Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 39/2006/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010 do tỉnh Lai Châu ban hành

Số hiệu: 39/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lò Văn Giàng
Ngày ban hành: 25/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2006/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 25 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định 28/2006/QĐ-TTg ngày 28/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các đề án chi tiết thực hiện Chương trình hành động Quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lò Văn Giàng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2006 -2010
(Kèm theo Quyết định số: 39/2006/QĐ -UBND ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Sau khi chia tách, thực hiện Chỉ thị số 04/2004CT-TU ngày 25 tháng 3 năm 2004 của tỉnh uỷ lâm thời Lai Châu, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện và được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, góp phần đẩy nhanh công cuộc xoá đói, giảm nghèo, xây dựng tỉnh nhà trong thời kỳ đổi mới.

Tuy đã đạt được một số kết quả nhất định, song công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tỉnh những năm qua cũng còn những mặt hạn chế như:

- Mặt bằng dân trí nói chung cũng như trình độ hiểu biết pháp luật của cán bộ và nhân dân nói riêng còn thấp, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn là những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật từ tỉnh đến cơ sở còn thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, về kiến thức sư phạm cũng như phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

- Kinh phí phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế, chưa đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ.

- Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo ở các cấp, các ngành về vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân còn chưa có sự chuyển biến rõ ràng. Dẫn tới tình trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở những ngành, địa phương này còn bị xem nhẹ và chưa tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thực sự đi vào chiều sâu, chưa thường xuyên, liên tục, đặc biệt việc phổ biến, giáo dục pháp luật đến đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiệu quả chưa rõ. Công tác thông tin, báo cáo còn chưa thường xuyên, kịp thời, đầy đủ.

- Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế ngành theo quy định tại Nghị định 122/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ chưa được quan tâm củng cố và kiện toàn. Đến nay, theo thống kê báo cáo của các Sở, ban, ngành tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh thì hầu hết ở các cơ quan, đơn vị đều chưa có tổ chức pháp chế hoặc cán bộ pháp chế chuyên trách.

Việc quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh còn nhiều hạn chế do thiếu phương pháp quản lý, số lượng đầu sách ở mỗi tủ ít, Tủ sách chưa được đặt tại địa điểm thuận lợi cho việc đọc và tìm hiểu pháp luật của nhân dân, nhiều Sở, ban, ngành chưa xây dựng được tủ sách pháp luật để phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập pháp luật và phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức…

Để triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động Quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 theo Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 và Quyết định 28/2006/QĐ-TTg ngày 28/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bản tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo những chuyển biến căn bản trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn; củng cố kỷ luật, kỷ cương góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền dân chủ vững mạnh;

Nâng cao năng lực, trách nhiệm thực hiện và thi hành pháp luật của cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; tăng cường phổ biến, hướng dẫn những nội dung của văn bản pháp luật gắn trực tiếp đến cuộc sống của người dân, phù hợp với đối tượng, đặc thù về kinh tế, xã hội và tình hình thi hành pháp luật ở từng địa bàn; từng bước ngăn chặn và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật ở khu dân cư, xây dựng môi trường sống lành mạnh trong từng gia đình, cộng đồng;

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn, xây dựng các mô hình, cơ chế phối hợp trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

II. YÊU CẦU

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn cần phải đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp uỷ Đảng, nhất là ở cấp xã. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính của địa phương, phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện phải phù hợp với từng khu vực, địa bàn, từng đối tượng và từng giai đoạn cụ thể.

Mở rộng, đổi mới phương pháp, cách thức thực hiện việc phổ biến, giáo dục và nâng cao ý thức pháp luật cho từng đối tượng cụ thể, trong đó xác định việc nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cấp thiết.

