ban hành, quyết định loại bỏ hoặc sửa đổi ngay những văn bản nội dung không còn phù hợp.

(Thực hiện trong quý II năm 2006)

Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn: Hệ thống những quy định về thủ tục, giấy tờ cần thiết và thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc, công bố công khai tại nơi công sở và trên các phương tiện thông tin đại chúng (Cổng giao tiếp điện tử của Thành phố, loa truyền thanh phường, xã, thị trấn, các báo, đài phát thanh, truyền hình của Hà Nội và Trung ương …) để làm căn cứ cho nhân dân thực hiện và giám sát thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị không được tùy tiện để ra các thủ tục hành chính ngoài những quy định đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn tự rà soát lại toàn bộ các quy trình làm việc, quy trình công tác của đơn vị mình để kịp thời chỉ đạo sửa đổi bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (Thực hiện trong quý III năm 2006); thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cán bộ, công chức, viên chức khác do mình quản lý, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện xây dựng kế hoạch cụ thể và trực tiếp tổ chức thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân Thành phố cho đến năm 2010. Trước hết tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý nhà, đất; xây dựng cơ bản; đăng ký kinh doanh; xét duyệt dự án; cấp vốn ngân sách Nhà nước, tín dụng ngân hàng; xuất nhập khẩu; quản lý tài chính và đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước; xuất nhập cảnh; quản lý hộ khẩu; thuế; hải quan; bảo hiểm; đăng ký và quản lý hộ tịch.

Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố việc thực hiện cải cách hành chính của toàn Thành phố.

III. TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng đến cán bộ chủ chốt của Thành phố và các sở, ngành, quận, huyện trong tháng 4 năm 2006. Các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể thuộc Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức quán triệt các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình xong trước ngày 01 tháng 6 năm 2006.

2. Sở Tư pháp (Cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của Thành phố) chủ trì, phối hợp với Thanh tra Thành phố, Sở Văn hóa thông tin xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các thành viên của Mặt trận, Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan báo, đài của Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp về các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (Thực hiện trong tháng 4 năm 2006).

3. Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, các Trung tâm chính trị quận, huyện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo (Thực hiện trong quý II năm 2006).

IV. PHÁT HUY VAI TRÒ LÀM CHỦ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN; PHỐI HỢP CHẶT CHẼ VỚI ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN, CÁC CƠ QUAN BÁO, ĐÀI CỦA HÀ NỘI VÀ TRUNG ƯƠNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG.

1. Các sở, ngành được Ủy ban nhân dân Thành phố giao soạn thảo văn bản (Thanh tra Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch & Đầu tư,…) có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức thành viên để tham khảo ý kiến trong quá trình xây dựng văn bản thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của Thành phố.

2. Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến giải quyết công việc của doanh nghiệp và người dân có trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời và trả lời khi nhận được yêu cầu, đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền có trách nhiệm làm rõ, trả lời cơ quan báo, đài khi nội dung đăng, phát tin về tham nhũng liên quan đến trách nhiệm quản lý của mình; trả lời các yêu cầu, đề nghị của các cơ quan báo, đài về nội dung liên quan đến tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình quản lý, phụ trách.

4. Sở Nội vụ chủ trì, cùng Công an Thành phố, Ban Thi đua khen thưởng Thành phố, phối hợp với bộ phận liên quan thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức thành viên soạn thảo trình Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố ban hành văn bản liên tịch quy định cụ thể về việc phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định cơ chế bảo vệ, khen thưởng đối với người có công phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy chế giám sát cộng đồng (Thực hiện trong quý III năm 2006).

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Tài chính xây dựng và trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định cụ thể thời gian và hình thức công khai những dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn các xã, phường, thị trấn để nhân dân giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện (Thực hiện trong quý III năm 2006).

V. TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA, ĐIỀU TRA, XỬ LÝ CÁC VỤ VIỆC TIÊU CỰC, THAM NHŨNG

1. Về tổ chức, cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng

- Công an Thành phố căn cứ vào chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an để kiện toàn tổ chức phòng, chống tham nhũng, bố trí những cán bộ có phẩm chất, năng lực làm công tác chống tham nhũng.

- Thanh tra Thành phố xây dựng và đề xuất với UBND Thành phố quyết định việc thành lập Phòng tổng hợp công tác phòng, chống tham nhũng trực thuộc Thanh tra Thành phố, Phòng có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; tổng hợp công tác phòng, chống tham nhũng toàn Thành phố; đôn đốc việc xem xét, kết luận, xử lý các vụ tham nhũng và giám sát việc phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức trong nội bộ ngành Thanh tra Thành phố; thực hiện một số nhiệm vụ khác do chính Thanh tra Thành phố giao; bố trí cán bộ (Trong tổng biên chế hành chính của Thanh tra Thành phố) có phẩm chất, năng lực làm công tác này.

