Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 386/QĐ-TTCP năm 2013 phân công lại việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

Số hiệu: 386/QĐ-TTCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Ngày ban hành: 23/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 386/QĐ-TTCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG LẠI VIỆC THEO DÕI, KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC, HƯỚNG DẪN VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC TỒN ĐỌNG, PHỨC TẠP, KÉO DÀI THEO KẾ HOẠCH SỐ 1130/KH-TTCP

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Quyết định số 1809/QĐ-TTCP ngày 23/7/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động của Tổ công tác theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP tại Quyết định số 1809/QĐ-TTCP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp giúp Tổng Thanh tra Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả thực hiện kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ.

Điều 2. Tổ công tác 1130 có trách nhiệm bàn giao các văn bản và tài liệu có liên quan cho Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp của Thanh tra Chính phủ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Cục trưởng Cục I, Cục II, Cục III, Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lãnh đạo TTCP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Thanh tra các Bộ, các tỉnh, thành phố;
- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc TTCP;
- Lưu: VT, TH.

TỔNG THANH TRA
Huỳnh Phong Tranh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 386/QĐ-TTCP năm 2013 phân công lại việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.774
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127