Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 387/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành: 18/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 387/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 18 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định s63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 24/TTr-SXD ngày 07 tháng 03 năm 2013 và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung: 04 thủ tục hành chính (có danh mục TTHC và nội dung cụ thể kèm theo).

2. Bãi b: 03 thủ tục hành chính (có danh mục TTHC kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung không sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT Cà Mau;
- Công báo Cà Mau;
- Phòng KSTTHC;

- Lưu: VT,
Mi28/3

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hải

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

PHẦN I. DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TẢI TỈNH CÀ MAU

1. Hồ sơ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

Số TT

STT
Bộ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

01

04

Cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong đô thị theo phân cấp của y ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực Xây dựng

02

07

Cấp giấy phép xây dựng tạm

Lĩnh vực Xây dựng

03

08

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

Lĩnh vực Xây dựng

04

09

Gia hạn giấy phép xây dựng

Lĩnh vực Xây dựng

2. Hồ sơ thủ tục hành chính bãi bỏ

Số TT

STT
B TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

01

05

Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1

Lĩnh vực Xây dựng

02

06

Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2

Lĩnh vực Xây dựng

03

10

Thỏa thuận xây dựng biển Quảng cáo

Lĩnh vực Xây dựng

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH CÀ MAU

4. THỦ TỤC: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DNG CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở RIÊNG LẺ TRONG ĐÔ THỊ THEO PHÂN CẤP CỦA UBND TỈNH

4.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người đại diện tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận & hoàn trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau (265 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP Cà Mau) vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ), thời gian cụ thể như sau:

+ Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ;

+ Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Nếu không đủ điều kiện thì hướng dẫn cụ thể một lần đầy đủ để bổ sung hoàn chỉnh thủ tục;

- Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.

Bước 3: Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thu phí, lệ phí và trả kết quả cho người đại diện cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng Cà Mau.

4.3. Thành phần hồ sơ: Thành phần hồ sơ cụ thể cho từng trường hợp sau:

4.3.1. Hồ sơ đnghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới

4.3.1.1. Đối với công trình không theo tuyến:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

- Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tlệ 1/50 - 1/200;

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

4.3.1.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 2;

b) Bn sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Sơ đồ vị trí, hướng tuyến công trình;

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 - 1/5000;

- Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Riêng đối với công trình ngầm phải bổ sung thêm:

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình.

4.1.3. Đối với công trình tôn giáo, tín ngưỡng:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về tôn giáo theo phân cấp (thực hiện đối với công trình tôn giáo).

d) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

- Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

4.3.1.4. Công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 3;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Bản sao có chứng thực giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, di tích lịch sử theo phân cấp.

d) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;

- Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;

- Bản vẽ mặt đứng, mặt cắt chủ yếu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.

4.3.1.5. Đối với công trình quảng cáo:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo quy định tại Phụ lục số 4;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

Trường hợp thuê đất hoặc công trình để thực hiện quảng cáo, thì phải có bản sao được công chứng hoặc chứng thực hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình;

c) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực quảng cáo.

d) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Đối với trường hợp công trình xây dựng mới:

+ Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500;

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500;

+ Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ các mặt đứng chính công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Đối với trường hợp biển quảng cáo được gắn vào công trình đã được xây dựng hợp pháp:

+ Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn biển quảng cáo, tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ mặt cắt tại các vị trí liên kết giữa biển quảng cáo với công trình, tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển quảng cáo, tỷ lệ 1/50 - 1/100.

4.3.2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn:

4.3.2.1. Đối với công trình không theo tuyến:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 5;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

d) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Giai đoạn 1:

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/100 - 1/200.

- Giai đoạn 2:

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

4.3.2.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 6;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản cho phép và thỏa thuận về hướng tuyến của cấp có thẩm quyền;

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

d) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 - 1/1000;

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể của công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500;

- Các bản vẽ theo từng giai đoạn:

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình theo giai đoạn, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Đối với công trình ngầm yêu cầu phi có bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình theo từng giai đoạn, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực theo từng giai đoạn, tỷ lệ 1/100 - 1/500.

4.3.3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 7;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

d) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

a) Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án, tlệ 1/100 – 1/500;

b) Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

c) Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

d) Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng từng công trình tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200.