Cần có sự phối hợp cộng tác chặt chẽ và tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan Nhà nước, của các cấp chính quyền với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, của cán bộ và nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó huy động đội ngũ tổ trưởng tổ dân phố, già làng, trưởng bản, cán bộ hoà giải, lực lượng tình nguyện hoạt động tại cơ sở tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

B. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

1. Đối với nhân dân ở xã, phường, thị trấn

a. Đối với nhân dân ở thị xã, thị trấn

Cần triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật một cách rộng khắp, toàn diện các lĩnh vực pháp luật, các văn bản pháp luật mới được ban hành. Song, cần chú trọng tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật về trình tự, thủ tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong lĩnh vực đất đai, dân sự, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, giao thông đường bộ, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tệ nạn xã hội …

b. Đối với nhân dân ở vùng nông thôn, vùng biên giới

Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật một cách đầy đủ, toàn diện mọi lĩnh vực, mọi văn bản pháp luật mới ban hành. Song cần ưu tiên thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, chính sách giao khoán đất rừng, định canh, định cư, chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình, xoá đói, giảm nghèo, pháp luật về dân tộc, tôn giáo, về bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em; pháp luật về phòng, chống ma tuý, về buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới, về hôn nhân và gia đình, pháp luật về giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, phòng, chống tệ nạn xã hội...

2. Đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng cơ bản về tuyên truyền phổ biến pháp luật, năng cao trình độ, năng lực quản lý, tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp với việc xây dựng, củng cố và kiện toàn tủ sách pháp luật tại xã, phường, thị trấn để cán bộ và nhân dân có điều kiện học tập và tìm hiểu pháp luật.

II. HÌNH THỨC VÀ BIỆN PHÁP

1. Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật một cách thường xuyên, có trọng điểm, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng thời điểm, từng khu vực thông qua nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Lai Châu, Đài phát thanh - Truyền hình nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Tăng thời lượng, trang viết về pháp luật và phổ biến tới đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới bằng tiếng dân tộc thiểu số. Qua đó biểu dương các nhân tố tích cực, gương điển hình tiên tiến trong việc thi hành và chấp hành pháp luật. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy môn giáo dục công dân trong các trường học, bậc học.

Sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở tại những địa bàn có loa truyền thanh để tuyên truyền phổ biến pháp luật. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cần thiết, kỹ năng biên soạn thông tin pháp luật cho cán bộ đài truyền thanh xã, phường, thị trấn.

Tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật thông qua hoạt động của các Đội thông tin lưu động, trung tâm văn hoá thông tin, Nhà văn hoá các cấp. Xây dựng các chương trình văn hoá, văn nghệ, thông tin cổ động, thông tin lưu động gắn với vận động chấp hành pháp luật, xoá bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, tệ nạn xã hội trong khu phố, thôn, bản và cộng đồng dân cư.

2. Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, hoà giải viên, cán bộ tư vấn pháp luật, gia làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng ở cơ sở làm lực lượng nòng cốt thực hiện tuyên truyền pháp luật tại cơ sở.

Thực hiện lồng ghép việc phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; phong trào phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội, hoạt động hoà giải ở cơ sở, đặc biệt chú trọng đưa các quy định của pháp luật vào việc xây dựng các hương ước, quy ước thôn, bản, cộng đồng dân cư.

Phát huy vai trò của các loại hình câu lạc bộ, các tổ chức đoàn thể tại cơ sở như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh... lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt truyền thống, lễ hội của đồng bào, trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Xuất phát từ đặc điểm phong tục tập quán sinh hoạt của cộng đồng dân cư ở cơ sở để huy động, vận động cán bộ chính quyền, đoàn thể cơ sở, già làng, trưởng bản tham gia phổ biến giáo dục pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, lựa chọn một số địa bàn xã, phường, thị trấn tại huyện, thị xã xây dựng điểm sáng trong chấp hành pháp luật, xây dựng nhóm cộng đồng thôn, bản, khu dân cư tham gia phổ biến pháp luật, vận động chấp hành pháp luật phù hợp với đặc thù từng địa bàn và từng nhóm đối tượng

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn bằng nhiều hình thức thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân thông qua việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tuyên truyền việc chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, củng cố lòng tin của nhân dân vào tính đúng đắn của các quyết định giải quyết cụ thể, phê phán các hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối, coi thường và chống đối pháp luật.

