Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 394/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 394/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Minh Chiến
Ngày ban hành: 05/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 394/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 05 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Ngh đnh liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu;

Xét đề ngh của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tại Tờ trình số 57/TTr-KCN ngày 26 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 39 (ba mươi chín) thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung địa điểm thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu, đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại các Quyết định, cụ thể: Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 11/5/2018; Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 30/7/2018; Quyết đnh s 1335/QĐ-UBND ngay 30/7/2018; Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 28/8/2017; Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 30/7/2018; Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 28/8/2017; Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 08/12/2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP (để b/c);
- Bưu điện t
nh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TP Tổng hợp - VP.UBND tỉnh;
- Cổng TT điện tử t
nh;
- Lưu: VT; KSTTHC (MN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH

Lê Minh Chiến

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 05 tháng 03 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Bạc Liêu)

STT

SỐ HỒ SƠ TTHC (Trên Cơ sở DLQG về TTHC)

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG SỬA ĐI, B SUNG

VĂN BẢN QUY ĐỊNH VIỆC SỬA ĐI, BỔ SUNG

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ (26 TTHC)

01

BKH-BLI-272028

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Địa điểm thực hiện: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tnh Bạc Liêu).

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

02

BKH-BLI-271982

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

nt

nt

03

BKH-BLI-271984

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

nt

nt

04

BKH-BLI-271986

Điều chỉnh quyết định chtrương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

nt

nt

05

BKH-BLI-271988

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

nt

nt

06

BKH-BLI-271990

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

nt

nt

07

BKH-BLI-271992

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

nt

nt

08

BKH-BLI-271994

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

nt

nt

09

BKH-BLI-271996

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh

nt

nt

10

BKH-BLI-271998

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

nt

nt

11

BKH-BLI-272000

Chuyển nhượng dự án đầu tư

nt

nt

12

BKH-BLI-272002

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

nt

nt

13

BKH-BLI-272004

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

nt

nt

14

BKH-BLI-272006

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

nt

nt

15

BKH-BLI-272008

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

nt

nt

16

BKH-BLI-272010

Nộp lại Giy chứng nhận đăng ký đầu tư

nt

nt

17

BKH-BLI-272012

Giãn tiến độ đầu tư

nt

nt

18

BKH-BLI-272014

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

nt

nt

19

BKH-BLI-272016

Chm dứt hoạt động của dự án đầu tư

nt

nt

20

BKH-BLI-272018

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

nt

nt

21

BKH-BLI-272020

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

nt

nt

22

BKH-BLI-272022

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

nt

nt

23

BKH-BLI- 272024

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

nt

nt

24

BKH-BLI-272026

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

nt

nt

25

BKH-BLI-272029

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

nt

nt

26

BKH-BLI-272030

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

nt

nt

II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG (03 TTHC)

01

BLI-289161

Cấp Giấy phép quy hoạch xây dựng (để lập dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp)

Địa điểm thực hiện: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bc Liêu.

02

BLI-289162

Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng nhóm B, C thuộc diện phải thẩm định trong khu công nghiệp.

03

BLI-289163

Cấp Giấy phép xây dựng đối với các dự án, công trình xây dựng trong khu công nghiệp thuộc diện phải có Giấy phép xây dựng

III. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (04 THỦ TỤC)

01

T-BLI-287266-TT

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Địa điểm thực hiện: Trung tâm phc vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

02

T-BLI-287267-TT

Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

03

T-BLI-287268-TT

Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

04

T-BLI-279074-TT

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

IV. LĨNH VỰC VIỆC LÀM (05 THỦ TỤC)

01

T-BLI-288887-TT

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Địa điểm thực hiện: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh công bDanh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

02

T-BLI-286143-TT

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

03

T-BLI-286144-TT

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

04

BLI-289135

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

05

BLI-289136

Thu hồi Giấy phép lao động

V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC (01 TTHC)

01

BLI-289164

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

Địa đim thực hiện: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 394/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


356

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178