4.3.4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô th:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 8;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

- Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200.

4.3.5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, ci tạo công trình, nhà ở, theo mẫu tại Phụ lục số 9;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc giấy tờ về quyền quản lý, sử dụng công trình;

c) Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10x15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sa chữa, cải tạo;

d) Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, công trình hạ tầng kỹ thuật thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.

4.3.6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép di dời công trình

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình theo mẫu tại Phụ lục số 10;

b) Bản sao có chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất nơi công trình đang tồn tại và nơi công trình sẽ di dời tới và giấy tờ hp pháp về sở hữu công trình

c) Bản vẽ hoàn công công trình (nếu có) hoặc bản vẽ thiết kế thực trạng công trình được di dời, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

d) Bản vẽ tổng mặt bằng, nơi công trình sẽ được di di tới, tỷ lệ 1/50 - 1/500;

đ) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200, mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 tại địa điểm công trình sẽ di dời tới;

e) Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình.

f) Phương án di dời gồm:

+ Phần thuyết minh: Nêu được hiện trạng công trình và hiện trạng khu vực công trình sẽ được di dời tới; các giải pháp di dời, phương án bố trí sử dụng xe máy, thiết bị, nhân lực; các giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình, người, máy móc, thiết bị và các công trình lân cận; bảo đảm vệ sinh môi trường; tiến độ di dời. Phương án di dời phải do đơn vị, cá nhân có điều kiện năng lực thực hiện;

+ Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình.

Ngoài ra, tùy theo vị trí và tính chất công trình Chủ đầu tư phải nộp bsung các tài liệu có liên quan quy định tại Điu 10, Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng.

4.4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.5. Thời hạn giải quyết:

- 15 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ đô thị kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- 20 ngày làm việc đối với công trình kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

4.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tchức và cá nhân.

4.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: UBND tnh Cà Mau.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng Cà Mau.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở và Phòng quản lý Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng của Sở Xây dựng Cà Mau.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

4.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

4.9. Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở: 50.000 đồng/01 giấy phép. Các công trình khác mức thu 100.000 đồng/01 giấy phép.

4.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Các Phụ lục của Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng).

4.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: các điều kiện sau: (Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ)

1.11.1. Điều kiện chung

a) Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.

b) Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cu v: Giới hạn tĩnh không, độ thông thủy, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, vin thông), hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điu, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

c) Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250 m2, dưới 3 tầng và không nằm trong khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa thì chủ đầu tư được tự tổ chức thiết kế xây dựng và tự chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận.

1.11.2. Điều kiện riêng:

1.11.2.1. Đối với công trình và nhà ở riêng lẻ trong đô thị:

a) Phù hợp với: Quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

b) Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, thì phải phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

c) Công trình xây dựng dân dụng cấp đặc biệt, cấp I trong đô thị phải có thiết kế tầng hầm theo yêu cầu của đồ án quy hoạch đô thị và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.11.2.2. Đối với công trình xây dựng ngoài đô thị:

a) Đối với công trình xây dựng không theo tuyến: Phải phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

b) Đối với công trình xây dựng theo tuyến: Phải phù hợp với vị trí và phương án tuyến đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

4.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khóa XII;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Quyết định 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/5/2005 của Thủ tướng Chính về việc hướng dẫn thi hành điều 121 của Luật Xây dựng;

- Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của UBND tỉnh Cà Mau về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

- Công văn số 5402/UBND-NĐ ngày 31/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc cấp Giấy phép xây dựng theo Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ.

 

PHỤ LỤC SỐ 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình không theo tuyến, tôn giáo, tín ngưỡng)

Kính gửi:………………………………….

1. Tên chủ đu tư: ……………………………………………………………………

- Người đại diện:………………………………….. Chức vụ: ………………………………………

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………….

- Số nhà:………………Đường………………….. Phường (xã)……………………………………

- Tnh, thành phố:……………………………………………………………………………………….

- Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………

2. Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………

- Lô đất số:……………………………………… Diện tích……………………. m2.

- Tại:…….........................................................................................................................

