Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 391/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Thực Hiện
Ngày ban hành: 19/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 391/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 19 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tchức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư s 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dn vnghiệp vụ kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phCần Thơ về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phCần Thơ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính này sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục KSTTHC-VPCP;

- UBND TP (1AD);
- VPUBND TP (2,3DG);
- Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, QN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thực Hiện

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phCần Thơ)

1. Thủ tục “Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại điểm b khoản 2; điểm b khoản 3, khoản 4; điểm b khoản 5 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP)”.

1.1. Nội dung đơn giản hóa:

Rút ngắn thời gian thẩm định dự án từ 30 ngày (theo quy định) còn 27 ngày giải quyết; rút ngắn thời gian thm định thiết kế cơ sở 20 ngày đối với dự án nhóm B rút ngắn còn 16 ngày và 15 ngày đối với dự án nhóm C rút ngắn còn 12 ngày.

Lý do: việc quy định thời hạn thẩm định dự án 30 ngày; thẩm định thiết kế cơ sở 20 ngày đối với dự án nhóm B và 15 ngày đi với dự án nhóm C, không phù hợp trong tình hình thực tế tại địa phương, cũng như cả nước đang đy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi đ cá nhân, tchức được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời.

1.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa đổi thời gian thẩm định dự án quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 59 Luật Xây dựng; Thời gian thẩm định thiết kế cơ squy định tại khoản 4, Điu 11 Nghị định 59/2015/NĐ-CP .

1.3. Li ích phương án đơn giản hóa:

- Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân được giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, kịp thời; hạn chế việc chờ đợi, đi lại; tranh thủ thời gian đầu tư cho công việc khác;

- Tỷ lệ cắt giảm: 15% thời gian giải quyết thtục hành chính theo quy định hiện hành.

2. Thủ tục “Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD)”

2.1. Nội dung đơn giản hóa:

Rút ngn thời gian giải quyết từ 20 ngày (theo quy định) còn 18 ngày giải quyết.

Lý do: việc quy định thời hạn giải quyết 20 ngày, không phù hợp trong tình hình thực tế tại địa phương, cũng như cả nước đang đy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời;

2.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa đổi khoản 4, Điều 59 Luật Xây dựng; khoản 8 Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP .

2.3. Li ích phương án đơn gin hóa:

- Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân được giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, kịp thời; hạn chế việc chờ đợi, đi lại; tranh thủ thời gian đầu tư cho công việc khác;

- Tỷ lệ cắt giảm: 10% thời gian giải quyết thtục hành chính theo quy định hiện hành.

3. Thủ tục “Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24; điểm b khoản 1 Điều 25; điểm b khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP)”.

3.1. Nội dung đơn giản hóa:

Rút ngắn thời gian thực hiện từ 30 ngày (theo quy định) còn 27 ngày giải quyết đối với công trình cấp II và cấp III và rút ngắn thời gian thực hiện từ 20 ngày (theo quy định) còn 18 ngày giải quyết đối với các công trình còn lại;

Lý do: việc quy định thời hạn giải quyết 30 ngày đi với công trình cấp II và cấp III và 20 ngày đối với các công trình còn lại, không phù hợp trong tình hình thực tế tại địa phương, cũng như cả nước đang đy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tchức được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời.

3.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa đổi khoản 8 Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP .

3.3. Li ích phương án đơn giản hóa:

- Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân được giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, kịp thời; hạn chế việc chờ đợi, đi lại; tranh thủ thời gian đầu tư cho công việc khác;

- Tỷ lệ cắt giảm: 10% thời gian giải quyết thtục hành chính theo quy định hiện hành.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


60

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35