2. Về giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng.

a. Các sở, ngành thuộc Thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng còn tồn đọng và mới phát sinh ngay từ cơ sở; xử lý nghiêm khắc những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực dù là bất kỳ ai, đang đương chức, nghỉ hưu hay đã chuyển cơ quan khác.

b. Thanh tra Thành phố, tổ công tác của Thành phố được thành lập theo Quyết định số 485/QĐ-UB ngày 23 tháng 01 năm 2006 phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra của Thanh tra Chính phủ trực tiếp kiểm tra việc thực hiện Luật Khiếu nại, Tố cáo ở các quận, huyện, sở, ngành, xã, phường, thị trấn; kiểm tra việc giải quyết các đơn thư tố cáo hành vi tham nhũng.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, điều tra, xét xử

Các cơ quan thanh tra, điều tra, kiểm sát, tòa án phối hợp chặt chẽ trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng. Thông qua công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng chỉ đạo tìm ra nguyên nhân, điều kiện, những sơ hở trong quản lý kinh tế - xã hội dễ bị lợi dụng tham nhũng, từ đó nhanh chóng kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, phát động phong trào quần chúng trong các cơ quan, tổ chức đơn vị để phát hiện sớm tội phạm tham nhũng tại cơ sở để có biện pháp xử lý kịp thời.

a. Công an Thành phố:

Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, nâng cao biện pháp nghiệp vụ nhằm điều tra phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo pháp luật các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

b. Thanh tra Thành phố:

- Phối hợp cùng các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tham nhũng đã phát hiện, đồng thời tập trung thanh tra 4 lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu chi ngân sách và quản lý tài sản công.

- Tổ chức thực hiện tốt Chương trình công tác thanh tra năm 2006 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 8502/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2005; đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố thanh tra các công trình, dự án dư luận bức xúc, có dấu hiệu tiêu cực (nếu có) nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra; nhất là những kết luận thanh tra, kiểm tra đã có chỉ đạo xử lý của Ủy ban nhân dân Thành phố liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; kiểm tra việc công khai kết luận thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý; tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (Thực hiện trong tháng 7 năm 2006).

Đối với các đơn vị không thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Thành phố báo cáo và đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố để có biện pháp xử lý.

- Chủ trì, phối hợp với các sở: Nội vụ, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Tài chính, Giao thông công chính, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc và Công an Thành phố tổ chức thanh tra việc thực thi công vụ ở một số lĩnh vực: Quản lý nhà đất; quy hoạch, cấp phép xây dựng; thuế, hải quan; đăng kiểm; đăng ký phương tiện giao thông, cấp giấy phép lái xe cơ giới; đăng ký hộ tịch, hộ khẩu và một số vụ việc cụ thể mà nhân dân, công luận phản ánh (Thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2006 và năm 2007).

c. Việc kiểm sát nhân dân Thành phố tăng cường tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động truy tố các tội phạm về tham nhũng; kiểm sát hoạt động điều tra, xét xử, thi hành án đối với các tội phạm tham nhũng.

d. Tòa án nhân dân Thành phố tăng cường trách nhiệm xét xử, hướng dẫn công tác xét xử các tội phạm tham nhũng.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2006 và Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình. Kế hoạch phải cụ thể về thời hạn, phân công người chịu trách nhiệm từng khâu công việc, chậm nhất vào ngày 20 tháng cuối quý báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (gửi báo cáo qua Thanh tra Thành phố để tổng hợp).

- Các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và Thanh tra Thành phố được UBND Thành phố giao chủ trì soạn thảo các văn bản trình UBND Thành phố ban hành phải thực hiện đúng thời gian quy định và đảm bảo chất lượng văn bản.

- Giao Thanh tra Thành phố, cơ quan thường trực giúp việc Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch hành động này, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 25 của tháng cuối quý để Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 6 tháng 02 năm 2006) trình Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ phận Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương, Thanh tra Chính phủ trước ngày 30 tháng 9 năm 2006.

- Giao Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp các Sở, Ngành, Cơ quan có liên quan dự thảo kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét ban hành trước ngày 31 tháng 12 của năm trước.

- Giao Sở Tư pháp (Cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật) phối hợp với Sở Văn hóa thông tin, Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế Đô thị, các báo, đài của Trung ương và địa phương tuyên truyền công tác Phòng, chống tham nhũng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc thực hiện Chương trình này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/2006/QĐ-UBND ngày 06/04/2006 về Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.359

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88
server251