- Phường (xã)…………………………… Quận (huyện) ……………………………………………

- Tỉnh, thành phố:……………………………………………………………………………………

3. Nội dung đnghị cấp phép: ……………………………………………………………………….

- Loại công trình: ……………………………………………Cấp công trình:………………………..

- Diện tích xây dựng tầng 1:  …………….m2.

- Tng diện tích sàn: …………….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tng trên mặt đất, tng kỹ thuật, tng lng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:

- Chứng chhành nghề số: ……………….do ………..Cấp ngày:……………………………….

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………..

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):…………………………… cấp ngày ………………………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ………………………..tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

 

 

Cà Mau, ngày…….. tháng…….. năm 20...
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình theo tuyến)

Kính gửi:………………………………….

1. Tên chủ đu tư: ……………………………………………………………………

- Người đại diện:………………………………….. Chức vụ: ………………………………………

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………….

- Số nhà:………………Đường………………….. Phường (xã)……………………………………

- Tnh, thành phố:……………………………………………………………………………………….

- Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………

2. Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………

- Tuyến công trình: ........................m

- Đi qua các địa điểm: .........................................................................................

- Phường (xã)…………………………… Quận (huyện) ……………………………………………

- Tỉnh, thành phố:……………………………………………………………………………………

3. Nội dung đnghị cấp phép: ……………………………………………………………………….

- Loại công trình: ……………………………………………Cấp công trình:………………………..

- Tng chiều dài công trình: …………….m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình:…….m (ghi rõ cốt qua từng khu vực)

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: .....m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

- Độ sâu công trình:…………………..m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực).

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ......................................

- Chứng chhành nghề số: ……………….do ………..Cấp ngày:……………………………….

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………..

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):…………………………… cấp ngày ………………………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………….tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

 

 

Cà Mau, ngày…….. tháng…….. năm 20...
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình tượng đài, tranh hoành tráng)

Kính gửi:………………………………….

1. Tên chủ đu tư: ……………………………………………………………………

- Người đại diện:………………………………….. Chức vụ: ………………………………………

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………….

- Số nhà:………………Đường………………….. Phường (xã)……………………………………

- Tnh, thành phố:……………………………………………………………………………………….

- Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………

2. Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………

- Lô đất số:……………………………………… Diện tích……………………. m2.

- Tại:…….........................................................................................................................

- Phường (xã)…………………………… Quận (huyện) ……………………………………………

- Tỉnh, thành phố:……………………………………………………………………………………

3. Nội dung đnghị cấp phép: ……………………………………………………………………….

- Loại công trình: ……………………………………………Cấp công trình:………………………..

- Diện tích xây dựng: ……m2

- Cốt xây dựng:…….m

- Chiều cao công trình: .....m

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………………………..

- Chứng chhành nghề số: ……………….do ………..Cấp ngày:……………………………….

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………..

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):…………………………… cấp ngày ………………………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………….tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

 

 

Cà Mau, ngày…….. tháng…….. năm 20...
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình quảng cáo)

Kính gửi:………………………………….

1. Tên chủ đu tư: ……………………………………………………………………

- Người đại diện:………………………………….. Chức vụ: ………………………………………

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………….

- Số nhà:………………Đường………………….. Phường (xã)……………………………………

- Tnh, thành phố:……………………………………………………………………………………….

- Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………

2. Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………

- Lô đất số:……………………………………… Diện tích……………………. m2.

- Tại:…….........................................................................................................................

- Phường (xã)…………………………… Quận (huyện) ……………………………………………

- Tỉnh, thành phố:……………………………………………………………………………………

3. Nội dung đnghị cấp phép: ……………………………………………………………………….

- Loại công trình: ……………………………………………Cấp công trình:………………………..

- Diện tích xây dựng: ……m2

- Cốt xây dựng:…….m

- Chiều cao công trình: .....m

- Nội dung quảng cáo:…………………………………

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………………………..

- Chứng chhành nghề số: ……………….do ………..Cấp ngày:……………………………….

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………..

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):…………………………… cấp ngày ………………………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………….tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

 

 

Cà Mau, ngày…….. tháng…….. năm 20...
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 5

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN
(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

Kính gửi:………………………………….

1. Tên chủ đu tư: ……………………………………………………………………

- Người đại diện:………………………………….. Chức vụ: ………………………………………

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………….