Định kỳ bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ xã, phường, thị trấn.

4. Phát huy vai trò của tư pháp xã, phường, thị trấn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân thông qua nhiều hình thức phù hợp và có hiệu quả thiết thực như tuyên truyền miệng, thông qua hoạt động của câu lạc bộ pháp luật, thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở, tủ sách pháp luật...

Thực hiện cung cấp thông tin pháp luật, hướng dẫn tư vấn pháp luật miễn phí định kỳ cho các đối tượng là người nghèo, đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số thông qua Trung tâm trợ giúp pháp lý; tổ chức tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn.

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan tư pháp và các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Nâng cao vai trò của cán bộ tư pháp, công an xã trong việc tham mưu cho chính quyền xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ thi hành bản án, quyết định của Toà án trong phạm vi thẩm quyền. Kết hợp thực hiện tuyên truyền pháp luật tại cơ sở thông qua việc tổ chức các phiên toà xét xử lưu động và thông qua công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Phát huy hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc biên soạn, in ấn và phát hành các tờ rơi, tờ gấp pháp luật và các loại hình ấn phẩm khác có nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tế ở mỗi địa phương và phong tục, tập quán của từng dân tộc.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân xã, phường, thị trấn được thực hiện từ năm 2006 đến năm 2010, chia làm hai giai đoạn:

1. Từ năm 2006 đến hết năm 2008 triển khai một số hoạt động chính sau:

Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động Quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

- Xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân xã, phường, thị trấn; xác định địa bàn trọng điểm, tập chung chỉ đạo các ngành là thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện.

- Xác định những địa bàn trọng điểm để tập trung chỉ đạo; tổ chức phát động phong trào toàn dân tích cực học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật, triển khai tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn được coi là điểm nóng về vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Mục tiêu giai đoạn 1: phấn đấu 100% các xã, phường, thị trấn trong tỉnh xây dựng, củng cố và kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở. Phấn đấu đạt 50/% cán bộ xã, phường, thị trấn, phóng viên báo, đài chuyên trách về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật để tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; 30% các xã vùng sâu, vùng xa, 60% các xã, phường, thị trấn thuộc trung tâm huyện, thị xã được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức phù hợp.

- Tổ chức sơ kết giai đoạn 1.

2. Từ năm 2008 đến năm 2010

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2010 có 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, nhân dân các xã vùng sâu, xa vùng biên giới được học tập và tìm hiểu pháp luật.

- Tổng kết việc thực hiện kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn tỉnh vào năm 2010.

II. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.

- Các thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ở những ngành, địa phương mà mình được phân công phụ trách.

- Các Sở, ban, ngành tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình và Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật này để chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn cho phù hợp với điều kiện và phạm vi lĩnh vực do ngành mình quản lý.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm căn cứ vào Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật này và đặc điểm, tình hình thực tế ở địa phương để xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm và chỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp mình, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

- Ngoài trách nhiệm chung như trên, trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và một số cơ quan, ban, ngành có liên quan có trách nhiệm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai “Đề án về phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong việc phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân xã, phường, thị trấn” theo Quyết định 28/2006/QĐ-TTg ngày 28/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản hoặc trực tiếp ban hành các văn bản theo thẩm quyền để hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân ở xã, phường, thị trấn. Đồng thời, thực hiện chức năng là đầu mối giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý thống nhất công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương, định kỳ giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ.