Số nhà:………………Đường………………….. Phường (xã)……………………………………

Tnh, thành phố:……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………

2. Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………

- Lô đất số:……………………………………… Diện tích……………………. m2.

- Tại:…….........................................................................................................................

- Phường (xã)…………………………… Quận (huyện) ……………………………………………

- Tỉnh, thành phố:……………………………………………………………………………………

3. Nội dung đnghị cấp phép: ……………………………………………………………………….

+ Giai đoạn 1:

- Loại công trình: ……………………………………………Cấp công trình:………………………..

- Diện tích xây dựng: ……m2

- Cốt xây dựng:…….m

- Chiều sâu công trình: .....m (tính từ cốt xây dựng)

+ Giai đoạn 2:

- Tổng diện tích sàn:…………… m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

- Chiều cao công trình ............. m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum)

- Số tầng: .......... (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………………………..

- Chứng chhành nghề số: ……………….do ………..Cấp ngày:……………………………….

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………..

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):…………………………… cấp ngày ………………………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………….tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

 

 

Cà Mau, ngày…….. tháng…….. năm 20...
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 6

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO GIAI ĐOẠN
(Sử dụng cho công trình theo tuyến)

Kính gửi:………………………………….

1. Tên chủ đu tư: ……………………………………………………………………

- Người đại diện:………………………………….. Chức vụ: ………………………………………

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………….

Số nhà:………………Đường………………….. Phường (xã)……………………………………

Tnh, thành phố:……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………

2. Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………

- Tuyến công trình ……………m.

- Đi qua các địa điểm: ……………………………………………………………………………….

- Phường (xã)…………………………… Quận (huyện) ……………………………………………

- Tỉnh, thành phố:……………………………………………………………………………………

3. Nội dung đnghị cấp phép: ……………………………………………………………………….

- Loại công trình: ……………………………………………Cấp công trình:………………………..

- Tổng chiều dài công trình :…………….m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố)

- Cốt của công trình:…….m (qua các khu vực theo từng giai đoạn)

- Chiều sâu tĩnh không của tuyến: .....m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn)

- Độ sâu công trình:…………… m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………………………..

- Chứng chhành nghề số: ……………….do ………..Cấp ngày:……………………………….

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………..

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):…………………………… cấp ngày ………………………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………….tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

 

 

Cà Mau, ngày…….. tháng…….. năm 20...
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 7

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN
cho công trình thuộc dự án…….

Kính gửi:………(cơ quan cấp GPXD)……………………

1. Tên chủ đu tư: ……………………………………………………………………

- Người đại diện:………………………………….. Chức vụ: ………………………………………

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………….

Số nhà:………………Đường………………….. Phường (xã)……………………………………

Tnh, thành phố:……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………

2. Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………

- Lô đất số…………............................… Diện tích …………………………………………..m2

- Tại: ………………………Đường:…………………………………………..

- Phường (xã)…………………….Quận (huyện)……………………………………….

- Tỉnh, thành phố:……………………………………………………………………………………

3. Nội dung đnghị cấp phép: ……………………………………………………………………….

- Tên dự án: ………………………………………………………………..

- Đã được: ………………………… phê duyệt, theo Quyết định số: ……………… ngày……

- Gồm: (n) công trình

Trong đó:

+ Công trình số (1-n): (tên công trình)

- Loại công trình: ……………………………………………Cấp công trình:………………………..

- Diện tích xây dựng tầng 1: ……………m2

- Tổng diện tích sàn :…………….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum)

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

- Nội dung khác: ……………………………………….

4. Tổ chức tư vấn thiết kế: ………………………………………………………..

+ Công trình số (1-n):………………………………….

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………..

- Số chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế: …………. cấp ngày:………..

5. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án: …………………….tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

 

 

Cà Mau, ngày…….. tháng…….. năm 20...
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 8

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở
(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

Kính gửi:………………………………………………

1. Tên chủ hộ: ……………………………………………………………………

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………….

Số nhà:………………Đường………………….. Phường (xã)……………………………………

Tnh, thành phố:……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………

2. Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………

- Lô đất số………......................…… Diện tích …………………………………………..m2

- Tại: ………………………………………………….…………………………………………..

- Phường (xã)…………………….Quận (huyện)……………………………………….

- Tỉnh, thành phố:……………………………………………………………………………………

3. Nội dung đnghị cấp phép: ……………………………………………………………………….

- Cấp công trình:………………………………….

- Diện tích xây dựng tầng 1: ……………………m2

- Tổng diện tích sàn :…………….m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum)

- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế (nếu có): ……………………………………………..

- Chứng chỉ hành nghề số: ………….do …………………Cấp ngày: ……………….

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………..

- Giấy đăng ký doanh nghiệp số (nếu có): …………. cấp ngày………………………….

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………….tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

 

 

Cà Mau, ngày…….. tháng…….. năm 20...
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 9

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Cải tạo/sửa chữa…………..

Kính gửi:………………………………………………

1. Tên chủ đầu tư: ……………………………………………………………………

- Người đại diện: …………………………………………………Chức vụ: …………………

- Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………

Số nhà:………………Đường………………….. Phường (xã)……………………………………

Tnh, thành phố:……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………

2. Hiện trạng công trình:………………………………………………………………………

- Lô đất số…………..............................… Diện tích …………………………………………..m2

- Tại : ………………………………………………….…………………………………………..

- Phường (xã)…………………….Quận (huyện)……………………………………….

- Tỉnh, thành phố:……………………………………………………………………………………

- Loại công trình: ………………………………………………… Cấp công trình: ……………….

- Diện tích xây dựng tầng 1: ……………..m2.

- Tổng diện tích sàn :…………….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum)

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3. Nội dung đnghị cấp phép: ……………………………………………………………………….

- Loại công trình: …………………………………………..Cấp công trình:…………

- Diện tích xây dựng tầng 1: ……………………m2

- Tổng diện tích sàn :…………….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum)

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………………..

- Chứng chỉ hành nghề số: ………….do …………………Cấp ngày: ……………….

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………..

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): …………. cấp ngày………………………….

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………….tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

 

 

Cà Mau, ngày…….. tháng…….. năm 20...
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 10

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH

Kính gửi:………………………………………………

1. Tên chủ sở hữu công trình di dời: ……………………………………………………………….

- Người đại diện: …………………………………………………Chức vụ: …………………

- Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………

- Số nhà:………………Đường………………….. Phường (xã)……………………………………

- Tnh, thành phố:……………………………………………………………………………………….

- Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………

2. Công trình cần di dời:

- Loại công trình: ………………………………………………… Cấp công trình: ……………….

- Diện tích xây dựng tầng 1: …………………………………………………………………....m2.

- Tổng diện tích sàn :…………………………………………………………………………… m2.

- Chiều cao công trình: ………………………………………………………………………… m2.

3. Địa điểm công trình cần di dời:…………………………………………………………………..

- Lô đất số: …………………………………………. Diện tích ………………………………. m2.

- Tại: ………………………………………………….. Đường: …………………………………….

- Phường (xã)…………………………………………Quận (huyện)…………………………….

- Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………

4. Địa điểm công trình di dời đến: …………………………………………………………………

- Lô đất số: …………………………………………. Diện tích ………………………………. m2.

- Tại: ………………………………………………….. Đường: …………………………………….

- Phường (xã)…………………………………………Quận (huyện)…………………………….

- Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………

+ Số tầng:………………………………………………………………………………………………

5. Đơn vị hoặc người thiết kế biện pháp di dời:……………………………………………………...

- Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

- Điện thoại:………………………………………………..

- Địa chỉ:………………………………………………….. Điện thoại:………………………………

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):…………………………. cấp ngày……………………….

6. Dự kiến thời gian hoàn thành di dời công trình: ………………………..

7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép di dời, biện pháp di dời đã được duyệt, đảm bảo an toàn, vệ sinh, nếu xảy ra sự cố gì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

 

 

Cà Mau, ngày…….. tháng…….. năm 20...
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

7. THỦ TỤC: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DNG TẠM

7.1. Trịnh tự thực hiện: Gồm 03 bước.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người đại diện tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận & hoàn trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau (265 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP Cà Mau) vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ), thi gian cụ thể như sau:

+ Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ;

+ Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Nếu không đủ điều kiện thì hướng dẫn cụ thể một lần đầy đủ để bổ sung hoàn chỉnh thủ tục;

- Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.