- Chủ trì, chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành triển khai việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân xã, phường, thị trấn, định kỳ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp thực hiện chương trình;

- Chủ trì đề xuất giải pháp xây dựng và củng cố đội ngũ tuyên truyền viên, hoà giải viên cơ sở, cộng tác viên làm công tác pháp luật, tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ về phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn;

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật tại xã, phường, thị trấn, các đồn biên phòng, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan biên soạn tài liệu phổ biến, giới thiệu các văn bản luật, biên soạn tờ gấp tìm hiểu pháp luật bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc;

- Chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các Phòng Tư pháp các huyện, thị xã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp mình xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân xã, phường, thị trấn và tổ chức triển khai thực hiện;

- Thực hiện chế độ khen thưởng và đề xuất việc khen thưởng đối với những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

2. Sở Văn hoá - thông tin, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu.

- Sở văn hoá - Thông tin có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với cơ quan có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai “Đề án: đưa thông tin pháp luật đến cán bộ nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hoá thông tin ở xã, phường, thị trấn” theo theo Quyết định 28/2006/QĐ-TTg ngày 28/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức biên soạn, biên dịch tài liệu pháp luật sang một số tiếng dân tộc thiểu số, lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật vào các hoạt động lễ hội truyền thống, trong nội dung hoạt động của các đội văn hoá, văn nghệ cơ sở, đồng thời tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác thông tin lưu động...

- Báo Lai Châu có định hướng và kế hoạch tổ chức thực hiện việc tăng kỳ, tăng số lượng, tăng trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo trong đó có báo dành cho đồng bào dân tộc thiểu số;

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có kế hoạch và tổ chức thực hiện tăng thời lượng và kỳ phát sóng có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trên đài Phát thanh - Truyền hình trong đó chú trọng kênh dành riêng và phát bằng một số tiếng dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh; có kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống truyền thanh ở xã, phường, thị trấn và các thôn, bản;

Phát triển đội ngũ phóng viên báo, đài chuyên trách về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cộng tác viên viết về pháp luật của báo, đài địa phương;

3. Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban,ngành có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai “Đề án xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng khu dân cư” theo Quyết định 28/2006/QĐ-TTg ngày 28/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật vận động nhân dân chấp hành pháp luật với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; phong trào phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; hoạt động hoà giải ở cơ sở và việc thực hiện hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư.

4. Thanh tra tỉnh:

Chủ trì xây dựng và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai “Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn” theo Quyết định 28/2006/QĐ-TTg ngày 28/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân thông qua việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

5. Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hoá - Thông tin và các cơ quan, ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính sách, pháp luật tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phối hợp trong việc đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thông tin, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tới cán bộ giáo viên và học sinh tại trường học thông qua các hình thức như: nói chuyện chuyên đề về pháp luật, lồng ghép những nội dung tuyên truyền pháp luật vào các hoạt động sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, hoạt động ngoài giờ của giáo viên, học sinh, đưa một số nội dung của pháp luật kết hợp với giảng dạy môn giáo dục công dân, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

7. Lực lượng vũ trang tỉnh (Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh):

Có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các đồn biên phòng tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân nơi đơn vị đóng quân thông qua các hình thức thiết thực, phù hợp.

8. Sở Tài chính.

Có trách nhiệm cân đối, đảm bảo phân bổ kinh phí đáp ứng yêu cầu cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong tỉnh nói chung và cho hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan tài chính các huyện, thị xã bảo đảm kinh phí cho hoạt động phổ biến, giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân xã, phường thị trấn.

9. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã

Chỉ đạo các Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân xã, phường, thị trấn. Chú trọng đến tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở, thông qua xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại xã, phường, thị trấn, phát triển túi sách pháp luật ở các thôn, bản, khu phố, cụm dân cư.

Trong quá trình tổ chức thực hiện các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã cần phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên như: Hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, các tổ chức đoàn thể khác nhằm phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân xã, phường, thị trấn.

D. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT.

Các cơ quan là thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã định kỳ 6 tháng và hàng năm tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn do ngành, địa phương, đơn vị thực hiện và gửi báo cáo, kiến nghị về Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh để theo dõi và Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân ở xã, phường, thị trấn được xét khen thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành .

Các cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân có hành vi gây khó khăn, cản trở hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật khác trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân ở xã, phường, thị trấn thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Giao Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch và kịp thời báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 39/2006/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010 do tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.411
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253