Bước 3: Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thu phí, lệ phí và trả kết quả cho người đại diện cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

7.3. Thành phần hồ sơ:

7.3.1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tm đối với trường hợp xây dựng mới công trình không theo tuyến:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

- Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Bn vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bn; xử lý nước thải; cp điện; thông tin liên lạc; các hệ thng hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến dự án, tỷ lệ 1/50 - 1/200.

7.3.2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 2;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giy tờ vquyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:

- Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

- Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200.

7.3.3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở, theo mẫu tại Phụ lục số 3;

b) Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc giấy tờ về quyền quản lý, sử dụng công trình;

c) Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bn vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10x15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo;

d) Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, công trình hạ tầng kỹ thuật thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.

7.4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

7.5. Thi hạn giải quyết:

- Đối với công trình nhà ờ: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với các công trình khác: 20 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

7.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

7.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở và Phòng quản lý Kiến trúc - Quy hoạch của Sở Xây dựng.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

7.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng tạm.

7.9. Phí, lệ phí: Lệ phí xây dựng

- Mức thu 50.000 đồng/ 01 giấy phép công trình nhà ở.

- Mức thu 100.000 đồng/01 giấy phép công trình xây dựng khác.

7.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm (Các Phụ lục của Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng).

7.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Điều kiện: Công trình được tồn tại đến khi quy hoạch chi tiết được thực hiện, nếu quá thời gian theo giấy phép thì được phép gia hạn lại thời gian.

Quy định: Công trình không quá 02 tầng, có giải pháp kết cấu đơn giản phù hợp với thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng được duyệt.

7.12. Căn cứ pháp của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khóa XII;

- Nghđịnh số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Quyết định 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành điều 121 của Luật Xây dựng;

- Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của UBND tỉnh Cà Mau về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

- Công văn số 5402/UBND-NĐ ngày 31/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc cấp Giấy phép xây dựng theo Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ;

 

PHỤ LỤC SỐ 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM
(Sử dụng cho công trình không theo tuyển)

Kính gửi:………………………………………………

1. Tên chủ đầu tư: ……………………………………………………………………………………

- Người đại diện:……………………………………………. Chức vụ:……………………………..

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………….

- Số nhà: ………….- Đường………………………… Phường (xã) ……………………………….

- Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………….

- Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng:

- Lô đất số: ………………………………………………..Diện tích…………………. m2.

- Tại: ……………………………………………………………………………………………………..

- Phường (xã) ………………………………………………Quận (huyện) ………………………….

- Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………….

3. Nội dung đề nghị cấp phép: …………………………………………………………………

- Loại công trình: …………………………Cấp công trình:………………………………………

- Diện tích xây dựng tầng 1: …………….m2.

- Tổng diện tích sàn: ………………… m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: ……….m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tng hầm, tầng trên mặt đất, tng kỹ thuật, tầng lng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:…………………………………………………

- Chứng chỉ hành nghề số: ……………..do……………….Cấp ngày: ………………………

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………

- Điện thoại: ……………………………………………………

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ……………………….. cấp ngày …………………………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………….tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

 

 

Cà Mau, ngày…….. tháng…….. năm 20...
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM
(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

Kính gửi: …………………………….........

1. Tên chủ hộ: ……………………………………………………………………………………

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………….

Số nhà: …………. Đường………………………… Phường (xã) ……………………………….

Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm xây dựng: ............................................................................................................

- Lô đất số: ………………………………………………..Diện tích…………………. m2.

- Tại: ……………………………………………………………………………………………………..

- Phường (xã) ………………………………………………Quận (huyện) ………………………….

- Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………….

3. Nội dung đề nghị cấp phép: …………………………………………………………………

- Cấp công trình: …………………………

- Diện tích xây dựng tầng 1: …………….m2.

- Tổng diện tích sàn: ………………… m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: ……….m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tng lửng, tum).

- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tng hầm, tầng trên mặt đất, tng kỹ thuật, tầng lng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế (nếu có):…………………………………………………

- Chứng chỉ hành nghề số: ……………..do……………….Cấp ngày: ………………………

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………

- Điện thoại: ……………………………………………………

- Giấy đăng ký doanh nghiệp số (nếu có): ……………………….. cấp ngày …………………………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ………..tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

 

 

Cà Mau, ngày…….. tháng…….. năm 20...
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM

Cải tạo/sửa chữa..........................................

Kính gửi: ………………………………………………………….

1. Tên chủ đầu tư: ……………………………………………………………………………………

- Người đại diện:……………………………………………. Chức vụ:……………………………..

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………….

Số nhà: ………….Đường………………………… Phường (xã) ……………………………….

Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………..

2. Hiện trạng công trình:……………………………………………………………………………

- Lô đất số: ………………………………………………..Diện tích…………………. m2.

- Tại: ……………………………………………………………………………………………………..

- Phường (xã) ………………………………………………Quận (huyện) ………………………….

- Tỉnh, thành phố: ………………………………………………………………………………….

- Loại công trình:…………………………………………………..Cấp công trình:…………………..

- Diện tích xây dựng tầng 1: …………….m2.

- Tổng diện tích sàn: ………………… m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: ……….m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tng hm, tầng trên mặt đất, tng kỹ thuật, tầng lng, tum)

3. Nội dung đề nghị cấp phép: …………………………………………………………………

- Loại công trình:………………………………………….Cấp công trình: …………………………

- Diện tích xây dựng tầng 1: …………….m2.

- Tổng diện tích sàn: ………………… m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: ……….m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tng hầm, tầng trên mặt đất, tng kỹ thuật, tầng lng, tum)

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:…………………………………………………

- Chứng chỉ hành nghề số: ……………..do……………….Cấp ngày: ………………………

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………

- Điện thoại: ……………………………………………………

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ……………………….. cấp ngày …………………………

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ………..tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

 

 

Cà Mau, ngày…….. tháng…….. năm 20...
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

8. THỦ TỤC: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DNG

8.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người đại diện tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận & hoàn trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau (Số 265 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau) vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ), thời gian cụ thể như sau:

+ Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ;

+ Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Nếu không đủ điều kiện thì hướng dẫn cụ thể một lần đầy đủ để bổ sung hoàn chỉnh thủ tục;

- Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.

Bước 3: Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thu phí, lệ phí và trả kết quả cho người đại diện cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

8.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

8.3. Thành phần hồ sơ:

8.3.1. Đối với công trình:

a) Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 1;

b) Bn chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

c) 2 bộ bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh, tỷ lệ 1/50 -1/200;

d) Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh của chủ đầu tư, trong đó có nội dung đảm bảo an toàn chịu lực; an toàn phòng chống cháy; bảo đảm môi trường. Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (nếu có) do tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.

đ) Đối với công trình đã khởi công xây dựng, phải được cơ quan có thẩm quyền về quản lý xây dựng xác nhận bằng văn bản việc chủ đầu tư xây dựng đúng theo giấy phép xây dựng tại thời điểm xin điều chnh giấy phép xây dựng.

8.3.2. Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị:

a) Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng, theo mẫu tại Phụ lục số 2;

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

c) 2 bộ Bn vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

8.4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

8.5. Thời hạn giải quyết:

- 15 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ đô thị kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- 20 ngày làm việc đối với công trình kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

8.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

8.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở và Phòng quản lý Kiến trúc - Quy hoạch của Sở Xây dựng.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

8.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi nội dung điều chỉnh lên bản chính Giấy phép xây dựng đã cấp.

8.9. Phí, lệ phí: Lệ phí xây dựng

- Mức thu 50.000 đồng/ 01 giấy phép công trình nhà ở riêng lẻ đô thị.

- Mức thu 100.000 đồng/ 01 giấy phép công trình xây dựng khác.

8.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng (Các Phụ lục của Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng).

8.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Mỗi công trình chđược điều chỉnh giấy phép xây dựng 01 lần, nếu điều chỉnh 02 lần trở lên phải lập lại thủ tục xin phép xây dựng.

- Trường hợp xây dựng sai với giấy phép xây dựng được cấp thì phải bị xử lý vi phạm theo quy định hiện hành, trước khi đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng.

8.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khóa XII;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Quyết định 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành điều 121 của Luật Xây dựng;

- Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của UBND tỉnh Cà Mau về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

- Công văn số 5402/UBND-NĐ ngày 31/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc cấp Giấy phép xây dựng theo Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ;

 

PHỤ LỤC SỐ 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho công trình)

Kính gửi:…………………………………….

1. Tên chủ đầu tư: ……………………………………………………………………………….

- Người đại diện: ………………………………………Chức vụ: ………………………………….

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………….

Số nhà: ……………………..Đường…………………. Phường (xã) ……………………………….

Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………

2. Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………………………………….

- Lô đất số: ………………………………………………Diện tích……………………………… m2.

- Tại:………………………………………………………..  Đường: ………………………………….

- Phường (xã) ………………………………………………..Quận (huyện) ………………………...

- Tỉnh, thành phố:………………………………………………………………………………………..

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (s, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép:

-

-

4. Nội dung đề nghđiều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp:

-

-

5. Đơn vị hoặc người thiết kế điều chỉnh: ……………………………………………………………

- Chứng chỉ hành nghề số: ……………………………………Cấp ngày: …………………………

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..

- Điện thoại: ……………………………………………………..

- Địa ch: …………………………………….Điện thoại: ………………………………………

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):…………………………… cấp ngày…………………………

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh:…………. tháng.

7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liu:

1 -

2 -

 

 

Cà Mau, ngày…….. tháng…….. năm 20...
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ đô thị)

Kính gửi:…………………………………….

1. Tên chủ hộ: ……………………………………………………………………………….

- Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………….

Số nhà: ……………………..Đường…………………. Phường (xã) ……………………………….

Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………

2. Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………………………………….

- Lô đất số: ………………………………………………Diện tích……………………………… m2.

- Tại:......................................................................................................................................

- Phường (xã) ………………………………………………..Quận (huyện) ………………………...

- Tỉnh, thành phố:………………………………………………………………………………………..

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp:(s, ngày, cơ quan cấp) :…………………………………

Nội dung giấy phép:

-

-

4. Nội dung giấy phép đề nghđiều chỉnh:

-

-

5. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế điều chỉnh (nếu có): ……………………………………

- Chứng chỉ hành nghề số: …………………do…………………Cấp ngày: ……………………

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..

- Điện thoại: ……………………………………………………..

- Giấy đăng ký doanh nghiệp số (nếu có):…………………………… cấp ngày…………………

6. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh:…………. tháng.

7. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liu:

1 -

2 -

 

 

Cà Mau, ngày…….. tháng…….. năm 20...
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)

 

9. THỦ TỤC: GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DNG.

9.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người đại diện tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận & hoàn trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau (265 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP Cà Mau) vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ), thời gian cụ thể như sau:

+ Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ;

+ Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Nếu không đủ điều kiện thì hướng dẫn cụ thể một lần đầy đủ để bổ sung hoàn chỉnh thủ tục;

- Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.

Bước 3: Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thu phí, lệ phí và trả kết quả cho người đại diện cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn.

9.2. Cách thc thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

9.3.1. Thành phần hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng (chủ đầu tư tự lập);

b) Giấy phép xây dựng đã cấp (01 bản chính).

9.3.1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

9.4. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân.

9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở và Phòng quản lý Kiến trúc - Quy hoạch của SXây dựng.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi nội dung gia hạn trên giấy phép xây dựng đã cấp. Thi gian gia hạn tối đa không quá 6 tháng.

9.8. Phí, lệ phí:

Lệ phí gia hạn Giấy phép xây dựng công trình nhà : 50.000 đồng/01 giấy phép xin gia hạn. Các công trình khác mức thu 100.000 đồng/01 giấy phép xin gia hạn.

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trong thời hạn 30 ngày, trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hạn, nếu công trình chưa được khởi công, thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn một ln.

- Đối với công trình được cấp Giấy phép xây dựng tạm đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng Nhà nước chưa thực hiện quy hoạch thì chủ đầu tư được đề nghị cơ quan cấp phép xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khóa XII;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng;

- Quyết định 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dn thi hành điều 121 của Luật Xây dựng;

- Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 của UBND tỉnh Cà Mau về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

- Công văn số 5402/UBND-NĐ ngày 31/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc cấp Giấy phép xây dựng theo Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.032
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202